קטגוריות

חיפוש באתר

Author Archive

פברואר
03

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 54

Posted by: | Comments סגור לתגובות

.

מאמרים בנושא

מתנות בין קרובים בעקבות השינויים בהסדרי המס

 

עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים

 

מקרקעין

חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון מס' 7), התשע"ד -2013
מחיקת שיעבוד מדירה שנרכשה מקבלן

 

מיסוי

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1/2014 – עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה


הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2013 הרפורמה במיסוי דירות מגורים

 

רשות מקרקעי ישראל

מועצת מקרקעי ישראל אישרה ביום 14.1.2014 שורה של החלטות
המהוות אבן דרך היסטורית במגזר החקלאי

 

מועצת מקרקעי ישראל אישרה שורה של שינויים בהחלטה קודמת למכרזי דיור להשכרה

 

הקלה על  בעלי מוגבלות בניידות

 

עדכוני פסיקה

הפקעות

עא 3471/11 ניסים דוויק נ' מע"צ, החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ

פגיעה בזכות הקניינית של הנפקע, מחייבת, בנוסף לתשלום פיצויי הפקעה, גם שיפוי בגין הוצאות נלוות שונות, הכרוכות בהפקעה וברכישת נכס חלופי, הניתנות לכימות.

 

חוזים

ע"א 6553/11 עזבון המנוח יוסף ברלס ואח' נ' פז-ים הולדינגס 2000

אי רישום זכות חכירה וקבלת הסכמת מנהל לעסקה בניגוד להתחייבויות המוכר
מהווה עילה לביטול חוזה ולהשבה

 

מקרקעין – קבורה

עת"מ 44670-04-13 יעקב אביאור ואח נ' המשרד לשירותי דת ואח'

לא ניתן לסחור בחלקות קבר בשוק החופשי

 

רשות מקרקעי ישראל  – דמי הסכמה

תא (ת"א) 25196-07-11 פלדמן ואח' נ' מנהל מקרקעי ישראל מחוז מרכז,
ת"א 25229-07-11 ליבנה ואח' נ' מנהל מקרקעי ישראל מחוז מרכז

הדרך שבה על רמ"י לחשב את דמי ההסכמה בגין העברת זכות חכירה בנחלות ובשטחי עיבוד לצדדים שלישיים היא עפ"י הוראות פרק ג' (ובו סעיף 12) להחלטה 534 להחלטות מועצת מקרקעי ישראל וזאת באופן שמבטא את העיקרון היסודי שבסעיף 3 לאותה החלטה

 

מקרקעין – זיקת הנאה

 תא (חי') 24330-10-10 תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ ואח' נ' יפה עוף בע"מ


סילוק יד מכוח זיקת הנאה

 

 

 

פיצוי ירידת ערך לפי סע' 197

בט – 6091+92/13 קי.בי.עי – קבוצת בוני ערים בע"מ נ' מדינת ישראל

פוטנציאל לפיתוח המקרקעין – מתי יילקח בחשבון בתביעות לפי סעיף 197

 

 

תמ"א 38

ערר מס' בב/5253/13 משה שוב נ' הוועדה המקומית לתו"ב בני ברק ואח'

פגם בהליכי התכנון בהוספת תנאים מעבר לקבוע במסגרת החוק כתנאי לאישור תמ"א 38

 

 

מאמרים

מתנות בין קרובים בעקבות השינויים בהסדרי המס

מאת עוה"ד צבי שוב ודפנה סירוטה הולנדר 

עסקאות להעברת מקרקעין במתנה בין קרובים, הינן כלי נפוץ לחלוקת רכוש בתוך המשפחה, זאת בשל הטבות המס הקיימות בעסקאות אלו, כמו גם בשל אופייה המיוחד של עסקה להעברת מקרקעין במתנה אשר מסתיימת רק עם רישומה בלשכת רישום המקרקעין. בצד היתרונות הקיימים לעסקאות מתנה, עת קבלת החלטה לבצע עסקה כאמור, יש לקחת בחשבון כי מעבר לחסכון במס, ככל שקיים, יש לתת את הדעת לפן הקנייני לפיו עם השלמת עסקת המתנה, יעבור למעשה הרכוש ויהפוך להיות קניינו של מקבל המתנה, ויש לוודא כי זוהי הכוונה המקורית של נותן המתנה.

במאמרנו זה להלן, נסקור צדדים שונים של עסקת המתנה, לרבות בעקבות השינויים שחלו לאחרונה במשטר המס החל במסגרת תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין (אשר תוקפו הינו מיום 1.1.2014).

עסקת מתנה, על פי חוק המתנה, מסתיימת ככלל (למעט העברת מקרקעין במתנה) עם מסירת המתנה לידי המקבל או במסירת מסמך לידו המזכה אותו לקבל את המתנה.

חוק המתנה קובע בין השאר, כי מי שהתחייב ליתן מתנה (להבדיל ממתנה שנסתיימה), רשאי לחזור בו ממנה, אלא אם כן ויתר על רשות זו וכל עוד מקבל המתנה לא שינה את מצבו בהסתמך על ההתחייבות. בנוסף, רשאי נותן המתנה לחזור בו מנתינתה אם חלה הרעה ניכרת במצבו הכלכלי או שהמקבל התייחס אליו באופן מחפיר.

בעסקאות מתנה של נכסי מקרקעין, מועד השלמת עסקת המתנה שונה, זאת לאור העובדה שעסקה במקרקעין מושלמת רק עם רישומה. לפיכך, העברה ללא תמורה של נכס מקרקעין, נחשבת כהתחייבות לתת מתנה כל עוד לא נרשם הנכס על שם המקבל.

הדרישה להשלמת עסקת המתנה ברישום, משמשת לעיתים ככלי לתכנון עסקאות. כך, ניתן במסגרת הסכמי המתנה להגדיר את האפשרות של נותן המתנה לחזור בו מנתינתה במקרים שונים כמו לדוגמא במידה ומצבו הכלכלי של נותן המתנה הורע בצורה ניכרת או שמקבל המתנה נהג בו באופן לא ראוי. בנוסף, ניתן להתנות את הענקת המתנה בתנאים, לדוגמא לקבוע כי העסקה תבוטל בפטירה של מי מהצדדים; כך גם ניתן במסגרת הסכם המתנה להגביל את שעבוד או מכירת הנכס  ע"י מקבל המתנה, בנוסף, ניתן לקבוע תנאים לשם הגנת זכות המגורים והשימוש בדירה של נותן המתנה, כמו כן, ניתן לקבוע כי לנותן המתנה תהא האפשרות לקבל את דמי השכירות העתידיים מהנכס שמועבר במתנה וכיוצ"ב.

בכדי שניתן יהיה להשתמש בעסקת המתנה ככלי בידי נותן המתנה לחזור בו מן הנתינה ו/או לקבוע תנאים שונים לפקיעתה, מומלץ שלא להסתפק בתצהירי מתנה (של הנותן ושל המקבל) אלא לערוך הסכם משפטי מסודר ומפורט בו יוגדרו באופן מפורש תנאי העסקה ואף להחתים על מסמכים שיסייעו ליישום, כגון יפויי כח ועוד.

במקרים רבים, להיבטי המס קיימת גם השפעה על הבחירה באם לבצע עסקת מתנה דווקא. כך בעסקת מתנה בין קרובים כהגדרתם בחוק ובתקנות, כפי שנפרט להלן, אין חבות במס שבח לנותן המתנה, וקיים שיעור מס רכישה מופחת (1/3) למקבל המתנה (תשומת הלב בהקשר זה כי הגדרת "קרוב" לצורך מס השבח איננה תואמת את ההגדרה של "קרוב" לצורך ההטבה במס הרכישה).

ההטבה במס שבח – בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין, העברה של זכות במקרקעין במתנה מיחיד לקרובו פטורה ממס שבח לפי סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין, ובתנאי שההעברה הינה ללא תמורה, והעברה הינה לקרוב. "קרוב" בהתאם לחוק זה הוא כל אחד מאלה: (1) בן- זוג; (2) הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן- זוג ובני- זוגם של כל אחד מאלה; וכן (3) אח או אחות, לגבי זכות שקיבלו מהורה או מהורי הורה בלא תמורה או בירושה (נציין כי ההגדרה של אח ואחות כאמור צומצמה במסגרת תיקון 76 לחוק).

המשמעות המעשית היא, שמקבל המתנה "נכנס לנעליו" של נותן המתנה, לעניין מס השבח, וכאשר הוא ימכור את הנכס שקיבל הוא יחויב במס גם על השבח שנצבר בתקופה של נותן המתנה.

אם מקבל המתנה ונותן המתנה עשו שימוש בפטור זה, הרי כשיבוא מקבל המתנה למכור את הנכס שקיבל, יום הרכישה ושווי הרכישה ייקבעו כיום הרכישה ושווי הרכישה של נותן המתנה.

ואולם, יש לשים לב כי להעברת הזכויות במתנה בין קרובים, קיימת השלכה על המיסוי החל בעת מכירת הנכס שהתקבל במתנה, הן על המס החל על מקבל המתנה, ובעקבות תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין,  אף על המס החל על נותן המתנה.

שכן, לפני תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין, מקבל המתנה מקרוב, יכול היה למכור את דירתו בפטור ממס לפי אחד מסעפי הפטור שהיו קבועים בסעיף 49ב לחוק (בנוסחם עובר לתיקון) ובלבד שעמד בתקופות צינון שעל המוכר (מקבל המתנה) להמתין טרם יהיה זכאי לפטור ממס בין קבלת הדירה במתנה ולבין מכירתה. תקופת הצינון האמורה נעה בין שנה לארבע שנים והייתה תלויה במספר גורמים- הקשר המשפחתי בין נותן המתנה למקבל, מגוריו של מקבל המתנה בדירה ובמקרה זה אף מצבו המשפחתי של המקבל (להלן: "תקופות הצינון הישנות").

ואולם, לאחר תיקון 76, ולאור העובדה שצומצמה למדי האפשרות למכור דירות בפטור מלא ממס, קיימים למעשה היום שלושה מסלולי מכירה אפשריים:

1)    מכירה בפטור מלא (עד לתקרה של 4.5 מיליון ₪) –  כאשר מקבל המתנה מעוניין למכור את דירת המתנה וזוהי לו דירתו היחידה (הן ביום ה 1.1.14 והן במועד המכירה), ובלבד שעמד בתקופות הצינון החדשות (חלוף 3 שנים מהמתנה במקרה וגר בדירה, או 4 שנים במידה ולא גר בדירה (להלן: "תקופות הצינון החדשות").והכל בכפוף ליתר התנאים הנדרשים בסעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין.

2)    מכירה במס מוטב – בהתאם לתיקון 76, מוכר יכול למכור עד 2 דירות מגורים לפי הטבת מס זו בתקופת המעבר (1.1.14-31.12.17) כאשר בגין כל מכירה יהיה חיוב במס מוטב לינארי באופן שעל חלק הזמן היחסי שמיום הרכישה (במקרה של מתנה, יום הרכישה בידי נותן המתנה) ועד ליום 31.12.13 יהיה פטור מלא ממס, ועל פרק הזמן שמיום 1.1.14 ועד ליום המכירה יחול מס בשיעור 25%. בתקופת המעבר לא יחול מס מוטב במכירה לקרוב, ומגבלה זו תבוטל החל מיום 1.1.18.יצוין כי מכירה במס מוטב ביחס לדירה השנייה אפשרית רק כעבור 4 שנים מיום בו נמכרה דירה בפטור ממס לפי כללי הפטור הקודמים.

3)    מכירה בחיוב מס מלא – במקרה בו לא הייתה זו דירתו היחידה של המוכר ובמקרה בו לא ניתן היה לקבל את המס המוטב, יחויב המוכר במס שבח מלא בהתאם לשיעורי המס החלים במכירת מקרקעין מכל הסוגים כתלות במועד הרכישה של הנכס בידי נותן המתנה.

נבהיר, כי במקרה של מכירת דירה שהתקבלה במתנה מקרוב, יש לשים לב כי בכדי ליהנות מהפטורים האמורים קיימות מגבלות נוספות של עמידה בתקופות צינון, וחישוב משותף עבור נותן המתנה ומקבל המתנה ביחס למספר הדירות הנמכרות במס מוטב. כמו כן, יש לשים לב כי הפטור והמס המוטב אינם מתייחסים למרכיב זכויות הבניה הבלתי מנוצלות, וככל שקיימות זכויות בניה כאמור, יהיה בגינן חיוב רגיל במס שבח (לפי שיעור המס בו חייב המוכר כתלות במועד רכישת הנכס).

באשר לתקופת הצינון, קיימות למעשה שתי תקופות צינון,  תקופות הצינון הישנות – החלות במקרה של מכירה במס מוטב של דירה שהתקבלה במתנה בידי המוכר עד ליום 31.12.13. תקופות הצינון החדשות – החלות במכירת דירה בפטור מלא, ובמקרה של מכירה במס מוטב של דירה שהתקבלה במתנה בידי המוכר לאחר ה 1.1.14.

בנוסף, במכירת דירה שנתקבלה במתנה בתקופה שמיום 1.8.13 ועד ליום 31.12.17, כאשר היא נמכרת על ידי מקבל המתנה רואים את נותן המתנה כאילו הוא המוכר, לעניין שיעור המס המוטב.

כדי להמחיש את ההשלכה של השינויים שנעשו בחקיקה, נציג את הדוגמא שלהלן:

הורים נתנו במתנה לבתם, לפני ה- 1.8.2013 , 2 דירות, ונותרים בעלים של 2 דירות נוספות, מעוניינים למכור את כל הדירות (שלהם ושל בתם כאמור) במס מוטב בתקופת המעבר (1.1.14-31.12.17) – בכפוף לעמידת הבת בתקופות הצינון הישנות, ההורים והבת יוכלו למכור את כל 4 הדירות במס מוטב. לעומת זאת, במידה ו-2 הדירות היו ניתנות לבת לאחר ה 1.8.13, ניתן היה למכור בתקופת המעבר רק 2 דירות (מתוך 4 הדירות של ההורים והבת יחדיו), במס מוטב.

כאמור, בעסקאות מתנה בין קרובים קיימת גם הטבה במס רכישה –  כך, בתקנות מיסוי מקרקעין העוסקות במס רכישה, ניתנת הקלה משמעותית במס רכישה בעסקת מתנה בין קרובים כך שיש חבות ב-1/3 ממס הרכישה הרגיל שהיה נקבע בעסקה. קרוב לעניין מס הרכישה הינו כל אחד מאלה: בן זוג, לרבות מי שהיה בן זוג במשך ששה חדשים שקדמו למכירת זכות במקרקעין, הורה, צאצא, בן-זוגו של צאצא, אח ואחות. יצוין כי במקרה שאדם מעביר לבן הזוג שלו זכויות בדירת מגורים בה הם מתגוררים בפועל יש פטור מלא ממס רכישה.

עסקת מתנה בין קרובים, אף אינה מהווה "מימוש" לצורך הקמת החבות בתשלום היטל השבחה , ר' לעניין זה הגדרת "מימוש זכויות" שבסעיף 1 לתוספת השלישית בחוק התכנון והבניה הקובעת מפורשת "שהעברה ללא תמורה מאדם לקרובו" לא תיחשב למימוש זכויות "המצית" את החיוב בתשלום ההיטל.

כדי שהעברה כאמור לא תחשב למימוש זכויות, על העברה למלא אחר שני תנאים – ראשית : העברה צריכה להיות ללא כל תמורה; שנית ההעברה חייבת להיות למי שמוגדר "קרוב"  כהגדרתו בסעיף 1 לתוספת השלישית (בן זוג, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג , אח ובני זוגם). תשומת הלב כי ההגדרה של קרוב לצורך היטל ההשבחה שונה מזו הקבועה בעניין מס שבח ובעניין מס הרכישה כאמור. כפועל יוצא מהתנאים השני הוא שאם המקרקעין נתנו במתנה למי שאינו "קרוב" העברה תחשב למימוש זכויות והיא תגרום לחיובו של נותן המתנה בתשלום.

בכל מקרה, יש לזכור כי הוראת הסעיף האומרת שמתנה לקרוב אינה נחשבת למימוש זכויות אין פרושה מתן פטור מההיטל אלא רק דחיית תשלומו למועד בו מקבל המתנה יבצע בעצמו מימוש זכויות במקרקעין.

אנו סבורים כי יהיו הטבות המס אטרקטיביות ככל שיהיו, את ההחלטה האם לבצע עסקת מתנה, נכון לקבל דווקא מתוך הראייה הקניינית, והרצון שהנכס בבוא העת יהפוך להיות רכושו של מקבל המתנה.

*  האמור אינו מהווה המלצה או ייעוץ ויש לבחון ולקבל ייעוץ בגין כל מקרה לגופו ואין להסתמך על האמור במאמר.

* תודות לרו"ח ועו"ד אמיל בן עטר על הערותיו המחכימות למאמר זה.

 

עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים


מקרקעין

חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) תיקון מס' 7), התשע"ד -2013
מחיקת שיעבוד מדירה שנרכשה מקבלן

הרינו לעדכן כי ביום 25.11.13 הכנסת אישרה תוספת לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון מס' 7), התשע"ד – 2013 ולפיו מוכר (בד"כ הקבלן), יפנה לבנק או לתאגיד הבנקאי אשר הלווה לקבלן כספים לבניית פרויקט והוציא ערבויות או פוליסת ביטוח לקוני דירות בפרויקט, ויבקש מכתב כוונות מותנה לדירה אשר יתמלאו לגביה התנאים הבאים:

 1. בניית הדירה הושלמה.
 2. ההחזקה בדירה נמסרה לקונה.
 3. שולם מלוא מחיר התמורה למוכר על פי פנקס השוברים או חוזה המכר.
 4. כספי הקונה הובטחו בהתאם להוראות החוק.

פניה כאמור לבנק תתבצע על ידי הקבלן 30 יום לאחר קבלת תשלום ראשון מהקונה או ממועד הוצאת ערבות בנקאית ראשונה או פוליסת ביטוח.

במכתב הכוונות ירשם כי ככל שיתמלאו התנאים האמורים לעיל, הדירה תוחרג מתחולת השעבוד הקיים לקבלן והבנק יפעל למחיקת כל רישום של שיעבוד רשום, אצל לשכת רישום המקרקעין, רשות המקרקעין, מאגר המשכונות וזאת בתוך זמן סביר לאחר שהדירה תירשם כיחידת רישום נפרדת וניתן יהיה לפעול לגביה בנפרד משאר המקרקעין.


מיסוי

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1/2014 – עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה

עם כניסת שנת המס 2014 בוצעו בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") ותקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה – 1974 (להלן: "התקנות"), עדכוני סכומים כמפורט להלן.

הוראת הביצוע הנדונה (להלן: "הוראת הביצוע") מפרטת את הסכומים המעודכנים, ואלו נסקרים על ידינו להלן:

מס רכישה

א.     כאשר רוכשים דירת מגורים יחידה

 

על הרוכש דירת מגורים יחידה (בהתאם להגדרתה בחוק), בתקופה שעד יום 15.1.15, לשלם מס רכישה בהתאם למדרגות המפורטות להלן:

-           על חלק שווי הרכישה שעד 1,517,210 ₪  – לא משולם מס

-           על חלק שווי הרכישה העולה על 1,517,210   ₪  ועד לסך של 1,799,605 ₪ – ישולם מס בשיעור 3.5%.

-           על חלק שווי הרכישה העולה על סך של 1,799,605 ₪ ועד לסך של 4,642,750 ₪ – ישולם מס בשיעור 5%

-           על חלק שווי הרכישה העולה על סך של 4,642,750  ₪ ועד לסך של 15,475,835 ₪ –  ישולם מס בשיעור 8%

-           על חלק שווי הרכישה העולה על סך של 15,475,835 ₪ –  ישולם מס בשיעור 10%

ב.     כאשר רוכשים דירת מגורים שאינה יחידה

על הרוכש דירת מגורים שאינה יחידה (כלומר כל דירה נוספת), בתקופה שעד יום 31.12.14, לשלם מס רכישה בהתאם למדרגות המפורטות להלן:

-           על חלק שווי הרכישה שעד 1,123,910 ₪  – ישולם מס בשיעור 5%

-           על חלק שווי הרכישה העולה על סך של 1,123,910 ₪ ועד לסך של 3,371,710₪ – ישולם מס בשיעור 6%.

-           על חלק שווי הרכישה העולה על סך של 3,371,710 ₪ ועד לסך של 4,642,750₪ – ישולם מס בשיעור 7%.

-           על חלק שווי הרכישה העולה על סך של 4,642,750  ₪ ועד לסך של 15,475,835 ₪ –  ישולם מס בשיעור 8%

-           על חלק שווי הרכישה העולה על סך של 15,475,835 ₪ –  ישולם מס בשיעור 10%.

 

הרוכש דירת מגורים שאינה יחידה (כלומר כל דירה נוספת), בתקופה שמיום 1.1.15, לשלם מס רכישה בהתאם למדרגות המפורטות להלן:

-           על חלק שווי הרכישה שעד 1,089,435 ₪  – ישולם מס בשיעור 3.5%

-           על חלק שווי הרכישה העולה על סך של 1,089,435 ₪ ועד לסך של 4,642,750₪ –  ישולם מס בשיעור 5%

-           על חלק שווי הרכישה העולה על סך של 4,642,750  ₪ ועד לסך של 15,475,835 ₪ –  ישולם מס בשיעור 8%

-           על חלק שווי הרכישה העולה על סך של 15,475,835 ₪ –  ישולם מס בשיעור 10%

ג.      הקלה לעולה

הוראת הביצוע קובעת גם כי בהתאם לתקנה 12 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה 1974, זכאי רוכש המוגדר כעולה, בתקופה שמיום 16.1.14 ועד יום 15.1.15, להקלה במס רכישה כאשר הוא רוכש דירת מגורים או בית עסק לתקופה המתחילה שנה לפני עלייתו ומסתיימת 7 שנים לאחר עלייתו. סכומי המס המופחתים המעודכנים הינם כמפורט להלן:

-           על חלק שווי הרכישה שעד 1,644,310 ₪  – ישולם מס בשיעור 0.5%.

-           על חלק שווי הרכישה העולה על סך של 1,644,310 ₪ – ישולם מס בשיעור 5%.

 

ד.     הקלה לרוכש משק חקלאי

בהתאם לתקנה 16 לתקנות מס רכישה, הרוכש משק חקלאי בתקופה שמיום 16.1.14 ועד יום 15.1.15 זכאי לשיעור מס רכישה מופחת, (לגבי החלק שאינו בנין המשמש למגורים עליו משולם המס החל על דירת מגורים כאמור לעיל), כמפורט להלן:

-           על חלק שווי הרכישה שעד 336,320 ₪  – ישולם מס בשיעור 0.5%.

-           על חלק שווי הרכישה העולה על סך של 336,320 ₪ – ישולם מס בשיעור 5%.

 

מס שבח

א.     תיאום סכומים לפי סעיף 49 ה' לחוק מיסוי מקרקעין

סעיף 49 ה' קובע פטור חד פעמי למוכר שתי דירות, בכדי לרכוש תמורתן דירה גדולה.

הפטור ניתן בכפוף לתנאים המפורטים באותו סעיף, ובהגבלת שוויין של שתי הדירות הנמכרות. הערה: תשומת הלב כי לאור תיקון 76 השימוש בפטור זה הינו רק למי ששתי הדירות הנמכרות אלו דירותיו היחידות של המוכר.

השווי האמור מתואם בתחילת כל שנת מס, בהתחשב בעליית מדד המחירים לצרכן.

תקרת שווי הפטור לשתי הדירות כפי שעודכנה בשנת 2014: 2,024,000 ש"ח, סכום תקרת שווי שתי הדירות אשר מעבר אליה לא יינתן כלל פטור 3,367,000 ש"ח

ב.     עדכון סכום הפטור עפ"י סעיף 49 ז' לחוק מיסוי מקרקעין

סעיף 49 ז' לחוק קובע, לעניין מכירת "דירת מגורים מזכה" כי כאשר התמורה מושפעת מזכויות לבניה נוספת, יהא המוכר זכאי לפטור נוסף בשל הזכויות לבניה נוספת, בסכום שווי הדירה או בסכום ההפרש שבין תקרת הפטור לבין סכום שווי הדירה, לפי הנמוך.

כמו כן, נקבע כי סכום הפטור הכולל, בתנאים המפורטים בסעיף, לא יפחת מרצפת הפטור.

סכום תקרת הפטור לתקופה שמיום 16/1/2014 עד ליום 15/1/2015 – 1,996,700 ש"ח.

סכום רצפת הפטור המעודכן לתקופה שמיום 16/1/2013 עד ליום  15/1/2014 – 500,100 ש"ח.

ג.      סעיף 94 א (א) – קנס על אי הגשת הצהרה או הודעה למינהל

שיעור הקנס המוטל על מי שלא הגיש הצהרה  או הודעה במועד, לפי סעיף 94א(א) לחוק, מתעדכן והינו: עבור כל שבועיים של פיגור בגין אי הצהרה – 280 ₪, ובגין כל שבועיים של פיגור בגין אי הודעה – 230 ₪.

 

 

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2013 הרפורמה במיסוי דירות מגורים

ביום 1.1.2014 נכנס לתוקפו תיקון מס' 76 לחוק מיסוי מקרקעין, ובו שינויים מהותיים לאופן חיוב המס בעסקאות מקרקעין. בהתאם לכך הותאם מערך הטפסים לדיווח על עסקאות, באופן שבו עודכנו טפסים קיימים והופקו טפסים חדשים.

מוכרים המוכרים את דירתם היחידה ימשיכו ליהנות מפטור ממס שבח, כאשר לצורך הגדרת "דירה יחידה", לא יחשב חלק מדירה ששיעור החזקתו של המוכר בה לא עלה על 1/3 (לפני התיקון פחות מ-1/4).

מוכרים בעלי יותר מדירת מגורים אחת לא ייהנו מפטור במכירת דירת מגורים, שכן, בוטל הפטור ממס שבח שניתן אחת ל-4 שנים, אולם נקבעו הנחיות לחישוב מס על השבח הריאלי באופן ליניארי, כך שהשבח הריאלי שייוחס לתקופה שמיום רכישת הדירה ועד ליום 1.1.14, יהיה פטור ממס, ואילו שבח ריאלי שייוחס לתקופה שמיום 2.1.14 ועד יום המכירה, יחויב במס בשיעור של עד 25%. באופן זה יוכל מוכר שבבעלותו יותר מדירה אחת למכור בתקופת המעבר עד שתי דירות מגורים המזכות בחישוב הליניארי החדש, בכפוף לעמידה ביתר ההוראות לפיהן תוענק ההטבה  לעיל.

עוד נקבע כי תושבי חוץ אינם זכאים לפטור ממס שבח, אלא אם יוכיחו כי אינם בעלי דירה במדינת התושבות שלהם.

כך גם נקבעו הוראות למיסוי דירות יוקרה, באופן שבו, פטור מלא יינתן רק בגין התמורה שעד לסך של 4.5 מיליון ₪.

עוד נקבע כי פטור כפול במכר שתי דירות לצורך רכישת דירה מגורים אחת, יינתן רק כאשר בבעלות המוכר שתי דירות בלבד.

נקבעו הוראות מעבר לתקופה שמיום 1.1.14 ועד 31.12.17, ועודכנו מדרגות מס רכישה.

רשות מקרקעי ישראל

מועצת מקרקעי ישראל אישרה ביום 14.1.2014 שורה של החלטות
המהוות אבן דרך היסטורית במגזר החקלאי

ביום 141.14 אשרה מועצת מקרקעי ישראל שורה של החלטות המהוות אבן דרך היסטורית במגזר החקלאי.

במסגרת ההחלטות נקבע בנושא איוש נחלות פנויות אשר כזכור היה  מצוי על המדוכה יותר מעשור ולאחרונה סיים הצוות אשר מונה לכך בחודש מרץ האחרון את עבודתו ונתן את המלצותיו שעיקריו הן ביטול הנחלות הלא מאוישות במרכז הארץ ושיווק נחלות אלה בפריפריה בתשלום (בהנחות אזור עד לתקרה של 700,000 ש"ח) למומלצי האגודה.

כמו כן, הוחלט כי בעלי נחלה במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים יוכלו להחזיק בחוזה חכירה אישי על חלקת המגורים המגיע ל – 4 תקופות של  49 שנים. יצוין כי במצב הנוהג כיום נחתם חוזה מתחדש עם האגודה לשלוש שנים כך שבעל השטח נחשב רק "בר רשות". בשנת 1998 התקבלה החלטת מועצה לפיה, ייחתמו חוזי חכירה לדורות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים לתקופה כוללת של 196 שנים כאשר חלקות א' של הנחלה מוחכרות בחוזה אישי לבעל הנחלה. בעקבות מו"מ עם תנועות המושבים גובש נוסח חוזה חכירה. בפני המועצה הועלו עקרונות החוזה. כך לאור ההחלטה החדשה, ניתן יהיה לחתום על חוזי חכירה עם עשרות אלפי בעלי נחלות, בהתקיים התנאים שנקבעו.

יתרה מכך בהתייחס לשאלה מהי בעלות חקלאית – הרחיבה המועצה את ההגדרה לבעלות חקלאית  באופן כזה שיתאפשר למאות בעלי נחלות להתפרנס בכבוד מעיסוקים נלווים כגון: גידול בעלי חיים, עיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית ופעילות תיירותית חינוכית.

בנוסף, בנוגע לשיוך דירות – הסדר ביניים עם קיבוצים שקיבלו בעבר החלטה על שיוך דירות (החלטת מועצה 751) וטרם החלו בשיוך בפועל. המועצה תאפשר לקיבוץ פרק זמן של כ 24 חודשים לקבל החלטה האם להמשיך בתהליך השיוך, להצטרף להסדר נוסף, ככל שיהיה, או לבטל את החלטת השיוך, ולהמשיך ולקלוט חברים חדשים ולהקים יח"ד נוספות בשטח חקקת המגורים.

מועצת מקרקעי ישראל אישרה שורה של שינויים בהחלטה קודמת למכרזי דיור להשכרה

במסגרת השינויים בעניין בהחלטה למכרזי דיור להשכרה נקבע כי תוקם ועדה בין משרדית לפרסום מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח הכוללים מנגנוני הגנה ליזם הזוכה במכרז. בנוסף נקבע כי מחיר מפוקח- יוגדר כמחיר המגיע ל 80% ממחיר השכירות באותו אזור. יתרה מזאת נקבע, כי מכרזים להשכרה יוצאו על ידי ועדת המכרזים הבינמשרדית במסלול ב'-  במכרז, במכר, או בחכירה לתקופה של 98 שנה עם אופציה להארכה לתקופה זהה נוספת. זאת ועוד נקבע כי, השימוש בקרקע למטרת השכרה בהתאם להחלטה זו יהא לתקופה שלא תפחת מ-10 שנים ברציפות. עוד הוחלט כי במכרזים בהם במתחם או בסך כל המתחמים המשווקים באותו מכרז יהיו מעל 200 יח"ד להשכרה, תקופת השימוש בקרקע למטרת השכרה לא תפחת מ-20 שנים ברציפות. בתום התקופה האמורה, יהיה היזם רשאי למכור את הדירות בשוק החופשי.

הקלה על  בעלי מוגבלות בניידות

רשות מקרקעי ישראל  אישרה להקל את הפרוצדורה לקבלת פטור/לדחיית תשלום דמי ההיתר בגין בניית שטחים הנדרשים מבחינה פונקציונלית לתפקודם של בעלי המוגבלויות בניידות.

 

עדכוני פסיקה

הפקעות

עא 3471/11 ניסים דוויק נ' מע"צ, החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ,
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים
הרכב כב' הש' כב' המשנה לנשיא, מ' נאור, ע' ארבל ו-י' עמית


ב"כ הצדדים
: עוה"ד אברהם שרים, יגאל מטניקוב , זאב זייטמן ורעות רינצקי

פגיעה בזכות הקניינית של הנפקע, מחייבת, בנוסף לתשלום פיצויי הפקעה,
גם שיפוי בגין הוצאות נלוות שונות, הכרוכות בהפקעה וברכישת נכס חלופי, הניתנות לכימות.

עסקינן בשני ערעורים מאוחדים על פסק דין של בית המשפט המחוזי במסגרתו חויבה מע"צ, היא המשיבה בע"א 3471/11 והמערערת בע"א 3512/11 (להלן: "מע"צ" ) לשפות את הנפקעים ניסים דוויק ואח' הם המערערים בע"א 3471/11 והמשיבים בע"א 3512/11 (להלן: "דוויק") בגין חלק מההוצאות שנגרמו להם אגב הפקעת חלקה ובית מגורים לטובת סלילת כביש לרבות שכר טרחת שמאי ויועצים אחרים, שכ"ט עו"ד; דיור חלופי לתקופת ביניים, הוצאות העברה, שכר שמאי מוסכם בהליכים קודמים; איתור וטיפול במגרש החלופי שנרכש, מס רכישה עבור המגרש החלופי.

השאלה העקרונית העולה מהערעורים הינה, האם זכאי נפקע לשיפוי על הוצאות נלוות בעקבות הפקעה, בנוסף לפיצוי לו הוא זכאי בגין ההפקעה גופא?

במאמר מוסגר ציין בית משפט ציין כי למרות שהביטוי "שיפוי" עניינו הוצאות בעבר, הרי שעושה שימוש זה גם עבור הוצאות עתידיות, אשר ברור כי הנפקע יידרש להן בעקבות ההפקעה.

בית המשפט סקר את סעיף 9 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) 1943 וסעיף 12 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) 1943, ולפיהם הנפקע זכאי לפיצוי לפי שווי השוק של המקרקעין כאילו נמכרו בעסקה רצונית. ידוע הדבר כי מטרת הפיצוי להעמיד את הנפקע במצב הכספי בו היה אילולא ההפקעה, מבלי שייגרם לו נזק או הפסד, אך גם מבלי להעמידו במצב טוב יותר. הוראת הפיצוי הקבועה בסעיפים הנ"ל מהווה הסדר שלילי לגבי שיפוי בגין כל הוצאה ונזק הנלווים להפקעה, לרבות הוצאות בגין רכישה ומעבר לנכס חלופי.

אלא, שעל אף היעדר מקור נורמטיבי מפורש ציין בית המשפט, כי הוכרה בפסיקה חובת הרשות המפקיעה לשיפוי הנפקע בגין הוצאות נלוות ברכיבים הבאים: הוצאות העברה, שמאי, תיווך, ושכר טרחת עורך דין, בין אם מדובר בבית מגורים ובין אם מדובר בעסק; לגבי עסק שהתנהל כחוק – הוצאות התאמה, אובדן מוניטין ואובדן רווחים; לגבי דירת מגורים בפועל – מס רכישה עבור רכישת דיור חלופי. הפסיקה לדברי בית המשפט לא הכירה בזכות הנפקע "לגילום" או לשיפוי בגין מס שבח או מס רווחי הון, בין אם הנכס הנפקע הוא בית מגורים ובין אם הוא בית עסק, כמו כן הפסיקה לא הכירה בזכות הנפקע של קרקע/בית עסק לשיפוי בגין מס רכישה עבור רכישת קרקע/בית עסק חלופי, יתרה מזו, הפסיקה לא הכירה בהוצאות נלוות שנועדו לשפר את מצב הנפקע לעומת מצבו ערב ההפקעה.

בית המשפט העליון עמד על ההצדקות להכיר בזכות הנפקע לשיפוי גם בגין ההוצאות הנלוות להפקעה ולרכישת נכס חלופי בקבעו כי במישור הנורמטיבי, ראוי כי בנוסף לפיצויי ההפקעה תשפה הרשות המפקיעה את הנפקע בגין ההוצאות הנלוות והכרוכות בהפקעה, הניתנות לכימות.

בעניין זה ציין בית המשפט כי על ההוצאות הנלוות בגינן נתבע שיפוי להיות סבירות, הן ביחס לנכס שהופקע ומהותו והן ביחס לנכס החלופי ומהותו, הן לגבי גובה ההוצאות והן לגבי משך התקופה מושא ההוצאות. עוד קבע בית המשפט, כי על הנפקע להוכיח כדבעי את ההוצאות הנלוות וכי מוטלת עליו החובה לפעול כאדם סביר להפחתת ההוצאות הנלוות.

בית המשפט ציין כי אין להיטיב את מצב הנפקע ביחס למצבו ערב ההפקעה ויש להישמר מפיצוי כפל או משיפוי בגין הוצאות שלא הוצאו או שברור כי לא יוצאו. ברם מנגד, אין להרע את מצב הנפקע עקב הצורך שנכפה עליו להקדים את "מכירת" הקרקע ולהקדים ולרכוש נכס חלופי. השיפוי לא נועד לשיפור מצב הנפקע לעומת מצבו הקודם, הוא כפוף לחובת הנפקע להקטין את הנזק, וכפוף לכך שמדובר בהוצאות סבירות.

מן הכלל אל הפרט קבע בית המשפט כי בנסיבות מקרה זה, אין מקום להתערב ברכיבים השונים שנפסקו על ידי בית משפט קמא – לא לעצם פסיקתם ולא בסכומים שנפסקו.

המשנה לנשיא נאור הסכימה לכל האמור, בסייג כי על התשלומים שנפסקו צריך היה להוסיף את הריבית המיוחדת והמופחתת הקבועה בחוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, התשכ"ד-1964 ולא לפסוק לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה.

הערת מערכת: יש לברך על החלטת בית המשפט הנכבד שהותיר את פסק דינו של בית משפט קמא על כנו, שכן, יש בו כדי לצעוד צעד נוסף להגשמת העיקרון והמטרה הבסיסיים העומדים מאחורי תשלום פיצויי הפקעה, ולפיהם יש להעמיד את בעלי הזכויות הנפקעים, באותו מצב כספי שבו עמדו ערב ההפקעה.

פסק דין זה, מצטרף לשורה של צעדים שנוקטים בהם בתי המשפט, בפסקי דין והנחיות, למזעור הנזקים הנגרמים לנפקעים בעקבות ההפקעות הנכפות עליהם, ללא רצונם ותוך פגיעה בזכויות הקניין שלהם, נוכח עיגון מעמדה של זכות הקניין כזכות חוקתית בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

כמו כן, לדעת המערכת ניתן היה לתקן החוק, כך שיינתן אף פיצוי נוסף על עצם העובדה שמדובר בהפקעה, עצם ההתעסקות עצמה ועוגמת הנפש של הפרט שנאלץ להתמודד עם הליך נטילת קניינו לטובת הציבור מהווה היא לעצמה פגיעה שיש לפצות בגינה, להשבת המצב לקדמותו אין די בפיצוי ממוני רגיל, יש לעודד הפרט לשתף פעולה על ידי תמריצים.

 

חוזים

ע"א 6553/11 עזבון המנוח יוסף ברלס ואח' נ' פז-ים הולדינגס 2000
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים
בפני הרכב כב' הש' א' רובינשטיין , י' עמית ו-ד' ברק ארז

 

ב"כ המערערים: עוה"ד רון בן מיור כרמית ברנשטיין

אי רישום זכות חכירה וקבלת הסכמת מנהל לעסקה בניגוד להתחייבויות המוכר
מהווה עילה לביטול חוזה ולהשבה

ענייננו בערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת, בגדרו חויב המערער בהשבת כספי תמורת עסקת מקרקעין שלא הושלמה בסך של כ- 3 מיליון ₪.

הורתו של הסכסוך שלפנינו בשרשרת עסקאות שנעשו ביחס למקרקעין, בשטח של 32,000 מ"ר בגוש 15515 חלקה 4 במושבה מגדל (להלן: "המקרקעין").

מר יוסף ברלס ז"ל (להלן: "המנוח") היה המחזיק בפועל של המקרקעין הנמצאים בבעלות הקרן הקיימת לישראל ונוהלו על ידי מנהל מקרקעי ישראל (להלן: "המנהל").

ביום 22.11.94 חתם המנוח על הסכם מכר עם חברת M.S.I ספנות מסחרית לישראל בע"מ (להלן: "M.S.I") בו העביר המנוח ל-M.S.I. 90% מהזכויות שלו במקרקעין, תוך שהתחייב לגרום לרישום זכויות חכירה ראשית על שמה; ביום 28.8.95 חתם המנוח על הסכמים נוספים ובהם חוזה שנערך בינו לבין חברת M.S.I ואדם נוסף, בשם עזרא קריגר (להלן: "קריגר"); שעניינו מכירת 10% הנותרים מהזכויות במקרקעין. ביום 22.6.00 חתם קריגר חוזה לפיו מכר למשיבה 1, חברת פז-ים הולדינגס 2000 (להלן: "פז-ים") את מלוא זכויותיו במקרקעין לפי החוזים הקודמים. בכל החוזים נרשמה תניה לפיה ככל שהמנוח לא יקבל אישור המנהל לעסקה ולא יצליח לרשום את הזכויות על שם הקונים בתוך שנה, יתבטל הסכם המכר וישולמו לרוכשים פיצויים.

לאחר שהניסיונות להעברת הזכויות לא צלחו, הגישה פז-ים תביעה להשבת הכספים ששילמה עבור הזכויות במקרקעין. בית המשפט המחוזי קבע, כי דין ההסכמים להתבטל והורה לעזבון המנוח להשיב לפז-ים כספים שקיבל בגין העסקה שהתבטלה.

מכאן הערעור דנא.

בית המשפט העליון דחה את הערעור בקבעו, כי אינו רואה מקום להתערב בפסק דינו של בית משפט קמא. בית המשפט עמד על מהות הזכות בה מחזיקה פז-ים, וקבע כי התחייבויות המנוח, אשר שב וחזר עליהן בהסכמים, לרישום הזכויות בתוך שנה ולקבלת הסכמת המנהל להעברת הזכויות, הומחו לפז-ים מכח ההסכמים הקודמים והיא אוחזת בידיה את הזכויות כלפי המנוח.

אשר לביטול החוזה, בית המשפט העליון קיבל את עמדת בית משפט קמא, אשר קבע כי הצורך באישור המנהל להעברת הזכויות הוא בבחינת תנאי מתלה, ומשלא התקיים התנאי, דין ההסכמים להתבטל.

לאור טענת המערערים, כי לא מדובר בתנאי מתלה, קבע בית המשפט כי אף אם נניח שאין מדובר בתנאי מתלה, הרי שהמנוח נטל על עצמו התחייבות לגרום לרישום זכות החכירה הראשית במקרקעין על שם הקונה, התחייבות אשר הופרה על ידו, מאחר ולא רשם את הזכויות ולא קיבל  את אישור המנהל.

פז-ים, אשר שלחה התראה בכתב לבנו של המנוח, בה מסרה כי ככל שהזכויות לא ירשמו על שמה בתוך 30 יום היא תבטל את ההסכם, הייתה רשאית לבטל את ההסכם, בין אם נראה את ההפרה כיסודית ובין אם לאו,  מאחר והודעת הביטול ניתנה תוך זמן סביר והתנאים בה לא מולאו.

לאור כל המקובץ, קבע בית המשפט כי דין החוזה להתבטל, בין אם מחמת אי התקיימות התנאי המתלה, מתן הסכמת המנהל לעסקה ולהעברת הזכויות, ובין אם מחמת הפרת התחייבות המנוח לגרום לרישום זכויות החכירה.

מאחר והחוזה בוטל מוטלת על כל צד החובה להשיב לצד שכנגד את שקיבל על פי החוזה, כשהכלל הוא השבה מלאה, בית המשפט יתערב בהיקף ההשבה על בסיס שיקולי צדק או מתן פטור מלא מהשבה רק במקרים חריגים.

במקרה דנא, המערערים טענו לפטור מהשבה המבוסס על תנאי בחוזה שנחתם עם M.S.I, לפיו, אם לא יגרום המנוח לרישום זכות החכירה הראשית על שם הקונה בתוך שנה מחתימת ההסכם, תהא לקונה הזכות להורות למנוח להשיב את הזכויות במקרקעין למינהל תמורת פיצוי. בית המשפט העליון פסק בעניין זה כי הוויתור הנטען אינו עולה מפשט החוזה או מהסכמי ההמחאה שבאו בעקבותיו, הוא אינו משתמע מכוונת הצדדים ומנסיבות כריתת החוזה, ואף אינו מתיישב עם ההיגיון הכלכלי שבבסיס החוזה. אי לכך בית המשפט העליון קבע כי ההתניה בחוזה, שאפשרה למנוח להשיב את הזכויות במקרקעין למינהל תמורת פיצוי, לא נועדה לשלול את זכות הצדדים לתבוע השבה, אלא, באה להוסיף תרופה שתעמוד לרשות הקונה למקרה בו לא יעמוד המנוח בהתחייבויותיו.

בנוסף, בית המשפט העליון לא מצא מקום להתערב בסכום ההשבה שנקבע ודחה את טענת המערערים כי ההשבה צריכה להיעשות ללא ריבית והצמדה, וקבע כי זכות הקונה להשבה הינה בערכים ריאליים ובתוספת ריבית.

לסיכום דחה בית המשפט העליון את הערעור וקבע כי הלקח העולה מתיק זה הוא, כי המבקש לעשות עסקאות בקרקעות המנהל, גם כחוכר וגם באדמות חקלאיות, יבדוק היטב תחילה אם יש היתכנות למשאלותיו וכל המקדים בדיקותיו הרי זה משובח.

 

הערת מערכת:

בית המשפט ראה לנכון להזכיר, כי חוזים בקרקע רמ"י, כחוזים אחרים בהם יש סוגים שונים של בעלי זכויות בקרקע, הינן עסקאות שמבצעים בעלי זכויות בקרקע שלמעשה יש אח גדול והינו -בעל הקרקע.

יש לזכור כי חוזה בקרקע מינהל הינו תמיד חוזה "על תנאי", כי מדובר ביחסי שוכר/חוכר-משכיר, שבכפוף להוראות החוק והחלטות המינהל עדיין ככלל יש למינהל את זכויות הוטו והדרישות, ועל כן על מנסחי החוזים להתייחס לכך ולדאוג לבטוחות ולסעיפים המתאימים לאותם מקרי קיצון בהם יופתעו חלילה, או שתועלנה דרישות שמנסחי החוזים לא צפו.

יש לבחון אף היטב את הזכויות הנקובות בחוזי החכירה שלעיתים, אינן משקפות את מלוא הזכויות הקיימות על פי תכניות בניין העיר, ושעל מנת לזכות בהן, יהא צורך לרכשן מהבעלים.

 

מקרקעין – קבורה

עת"מ 44670-04-13 יעקב אביאור ואח נ' המשרד לשירותי דת ואח',
בית המשפט המחוזי בחיפה כב' ש' ריבי למלשטריך לטר

 

לא ניתן לסחור בחלקות קבר בשוק החופשי

ענייננו בעתירה מנהלית לפיה התבקש בית המשפט המחוזי בחיפה לאפשר לעותרים, שהינם קשישים בעשור השמיני לחייהם, למכור בשוק החופשי שתי אחוזות קבר שרכשו בשנת 1999 בבית העלמין הישן בנהריה. נכון להיום, בית העלמין סגור, ובשל שינויים שבוצעו בו נמנע מהעותרים להיקבר באחוזות הקבר שרכשו.

השאלה המרכזית בה עסקה העתירה הינה, האם מתאפשרת מכירת אחוזות הקבר על ידי העותרים בשוק החופשי, לכל המרבה במחיר, או שמא יש להחזירם לחברה קדישא/המועצה הדתית תמורת השבת סכום הרכישה, הרלוונטיות לשאלה זו טמונה אפוא בפער בין שני הסכומים שיכול להיות גבוה במיוחד, בין היתר בשל כך שבבית העלמין אין היצע נוסף של אחוזות קבר והוא מסווג כ"סגור".

העותרים הינם ממשפחת ה"כוהנים", רכשו בשנת 1999 שתי אחוזות קבר בבית העלמין הישן בנהריה, לשימושם האישי בעתיד, תמורה סכום של 4,500 ₪ לכל אחוזה. בבית העלמין הישן אין חלקת "כהנים" ומפאת מגבלות של טהרה, הלה היו מלווים את בני משפחתם למנוחה אחרונה בטקס בסככת ההספדים.

יצוין, כי בשנת 2002, כאשר מספר מקומות הקבורה שנותרו בו ירד מתחת לסף מסוים, הוכרז בית העלמין כסגור. בנוסף, לאחר שנרכשו חלקות הקבר הנ"ל, נערכו שינויים בבית העלמין הישן, בדמותם של הוספת קברים, אשר הובילו לכך שלא תהא לעותרים, בהיותם "כוהנים", גישה לסככת ההספדים בפרט ולבית העלמין בכלל.

לאור זאת ביום 30.8.12 פנו העותרים למשרד לשירותי דת (להלן: "המשיב 1") וביקשו כי יושב להם מחירן הריאלי הנוכחי של חלקות הקבר בבית העלמין הישן, או לחילופין כי יתאפשר להם להביא זוג שירכוש את החלקות במקומם. המשיב 1 סירב לבקשה הנ"ל (הוצעה חלופה של בית עלמין אחר) ועל כך הוגשה העתירה דנן.

טענת העותרים הינה כי מדובר בבית עלמין סגור, והוראות רכישת קבר בחיים הקבועות בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב] תשל"א 1971 (להלן: "חוק שירותי הדת היהודיים") אינן חלות עליו ככזה, ואין לגביו הסדרה בחוק בנושא מחיר רכישה או מכירה. בנוסף נטען, לאור השינוי שנעשה בבית העלמין, הרי שמכירת אחוזות הקבר נעשית מתוך אילוץ ולא מבחירה, ולכן יש להתיר למוכרן על פי מחירי השוק (שעלו לאור העובדה שמדובר בבית עלמין סגור וההיצע מועט) ובכך לשמר את זכותם הקניינית. עוד נטען, כי אין קביעה בחוק שזכות המכירה שמורה לחברה קדישא בלבד, אין חיוב חוזי כזה, ואילוצם לקבל כנגד מכירת אחוזות הקבר רק את השבת הסכומים ששלמו בתוספת הצמדה פוגעת בזכותם.

המשיבים בכללם העלו טענות סף שונות ולגופו של עניין, טענותיהן העיקריות נגעו לכך שלדידם, על פי החוק הקיים רק "חברה לענייני קבורה" העומדת בתנאים שנקבעו בחוקים ובתקנות, מחזיקה ברישיון תקף, וכפופה לפיקוח הרגולטור (השר לשירותי דת) רשאית למכור חלקות קבורה. זאת, מתוך הכרה כי מכירת חלקות קבר בחיים ניתנת כשירות לציבור, ההכנסות ממנו אמורות לשמש אך ורק לטובת אחזקתם ופיתוחם של בתי העלמין, ולא כפעולת מכר מסחרית בשוק החופשי. העובדה שחוק שירותי הדת היהודיים לא מוחל בחלקו על בית עלמין סגור, איננה מלמדת על ריק חקיקתי המאפשר לכל אחד לסחור בחלקות קבר בבית עלמין סגור, ללא פיקוח. עוד נטען, כי אין מדובר בזכות קניינית, אלא ברישיון להיטמן בחלקות שמיקומן מפורש בשטר מכר, שלפיו מצוין מפורשות כי אין לרוכש זכות למכור את החלקה לאחרים והוא אף אינו זכאי לקבל החזר עבור החלקה שנרכשה.

בפתח דבריו, ציין בית המשפט כי המסגרת הנורמטיבית החלה על הסוגיה הינה חוק שירותי הדת היהודיים והתקנות המותקנות מכוחו, אשר מסדירים את נושא הקבורה היהודית בישראל וכי השאלה הנ"ל מתעוררת רק לגבי מי שחפץ בחייו לקנות חלקה קבר.

לאחר שסקר את סעיפי החוק השונים בחוק שירותי הדת היהודיים, בין היתר בעניין פיקוח על מחירים והגבלת סחר, קבע כי אין לראות בסעיפי החוק כמתירים את מכירת החלקה על ידי אדם פרטי אחד לאחר, שלו היא מיועדת, אלא מכירה שכזו תיעשה אך מהגוף המוסמך, "חברה לענייני קבורה" לאדם שלו מיועדת החלקה, וזאת מהטעמים המצטברים הבאים :

1.     תכלית החקיקה הייתה להסדיר את נושא הסחר בחלקות קבר, ולפקח עליו. אם נקרא את הסעיף באופן שמתיר למכור חלקת קבר לאחר שלו היא מיועדת, יוכל גם אותו מיועד למכור לאחר שלו היא מיועדת וכך הלאה, ותיווצר שרשרת מכר, שהחקיקה בקשה למנוע.

2.     לשונו המפורשת של החוק אוסרת על רכישת חלקת קבר לשם מכירתה. (כך בס'14 א3(ג)). ואם תאמר, במועד שקניתי אכן לא קניתי לשם המכירה אלא עבור עצמי, אך בהמשך חזרתי בי (וכעת בכוונתי למכור), כי אז קיים ס' 14א(י') הקובע במפורש כי מי שקנה חלקת קבר בחייו וחזר בו יחזירו לחברה קדישא או למועצה הדתית, וזו תחזיר לו את כספו.

3.     ס' 14 א3 מכסה את שני צדדי המכר – ברישא של הסעיף הוא מתייחס לרוכש (שיכול לרכוש עבור עצמו או עבור בן זוגו או הורהו) ובסעיף קטן (ד)  הוא מתייחס למוכר חלקת הקבר (חברה קדישא או מועצה דתית) שחלות עליו אותן הגבלות ממש –המכירה רק לרוכש עצמו או בעבור בן זוגו או הורהו. שני צדדים של אותה מטבע. זוהי כוונת הסעיף, ואין לראות בניסוחו היתר לסחר בחלקות קבר.

בית המשפט ציין כי חלקת קבר היא משאב ציבורי, המכתיב דרך התנהלות מסוימת. מכח תפיסה זו – העותרים אינם רשאים לסחור בחלקות, ומשאינם מעוניינים בהן עוד – עליהם להשיבן לרשות הציבור, דהיינו, לרשות המוסמכת לענייני קבורה. אין כל היגיון  להבחין בהקשר זה בין בית עלמין פתוח לבית עלמין סגור. אחרת, אם נקבל אבחנה כזו, ניצור תמריץ לאנשים "להשקיע" בחלקות קבר כהשקעת טווח ארוך, שכן לכשייסגר בית העלמין, יהיה ערך שוק פתוח להשקעתם. בכך נרוקן מתוכן את תכלית החקיקה, ואת הניסיון למנוע סחר וספסרות בחלקות קבר.

בהיבט החוזי, קבע בית המשפט כי השטר לאחוזת קבר, מהווה את המסמך החוזי שבין הצדדים, ומאחר וזכות הסחרות הוגבלה בתנאי הרכש, והדבר עולה בקנה אחד עם החוק ומתיישבת עמו, היא מעצימה את האיסור החל על העותרים למכור את חלקת הקבר בשוק החופשי. יתרה מזו, בית המשפט אף העיר באמרת אגב, כי האיסור בחוק על סחרות אחוזת הקבר , והחובה להחזיר תמורה במקרה של חזרה מרכישה, הינם תנאים קוגנטיים.

בהיבט הקנייני, לא הכריע בית המשפט במהות הזכות, אך ציין כי גם אם עסקינן בזכות קניינית, ממילא הוגבלה סחרותה בחוק ובחוזה.

על יסוד כל האמור, בית המשפט דחה את העתירה, ללא חיוב בהוצאות.

הערת מערכת:

אמנם אברהם רכש מעפרון את חלקת הקבר ומערת המכפלה, אולם כיום נראה, כי המחוקק רצה לייחד את נושא הקבורה ולמנוע סחר במקרקעין המיועדים לקבורה, נראה כי חשיבות יתר למגבלות אלו, עולות כיום עם התמעטות המקום לקבורה וצפיפות הקיימת בבתי הקברות הותיקים, ועל כן צפוי היה סחר/מכר ואולי זילות של מקומות שעדיין לא נכנסו לשוק הנדל"ן.

ונשאל, האם כשם שיוציאו מהבית מי שיפסיד במשפטו, מחר גם יוציאו "מהבית" החדש את מי שהתברר שנטמן בקרקע שנמכרה לאחר?

 

רשות מקרקעי ישראל  – דמי הסכמה

תא (ת"א) 25196-07-11 פלדמן ואח' נ' מנהל מקרקעי ישראל מחוז מרכז,
ת"א 25229-07-11 ליבנה ואח' נ' מנהל מקרקעי ישראל מחוז מרכז,
בית המשפט השלום בתל אביב יפוי בפני כב' הש' רחל ערקובי

הדרך שבה על רמ"י לחשב את דמי ההסכמה בגין העברת זכות חכירה בנחלות ובשטחי עיבוד לצדדים שלישיים היא עפ"י הוראות פרק ג' (ובו סעיף 12) להחלטה 534 להחלטות מועצת מקרקעי ישראל וזאת באופן שמבטא את העיקרון היסודי שבסעיף 3 לאותה החלטה

עניינו של פסק הדין ב-2 תביעות להשבת חלק מן הסכום ששילמו התובעים למנהל מקרקעי ישראל (כיום רשות מקרקעי ישראל), כדמי הסכמה, בשל חישובם באופן שגוי. הואיל ובשתי התביעות עלתה מחלוקת זהה. בהסכמת הצדדים אוחד הדיון בתובענות, ופסק הדין התייחס לשתי התובענות גם יחד.

התובעים, משפחת ליבנה, רכשו ביום 22.5.86 נחלה מספר 75 במושב סתריה ( להלן: "הנחלה"), בתמורה כספית בסכום של 110,000$, ושילמו דמי הסכמה. ביום 10.1.05 מכרו ליבנה את הנחלה בתמורה לסכום של 700,000$. השמאי הממשלתי העריך את שווי המחוברים בנחלה בסכום של 1,347,000 ₪. ליבנה נדרשו לשלם דמי הסכמה בסכום של 495,437 ₪.

התובעים, משפחת פלדמן, רכשו ביום 10.8.1986 נחלה מספר 75 במושב שדה ורבורג, בתמורה כספית של 192,500$, ושילמו דמי הסכמה. ביום 10.4.06 מכרו פלדמן את הנחלה בתמורה לסכום של 1,500,000$. השמאי הממשלתי העריך את שווי המחוברים בסכום של 1,720,000 ₪. פלדמן נדרשו לשלם דמי הסכמה בסכום של 1,913,793 ₪.

לטענת התובעים, דמי ההסכמה הם נגזרת מעליית ערך הקרקע, ולכן יש להפחית את שווי המחוברים ובנוסף, יש להפחית את שווי הרכישה שבגינו כבר שולמו לנתבע דמי הסכמה בעבר. לטענתם, דמי ההסכמה הם חלקו של רמ"י ברווח שמקבל החוכר כתוצאה מעליית ערך הקרקע, שעל מנת לחשבה – יש לנכות את מחירה הקודם, שבגינו כבר שולמו דמי הסכמה, ובמקרה הנדון, את ערכה של הקרקע בעת שנרכשה ע"י התובעים, וזאת עפ"י החלטה 534 להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ועפ"י סעיף 3 לאותה החלטה.

לטענת רמ"י, חישוב דמי ההסכמה נעשה על פי פרק ג' להחלטה 534, אשר על פיה קיימות שתי חלופות לחישוב דמי ההסכמה, כאשר קיימת רכישה קודמת. לטענתו, בתשלום דמי ההסכמה, נערך החישוב המטיב עם החוכרים, מתוך שתי החלופות ואשר בא לידי ביטוי בסעיף 12(ב) להחלטה (ולא עפ"י סעיף 3). על פי החלופה הראשונה, מן התמורה שאושרה בגין מכירת הקרקע, הופחתה התמורה הקודמת, כשהיא משוערכת למועד הרלוונטי, ול- 1/3 הסכום שנותר, נוספו 2% מן המחיר היסודי המזערי, לפי הטבלאות שבתוספת הראשונה להחלטה 534.

על פי החלופה השנייה, מן התמורה בגין מכירת הקרקע, הופחת שווי המחוברים, כפי שנקבע על ידי השמאי הממשלתי, וכן הופחתו סכומים נוספים שהם שוויים של: הרכוש המשותף, חצר בגודל 2 דונם ושטחי העיבוד.

בית המשפט אשר דן בסוגיה הנ"ל ציין, תחילה, כי חוכר המבקש להעביר את זכות החכירה שברשותו לאחר, רשאי לעשות זאת בכפוף לאישור רמ"י, אשר מותנה בתשלום דמי הסכמה. כן צוין, כי זכות זו הינה נגזרת מזכות הבעלות של הגופים שעבורם מנהל רמ"י את המקרקעין, וכי מדיניות ממ"י בכל הנוגע לגביית דמי הסכמה מעוגנת בהחלטות של מועצת מקרקעי ישראל.

בהקשר זה הוסיף בית המשפט וציין, כי ההחלטה הרלוונטית שבמחלוקת בין הצדדים – החלטה 534 להחלטות מועצת מקרקעי ישראל מיום 29.6.1992, שכותרתה: "החלטה בדבר שיעור חלקו של מנהל מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע בעת העברת זכות חכירה לפי חוק מנהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960" – מתאפיינת בסרבול רב, לשונה אינה ברורה ולעתים אף משתמעת לשתי פנים, ויתרה מכך, הדרך החישובית המעוגנת בתוכה אינה ברורה די הצורך.

בית המשפט ציין, כי סוגיית תחולת סעיף 12 להחלטה 534 נדונה במספר פסקי דין, כאשר בפס"ד שניתן בבית המשפט השלום, בעניין- שטייניג יוסף ופרידה נגד מינהל מקרקעי ישראל, נקבע, כי סעיף 12 (ולא סעיף 3) הוא הסעיף שנועד לקבוע באופן ספציפי את דמי ההסכמה בעת העברת זכויות חכירה בנחלות.

יחד עם זאת, קבע בית המשפט, כי מסקנת בית המשפט דלעיל הינה מרחיקת לכת, וכי יש לעשות מאמץ, כאשר נראה שסעיפים שונים באותו החוק אינם מתיישבים זה עם זה, לנסות וליישבם כך שהחוק כולו יבחן באופן הרמוני.

בשים לב לכך, בית המשפט קבע, כי סעיף 3 קובע עיקרון כללי ויסודי, שנועד להבהיר ולהכווין את הפרשן בבואו לנתח את האמור בהוראות פרק ג' להחלטה 534- העוסק בנחלות, בו נכלל סעיף 12- העוסק בהעברת זכויות בנחלה, ושהינו הסעיף הרלוונטי לענייננו באשר לאופן החישוב, כאשר הסעיפים בפרק ג' העוסקים באופן החישוב בנחלות, אמורים לבטא את אותו העקרון היסודי שבסעיף 3.

באשר לאופן חישוב דמי ההסכמה – ציין בית המשפט כי המחלוקת נוגעת לכך שמתוך התמורה לא הופחת שווי המקרקעין בעת רכישתם.

בעניין זה ציין בית המשפט, כי השאלה אם ערכן של הזכויות בקרקע, בנוגע למחיר היסודי לצורך חישוב דמי הסכמה, הינו ככל ערכים קבועים הנקבעים בהחלטות מינהל או שמא ערך הזכויות בנוגע למחיר היסודי נקבע בהתאם לערכם של אלו על פי חוות דעת עצמאית, הוכרעה בפסק הדין בעניין 7601-05-08 (מחוזי מרכז), אהרוני משה וצביה נגד מינהל מקרקעי ישראל. בפס"ד אהרוני נקבע, כי בשונה מהאופן שבו נערכת שומת דמי הסכמה במקרקעין מוחכרים שאינם נחלה, שאז נבחן השווי הספציפי של המקרקעין המוחכרים, בנחלות נקבע מנגנון שונה של מחיר אחיד לכלל הנחלות, והבחינה של דמי ההסכמה הינו בהתייחס למחיר זה, כאשר אכן כפי שטוען ממ"י קיימות אפשרויות חישוב שונות ונלקחת בחשבון האפשרות המטיבה עם החוכר.

אלא, הוסיף בית המשפט, שקיימת סתירה פנימית בהחלטה 534 גופא, בין הגדרת המונח נחלה, לבין הוראות התוספת הראשונה הכוללת את מרכיבי השומה, ונעדר מתוך מרכיבי השומה פריט, שהינו מהותי ביותר, והוא המקרקעין עצמם, שעליו בנויים המבנים.

לכן, בית המשפט קבע, כי טענת התובעים כי יש להפחית את מחיר הרכישה אינה נכונה, משום שדרך החישוב קבעה מחיר אחיד לכלל הנחלות בארץ, כפי שנקבע בפס"ד אהרוני. אולם, קיימת טעות פנימית, כאשר מהמחיר היסודי נשמט חלק מהותי, שלא נכלל במסגרת שומת הפרטים שנקבעה בתוספת הראשונה, באופן העומד בסתירה להוראות ההחלטה עצמן.

לפיכך, נקבע כי הדרך הנכונה לחישוב הינה להורות לשמאי מטעם ממ"י לשום את אותו חלק, ולהגדיל את המחיר היסודי בשומה שנערכה על ידי ממ"י וצורפה לתצהיר התובעים, באותו שיעור שיקבע על ידי השמאי.

אשר על כן, בית המשפט קיבל את התביעה במובן זה שהורה לממ"י לבצע חישוב חדש נוסף, ולשום את אותו החלק של הקרקע שעליו בנויים המבנים, לרבות זכויות הבנייה הקיימות על המקרקעין הללו, ולהפחית את הסכום הנוסף, מתוך חלק ב' לשומה, כתוספת למחיר היסודי.

הערת מערכת:

נציין כי בימים אלו מתגבשת הצעת חוק לפיה מוסדר נוהל ההשגות על שומות מינהל מקרקעי ישראל, כאשר במסגרת ההצעה לצערנו לא מעבירים לועדת ההשגות לכשתוקם את הסמכות לדון בטיעונים משפטיים, לדעתנו ניתן היה לייתר תיקים כגון אלו בהעברת סמכויות כיאות, ואולי יוביל הדבר אף לתיקון החלטות מינהל לא ברורות כבענייננו, לגביהן לענ"ד, יש לפרשן כנגד המנסח ולטובת האזרח.

מקרקעין – זיקת הנאה

 תא (חי') 24330-10-10 תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ ואח' נ' יפה עוף בע"מ ,
בית המשפט השלום בחיפה בפני כב' הש' אייל דורון

ב"כ התובעות: עו"ד אפרים אברמזון ושות'


סילוק יד מכוח זיקת הנאה

 

ענייננו בתביעה בסדר דין מקוצר לסילוק יד שהוגשה כנגד הנתבעת, (חברה פרטית המפעילה משחטת עופות) על ידי התובעות, (חברות ממשלתיות, העוסקות באספקת צרכי משק האנרגיה בישראל). בתחום המקרקעין מושא תובענה זו (חלק מחלקה 146 בגוש 10726 בטירת הכרמל) – רצועת קרקע שהופקעה כדין, בה עובר קו דלק תת-קרקעי.

לטענת התובעת, הנתבעת מפעילה ברצועת הקרקע, ללא תיאום וללא אישור מהתובעות, משחטת עופות. חלק ממתקני המשחטה ממוקמים בסמוך לקו הדלק, בתחומי רצועת הקרקע, וחלקם ממש מעל קו הדלק עצמו, באופן שמונע תחזוקה שוטפת של קו הדלק, מונע גישה אליו ויוצר מפגע בטיחותי חמור.

מנגד העלתה הנתבעת טענות בדבר היעדר יריבות, הסכמה מצד התובעות, מיקום רצועת הקרקע המופקעת ביחס לבנוי, ושאלת תחולתם של היתרי הבניה לבנוי בשטח.

בית המשפט פסק, כי הזכות המופקעת הינה במעמד של זיקת הנאה, ועל כן העובדה שקיימת הפרעה ממשית לנתבעת – בעלת הזכויות ברצועת הקרקע המשפיעה בהכרח על שווי רצועת הקרקע, אין משמעות הדבר בהכרח כי בידי התובעות מצויה (או אמורה להימצא) החזקה במקרקעין. כן נפסק, כי הפוטנציאל לסתירה בין אפשרויות השימוש במקרקעין לבין ההגבלות החלות על המקרקעין בשל הצנרת שהונחה בהם, מקום בו מדובר בקרקע לבניה, הם עניין לקביעת שוויה של הזכות המופקעת וגובה הפיצוי שיש לשלם בגין ההפקעה, ולא לסיווגה של הזכות מבחינת דיני הקניין, וכן כי סיווגה הקנייני של הזכות אינו אמור להשתנות רק בשל שינוי בסטטוס התכנוני של המקרקעין.

מבחינת מדרג הזכויות הקנייניות, זכות חכירה כפופה לזיקת הנאה, ועל כן הנתבעת – החוכרת של רצועת הקרקע בענייננו, אשר חכרה את המגרש זמן רב לאחר ההפקעה, וכאשר דבר ההפקעה רשום בפנקסי רישום המקרקעין – כפופה לזיקת ההנאה. כך מלכתחילה, חלק מן הזכויות בדבר אפשרויות השימוש במקרקעין, מלכתחילה, לא היו חלק מהנכס אותו רכשה הנתבעת.

ביהמ"ש דן ביסודותיה של זיקת ההנאה ומהותה, וקבע כי הזכות שהופקעה בכללותה עולה בבירור כדי זיקת הנאה משני סוגים חיובית ושלילית, כאשר מצד אחד לתובעת יש זכות לבצע העבודות הנדרשות לה ברצועת הקרקע, ובמקביל לכך מתקיימת חובתו של בעל המקרקעין הכפופים – הנתבעת להימנע מביצוע פעולות אשר יפריעו לשימושו של הזכאי על פי זיקת ההנאה (התובעות).  עוד בהמשך נדון היבט נוסף של אפיון הזיקה – אקטיבית או פסיבית, כאשר בנסיבות העניין נפסק כי תוכן הזכות שהופקעה, אינו מקים זיקת הנאה העוסקת במעשה אקטיבי כלשהו שבעל המקרקעין הכפופים  (הנתבעת) נדרש לעשותו.

בית המשפט פסק כי הנתבעת, בעלת רצועת הקרקע חייבת לסלק את כל הבנוי, ולהימנע מביצוע כל פעולת בניה ברצועת הקרקע, באופן שבו לתובעות תתאפשר גישה חופשית, והן יוכלו לבצע פעולות תחזוקה תיקונים, החלפה וכיוצ"ב.

התביעה ברובה התקבלה.

הערת מערכת:

נציין כי ראשית יש לשאול, האם הדרך הנכונה במקרה זה הינה בחירה בזיקת הנאה ככלי שימוש לנטילת הזכויות או שמא מדובר בהפקעת מקרקעין, שכן ברי הוא שהשימוש הינו שימוש קבוע, סוגיה זו עלתה לדיון הן במנהרות הכרמל והן בחלק מהחלקות בהן סומן תוואי הרכבת הקלה, בכל מקרה צ"ל ברור כי מדובר בפגיעה קניינית שיש לבצעה בפגיעה מינימלית ותוך מתן פיצוי ראוי, כמו כן יש לזכור כי בית המשפט יכול במקרים מסויימים, ולאחר הרמת הנטל, להורות על ביטול זיקות הנאה, עם זאת לא נראה כי במקרה מעין זה יש סיכוי לכך, מה שמוביל למסקנה שלמעשה המקרה הינו יותר קרוב להפקעה, הן של תת הקרקע והן מניעת שימוש מעל.

פיצוי ירידת ערך לפי סע' 197

בט – 6091+92/13 קי.בי.עי – קבוצת בוני ערים בע"מ נ' מדינת ישראל
ועדת ערר מחוזית – מחוז דרום בפני כב' יו"ר הועדה עו"ד גלעד הס 

 

ב"כ העוררים בתיק 86092/13: עוה"ד תמר מגדל ואלי וילצ'יק

ב"כ העוררים בתיק 86091/13 : עו"ד דלי חדאד

ב"כ המשיבות: עו"ד משה רז כהן וכן ב"כ העוררים לעיל ששמשו גם כמשיבים

 

פוטנציאל לפיתוח המקרקעין – מתי יילקח בחשבון בתביעות לפי סעיף 197

 

החלטה בשני עררים (ערר שהגישה קי.בי.עי – להלן: "העוררת", ומנגד, ערר שהגישה המדינה)  על שומת שמאית מכריעה, הגב' לבנה אשד. המקרקעין נשוא העררים הינם חטיבת קרקע בשטח של כ – 934 דונם (להלן: "המקרקעין") בבעלות העוררת, בשטח שבין הערים אשדוד ואשקלון, בסמוך לחוף הים. תכנית המתאר הארצית ליער ולייעור תמ"א 22 סימנה כ – 590 דונם משטח המקרקעין כשטח המיועד ליער פארק חופי. העוררת הגישה תביעה לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה. התביעה נדחתה במלואה על ידי הוועדה המקומית. העוררת הגישה ערר, וועדת הערר החליטה למנות שמאי מכריע. השמאי המכריע קבע כי תמ"א 22 לא גרמה לירידת ערך למקרקעין. השומה המכרעת אושרה על ידי ועדת הערר. על החלטת ועדת הערר הוגש ערעור מנהלי ובית המשפט לעניינים מנהלים קיבל את הערעור וביטל את השומה המכרעת,  מהטעם כי השמאי המכריע הסתמך על עדים שלא נחקרו בפניו. המשיבה הגישה בקשת רשות לערור לבית המשפט העליון אך זו נדחתה והתיק הוחזר לוועדת הערר,  בפניה טענה העוררת שיש להעביר את ההכרעה לשמאי מכריע אחר ואילו הועדה המקומית טענה שיש להחזיר את השומה לאותו שמאי שישלים את שומתו.

בינתיים, אושרו תכניות נוספות על המקרקעין, ביניהן: תמ"מ 4 תיקון 14 מיום 23.1.2000, תמ"א 35 מיום 27.10.2005 וכן תמ"א 39 מיום 27.12.2005. במסגרת תמ"א 39 שונה ייעוד של שטח של כ-340 דונם מהמקרקעין מייעוד חקלאי לשמורת טבע ולפיכך, הגישה העוררת תביעה נוספת לפי סעיף 197. לאור קיומה של התביעה הנוספת בגין תמ"א 39, החליטה ועדת הערר לעכב את ההכרעה בערר שהוגש בעניין תמ"א 22. לאחר שהועדה המקומית דחתה את התביעה בגין תמ"א 39 והוגש ערר, ביקשה העוררת לאחד את הדיון בשתי התביעות. ועדת הערר החליטה למנות שמאי מייעץ בשתי התביעות יחד, כאשר ההוראות לשמאי המייעץ היו לשום את ערך המקרקעין: לפני ואחרי תמ"א 22, וכן את ערך המקרקעין לפני ואחרי תמ"א 39.  הצדדים הגיעו להסכמה כי הגב' לבנה אשד תהיה השמאית בתיק. השמאית דנה בתיק. במסגרת השומה ציינה השמאית כי העוררת לא טענה לשווי הנובע מפוטנציאל לשינוי ייעוד, ובהעדר תכנון כלשהו "בצנרת", קבעה כי אין "צפייה סבירה" לשינויי ייעוד על בסיס תכניות או תכנון עתידי. ביחס לטענת העוררת כי התכנון המאושר, וכן צמידות הדופן לפיתוח העירוני הקיים של העיר אשדוד, הם שנותנים למקרקעין ערך גבוה טרם תמ"א 22, קבעה השמאית המכריעה כי אין לשלול שמיקום מרכזי ונגישות גבוהה מזכה בשווי שוק גבוה במקרים מסוימים, וזאת אף בהתעלם משווי ספקולטיבי של קרקע שכזו. עם זאת לעניין המקרה שבפנינו, קבעה כי כנגד המיקום צמוד הדופן, המקרקעין הוצאו משטח השיפוט של העיר אשדוד עוד טרם תמ"א 22. לעניין מצב קודם לתמ"א 22 קבעה השמאית כי 96% מהמקרקעין היה מיועד ל- "רזרבה למגורים וייעור". לפיכך קבעה, כי על אף שקונה סביר לא היה מביא בחשבון במועד הקובע כי יש סיכוי שתתממש ה-"רזרבה למגורים", הרי שעדיין שווי המקרקעין שהוגדרו כרזרבה גבוה ממקרקעין שלא הוגדרו כך. עוד קבעה השמאית המכריעה, כי המקרקעין נשוא הערר מסומנים ברובם בתמ"מ 4 כשטחים לתכנון בעתיד וחלקם כקרקע חקלאית. עוד קבעה השמאית המכריעה כי המקרקעין נכללים במסגרת "אזור ניצנים" עובדה המייחדת אותו מיתר השטחים שהוגדרו כשטחים לתכנון בעתיד ומדובר לעמדתה "באמירה פוזיטיבית לגבי שימורו של השטח והימנעות מפיתוחו". עוד קבעה השמאית המכריעה כי היות ותמ"א 31 (שקדמה לתמ"א 22) ייעדה את המקרקעין לנוף כפרי/פתוח, ולפיכך תמ"א 22 לא הביאה עימה שינוי תכנוני מהותי ביחס למצב ששרר ערב אישורה ולא גרמה לירידת ערך המקרקעין. לאחר מסקנה זו דנה השמאית המכריעה בירידת הערך הנובעת מתמ"א 35 ותמ"א 39. השמאית קבעה כי תמ"מ/14/4 סימנה חלק מהמקרקעין בשטח לתכנון תיירות, באופן שיש בו כדי לאפשר פיתוח מוגבל כמוקד תיירות כפרית. ביחס למקרקעין אשר סומנו כיער במסגרת תמ"מ /14/4 קבעה השמאית המכריעה כי תמ"א 39 מיישמת את התכנון שנקבע בתמ"מ 22 ללא שינוי. מסקנת השמאית המכריעה היתה כי ערב המועד הקובע של תמ"א 39, 590 דונם מהמקרקעין יועדו ליער ואילו 340 דונם יועדו לייעוד חקלאי עם אפשרות לפיתוח כמוקד תיירות כפרי בשימוש מוגבל. תמ"א 39 קבעה את כל המקרקעין לייעוד של "שמורת טבע מוצעת" והגדירה הפעילות בה ככפופה לאישור רשות הטבע והגנים. השמאית המכריעה קבעה כי הגדרה זו הפכה את השווי הכלכלי של המקרקעין למזערי. על שומה מכרעת זו הוגשו עררים הן על ידי העוררת והן על ידי המדינה. הן העוררת והן המדינה (אשר צורפה כמשפה לתמ"א 39) עררו על שומה זו.

וועדת הערר אימצה את מסקנות השמאית המכריעה ביחס להיעדר פגיעה מתמ"א 22 וקבעה כי פגיעה בתכונות המקרקעין הינה אמנם תנאי הכרחי לקבלת פיצוי מכוח תביעה לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, אך אינה תנאי מספיק. עדיין צריך להוכיח כי שווי המקרקעין לפני התכנית היה גבוה משווי המקרקעין אחרי התכנית. ביחס למקרקעין, קבעה ועדת הערר כי אף אם בסוף שנות ה–60 המקרקעין היו בעלי שווי מסוים, שווי אשר שיקף את אותן מילים בתכנית המתאר "רזרבה למגורים", הרי שבשנת 1995 השוק כבר לא האמין בכך שבמקרקעין יאושרו אי פעם מגורים או פיתוח כלכלי אחר, ולמעשה תמ"א 22 רק קבעה את אשר ידע שוק המקרקעין מזה זמן מה, בין היתר לאור התכניות שאושרו על המקרקעין לאורך השנים (תמ"מ 4, תמ"א 31). לפיכך, קבעה ועדת הערר, תוצאה במסגרתה שווי הקרקע, אשר היה לה רכיב של מגורים, הפכה לייעוד של יער וזאת ללא תשלום פיצויי אינה תוצאה אבסורדית או בלתי הגיונית, אלא בהחלט יכולה להתרחש. ועדת הערר ציינה והדגישה, כי לאורך כל השנים עד לאישור תמ"א 22, אין כל רמז תכנוני כי המקרקעין ישנו יעודם לייעוד כלכלי. כך שלא רק שאין בפני "הקונה הסביר" החלטה של מוסד תכנון המאפשרת פיתוח כלכלי כלשהו של המקרקעין, אלא, שאין אפילו תכנית בהכנה או אפילו רעיון ראשוני של תכנית. עוד קבעה ועדת הערר כי כל עיר מסתיימת היכן שהוא ולא ניתן לומר באופן גורף, כי כל קרקע הגובלת בעיר הינה בעלת פוטנציאל למגורים לאור מיקומה, במיוחד שבחטיבת קרקע רחבת ממדים הנמצאת מחוץ לתחום השיפוט של העיר באזור המוגדר למשאבי טבע.

בסיומם של דברים הבהירה ועדת הערר כי מושכלות יסוד הם שנטל ההוכחה להוכיח כי למרות הפרמטרים העובדתיים, היה למקרקעין ערך המשקף פיתוח כלכלי הינו על העוררת, ומשכפות המאזניים מאוזנות- הרי שהנטל לא הורם.  לכן דחתה ועדת הערר את ערר העוררת לגבי תמ"א 22.

לגבי תמ"א 39, קבעה ועדת הערר כי אין מחלוקת שייעדה את כלל המקרקעין לייעוד של "שמורת טבע מוצעת". המצב הקודם לתמ"א 39 הנו תמ"מ 4 תיקון 14 שסיווגה כ-340 דונם מהמקרקעין בייעוד של קרקע חקלאית ואת יתרתו (כ-590 דונם) בייעוד יער, וקבעה את כל המרחב כשטח לתכנון תיירות. טענה העוררת כי 340 הדונמים אשר הוגדרו ל-"חקלאות" נועדת להוות חיץ בין העיר אשדוד לשמורת הטבע או ליער, אשר לא ניתן לשלול לגביו את הדעה כי נועד לפיתוח העיר אשדוד דרומה. ביחס לכך, קבעה ועדת הערר כי סברה מסוימת ביחס למקרקעין המוסיפה לשווים בשוק, אין בה די על מנת להביא בחשבון שווי זה במסגרת תחשיב הפגיעה לפי סעיף 197 לחוק התכנון ובניה. ייתכנו מקרים רבים בהם ערכם של מקרקעין המיועדים לחקלאות עולה עקב נסיבות כאלו או אחרות, כגון, שמועות בדבר פיתוח עתידי של המקרקעין, עמדת רשות מקרקעי ישראל לגביהם ועוד אקטים נוספים. אולם, על מנת שפוטנציאל זה יקבל ערך במסגרת תביעה לפי סעיף 197, הוא חייב להיות פוטנציאל מוכח, וזאת מכוח החלטה של מוסד תכנון המוסמך לאשר את התכנית העתידית. במקרה שבפנינו אין החלטה של מוסד תכנון ואין גם תכנית רעיונית שכזו. כל שיש הינה סברה כי הותרת חיץ יש בה לאפשר בעתיד פיתוח המקרקעין. שווי זה, אינו בר פיצוי במסגרת תביעה לפי סעיף 197. באשר לטענות המדינה, קבעה ועדת הערר כי לא ניתן להתעלם מכך שתמ"מ 14/4, שקדמה לתמ"א 39, מאפשרת פיתוח כלכלי של המקרקעין למוקד תיירות כפרי במקרקעין. לפיכך, דחתה ועדת הערר את טענת המדינה כי אין כל שווי ממשי למקרקעין, במצב הקודם וקבעה כי אמירה מפורשת בתכנית מתאר מחוזית בדבר פיתוח מוקד תיירות כפרית, אף שפיתוח זה מוגבל בתנאים קשים, מעניקה למקרקעין שווי גבוה מחקלאי בלבד.

ועדת הערר גם דחתה את טענת המדינה כי היות ומדובר בשמורת טבע מוצעת, הרי ירידת הערך אינה בגין התכנית אלא רק אם וכאשר יכריז שר הפנים על הקרקע כשמורת טבע וזאת מכוח סעיף 22 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח-1998 (להלן: "חוק הגנים הלאומיים") תתגבש פגיעה.

ועדת הערר קבעה כי עיון במגבלות שמטילה תמ"א 39 מגלה שיש בהן כמעט איון של הסממנים המובהקים של זכות הבעלות, וזאת עוד בטרם תתבצע הכרזה של השר לפי סעיף 22 לחוק הגנים הלאומיים. התכנית אינה שוללת רק את אפשרויות הפיתוח הכלכלי של העוררת כבעלת המקרקעין, אלא שוללת ממנה גם את זכות החזקה במקרקעין. במסגרת סעיף אחד חוזרת תמ"א 39 לא פחות משלוש פעמים על כך שהמקרקעין יהיו פתוחים לציבור באופן מלא, לרבות זכות לשוטט שלא בשבילים המסומנים. ועדת הערר קבעה כי הוראה שכזו משקפת הלכה למעשה הפקעת המקרקעין מידי העוררת, היות וזכות הבעלות שלה מרוקנת מתוכן מעשי וזאת כאשר ברור כי אין כל פוטנציאל לפיתוח כלכלי (וזאת מכוח סעיף 25 לחוק הגנים לאומיים החל מידית) ואילו זכויות החזקה והניהול, אשר הינן חלק מהותי מזכות הבעלות במקרקעין, נשללות ממנה בהתאם להוראות מפורשות בתכנית.

סוף דבר, ועדת הערר דחתה את שני העררים.

הערת מערכת:

חלק מהחלטה זו דומה החלטות ועדות הערר שניתנו לאחרונה בענייני פוטנציאל קרקע חקלאית, אולם חלק אחר אינו זהה.

נציין, כי מלאכת חישוב פגיעה ופיצוי הינה מורכבת, אולם יש לזכור כי על פי דין יש לנטרל את השפעות התכניות הפוגעות והמפקיעות, כך שבחינת פוטנציאל הקרקע למועד הקובע צ"ל תוך התחשבות בכך שכבר שנים רבות מתקדמת מטרה לייעד את הקרקע ל"יער" וממילא ברור כי כבר נעלם הפוטנציאל, על כן במקרים אלו יש לבחון את הפוטנציאל דווקא בעיניים של השלב שקדם לתחילת מתווה תכנוני של יער.

כ"כ עצם הפיכת קרקע פרטית לקרקע שייעודה הפוטנציאלי הינו ציבורי כגון יער, מהווה לדעתנו פגיעה המחייבת פיצוי, השאלה היא מה שיעורו.

תמ"א 38

ערר מס' בב/5253/13 משה שוב נ' הוועדה המקומית לתו"ב בני ברק ואח'
ועדת ערר מחוזית – מחוז תל אביב בפני כב' יו"ר הועדה עו"ד מיכה גדרון 

 

ב"כ העורר: עוה"ד אביעד שוב וחיים דבוש

 

פגם בהליכי התכנון בהוספת תנאים מעבר לקבוע במסגרת החוק כתנאי לאישור תמ"א 38

 

 

עסקינן בערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה בני ברק (להלן – הועדה המקומית") במסגרתה, הותנו תנאים באישור בקשתם של העוררים להרוס בניין בעיר ולבנותו מחדש מכוח תמ"א 38.

מדובר בגלגול נוסף של בקשת העורר להרוס בניין המצוי ברחוב הרצל 91 בבני ברק בגוש 6195 חלקה 50 ולהקימו מכוח תמ"א 38.

בערר הקודם הוועדה המחוזית ביטלה את החלטת הועדה המקומית שלא לתת היתר בניה בעניין הנדון וזאת בשל היעדר תשתיות. לדעתה של הועדת הערר החלטה מעין זו שוללת את תמריצי החיזוק ועלולה לפגוע באלפי יח"ד ולגרום לכך כי אלו לא יחוזקו בפני רעידות אדמה – דבר אשר פוגם בתכלית החוק. משכך קבעה ועדת הערר כי נימוק של היעדר תשתיות אינו עולה בקנה אחד עם דרישות סעיף 22 להוראות התמ"א וקיבלה את הערר בגלגולו הקודם ובכפוף לפרסום מכוח סעיפים 77-78 לחוק התו"ב.

משכך, פרסמה הועדה המקומית הודעה ברשומות מכוח סעיפים אלו בה נקבעו תנאים ומגבלות על הוצאת היתרי בניה מכוח תמ"א 38.

לטענת העורר ההודעה מכוח ס' 78 לא פורסמה כדין, שכן היא לא פורסמה בדרך שנקבעה בס' 24 לתמ"א 38 ולפיכך אין למגבלות ולתנאים אשר נקבעו בפרסום הנ"ל כל תוקף.

הוועדה בחנה את טענות הצדדים ולאחר מכן קבעה כדלקמן:

סעיף 24 קובע הליך פרסום לפי סעיפים 77 ו 78 לחוק התכנון והבניה, שהינו שונה מההליך הרגיל הקבוע בחוק התכנון והבניה.

ההבדל הראשון בא לידי ביטוי בכך, כי הפרסומים מתבצעים בכל מקרה על ידי הועדה המקומית, בין אם התוכנית מכוח סעיף 23 לתמ״א הינה בסמכות הועדה המקומית ובין אם היא בסמכות הועדה המחוזית, זאת בשונה ממקרה רגיל, שבו הפרסום מכח סעיף 77 וההחלטה מכח סעיף 78 מתבצעים על ידי מוסד התכנון אשר מוסמך לאשר את התוכנית.

ההבדל השני בא לידי ביטוי בכך, שהסעיף קובע את הנושאים אותם ניתן לקבוע בפרסום מכוח סעיף 78 "וכן לקבוע, לפי סעיף 78 לחוק תנאים למתן היתרים, בכל הנוגע לתוספת שטחי הבנייה, ברמה של תכנית זו לרבות איסור על מתן תוספת שטחים כאמור…" להבדיל מהנושאים אותם ניתן לקבוע מכוח סעיף 78 לחוק התכנון והבניה, שם אין קביעה מהם התנאים אותם ניתן לפרסם.

ההבדל השלישי בא לידי ביטוי בכך, כי בעוד שעל פי חוק התכנון והבניה ניתן לבצע פרסום רציף, ואף פרסום מאוחד של הודעות מכוח סעיפים 77 ו – 78, הרי שסעיף 24 לתמ״א 38 קובע הליך ייחודי לביצוע פרסום מכוח סעיפים 77 ו – 78, הליך דו שלבי אשר במהלכו מתבצע הליך של שמיעת התנגדויות לפרסום הצפוי.

ההליך שנקבע בסעיף 24 הינו כדלקמן:

 • ביצוע פרסום מכוח סעיף 77 לחוק התכנון והבניה על כוונה להכין תוכנית מכוח סעיף 23 לתמ״א 38. הפרסום יתבצע תמיד על ידי הועדה המקומית, ללא קשר לשאלה, למי הסמכות לאשר את התוכנית.
 • קבלת החלטה ע"י הוועדה המקומית על כוונתה לבצע פרסום מכוח סעיף 78 לחוק התו"ב, הקובעת הגבלות על אישור היתר הבניה הכוללים תוספות בניה מכוח התמ"א.
 • ביצוע פרסום של הכוונה לבצע פרסום מכוח סעיף 78 המטיל הגבלות על הוצאת היתרי בניה הכוללות תוספות בניה מכוח התמ״א, והנימוק לכוונה זו.
 • שמיעת התנגדויות לכוונת הועדה כאמור, וקבלת החלטה בהתנגדויות.
 • ביצוע פרסום לפי סעיף 78 לחוק התכנון והבניה, של ההגבלות להוצאת היתרי בנייה שיש בהם תוספות בניה מכוח תמ״א 38, שאושרו על ידי הועדה המקומית לאחר שמיעת התנגדויות.
 • הגשת ערר לועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה על הפרסום מכוח סעיף 78.

בנדון דידן, הוועדה המקומית לא קיימה את ההליך הקבוע בסעיף 24 לתמ"א וזאת בשל העובדה כי הוועדה המקומית ביצעה בהינף אחד פרסום מכוח סעיפים 77-78 ללא קיום השלבים המפורטים לעיל. מעבר לכך הוועדה המקומית פרסמה תנאים אותם לא ניתן לכלול בפרסום המתבצע מכוח ס' 24 לתמ"א כך לדוגמא הוועדה המקומית פירסמה תנאי להיתר:

"כפופה לכך שיסומן שטח בקומת הקרקע שלא יפחת מ- 40 מ"ר (שטח כולל) או 40% משטח הקומה שמעליו, הגדול מביניהם. השטח יסומן בעת הוצאת היתר הבנייה כשטח עתידי לצורכי ציבור שהבעלות והשימוש בו יהיה כפוף לאישורה של התכנית החדשה"

על יסוד האמור ועדת הערר קבעה כי לא ניתן לקבוע תנאי זה במסגרת התנאים למתן היתרי בנייה מאחר וסעיף 24.6 לתמ"א 38 קובע כי: "במקום בו לא אושרה תכנית כאמור בסעיף 23 או שלא נתקבלה החלטה כאמור בסעיף זה יחייבו הוראות תכנית זו".

יתרה מזו, הואיל והוועדה המקומית לא קיבלה החלטה מכוח סעיף 78 בדרכים הקבועות בחוק, קבעה ועדת הערר כי אין תוקף להוראות המגבילות את הוצאת היתרי הבניה או מעמידה את קבלת ההיתר בתנאים ובנוסף אין באפשרותה של הוועדה המקומית להוסיף תנאים אשר אינם עולים בקנה אחד עם הוראות החוק.

לאור האמור לעיל ועדת הערר קיבלה את הערר.

 

הערת מערכת:

מסתמן כי תמ"א 38 קורמת עור וגידים בערים השונות ותוך כדי כך הוראות החוק ומוסדות התכנון מתגבשים ומגבשים את הדרך ובתוך כך מתווים את המותר והאסור בנושא תמ"א 38 ונראה שעד שנגיע לתוצאה המיוחלת, יעבור זמן רב, במסגרתו הן היזמים והן הרשויות יקיימו התדיינות לגבי דרך יישום והביצוע בפועל של תמ"א 38 .

כמו כן החלטת ועדת הערר נתמכת בפסיקה כי ממילא החלטות ופרסומים על מניעת הוצאת היתרי בנייה לא יכולים לבא ללא בחינה ורצון אמיתי לקדם תכנון, שכן מונעים בנייה ויוצרים פגיעה קניינית, ויש להראות על תכנון מתקדם ורצון אמיתי לשינוי, יש לציין כי החוק לא מציין חובת פיצוי בגין פגיעה על פי סע' 77-78 ועל כן וודאי שהיד צ"ל "רחוקה מההדק".

 

בעריכת גיליון זה השתתפו עו"ד גלית קיט טלמור ואריאל פל מתמחה ממשרד צבי שוב

 

מאמרים בנושא

מתנות בין קרובים בעקבות השינויים בהסדרי המס

 

עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים

 

מקרקעין

חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון מס' 7), התשע"ד -2013
מחיקת שיעבוד מדירה שנרכשה מקבלן

 

מיסוי

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1/2014 – עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה


הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2013 הרפורמה במיסוי דירות מגורים

 

רשות מקרקעי ישראל

מועצת מקרקעי ישראל אישרה ביום 14.1.2014 שורה של החלטות
המהוות אבן דרך היסטורית במגזר החקלאי

 

מועצת מקרקעי ישראל אישרה שורה של שינויים בהחלטה קודמת למכרזי דיור להשכרה

 

הקלה על  בעלי מוגבלות בניידות

 

עדכוני פסיקה

הפקעות

עא 3471/11 ניסים דוויק נ' מע"צ, החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ

פגיעה בזכות הקניינית של הנפקע, מחייבת, בנוסף לתשלום פיצויי הפקעה, גם שיפוי בגין הוצאות נלוות שונות, הכרוכות בהפקעה וברכישת נכס חלופי, הניתנות לכימות.

 

חוזים

ע"א 6553/11 עזבון המנוח יוסף ברלס ואח' נ' פז-ים הולדינגס 2000

אי רישום זכות חכירה וקבלת הסכמת מנהל לעסקה בניגוד להתחייבויות המוכר
מהווה עילה לביטול חוזה ולהשבה

 

מקרקעין – קבורה

עת"מ 44670-04-13 יעקב אביאור ואח נ' המשרד לשירותי דת ואח'

לא ניתן לסחור בחלקות קבר בשוק החופשי

 

רשות מקרקעי ישראל  – דמי הסכמה

 

תא (ת"א) 25196-07-11 פלדמן ואח' נ' מנהל מקרקעי ישראל מחוז מרכז,
ת"א 25229-07-11 ליבנה ואח' נ' מנהל מקרקעי ישראל מחוז מרכז

הדרך שבה על רמ"י לחשב את דמי ההסכמה בגין העברת זכות חכירה בנחלות ובשטחי עיבוד לצדדים שלישיים היא עפ"י הוראות פרק ג' (ובו סעיף 12) להחלטה 534 להחלטות מועצת מקרקעי ישראל וזאת באופן שמבטא את העיקרון היסודי שבסעיף 3 לאותה החלטה

 

מקרקעין – זיקת הנאה

 תא (חי') 24330-10-10 תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ ואח' נ' יפה עוף בע"מ


סילוק יד מכוח זיקת הנאה

 

 

 

פיצוי ירידת ערך לפי סע' 197

בט – 6091+92/13 קי.בי.עי – קבוצת בוני ערים בע"מ נ' מדינת ישראל

פוטנציאל לפיתוח המקרקעין – מתי יילקח בחשבון בתביעות לפי סעיף 197

 

 

תמ"א 38

ערר מס' בב/5253/13 משה שוב נ' הוועדה המקומית לתו"ב בני ברק ואח'

פגם בהליכי התכנון בהוספת תנאים מעבר לקבוע במסגרת החוק כתנאי לאישור תמ"א 38

 

 

מאמרים

מתנות בין קרובים בעקבות השינויים בהסדרי המס

מאת עוה"ד צבי שוב ודפנה סירוטה הולנדר 

עסקאות להעברת מקרקעין במתנה בין קרובים, הינן כלי נפוץ לחלוקת רכוש בתוך המשפחה, זאת בשל הטבות המס הקיימות בעסקאות אלו, כמו גם בשל אופייה המיוחד של עסקה להעברת מקרקעין במתנה אשר מסתיימת רק עם רישומה בלשכת רישום המקרקעין. בצד היתרונות הקיימים לעסקאות מתנה, עת קבלת החלטה לבצע עסקה כאמור, יש לקחת בחשבון כי מעבר לחסכון במס, ככל שקיים, יש לתת את הדעת לפן הקנייני לפיו עם השלמת עסקת המתנה, יעבור למעשה הרכוש ויהפוך להיות קניינו של מקבל המתנה, ויש לוודא כי זוהי הכוונה המקורית של נותן המתנה. 

במאמרנו זה להלן, נסקור צדדים שונים של עסקת המתנה, לרבות בעקבות השינויים שחלו לאחרונה במשטר המס החל במסגרת תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין (אשר תוקפו הינו מיום 1.1.2014).

עסקת מתנה, על פי חוק המתנה, מסתיימת ככלל (למעט העברת מקרקעין במתנה) עם מסירת המתנה לידי המקבל או במסירת מסמך לידו המזכה אותו לקבל את המתנה.

חוק המתנה קובע בין השאר, כי מי שהתחייב ליתן מתנה (להבדיל ממתנה שנסתיימה), רשאי לחזור בו ממנה, אלא אם כן ויתר על רשות זו וכל עוד מקבל המתנה לא שינה את מצבו בהסתמך על ההתחייבות. בנוסף, רשאי נותן המתנה לחזור בו מנתינתה אם חלה הרעה ניכרת במצבו הכלכלי או שהמקבל התייחס אליו באופן מחפיר.

בעסקאות מתנה של נכסי מקרקעין, מועד השלמת עסקת המתנה שונה, זאת לאור העובדה שעסקה במקרקעין מושלמת רק עם רישומה. לפיכך, העברה ללא תמורה של נכס מקרקעין, נחשבת כהתחייבות לתת מתנה כל עוד לא נרשם הנכס על שם המקבל.

הדרישה להשלמת עסקת המתנה ברישום, משמשת לעיתים ככלי לתכנון עסקאות. כך, ניתן במסגרת הסכמי המתנה להגדיר את האפשרות של נותן המתנה לחזור בו מנתינתה במקרים שונים כמו לדוגמא במידה ומצבו הכלכלי של נותן המתנה הורע בצורה ניכרת או שמקבל המתנה נהג בו באופן לא ראוי. בנוסף, ניתן להתנות את הענקת המתנה בתנאים, לדוגמא לקבוע כי העסקה תבוטל בפטירה של מי מהצדדים; כך גם ניתן במסגרת הסכם המתנה להגביל את שעבוד או מכירת הנכס  ע"י מקבל המתנה, בנוסף, ניתן לקבוע תנאים לשם הגנת זכות המגורים והשימוש בדירה של נותן המתנה, כמו כן, ניתן לקבוע כי לנותן המתנה תהא האפשרות לקבל את דמי השכירות העתידיים מהנכס שמועבר במתנה וכיוצ"ב.

בכדי שניתן יהיה להשתמש בעסקת המתנה ככלי בידי נותן המתנה לחזור בו מן הנתינה ו/או לקבוע תנאים שונים לפקיעתה, מומלץ שלא להסתפק בתצהירי מתנה (של הנותן ושל המקבל) אלא לערוך הסכם משפטי מסודר ומפורט בו יוגדרו באופן מפורש תנאי העסקה ואף להחתים על מסמכים שיסייעו ליישום, כגון יפויי כח ועוד.

במקרים רבים, להיבטי המס קיימת גם השפעה על הבחירה באם לבצע עסקת מתנה דווקא. כך בעסקת מתנה בין קרובים כהגדרתם בחוק ובתקנות, כפי שנפרט להלן, אין חבות במס שבח לנותן המתנה, וקיים שיעור מס רכישה מופחת (1/3) למקבל המתנה (תשומת הלב בהקשר זה כי הגדרת "קרוב" לצורך מס השבח איננה תואמת את ההגדרה של "קרוב" לצורך ההטבה במס הרכישה).

ההטבה במס שבח – בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין, העברה של זכות במקרקעין במתנה מיחיד לקרובו פטורה ממס שבח לפי סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין, ובתנאי שההעברה הינה ללא תמורה, והעברה הינה לקרוב. "קרוב" בהתאם לחוק זה הוא כל אחד מאלה: (1) בן- זוג; (2) הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן- זוג ובני- זוגם של כל אחד מאלה; וכן (3) אח או אחות, לגבי זכות שקיבלו מהורה או מהורי הורה בלא תמורה או בירושה (נציין כי ההגדרה של אח ואחות כאמור צומצמה במסגרת תיקון 76 לחוק).

המשמעות המעשית היא, שמקבל המתנה "נכנס לנעליו" של נותן המתנה, לעניין מס השבח, וכאשר הוא ימכור את הנכס שקיבל הוא יחויב במס גם על השבח שנצבר בתקופה של נותן המתנה.

אם מקבל המתנה ונותן המתנה עשו שימוש בפטור זה, הרי כשיבוא מקבל המתנה למכור את הנכס שקיבל, יום הרכישה ושווי הרכישה ייקבעו כיום הרכישה ושווי הרכישה של נותן המתנה.

ואולם, יש לשים לב כי להעברת הזכויות במתנה בין קרובים, קיימת השלכה על המיסוי החל בעת מכירת הנכס שהתקבל במתנה, הן על המס החל על מקבל המתנה, ובעקבות תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין,  אף על המס החל על נותן המתנה.

שכן, לפני תיקון 76 לחוק מיסוי מקרקעין, מקבל המתנה מקרוב, יכול היה למכור את דירתו בפטור ממס לפי אחד מסעפי הפטור שהיו קבועים בסעיף 49ב לחוק (בנוסחם עובר לתיקון) ובלבד שעמד בתקופות צינון שעל המוכר (מקבל המתנה) להמתין טרם יהיה זכאי לפטור ממס בין קבלת הדירה במתנה ולבין מכירתה. תקופת הצינון האמורה נעה בין שנה לארבע שנים והייתה תלויה במספר גורמים- הקשר המשפחתי בין נותן המתנה למקבל, מגוריו של מקבל המתנה בדירה ובמקרה זה אף מצבו המשפחתי של המקבל (להלן: "תקופות הצינון הישנות").

ואולם, לאחר תיקון 76, ולאור העובדה שצומצמה למדי האפשרות למכור דירות בפטור מלא ממס, קיימים למעשה היום שלושה מסלולי מכירה אפשריים:

1)    מכירה בפטור מלא (עד לתקרה של 4.5 מיליון ₪) –  כאשר מקבל המתנה מעוניין למכור את דירת המתנה וזוהי לו דירתו היחידה (הן ביום ה 1.1.14 והן במועד המכירה), ובלבד שעמד בתקופות הצינון החדשות (חלוף 3 שנים מהמתנה במקרה וגר בדירה, או 4 שנים במידה ולא גר בדירה(להלן: "תקופות הצינון החדשות").והכל בכפוף ליתר התנאים הנדרשים בסעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין.

2)    מכירה במס מוטב – בהתאם לתיקון 76, מוכר יכול למכור עד 2 דירות מגורים לפי הטבת מס זו בתקופת המעבר (1.1.14-31.12.17) כאשר בגין כל מכירה יהיה חיוב במס מוטב לינארי באופן שעל חלק הזמן היחסי שמיום הרכישה (במקרה של מתנה, יום הרכישה בידי נותן המתנה) ועד ליום 31.12.13 יהיה פטור מלא ממס, ועל פרק הזמן שמיום 1.1.14 ועד ליום המכירה יחול מס בשיעור 25%. בתקופת המעבר לא יחול מס מוטב במכירה לקרוב, ומגבלה זו תבוטל החל מיום 1.1.18.יצוין כי מכירה במס מוטב ביחס לדירה השנייה אפשרית רק כעבור 4 שנים מיום בו נמכרה דירה בפטור ממס לפי כללי הפטור הקודמים.

3)    מכירה בחיוב מס מלא – במקרה בו לא הייתה זו דירתו היחידה של המוכר ובמקרה בו לא ניתן היה לקבל את המס המוטב, יחויב המוכר במס שבח מלא בהתאם לשיעורי המס החלים במכירת מקרקעין מכל הסוגים כתלות במועד הרכישה של הנכס בידי נותן המתנה.

נבהיר, כי במקרה של מכירת דירה שהתקבלה במתנה מקרוב, יש לשים לב כי בכדי ליהנות מהפטורים האמורים קיימות מגבלות נוספות של עמידה בתקופות צינון, וחישוב משותף עבור נותן המתנה ומקבל המתנה ביחס למספר הדירות הנמכרות במס מוטב. כמו כן,יש לשים לב כי הפטור והמס המוטב אינם מתייחסים למרכיב זכויות הבניה הבלתי מנוצלות, וככל שקיימות זכויות בניה כאמור, יהיה בגינן חיוב רגיל במס שבח (לפי שיעור המס בו חייב המוכר כתלות במועד רכישת הנכס).

באשר לתקופת הצינון, קיימות למעשה שתי תקופות צינון,  תקופות הצינון הישנות – החלות במקרה של מכירה במס מוטב של דירה שהתקבלה במתנה בידי המוכר עד ליום 31.12.13. תקופות הצינון החדשות – החלות במכירת דירה בפטור מלא, ובמקרה של מכירה במס מוטב של דירה שהתקבלה במתנה בידי המוכר לאחר ה 1.1.14.

בנוסף, במכירת דירה שנתקבלה במתנה בתקופה שמיום 1.8.13 ועד ליום 31.12.17, כאשר היא נמכרת על ידי מקבל המתנה רואים את נותן המתנה כאילו הוא המוכר, לעניין שיעור המס המוטב.

כדי להמחיש את ההשלכה של השינויים שנעשו בחקיקה, נציג את הדוגמא שלהלן:

הורים נתנו במתנה לבתם, לפני ה- 1.8.2013 , 2 דירות, ונותרים בעלים של 2 דירות נוספות, מעוניינים למכור את כל הדירות (שלהם ושל בתם כאמור) במס מוטב בתקופת המעבר (1.1.14-31.12.17) – בכפוף לעמידת הבת בתקופות הצינון הישנות, ההורים והבת יוכלו למכור את כל 4 הדירות במס מוטב. לעומת זאת, במידה ו-2 הדירות היו ניתנות לבת לאחר ה 1.8.13, ניתן היה למכור בתקופת המעבר רק 2 דירות (מתוך 4 הדירות של ההורים והבת יחדיו), במס מוטב.

כאמור, בעסקאות מתנה בין קרובים קיימת גם הטבה במס רכישה –  כך, בתקנות מיסוי מקרקעין העוסקות במס רכישה, ניתנת הקלה משמעותית במס רכישה בעסקת מתנה בין קרובים כך שיש חבות ב-1/3 ממס הרכישה הרגיל שהיה נקבע בעסקה. קרוב לעניין מס הרכישה הינו כל אחד מאלה: בן זוג, לרבות מי שהיה בן זוג במשך ששה חדשים שקדמו למכירת זכות במקרקעין, הורה, צאצא, בן-זוגו של צאצא, אח ואחות. יצוין כי במקרה שאדם מעביר לבן הזוג שלו זכויות בדירת מגורים בה הם מתגוררים בפועל יש פטור מלא ממס רכישה.

עסקת מתנה בין קרובים, אף אינה מהווה "מימוש" לצורך הקמת החבות בתשלום היטל השבחה , ר' לעניין זה הגדרת "מימוש זכויות" שבסעיף 1 לתוספת השלישית בחוק התכנון והבניה הקובעת מפורשת "שהעברה ללא תמורה מאדם לקרובו" לא תיחשב למימוש זכויות "המצית" את החיוב בתשלום ההיטל.

כדי שהעברה כאמור לא תחשב למימוש זכויות, על העברה למלא אחר שני תנאים – ראשית : העברה צריכה להיות ללא כל תמורה;שנית ההעברה חייבת להיות למי שמוגדר "קרוב"  כהגדרתו בסעיף 1 לתוספת השלישית (בן זוג, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג , אח ובני זוגם). תשומת הלב כי ההגדרה של קרוב לצורך היטל ההשבחה שונה מזו הקבועה בעניין מס שבח ובעניין מס הרכישה כאמור. כפועל יוצא מהתנאים השני הוא שאם המקרקעין נתנו במתנה למי שאינו "קרוב" העברה תחשב למימוש זכויות והיא תגרום לחיובו של נותן המתנה בתשלום.

בכל מקרה, יש לזכור כי הוראת הסעיף האומרת שמתנה לקרוב אינה נחשבת למימוש זכויות אין פרושה מתן פטור מההיטל אלא רק דחיית תשלומו למועד בו מקבל המתנה יבצע בעצמו מימוש זכויות במקרקעין.

אנו סבורים כי יהיו הטבות המס אטרקטיביות ככל שיהיו, את ההחלטה האם לבצע עסקת מתנה, נכון לקבל דווקא מתוך הראייה הקניינית, והרצון שהנכס בבוא העת יהפוך להיות רכושו של מקבל המתנה.

*  האמור אינו מהווה המלצה או ייעוץ ויש לבחון ולקבל ייעוץ בגין כל מקרה לגופו ואין להסתמך על האמור במאמר.

* תודות לרו"ח ועו"ד אמיל בן עטרעל הערותיו המחכימות למאמר זה.

 

עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים


מקרקעין

חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) תיקון מס' 7), התשע"ד -2013
מחיקת שיעבוד מדירה שנרכשה מקבלן

הרינו לעדכן כי ביום 25.11.13 הכנסת אישרה תוספת לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון מס' 7), התשע"ד – 2013 ולפיו מוכר (בד"כ הקבלן), יפנה לבנק או לתאגיד הבנקאי אשר הלווה לקבלן כספים לבניית פרויקט והוציא ערבויות או פוליסת ביטוח לקוני דירות בפרויקט, ויבקש מכתב כוונות מותנה לדירה אשר יתמלאו לגביה התנאים הבאים:

 1. בניית הדירה הושלמה.
 2. ההחזקה בדירה נמסרה לקונה.
 3. שולם מלוא מחיר התמורה למוכר על פי פנקס השוברים או חוזה המכר.
 4. כספי הקונה הובטחו בהתאם להוראות החוק.

פניה כאמור לבנק תתבצע על ידי הקבלן 30 יום לאחר קבלת תשלום ראשון מהקונה או ממועד הוצאת ערבות בנקאית ראשונה או פוליסת ביטוח.

במכתב הכוונות ירשם כי ככל שיתמלאו התנאים האמורים לעיל, הדירה תוחרג מתחולת השעבוד הקיים לקבלן והבנק יפעל למחיקת כל רישום של שיעבוד רשום, אצל לשכת רישום המקרקעין, רשות המקרקעין, מאגר המשכונות וזאת בתוך זמן סביר לאחר שהדירה תירשם כיחידת רישום נפרדת וניתן יהיה לפעול לגביה בנפרד משאר המקרקעין. 


מיסוי

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 1/2014 – עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה

עם כניסת שנת המס 2014 בוצעו בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק") ותקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה – 1974 (להלן: "התקנות"), עדכוני סכומים כמפורט להלן.

 

הוראת הביצוע הנדונה (להלן: "הוראת הביצוע") מפרטת את הסכומים המעודכנים, ואלו נסקרים על ידינו להלן:

 

מס רכישה

א.     כאשר רוכשים דירת מגורים יחידה

 

על הרוכש דירת מגורים יחידה (בהתאם להגדרתה בחוק), בתקופה שעד יום 15.1.15, לשלם מס רכישה בהתאם למדרגות המפורטות להלן:

 

-           על חלק שווי הרכישה שעד 1,517,210 ₪  – לא משולם מס

-           על חלק שווי הרכישה העולה על 1,517,210   ₪  ועד לסך של 1,799,605 ₪ – ישולם מס בשיעור 3.5%.

-           על חלק שווי הרכישה העולה על סך של 1,799,605 ₪ ועד לסך של 4,642,750 ₪ – ישולם מס בשיעור 5%

-           על חלק שווי הרכישה העולה על סך של 4,642,750  ₪ ועד לסך של 15,475,835 ₪ –  ישולם מס בשיעור 8%

-           על חלק שווי הרכישה העולה על סך של 15,475,835 ₪ –  ישולם מס בשיעור 10%

 

ב.     כאשר רוכשים דירת מגורים שאינה יחידה

 

על הרוכש דירת מגורים שאינה יחידה (כלומר כל דירה נוספת), בתקופה שעד יום 31.12.14, לשלם מס רכישה בהתאם למדרגות המפורטות להלן:

 

-           על חלק שווי הרכישה שעד 1,123,910 ₪  – ישולם מס בשיעור 5%

-           על חלק שווי הרכישה העולה על סך של 1,123,910 ₪ ועד לסך של 3,371,710₪ – ישולם מס בשיעור 6%.

-           על חלק שווי הרכישה העולה על סך של 3,371,710 ₪ ועד לסך של 4,642,750₪ – ישולם מס בשיעור 7%.

-           על חלק שווי הרכישה העולה על סך של 4,642,750  ₪ ועד לסך של 15,475,835 ₪ –  ישולם מס בשיעור 8%

-           על חלק שווי הרכישה העולה על סך של 15,475,835 ₪ –  ישולם מס בשיעור 10%.

 

הרוכש דירת מגורים שאינה יחידה (כלומר כל דירה נוספת), בתקופה שמיום 1.1.15, לשלם מס רכישה בהתאם למדרגות המפורטות להלן:

 

-           על חלק שווי הרכישה שעד 1,089,435 ₪  – ישולם מס בשיעור 3.5%

-           על חלק שווי הרכישה העולה על סך של 1,089,435 ₪ ועד לסך של 4,642,750₪ –  ישולם מס בשיעור 5%

-           על חלק שווי הרכישה העולה על סך של 4,642,750  ₪ ועד לסך של 15,475,835 ₪ –  ישולם מס בשיעור 8%

-           על חלק שווי הרכישה העולה על סך של 15,475,835 ₪ –  ישולם מס בשיעור 10%

 

ג.      הקלה לעולה

 

הוראת הביצוע קובעת גם כי בהתאם לתקנה 12 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה 1974, זכאי רוכש המוגדר כעולה, בתקופה שמיום 16.1.14 ועד יום 15.1.15, להקלה במס רכישה כאשר הוא רוכש דירת מגורים או בית עסק לתקופה המתחילה שנה לפני עלייתו ומסתיימת 7 שנים לאחר עלייתו. סכומי המס המופחתים המעודכנים הינם כמפורט להלן:

-           על חלק שווי הרכישה שעד 1,644,310 ₪  – ישולם מס בשיעור 0.5%.

-           על חלק שווי הרכישה העולה על סך של 1,644,310 ₪ – ישולם מס בשיעור 5%.

 

ד.     הקלה לרוכש משק חקלאי

 

בהתאם לתקנה 16 לתקנות מס רכישה, הרוכש משק חקלאי בתקופה שמיום 16.1.14 ועד יום 15.1.15 זכאי לשיעור מס רכישה מופחת, (לגבי החלק שאינו בנין המשמש למגורים עליו משולם המס החל על דירת מגורים כאמור לעיל), כמפורט להלן:

-           על חלק שווי הרכישה שעד 336,320 ₪  – ישולם מס בשיעור 0.5%.

-           על חלק שווי הרכישה העולה על סך של 336,320 ₪ – ישולם מס בשיעור 5%.

 

מס שבח

 

א.     תיאום סכומים לפי סעיף 49 ה' לחוק מיסוי מקרקעין

סעיף 49 ה' קובע פטור חד פעמי למוכר שתי דירות, בכדי לרכוש תמורתן דירה גדולה.

הפטור ניתן בכפוף לתנאים המפורטים באותו סעיף, ובהגבלת שוויין של שתי הדירות הנמכרות. הערה: תשומת הלב כי לאור תיקון 76 השימוש בפטור זה הינו רק למי ששתי הדירות הנמכרות אלו דירותיו היחידות של המוכר.

השווי האמור מתואם בתחילת כל שנת מס, בהתחשב בעליית מדד המחירים לצרכן.

תקרת שווי הפטור לשתי הדירות כפי שעודכנה בשנת 2014: 2,024,000 ש"ח, סכום תקרת שווי שתי הדירות אשר מעבר אליה לא יינתן כלל פטור 3,367,000 ש"ח

 

ב.     עדכון סכום הפטור עפ"י סעיף 49 ז' לחוק מיסוי מקרקעין

סעיף 49 ז' לחוק קובע, לעניין מכירת "דירת מגורים מזכה" כי כאשר התמורה מושפעת מזכויות לבניה נוספת, יהא המוכר זכאי לפטור נוסף בשל הזכויות לבניה נוספת, בסכום שווי הדירה או בסכום ההפרש שבין תקרת הפטור לבין סכום שווי הדירה, לפי הנמוך.

כמו כן, נקבע כי סכום הפטור הכולל, בתנאים המפורטים בסעיף, לא יפחת מרצפת הפטור.

סכום תקרת הפטור לתקופה שמיום 16/1/2014 עד ליום 15/1/2015 – 1,996,700 ש"ח.

סכום רצפת הפטור המעודכן לתקופה שמיום 16/1/2013 עד ליום  15/1/2014 – 500,100 ש"ח.

 

ג.      סעיף 94 א (א) – קנס על אי הגשת הצהרה או הודעה למינהל

שיעור הקנס המוטל על מי שלא הגיש הצהרה  או הודעה במועד, לפי סעיף 94א(א) לחוק, מתעדכן והינו: עבור כל שבועיים של פיגור בגין אי הצהרה – 280 ₪, ובגין כל שבועיים של פיגור בגין אי הודעה – 230 ₪.

 

 

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2013 הרפורמה במיסוי דירות מגורים

ביום 1.1.2014 נכנס לתוקפו תיקון מס' 76 לחוק מיסוי מקרקעין, ובו שינויים מהותיים לאופן חיוב המס בעסקאות מקרקעין. בהתאם לכך הותאם מערך הטפסים לדיווח על עסקאות, באופן שבו עודכנו טפסים קיימים והופקו טפסים חדשים.

מוכרים המוכרים את דירתם היחידה ימשיכו ליהנות מפטור ממס שבח, כאשר לצורך הגדרת "דירה יחידה", לא יחשב חלק מדירה ששיעור החזקתו של המוכר בה לא עלה על 1/3 (לפני התיקון פחות מ-1/4).

מוכרים בעלי יותר מדירת מגורים אחת לא ייהנו מפטור במכירת דירת מגורים, שכן, בוטל הפטור ממס שבח שניתן אחת ל-4 שנים, אולם נקבעו הנחיות לחישוב מס על השבח הריאלי באופן ליניארי, כך שהשבח הריאלי שייוחס לתקופה שמיום רכישת הדירה ועד ליום 1.1.14, יהיה פטור ממס, ואילו שבח ריאלי שייוחס לתקופה שמיום 2.1.14 ועד יום המכירה, יחויב במס בשיעור של עד 25%. באופן זה יוכל מוכר שבבעלותו יותר מדירה אחת למכור בתקופת המעבר עד שתי דירות מגורים המזכות בחישוב הליניארי החדש, בכפוף לעמידה ביתר ההוראות לפיהן תוענק ההטבה  לעיל.

עוד נקבע כי תושבי חוץ אינם זכאים לפטור ממס שבח, אלא אם יוכיחו כי אינם בעלי דירה במדינת התושבות שלהם.

כך גם נקבעו הוראות למיסוי דירות יוקרה, באופן שבו, פטור מלא יינתן רק בגין התמורה שעד לסך של 4.5 מיליון ₪.

עוד נקבע כי פטור כפול במכר שתי דירות לצורך רכישת דירה מגורים אחת, יינתן רק כאשר בבעלות המוכר שתי דירות בלבד.

נקבעו הוראות מעבר לתקופה שמיום 1.1.14 ועד 31.12.17, ועודכנו מדרגות מס רכישה.

 

רשות מקרקעי ישראל

מועצת מקרקעי ישראל אישרה ביום 14.1.2014 שורה של החלטות
המהוות אבן דרך היסטורית במגזר החקלאי

ביום 141.14 אשרה מועצת מקרקעי ישראל שורה של החלטות המהוות אבן דרך היסטורית במגזר החקלאי.

במסגרת ההחלטות נקבע בנושא איוש נחלות פנויות אשר כזכור היה  מצוי על המדוכה יותר מעשור ולאחרונה סיים הצוות אשר מונה לכך בחודש מרץ האחרון את עבודתו ונתן את המלצותיו שעיקריו הן ביטול הנחלות הלא מאוישות במרכז הארץ ושיווק נחלות אלה בפריפריה בתשלום (בהנחות אזור עד לתקרה של 700,000 ש"ח) למומלצי האגודה.

כמו כן, הוחלט כי בעלי נחלה במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים יוכלו להחזיק בחוזה חכירה אישי על חלקת המגורים המגיע ל – 4 תקופות של  49 שנים. יצוין כי במצב הנוהג כיום נחתם חוזה מתחדש עם האגודה לשלוש שנים כך שבעל השטח נחשב רק "בר רשות". בשנת 1998 התקבלה החלטת מועצה לפיה, ייחתמו חוזי חכירה לדורות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים לתקופה כוללת של 196 שנים כאשר חלקות א' של הנחלה מוחכרות בחוזה אישי לבעל הנחלה. בעקבות מו"מ עם תנועות המושבים גובש נוסח חוזה חכירה. בפני המועצה הועלו עקרונות החוזה. כך לאור ההחלטה החדשה, ניתן יהיה לחתום על חוזי חכירה עם עשרות אלפי בעלי נחלות, בהתקיים התנאים שנקבעו.

יתרה מכך בהתייחס לשאלה מהי בעלות חקלאית – הרחיבה המועצה את ההגדרה לבעלות חקלאית  באופן כזה שיתאפשר למאות בעלי נחלות להתפרנס בכבוד מעיסוקים נלווים כגון: גידול בעלי חיים, עיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית ופעילות תיירותית חינוכית.

בנוסף, בנוגע לשיוך דירות – הסדר ביניים עם קיבוצים שקיבלו בעבר החלטה על שיוך דירות (החלטת מועצה 751) וטרם החלו בשיוך בפועל. המועצה תאפשר לקיבוץ פרק זמן של כ 24 חודשים לקבל החלטה האם להמשיך בתהליך השיוך, להצטרף להסדר נוסף, ככל שיהיה, או לבטל את החלטת השיוך, ולהמשיך ולקלוט חברים חדשים ולהקים יח"ד נוספות בשטח חקקת המגורים.

 

 

מועצת מקרקעי ישראל אישרה שורה של שינויים בהחלטה קודמת למכרזי דיור להשכרה

במסגרת השינויים בעניין בהחלטה למכרזי דיור להשכרה נקבע כי תוקם ועדה בין משרדית לפרסום מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח הכוללים מנגנוני הגנה ליזם הזוכה במכרז. בנוסף נקבע כי מחיר מפוקח- יוגדר כמחיר המגיע ל 80% ממחיר השכירות באותו אזור. יתרה מזאת נקבע, כי מכרזים להשכרה יוצאו על ידי ועדת המכרזים הבינמשרדית במסלול ב'-  במכרז, במכר, או בחכירה לתקופה של 98 שנה עם אופציה להארכה לתקופה זהה נוספת. זאת ועוד נקבע כי, השימוש בקרקע למטרת השכרה בהתאם להחלטה זו יהא לתקופה שלא תפחת מ-10 שנים ברציפות. עוד הוחלט כי במכרזים בהם במתחם או בסך כל המתחמים המשווקים באותו מכרז יהיו מעל 200 יח"ד להשכרה, תקופת השימוש בקרקע למטרת השכרה לא תפחת מ-20 שנים ברציפות. בתום התקופה האמורה, יהיה היזם רשאי למכור את הדירות בשוק החופשי.

 

הקלה על  בעלי מוגבלות בניידות

רשות מקרקעי ישראל  אישרה להקל את הפרוצדורה לקבלת פטור/לדחיית תשלום דמי ההיתר בגין בניית שטחים הנדרשים מבחינה פונקציונלית לתפקודם של בעלי המוגבלויות בניידות.

 

 

עדכוני פסיקה

הפקעות

עא 3471/11 ניסים דוויק נ' מע"צ, החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ,
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים
הרכב כב' הש' כב' המשנה לנשיא, מ' נאור, ע' ארבל ו-י' עמית


ב"כ הצדדים
: עוה"ד אברהם שרים, יגאל מטניקוב , זאב זייטמן ורעות רינצקי

 

פגיעה בזכות הקניינית של הנפקע, מחייבת, בנוסף לתשלום פיצויי הפקעה,
גם שיפוי בגין הוצאות נלוות שונות, הכרוכות בהפקעה וברכישת נכס חלופי, הניתנות לכימות.

עסקינן בשני ערעורים מאוחדים על פסק דין של בית המשפט המחוזי במסגרתו חויבה מע"צ, היא המשיבה בע"א 3471/11 והמערערת בע"א 3512/11 (להלן: "מע"צ" ) לשפות את הנפקעים ניסים דוויק ואח' הם המערערים בע"א 3471/11 והמשיבים בע"א 3512/11 (להלן: "דוויק") בגין חלק מההוצאות שנגרמו להם אגב הפקעת חלקה ובית מגורים לטובת סלילת כביש לרבות שכר טרחת שמאי ויועצים אחרים, שכ"ט עו"ד; דיור חלופי לתקופת ביניים, הוצאות העברה, שכר שמאי מוסכם בהליכים קודמים; איתור וטיפול במגרש החלופי שנרכש, מס רכישה עבור המגרש החלופי.

השאלה העקרונית העולה מהערעורים הינה, האם זכאי נפקע לשיפוי על הוצאות נלוות בעקבות הפקעה, בנוסף לפיצוי לו הוא זכאי בגין ההפקעה גופא?

במאמר מוסגר ציין בית משפט ציין כי למרות שהביטוי "שיפוי" עניינו הוצאות בעבר, הרי שעושה שימוש זה גם עבור הוצאות עתידיות, אשר ברור כי הנפקע יידרש להן בעקבות ההפקעה.

בית המשפט סקר את סעיף 9 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) 1943 וסעיף 12 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) 1943, ולפיהם הנפקע זכאי לפיצוי לפי שווי השוק של המקרקעין כאילו נמכרו בעסקה רצונית. ידוע הדבר כי מטרת הפיצוי להעמיד את הנפקע במצב הכספי בו היה אילולא ההפקעה, מבלי שייגרם לו נזק או הפסד, אך גם מבלי להעמידו במצב טוב יותר. הוראת הפיצוי הקבועה בסעיפים הנ"ל מהווה הסדר שלילי לגבי שיפוי בגין כל הוצאה ונזק הנלווים להפקעה, לרבות הוצאות בגין רכישה ומעבר לנכס חלופי.

אלא, שעל אף היעדר מקור נורמטיבי מפורש ציין בית המשפט, כי הוכרה בפסיקה חובת הרשות המפקיעה לשיפוי הנפקע בגין הוצאות נלוות ברכיבים הבאים: הוצאות העברה, שמאי, תיווך, ושכר טרחת עורך דין, בין אם מדובר בבית מגורים ובין אם מדובר בעסק; לגבי עסק שהתנהל כחוק – הוצאות התאמה, אובדן מוניטין ואובדן רווחים; לגבי דירת מגורים בפועל – מס רכישה עבור רכישת דיור חלופי. הפסיקה לדברי בית המשפט לא הכירה בזכות הנפקע "לגילום" או לשיפוי בגין מס שבח או מס רווחי הון, בין אם הנכס הנפקע הוא בית מגורים ובין אם הוא בית עסק, כמו כן הפסיקה לא הכירה בזכות הנפקע של קרקע/בית עסק לשיפוי בגין מס רכישה עבור רכישת קרקע/בית עסק חלופי, יתרה מזו, הפסיקה לא הכירה בהוצאות נלוות שנועדו לשפר את מצב הנפקע לעומת מצבו ערב ההפקעה.

בית המשפט העליון עמד על ההצדקות להכיר בזכות הנפקע לשיפוי גם בגין ההוצאות הנלוות להפקעה ולרכישת נכס חלופי בקבעו כי במישור הנורמטיבי, ראוי כי בנוסף לפיצויי ההפקעה תשפה הרשות המפקיעה את הנפקע בגין ההוצאות הנלוות והכרוכות בהפקעה, הניתנות לכימות.

בעניין זה ציין בית המשפט כי על ההוצאות הנלוות בגינן נתבע שיפוי להיות סבירות, הן ביחס לנכס שהופקע ומהותו והן ביחס לנכס החלופי ומהותו, הן לגבי גובה ההוצאות והן לגבי משך התקופה מושא ההוצאות. עוד קבע בית המשפט, כי על הנפקע להוכיח כדבעי את ההוצאות הנלוות וכי מוטלת עליו החובה לפעול כאדם סביר להפחתת ההוצאות הנלוות.

בית המשפט ציין כי אין להיטיב את מצב הנפקע ביחס למצבו ערב ההפקעה ויש להישמר מפיצוי כפל או משיפוי בגין הוצאות שלא הוצאו או שברור כי לא יוצאו. ברם מנגד, אין להרע את מצב הנפקע עקב הצורך שנכפה עליו להקדים את "מכירת" הקרקע ולהקדים ולרכוש נכס חלופי. השיפוי לא נועד לשיפור מצב הנפקע לעומת מצבו הקודם, הוא כפוף לחובת הנפקע להקטין את הנזק, וכפוף לכך שמדובר בהוצאות סבירות.

מן הכלל אל הפרט קבע בית המשפט כי בנסיבות מקרה זה, אין מקום להתערב ברכיבים השונים שנפסקו על ידי בית משפט קמא – לא לעצם פסיקתם ולא בסכומים שנפסקו.

המשנה לנשיא נאור הסכימה לכל האמור, בסייג כי על התשלומים שנפסקו צריך היה להוסיף את הריבית המיוחדת והמופחתת הקבועה בחוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, התשכ"ד-1964 ולא לפסוק לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה.

הערת מערכת: יש לברך על החלטת בית המשפט הנכבד שהותיר את פסק דינו של בית משפט קמא על כנו, שכן, יש בו כדי לצעוד צעד נוסף להגשמת העיקרון והמטרה הבסיסיים העומדים מאחורי תשלום פיצויי הפקעה, ולפיהם יש להעמיד את בעלי הזכויות הנפקעים, באותו מצב כספי שבו עמדו ערב ההפקעה.

פסק דין זה, מצטרף לשורה של צעדים שנוקטים בהם בתי המשפט, בפסקי דין והנחיות, למזעור הנזקים הנגרמים לנפקעים בעקבות ההפקעות הנכפות עליהם, ללא רצונם ותוך פגיעה בזכויות הקניין שלהם, נוכח עיגון מעמדה של זכות הקניין כזכות חוקתית בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

כמו כן, לדעת המערכת ניתן היה לתקן החוק, כך שיינתן אף פיצוי נוסף על עצם העובדה שמדובר בהפקעה, עצם ההתעסקות עצמה ועוגמת הנפש של הפרט שנאלץ להתמודד עם הליך נטילת קניינו לטובת הציבור מהווה היא לעצמה פגיעה שיש לפצות בגינה, להשבת המצב לקדמותו אין די בפיצוי ממוני רגיל, יש לעודד הפרט לשתף פעולה על ידי תמריצים.

 

חוזים

ע"א 6553/11 עזבון המנוח יוסף ברלס ואח' נ' פז-ים הולדינגס 2000
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים
בפני הרכב כב' הש' א' רובינשטיין , י' עמית ו-ד' ברק ארז

 

ב"כ המערערים: עוה"ד רון בן מיור כרמית ברנשטיין

אי רישום זכות חכירה וקבלת הסכמת מנהל לעסקה בניגוד להתחייבויות המוכר
מהווה עילה לביטול חוזה ולהשבה

ענייננו בערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בנצרת, בגדרו חויב המערער בהשבת כספי תמורת עסקת מקרקעין שלא הושלמה בסך של כ- 3 מיליון ₪.

הורתו של הסכסוך שלפנינו בשרשרת עסקאות שנעשו ביחס למקרקעין, בשטח של 32,000 מ"ר בגוש 15515 חלקה 4 במושבה מגדל (להלן: "המקרקעין").

מר יוסף ברלס ז"ל (להלן:"המנוח") היה המחזיק בפועל של המקרקעין הנמצאים בבעלות הקרן הקיימת לישראל ונוהלו על ידי מנהל מקרקעי ישראל (להלן: "המנהל").

ביום 22.11.94 חתם המנוח על הסכם מכר עם חברת M.S.I ספנות מסחרית לישראל בע"מ (להלן: "M.S.I")בו העביר המנוח ל-M.S.I. 90% מהזכויות שלו במקרקעין, תוך שהתחייב לגרום לרישום זכויות חכירה ראשית על שמה; ביום 28.8.95 חתם המנוח על הסכמים נוספים ובהם חוזה שנערך בינו לבין חברת M.S.I ואדם נוסף, בשם עזרא קריגר (להלן: "קריגר"); שעניינו מכירת 10% הנותרים מהזכויות במקרקעין. ביום 22.6.00 חתם קריגר חוזה לפיו מכר למשיבה 1, חברת פז-ים הולדינגס 2000 (להלן: "פז-ים") את מלוא זכויותיו במקרקעין לפי החוזים הקודמים. בכל החוזים נרשמה תניה לפיה ככל שהמנוח לא יקבל אישור המנהל לעסקה ולא יצליח לרשום את הזכויות על שם הקונים בתוך שנה, יתבטל הסכם המכר וישולמו לרוכשים פיצויים.

לאחר שהניסיונות להעברת הזכויות לא צלחו, הגישה פז-ים תביעה להשבת הכספים ששילמה עבור הזכויות במקרקעין. בית המשפט המחוזי קבע, כי דין ההסכמים להתבטל והורה לעזבון המנוח להשיב לפז-ים כספים שקיבל בגין העסקה שהתבטלה.

מכאן הערעור דנא.

בית המשפט העליון דחה את הערעור בקבעו, כי אינו רואה מקום להתערב בפסק דינו של בית משפט קמא. בית המשפט עמד על מהות הזכות בה מחזיקה פז-ים, וקבע כי התחייבויות המנוח, אשר שב וחזר עליהן בהסכמים, לרישום הזכויות בתוך שנה ולקבלת הסכמת המנהל להעברת הזכויות, הומחו לפז-ים מכח ההסכמים הקודמים והיא אוחזת בידיה את הזכויות כלפי המנוח.

אשר לביטול החוזה, בית המשפט העליון קיבל את עמדת בית משפט קמא, אשר קבע כי הצורך באישור המנהל להעברת הזכויות הוא בבחינת תנאי מתלה, ומשלא התקיים התנאי, דין ההסכמים להתבטל.

לאור טענת המערערים, כי לא מדובר בתנאי מתלה, קבע בית המשפט כי אף אם נניח שאין מדובר בתנאי מתלה, הרי שהמנוח נטל על עצמו התחייבות לגרום לרישום זכות החכירה הראשית במקרקעין על שם הקונה, התחייבות אשר הופרה על ידו, מאחר ולא רשם את הזכויות ולא קיבל  את אישור המנהל.

פז-ים, אשר שלחה התראה בכתב לבנו של המנוח, בה מסרה כי ככל שהזכויות לא ירשמו על שמה בתוך 30 יום היא תבטל את ההסכם, הייתה רשאית לבטל את ההסכם, בין אם נראה את ההפרה כיסודית ובין אם לאו,  מאחר והודעת הביטול ניתנה תוך זמן סביר והתנאים בה לא מולאו.

לאור כל המקובץ, קבע בית המשפט כי דין החוזה להתבטל, בין אם מחמת אי התקיימות התנאי המתלה, מתן הסכמת המנהל לעסקה ולהעברת הזכויות, ובין אם מחמת הפרת התחייבות המנוח לגרום לרישום זכויות החכירה.

מאחר והחוזה בוטל מוטלת על כל צד החובה להשיב לצד שכנגד את שקיבל על פי החוזה, כשהכלל הוא השבה מלאה, בית המשפט יתערב בהיקף ההשבה על בסיס שיקולי צדק או מתן פטור מלא מהשבה רק במקרים חריגים.

במקרה דנא, המערערים טענו לפטור מהשבה המבוסס על תנאי בחוזה שנחתם עם M.S.I, לפיו, אם לא יגרום המנוח לרישום זכות החכירה הראשית על שם הקונה בתוך שנה מחתימת ההסכם, תהא לקונה הזכות להורות למנוח להשיב את הזכויות במקרקעין למינהל תמורת פיצוי. בית המשפט העליון פסק בעניין זה כי הוויתור הנטען אינו עולה מפשט החוזה או מהסכמי ההמחאה שבאו בעקבותיו, הוא אינו משתמע מכוונת הצדדים ומנסיבות כריתת החוזה, ואף אינו מתיישב עם ההיגיון הכלכלי שבבסיס החוזה. אי לכך בית המשפט העליון קבע כי ההתניה בחוזה, שאפשרה למנוח להשיב את הזכויות במקרקעין למינהל תמורת פיצוי, לא נועדה לשלול את זכות הצדדים לתבוע השבה, אלא, באה להוסיף תרופה שתעמוד לרשות הקונה למקרה בו לא יעמוד המנוח בהתחייבויותיו.

בנוסף, בית המשפט העליון לא מצא מקום להתערב בסכום ההשבה שנקבע ודחה את טענת המערערים כי ההשבה צריכה להיעשות ללא ריבית והצמדה, וקבע כי זכות הקונה להשבה הינה בערכים ריאליים ובתוספת ריבית.

לסיכום דחה בית המשפט העליון את הערעור וקבע כי הלקח העולה מתיק זה הוא, כי המבקש לעשות עסקאות בקרקעות המנהל, גם כחוכר וגם באדמות חקלאיות, יבדוק היטב תחילה אם יש היתכנות למשאלותיו וכל המקדים בדיקותיו הרי זה משובח.

 

הערת מערכת:

בית המשפט ראה לנכון להזכיר, כי חוזים בקרקע רמ"י, כחוזים אחרים בהם יש סוגים שונים של בעלי זכויות בקרקע, הינן עסקאות שמבצעים בעלי זכויות בקרקע שלמעשה יש אח גדול והינו -בעל הקרקע.

יש לזכור כי חוזה בקרקע מינהל הינו תמיד חוזה "על תנאי", כי מדובר ביחסי שוכר/חוכר-משכיר, שבכפוף להוראות החוק והחלטות המינהל עדיין ככלל יש למינהל את זכויות הוטו והדרישות, ועל כן על מנסחי החוזים להתייחס לכך ולדאוג לבטוחות ולסעיפים המתאימים לאותם מקרי קיצון בהם יופתעו חלילה, או שתועלנה דרישות שמנסחי החוזים לא צפו.

יש לבחון אף היטב את הזכויות הנקובות בחוזי החכירה שלעיתים, אינן משקפות את מלוא הזכויות הקיימות על פי תכניות בניין העיר, ושעל מנת לזכות בהן, יהא צורך לרכשן מהבעלים.

 

מקרקעין – קבורה

עת"מ 44670-04-13 יעקב אביאור ואח נ' המשרד לשירותי דת ואח',
בית המשפט המחוזי בחיפה כב' ש' ריבי למלשטריך לטר

 

לא ניתן לסחור בחלקות קבר בשוק החופשי

ענייננו בעתירה מנהלית לפיה התבקש בית המשפט המחוזי בחיפה לאפשר לעותרים, שהינם קשישים בעשור השמיני לחייהם, למכור בשוק החופשי שתי אחוזות קבר שרכשו בשנת 1999 בבית העלמין הישן בנהריה. נכון להיום, בית העלמין סגור, ובשל שינויים שבוצעו בו נמנע מהעותרים להיקבר באחוזות הקבר שרכשו.

השאלה המרכזית בה עסקה העתירה הינה, האם מתאפשרת מכירת אחוזות הקבר על ידי העותרים בשוק החופשי, לכל המרבה במחיר, או שמא יש להחזירם לחברה קדישא/המועצה הדתית תמורת השבת סכום הרכישה, הרלוונטיות לשאלה זו טמונה אפוא בפער בין שני הסכומים שיכול להיות גבוה במיוחד, בין היתר בשל כך שבבית העלמין אין היצע נוסף של אחוזות קבר והוא מסווג כ"סגור".

העותרים הינם ממשפחת ה"כוהנים", רכשו בשנת 1999 שתי אחוזות קבר בבית העלמין הישן בנהריה, לשימושם האישי בעתיד, תמורה סכום של 4,500 ₪ לכל אחוזה. בבית העלמין הישן אין חלקת "כהנים" ומפאת מגבלות של טהרה, הלה היו מלווים את בני משפחתם למנוחה אחרונה בטקס בסככת ההספדים.

יצוין, כי בשנת 2002, כאשר מספר מקומות הקבורה שנותרו בו ירד מתחת לסף מסוים, הוכרז בית העלמין כסגור. בנוסף, לאחר שנרכשו חלקות הקבר הנ"ל, נערכו שינויים בבית העלמין הישן, בדמותם של הוספת קברים, אשר הובילו לכך שלא תהא לעותרים, בהיותם "כוהנים", גישה לסככת ההספדים בפרט ולבית העלמין בכלל.

לאור זאת ביום 30.8.12 פנו העותרים למשרד לשירותי דת (להלן: "המשיב 1") וביקשו כי יושב להם מחירן הריאלי הנוכחי של חלקות הקבר בבית העלמין הישן, או לחילופין כי יתאפשר להם להביא זוג שירכוש את החלקות במקומם. המשיב 1 סירב לבקשה הנ"ל (הוצעה חלופה של בית עלמין אחר) ועל כך הוגשה העתירה דנן.

טענת העותרים הינה כי מדובר בבית עלמין סגור, והוראות רכישת קבר בחיים הקבועות בחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב] תשל"א 1971 (להלן: "חוק שירותי הדת היהודיים") אינן חלות עליו ככזה, ואין לגביו הסדרה בחוק בנושא מחיר רכישה או מכירה. בנוסף נטען, לאור השינוי שנעשה בבית העלמין, הרי שמכירת אחוזות הקבר נעשית מתוך אילוץ ולא מבחירה, ולכן יש להתיר למוכרן על פי מחירי השוק (שעלו לאור העובדה שמדובר בבית עלמין סגור וההיצע מועט) ובכך לשמר את זכותם הקניינית. עוד נטען, כי אין קביעה בחוק שזכות המכירה שמורה לחברה קדישא בלבד, אין חיוב חוזי כזה, ואילוצם לקבל כנגד מכירת אחוזות הקבר רק את השבת הסכומים ששלמו בתוספת הצמדה פוגעת בזכותם.

המשיבים בכללם העלו טענות סף שונות ולגופו של עניין, טענותיהן העיקריות נגעו לכך שלדידם, על פי החוק הקיים רק "חברה לענייני קבורה" העומדת בתנאים שנקבעו בחוקים ובתקנות, מחזיקה ברישיון תקף, וכפופה לפיקוח הרגולטור (השר לשירותי דת) רשאית למכור חלקות קבורה. זאת, מתוך הכרה כי מכירת חלקות קבר בחיים ניתנת כשירות לציבור, ההכנסות ממנו אמורות לשמש אך ורק לטובת אחזקתם ופיתוחם של בתי העלמין, ולא כפעולת מכר מסחרית בשוק החופשי. העובדה שחוק שירותי הדת היהודיים לא מוחל בחלקו על בית עלמין סגור, איננה מלמדת על ריק חקיקתי המאפשר לכל אחד לסחור בחלקות קבר בבית עלמין סגור, ללא פיקוח. עוד נטען, כי אין מדובר בזכות קניינית, אלא ברישיון להיטמן בחלקות שמיקומן מפורש בשטר מכר, שלפיו מצוין מפורשות כי אין לרוכש זכות למכור את החלקה לאחרים והוא אף אינו זכאי לקבל החזר עבור החלקה שנרכשה.

בפתח דבריו, ציין בית המשפט כי המסגרת הנורמטיבית החלה על הסוגיה הינה חוק שירותי הדת היהודיים והתקנות המותקנות מכוחו, אשר מסדירים את נושא הקבורה היהודית בישראל וכי השאלה הנ"ל מתעוררת רק לגבי מי שחפץ בחייו לקנות חלקה קבר.

לאחר שסקר את סעיפי החוק השונים בחוק שירותי הדת היהודיים, בין היתר בעניין פיקוח על מחירים והגבלת סחר, קבע כי אין לראות בסעיפי החוק כמתירים את מכירת החלקה על ידי אדם פרטי אחד לאחר, שלו היא מיועדת, אלא מכירה שכזו תיעשה אך מהגוף המוסמך, "חברה לענייני קבורה" לאדם שלו מיועדת החלקה, וזאת מהטעמים המצטברים הבאים :

1.     תכלית החקיקה הייתה להסדיר את נושא הסחר בחלקות קבר, ולפקח עליו. אם נקרא את הסעיף באופן שמתיר למכור חלקת קבר לאחר שלו היא מיועדת, יוכל גם אותו מיועד למכור לאחר שלו היא מיועדת וכך הלאה, ותיווצר שרשרת מכר, שהחקיקה בקשה למנוע. 

2.     לשונו המפורשת של החוק אוסרת על רכישת חלקת קבר לשם מכירתה. (כך בס'14 א3(ג)). ואם תאמר, במועד שקניתי אכן לא קניתי לשם המכירה אלא עבור עצמי, אך בהמשך חזרתי בי (וכעת בכוונתי למכור), כי אז קיים ס' 14א(י') הקובע במפורש כי מי שקנה חלקת קבר בחייו וחזר בו יחזירו לחברה קדישא או למועצה הדתית, וזו תחזיר לו את כספו.

3.     ס' 14 א3 מכסה את שני צדדי המכר – ברישא של הסעיף הוא מתייחס לרוכש (שיכול לרכוש עבור עצמו או עבור בן זוגו או הורהו) ובסעיף קטן (ד)  הוא מתייחס למוכר חלקת הקבר (חברה קדישא או מועצה דתית) שחלות עליו אותן הגבלות ממש –המכירה רק לרוכש עצמו או בעבור בן זוגו או הורהו. שני צדדים של אותה מטבע. זוהי כוונת הסעיף, ואין לראות בניסוחו היתר לסחר בחלקות קבר.

בית המשפט ציין כי חלקת קבר היא משאב ציבורי, המכתיב דרך התנהלות מסוימת. מכח תפיסה זו – העותרים אינם רשאים לסחור בחלקות, ומשאינם מעוניינים בהן עוד – עליהם להשיבן לרשות הציבור, דהיינו, לרשות המוסמכת לענייני קבורה. אין כל היגיון  להבחין בהקשר זה בין בית עלמין פתוח לבית עלמין סגור. אחרת, אם נקבל אבחנה כזו, ניצור תמריץ לאנשים "להשקיע" בחלקות קבר כהשקעת טווח ארוך, שכן לכשייסגר בית העלמין, יהיה ערך שוק פתוח להשקעתם. בכך נרוקן מתוכן את תכלית החקיקה, ואת הניסיון למנוע סחר וספסרות בחלקות קבר.

בהיבט החוזי, קבע בית המשפט כי השטר לאחוזת קבר, מהווה את המסמך החוזי שבין הצדדים, ומאחר וזכות הסחרות הוגבלה בתנאי הרכש, והדבר עולה בקנה אחד עם החוק ומתיישבת עמו, היא מעצימה את האיסור החל על העותרים למכור את חלקת הקבר בשוק החופשי. יתרה מזו, בית המשפט אף העיר באמרת אגב, כי האיסור בחוק על סחרות אחוזת הקבר , והחובה להחזיר תמורה במקרה של חזרה מרכישה, הינם תנאים קוגנטיים.

בהיבט הקנייני, לא הכריע בית המשפט במהות הזכות, אך ציין כי גם אם עסקינן בזכות קניינית, ממילא הוגבלה סחרותה בחוק ובחוזה.

על יסוד כל האמור, בית המשפט דחה את העתירה, ללא חיוב בהוצאות.

הערת מערכת:

אמנם אברהם רכש מעפרון את חלקת הקבר ומערת המכפלה, אולם כיום נראה, כי המחוקק רצה לייחד את נושא הקבורה ולמנוע סחר במקרקעין המיועדים לקבורה, נראה כי חשיבות יתר למגבלות אלו, עולות כיום עם התמעטות המקום לקבורה וצפיפות הקיימת בבתי הקברות הותיקים, ועל כן צפוי היה סחר/מכר ואולי זילות של מקומות שעדיין לא נכנסו לשוק הנדל"ן.

ונשאל, האם כשם שיוציאו מהבית מי שיפסיד במשפטו, מחר גם יוציאו "מהבית" החדש את מי שהתברר שנטמן בקרקע שנמכרה לאחר?

 

רשות מקרקעי ישראל  – דמי הסכמה

תא (ת"א) 25196-07-11 פלדמן ואח' נ' מנהל מקרקעי ישראל מחוז מרכז,
ת"א 25229-07-11 ליבנה ואח' נ' מנהל מקרקעי ישראל מחוז מרכז,
בית המשפט השלום בתל אביב יפוי בפני כב' הש' רחל ערקובי

 

הדרך שבה על רמ"י לחשב את דמי ההסכמה בגין העברת זכות חכירה בנחלות ובשטחי עיבוד לצדדים שלישיים היא עפ"י הוראות פרק ג' (ובו סעיף 12) להחלטה 534 להחלטות מועצת מקרקעי ישראל וזאת באופן שמבטא את העיקרון היסודי שבסעיף 3 לאותה החלטה

עניינו של פסק הדין ב-2 תביעות להשבת חלק מן הסכום ששילמו התובעים למנהל מקרקעי ישראל (כיום רשות מקרקעי ישראל), כדמי הסכמה, בשל חישובם באופן שגוי. הואיל ובשתי התביעות עלתה מחלוקת זהה. בהסכמת הצדדים אוחד הדיון בתובענות, ופסק הדין התייחס לשתי התובענות גם יחד.

התובעים, משפחת ליבנה, רכשו ביום 22.5.86 נחלה מספר 75 במושב סתריה ( להלן: "הנחלה"), בתמורה כספית בסכום של 110,000$, ושילמו דמי הסכמה. ביום 10.1.05 מכרו ליבנה את הנחלה בתמורה לסכום של 700,000$. השמאי הממשלתי העריך את שווי המחוברים בנחלה בסכום של 1,347,000 ₪. ליבנה נדרשו לשלם דמי הסכמה בסכום של 495,437 ₪.

התובעים, משפחת פלדמן, רכשו ביום 10.8.1986 נחלה מספר 75 במושב שדה ורבורג, בתמורה כספית של 192,500$, ושילמו דמי הסכמה. ביום 10.4.06 מכרו פלדמן את הנחלה בתמורה לסכום של 1,500,000$. השמאי הממשלתי העריך את שווי המחוברים בסכום של 1,720,000 ₪. פלדמן נדרשו לשלם דמי הסכמה בסכום של 1,913,793 ₪.

לטענת התובעים, דמי ההסכמה הם נגזרת מעליית ערך הקרקע, ולכן יש להפחית את שווי המחוברים ובנוסף, יש להפחית את שווי הרכישה שבגינו כבר שולמו לנתבע דמי הסכמה בעבר. לטענתם, דמי ההסכמה הם חלקו של רמ"י ברווח שמקבל החוכר כתוצאה מעליית ערך הקרקע, שעל מנת לחשבה – יש לנכות את מחירה הקודם, שבגינו כבר שולמו דמי הסכמה, ובמקרה הנדון, את ערכה של הקרקע בעת שנרכשה ע"י התובעים, וזאת עפ"י החלטה 534 להחלטות מועצת מקרקעי ישראל ועפ"י סעיף 3 לאותה החלטה.

לטענת רמ"י, חישוב דמי ההסכמה נעשה על פי פרק ג' להחלטה 534, אשר על פיה קיימות שתי חלופות לחישוב דמי ההסכמה, כאשר קיימת רכישה קודמת. לטענתו, בתשלום דמי ההסכמה, נערך החישוב המטיב עם החוכרים, מתוך שתי החלופות ואשר בא לידי ביטוי בסעיף 12(ב) להחלטה (ולא עפ"י סעיף 3). על פי החלופה הראשונה, מן התמורה שאושרה בגין מכירת הקרקע, הופחתה התמורה הקודמת, כשהיא משוערכת למועד הרלוונטי, ול- 1/3 הסכום שנותר, נוספו 2% מן המחיר היסודי המזערי, לפי הטבלאות שבתוספת הראשונה להחלטה 534.

על פי החלופה השנייה, מן התמורה בגין מכירת הקרקע, הופחת שווי המחוברים, כפי שנקבע על ידי השמאי הממשלתי, וכן הופחתו סכומים נוספים שהם שוויים של: הרכוש המשותף, חצר בגודל 2 דונם ושטחי העיבוד.

בית המשפט אשר דן בסוגיה הנ"ל ציין, תחילה, כי חוכר המבקש להעביר את זכות החכירה שברשותו לאחר, רשאי לעשות זאת בכפוף לאישור רמ"י, אשר מותנה בתשלום דמי הסכמה. כן צוין, כי זכות זו הינה נגזרת מזכות הבעלות של הגופים שעבורם מנהל רמ"י את המקרקעין, וכי מדיניות ממ"י בכל הנוגע לגביית דמי הסכמה מעוגנת בהחלטות של מועצת מקרקעי ישראל.

בהקשר זה הוסיף בית המשפט וציין, כי ההחלטה הרלוונטית שבמחלוקת בין הצדדים – החלטה 534 להחלטות מועצת מקרקעי ישראל מיום 29.6.1992, שכותרתה: "החלטה בדבר שיעור חלקו של מנהל מקרקעי ישראל בעליית ערך הקרקע בעת העברת זכות חכירה לפי חוק מנהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960" – מתאפיינת בסרבול רב, לשונה אינה ברורה ולעתים אף משתמעת לשתי פנים, ויתרה מכך, הדרך החישובית המעוגנת בתוכה אינה ברורה די הצורך.

בית המשפט ציין, כי סוגיית תחולת סעיף 12 להחלטה 534 נדונה במספר פסקי דין, כאשר בפס"ד שניתן בבית המשפט השלום, בעניין- שטייניג יוסף ופרידה נגד מינהל מקרקעי ישראל, נקבע, כי סעיף 12 (ולא סעיף 3) הוא הסעיף שנועד לקבוע באופן ספציפי את דמי ההסכמה בעת העברת זכויות חכירה בנחלות.

יחד עם זאת, קבע בית המשפט, כי מסקנת בית המשפט דלעיל הינה מרחיקת לכת, וכי יש לעשות מאמץ, כאשר נראה שסעיפים שונים באותו החוק אינם מתיישבים זה עם זה, לנסות וליישבם כך שהחוק כולו יבחן באופן הרמוני.

בשים לב לכך, בית המשפט קבע, כי סעיף 3 קובע עיקרון כללי ויסודי, שנועד להבהיר ולהכווין את הפרשן בבואו לנתח את האמור בהוראות פרק ג' להחלטה 534- העוסק בנחלות, בו נכלל סעיף 12- העוסק בהעברת זכויות בנחלה, ושהינו הסעיף הרלוונטי לענייננו באשר לאופן החישוב, כאשר הסעיפים בפרק ג' העוסקים באופן החישוב בנחלות, אמורים לבטא את אותו העקרון היסודי שבסעיף 3.

באשר לאופן חישוב דמי ההסכמה – ציין בית המשפט כי המחלוקת נוגעת לכך שמתוך התמורה לא הופחת שווי המקרקעין בעת רכישתם.

בעניין זה ציין בית המשפט, כי השאלה אם ערכן של הזכויות בקרקע, בנוגע למחיר היסודי לצורך חישוב דמי הסכמה, הינו ככל ערכים קבועים הנקבעים בהחלטות מינהל או שמא ערך הזכויות בנוגע למחיר היסודי נקבע בהתאם לערכם של אלו על פי חוות דעת עצמאית, הוכרעה בפסק הדין בעניין 7601-05-08 (מחוזי מרכז), אהרוני משה וצביה נגד מינהל מקרקעי ישראל. בפס"ד אהרוני נקבע, כי בשונה מהאופן שבו נערכת שומת דמי הסכמה במקרקעין מוחכרים שאינם נחלה, שאז נבחן השווי הספציפי של המקרקעין המוחכרים, בנחלות נקבע מנגנון שונה של מחיר אחיד לכלל הנחלות, והבחינה של דמי ההסכמה הינו בהתייחס למחיר זה, כאשר אכן כפי שטוען ממ"י קיימות אפשרויות חישוב שונות ונלקחת בחשבון האפשרות המטיבה עם החוכר.

אלא, הוסיף בית המשפט, שקיימת סתירה פנימית בהחלטה 534 גופא, בין הגדרת המונח נחלה, לבין הוראות התוספת הראשונה הכוללת את מרכיבי השומה, ונעדר מתוך מרכיבי השומה פריט, שהינו מהותי ביותר, והוא המקרקעין עצמם, שעליו בנויים המבנים.

לכן, בית המשפט קבע, כי טענת התובעים כי יש להפחית את מחיר הרכישה אינה נכונה, משום שדרך החישוב קבעה מחיר אחיד לכלל הנחלות בארץ, כפי שנקבע בפס"ד אהרוני. אולם, קיימת טעות פנימית, כאשר מהמחיר היסודי נשמט חלק מהותי, שלא נכלל במסגרת שומת הפרטים שנקבעה בתוספת הראשונה, באופן העומד בסתירה להוראות ההחלטה עצמן.

לפיכך, נקבע כי הדרך הנכונה לחישוב הינה להורות לשמאי מטעם ממ"י לשום את אותו חלק, ולהגדיל את המחיר היסודי בשומה שנערכה על ידי ממ"י וצורפה לתצהיר התובעים, באותו שיעור שיקבע על ידי השמאי.

אשר על כן, בית המשפט קיבל את התביעה במובן זה שהורה לממ"י לבצע חישוב חדש נוסף, ולשום את אותו החלק של הקרקע שעליו בנויים המבנים, לרבות זכויות הבנייה הקיימות על המקרקעין הללו, ולהפחית את הסכום הנוסף, מתוך חלק ב' לשומה, כתוספת למחיר היסודי.

הערת מערכת:

נציין כי בימים אלו מתגבשת הצעת חוק לפיה מוסדר נוהל ההשגות על שומות מינהל מקרקעי ישראל, כאשר במסגרת ההצעה לצערנו לא מעבירים לועדת ההשגות לכשתוקם את הסמכות לדון בטיעונים משפטיים, לדעתנו ניתן היה לייתר תיקים כגון אלו בהעברת סמכויות כיאות, ואולי יוביל הדבר אף לתיקון החלטות מינהל לא ברורות כבענייננו, לגביהן לענ"ד, יש לפרשן כנגד המנסח ולטובת האזרח.

 

מקרקעין – זיקת הנאה

 תא (חי') 24330-10-10 תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ ואח' נ' יפה עוף בע"מ ,
בית המשפט השלום בחיפה בפני כב' הש' אייל דורון

ב"כ התובעות: עו"ד אפרים אברמזון ושות'


סילוק יד מכוח זיקת הנאה

 

ענייננו בתביעה בסדר דין מקוצר לסילוק יד שהוגשה כנגד הנתבעת, (חברה פרטית המפעילה משחטת עופות) על ידי התובעות, (חברות ממשלתיות, העוסקות באספקת צרכי משק האנרגיה בישראל). בתחום המקרקעין מושא תובענה זו (חלק מחלקה 146 בגוש 10726 בטירת הכרמל) – רצועת קרקע שהופקעה כדין, בה עובר קו דלק תת-קרקעי.

לטענת התובעת, הנתבעת מפעילה ברצועת הקרקע, ללא תיאום וללא אישור מהתובעות, משחטת עופות. חלק ממתקני המשחטה ממוקמים בסמוך לקו הדלק, בתחומי רצועת הקרקע, וחלקם ממש מעל קו הדלק עצמו, באופן שמונע תחזוקה שוטפת של קו הדלק, מונע גישה אליו ויוצר מפגע בטיחותי חמור.

מנגד העלתה הנתבעת טענות בדבר היעדר יריבות, הסכמה מצד התובעות, מיקום רצועת הקרקע המופקעת ביחס לבנוי, ושאלת תחולתם של היתרי הבניה לבנוי בשטח.

בית המשפט פסק, כי הזכות המופקעת הינה במעמד של זיקת הנאה, ועל כן העובדה שקיימת הפרעה ממשית לנתבעת – בעלת הזכויות ברצועת הקרקע המשפיעה בהכרח על שווי רצועת הקרקע, אין משמעות הדבר בהכרח כי בידי התובעות מצויה (או אמורה להימצא) החזקה במקרקעין. כן נפסק, כי הפוטנציאל לסתירה בין אפשרויות השימוש במקרקעין לבין ההגבלות החלות על המקרקעין בשל הצנרת שהונחה בהם, מקום בו מדובר בקרקע לבניה, הם עניין לקביעת שוויה של הזכות המופקעת וגובה הפיצוי שיש לשלם בגין ההפקעה, ולא לסיווגה של הזכות מבחינת דיני הקניין, וכן כי סיווגה הקנייני של הזכות אינו אמור להשתנות רק בשל שינוי בסטטוס התכנוני של המקרקעין.

מבחינת מדרג הזכויות הקנייניות, זכות חכירה כפופה לזיקת הנאה, ועל כן הנתבעת – החוכרת של רצועת הקרקע בענייננו, אשר חכרה את המגרש זמן רב לאחר ההפקעה, וכאשר דבר ההפקעה רשום בפנקסי רישום המקרקעין - כפופה לזיקת ההנאה. כך מלכתחילה, חלק מן הזכויות בדבר אפשרויות השימוש במקרקעין, מלכתחילה, לא היו חלק מהנכס אותו רכשה הנתבעת.

ביהמ"ש דן ביסודותיה של זיקת ההנאה ומהותה, וקבע כי הזכות שהופקעה בכללותה עולה בבירור כדי זיקת הנאה משני סוגים חיובית ושלילית, כאשר מצד אחד לתובעת יש זכות לבצע העבודות הנדרשות לה ברצועת הקרקע, ובמקביל לכך מתקיימת חובתו של בעל המקרקעין הכפופים – הנתבעת להימנע מביצוע פעולות אשר יפריעו לשימושו של הזכאי על פי זיקת ההנאה (התובעות).  עוד בהמשך נדון היבט נוסף של אפיון הזיקה – אקטיבית או פסיבית, כאשר בנסיבות העניין נפסק כי תוכן הזכות שהופקעה, אינו מקים זיקת הנאה העוסקת במעשה אקטיבי כלשהו שבעל המקרקעין הכפופים  (הנתבעת) נדרש לעשותו.

בית המשפט פסק כי הנתבעת, בעלת רצועת הקרקע חייבת לסלק את כל הבנוי, ולהימנע מביצוע כל פעולת בניה ברצועת הקרקע, באופן שבו לתובעות תתאפשר גישה חופשית, והן יוכלו לבצע פעולות תחזוקה תיקונים, החלפה וכיוצ"ב.

התביעה ברובה התקבלה.

הערת מערכת:

נציין כי ראשית יש לשאול, האם הדרך הנכונה במקרה זה הינה בחירה בזיקת הנאה ככלי שימוש לנטילת הזכויות או שמא מדובר בהפקעת מקרקעין, שכן ברי הוא שהשימוש הינו שימוש קבוע, סוגיה זו עלתה לדיון הן במנהרות הכרמל והן בחלק מהחלקות בהן סומן תוואי הרכבת הקלה, בכל מקרה צ"ל ברור כי מדובר בפגיעה קניינית שיש לבצעה בפגיעה מינימלית ותוך מתן פיצוי ראוי, כמו כן יש לזכור כי בית המשפט יכול במקרים מסויימים, ולאחר הרמת הנטל, להורות על ביטול זיקות הנאה, עם זאת לא נראה כי במקרה מעין זה יש סיכוי לכך, מה שמוביל למסקנה שלמעשה המקרה הינו יותר קרוב להפקעה, הן של תת הקרקע והן מניעת שימוש מעל.

 

פיצוי ירידת ערך לפי סע' 197

בט – 6091+92/13 קי.בי.עי – קבוצת בוני ערים בע"מ נ' מדינת ישראל
ועדת ערר מחוזית – מחוז דרום בפני כב' יו"ר הועדה עו"ד גלעד הס 

 

ב"כ העוררים בתיק 86092/13: עוה"ד תמר מגדל ואלי וילצ'יק

ב"כ העוררים בתיק 86091/13 : עו"ד דלי חדאד

ב"כ המשיבות: עו"ד משה רז כהן וכן ב"כ העוררים לעיל ששמשו גם כמשיבים

 

פוטנציאל לפיתוח המקרקעין – מתי יילקח בחשבון בתביעות לפי סעיף 197

 

החלטה בשני עררים (ערר שהגישה קי.בי.עי – להלן: "העוררת", ומנגד, ערר שהגישה המדינה)  על שומת שמאית מכריעה, הגב' לבנה אשד. המקרקעין נשוא העררים הינם חטיבת קרקע בשטח של כ – 934 דונם (להלן: "המקרקעין") בבעלות העוררת, בשטח שבין הערים אשדוד ואשקלון, בסמוך לחוף הים. תכנית המתאר הארצית ליער ולייעור תמ"א 22 סימנה כ – 590 דונם משטח המקרקעין כשטח המיועד ליער פארק חופי. העוררת הגישה תביעה לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה. התביעה נדחתה במלואה על ידי הוועדה המקומית. העוררת הגישה ערר, וועדת הערר החליטה למנות שמאי מכריע. השמאי המכריע קבע כי תמ"א 22 לא גרמה לירידת ערך למקרקעין. השומה המכרעת אושרה על ידי ועדת הערר. על החלטת ועדת הערר הוגש ערעור מנהלי ובית המשפט לעניינים מנהלים קיבל את הערעור וביטל את השומה המכרעת,  מהטעם כי השמאי המכריע הסתמך על עדים שלא נחקרו בפניו. המשיבה הגישה בקשת רשות לערור לבית המשפט העליון אך זו נדחתה והתיק הוחזר לוועדת הערר,  בפניה טענה העוררת שיש להעביר את ההכרעה לשמאי מכריע אחר ואילו הועדה המקומית טענה שיש להחזיר את השומה לאותו שמאי שישלים את שומתו.

בינתיים, אושרו תכניות נוספות על המקרקעין, ביניהן: תמ"מ 4 תיקון 14 מיום 23.1.2000, תמ"א 35 מיום 27.10.2005 וכן תמ"א 39 מיום 27.12.2005. במסגרת תמ"א 39 שונה ייעוד של שטח של כ-340 דונם מהמקרקעין מייעוד חקלאי לשמורת טבע ולפיכך, הגישה העוררת תביעה נוספת לפי סעיף 197. לאור קיומה של התביעה הנוספת בגין תמ"א 39, החליטה ועדת הערר לעכב את ההכרעה בערר שהוגש בעניין תמ"א 22. לאחר שהועדה המקומית דחתה את התביעה בגין תמ"א 39 והוגש ערר, ביקשה העוררת לאחד את הדיון בשתי התביעות. ועדת הערר החליטה למנות שמאי מייעץ בשתי התביעות יחד, כאשר ההוראות לשמאי המייעץ היו לשום את ערך המקרקעין: לפני ואחרי תמ"א 22, וכן את ערך המקרקעין לפני ואחרי תמ"א 39.  הצדדים הגיעו להסכמה כי הגב' לבנה אשד תהיה השמאית בתיק. השמאית דנה בתיק. במסגרת השומה ציינה השמאית כי העוררת לא טענה לשווי הנובע מפוטנציאל לשינוי ייעוד, ובהעדר תכנון כלשהו "בצנרת", קבעה כי אין "צפייה סבירה" לשינויי ייעוד על בסיס תכניות או תכנון עתידי. ביחס לטענת העוררת כי התכנון המאושר, וכן צמידות הדופן לפיתוח העירוני הקיים של העיר אשדוד, הם שנותנים למקרקעין ערך גבוה טרם תמ"א 22, קבעה השמאית המכריעה כי אין לשלול שמיקום מרכזי ונגישות גבוהה מזכה בשווי שוק גבוה במקרים מסוימים, וזאת אף בהתעלם משווי ספקולטיבי של קרקע שכזו. עם זאת לעניין המקרה שבפנינו, קבעה כי כנגד המיקום צמוד הדופן, המקרקעין הוצאו משטח השיפוט של העיר אשדוד עוד טרם תמ"א 22. לעניין מצב קודם לתמ"א 22 קבעה השמאית כי 96% מהמקרקעין היה מיועד ל- "רזרבה למגורים וייעור". לפיכך קבעה, כי על אף שקונה סביר לא היה מביא בחשבון במועד הקובע כי יש סיכוי שתתממש ה-"רזרבה למגורים", הרי שעדיין שווי המקרקעין שהוגדרו כרזרבה גבוה ממקרקעין שלא הוגדרו כך. עוד קבעה השמאית המכריעה, כי המקרקעין נשוא הערר מסומנים ברובם בתמ"מ 4 כשטחים לתכנון בעתיד וחלקם כקרקע חקלאית. עוד קבעה השמאית המכריעה כי המקרקעין נכללים במסגרת "אזור ניצנים" עובדה המייחדת אותו מיתר השטחים שהוגדרו כשטחים לתכנון בעתיד ומדובר לעמדתה "באמירה פוזיטיבית לגבי שימורו של השטח והימנעות מפיתוחו". עוד קבעה השמאית המכריעה כי היות ותמ"א 31 (שקדמה לתמ"א 22) ייעדה את המקרקעין לנוף כפרי/פתוח, ולפיכך תמ"א 22 לא הביאה עימה שינוי תכנוני מהותי ביחס למצב ששרר ערב אישורה ולא גרמה לירידת ערך המקרקעין. לאחר מסקנה זו דנה השמאית המכריעה בירידת הערך הנובעת מתמ"א 35 ותמ"א 39. השמאית קבעה כי תמ"מ/14/4 סימנה חלק מהמקרקעין בשטח לתכנון תיירות, באופן שיש בו כדי לאפשר פיתוח מוגבל כמוקד תיירות כפרית. ביחס למקרקעין אשר סומנו כיער במסגרת תמ"מ /14/4 קבעה השמאית המכריעה כי תמ"א 39 מיישמת את התכנון שנקבע בתמ"מ 22 ללא שינוי. מסקנת השמאית המכריעה היתה כי ערב המועד הקובע של תמ"א 39, 590 דונם מהמקרקעין יועדו ליער ואילו 340 דונם יועדו לייעוד חקלאי עם אפשרות לפיתוח כמוקד תיירות כפרי בשימוש מוגבל. תמ"א 39 קבעה את כל המקרקעין לייעוד של "שמורת טבע מוצעת" והגדירה הפעילות בה ככפופה לאישור רשות הטבע והגנים. השמאית המכריעה קבעה כי הגדרה זו הפכה את השווי הכלכלי של המקרקעין למזערי. על שומה מכרעת זו הוגשו עררים הן על ידי העוררת והן על ידי המדינה. הן העוררת והן המדינה (אשר צורפה כמשפה לתמ"א 39) עררו על שומה זו.

וועדת הערר אימצה את מסקנות השמאית המכריעה ביחס להיעדר פגיעה מתמ"א 22 וקבעה כי פגיעה בתכונות המקרקעין הינה אמנם תנאי הכרחי לקבלת פיצוי מכוח תביעה לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, אך אינה תנאי מספיק. עדיין צריך להוכיח כי שווי המקרקעין לפני התכנית היה גבוה משווי המקרקעין אחרי התכנית. ביחס למקרקעין, קבעה ועדת הערר כי אף אם בסוף שנות ה–60 המקרקעין היו בעלי שווי מסוים, שווי אשר שיקף את אותן מילים בתכנית המתאר "רזרבה למגורים", הרי שבשנת 1995 השוק כבר לא האמין בכך שבמקרקעין יאושרו אי פעם מגורים או פיתוח כלכלי אחר, ולמעשה תמ"א 22 רק קבעה את אשר ידע שוק המקרקעין מזה זמן מה, בין היתר לאור התכניות שאושרו על המקרקעין לאורך השנים (תמ"מ 4, תמ"א 31). לפיכך, קבעה ועדת הערר, תוצאה במסגרתה שווי הקרקע, אשר היה לה רכיב של מגורים, הפכה לייעוד של יער וזאת ללא תשלום פיצויי אינה תוצאה אבסורדית או בלתי הגיונית, אלא בהחלט יכולה להתרחש.ועדת הערר ציינה והדגישה, כי לאורך כל השנים עד לאישור תמ"א 22, אין כל רמז תכנוני כי המקרקעין ישנו יעודם לייעוד כלכלי. כך שלא רק שאין בפני "הקונה הסביר" החלטה של מוסד תכנון המאפשרת פיתוח כלכלי כלשהו של המקרקעין, אלא, שאין אפילו תכנית בהכנה או אפילו רעיון ראשוני של תכנית. עוד קבעה ועדת הערר כי כל עיר מסתיימת היכן שהוא ולא ניתן לומר באופן גורף, כי כל קרקע הגובלת בעיר הינה בעלת פוטנציאל למגורים לאור מיקומה, במיוחד שבחטיבת קרקע רחבת ממדים הנמצאת מחוץ לתחום השיפוט של העיר באזור המוגדר למשאבי טבע.

בסיומם של דברים הבהירה ועדת הערר כי מושכלות יסוד הם שנטל ההוכחה להוכיח כי למרות הפרמטרים העובדתיים, היה למקרקעין ערך המשקף פיתוח כלכלי הינו על העוררת, ומשכפות המאזניים מאוזנות- הרי שהנטל לא הורם.  לכן דחתה ועדת הערר את ערר העוררת לגבי תמ"א 22.

לגבי תמ"א 39, קבעה ועדת הערר כי אין מחלוקת שייעדה את כלל המקרקעין לייעוד של "שמורת טבע מוצעת". המצב הקודם לתמ"א 39 הנו תמ"מ 4 תיקון 14 שסיווגה כ-340 דונם מהמקרקעין בייעוד של קרקע חקלאית ואת יתרתו (כ-590 דונם) בייעוד יער, וקבעה את כל המרחב כשטח לתכנון תיירות. טענה העוררת כי 340 הדונמים אשר הוגדרו ל-"חקלאות" נועדת להוות חיץ בין העיר אשדוד לשמורת הטבע או ליער, אשר לא ניתן לשלול לגביו את הדעה כי נועד לפיתוח העיר אשדוד דרומה. ביחס לכך, קבעה ועדת הערר כי סברה מסוימת ביחס למקרקעין המוסיפה לשווים בשוק, אין בה די על מנת להביא בחשבון שווי זה במסגרת תחשיב הפגיעה לפי סעיף 197 לחוק התכנון ובניה. ייתכנו מקרים רבים בהם ערכם של מקרקעין המיועדים לחקלאות עולה עקב נסיבות כאלו או אחרות, כגון, שמועות בדבר פיתוח עתידי של המקרקעין, עמדת רשות מקרקעי ישראל לגביהם ועוד אקטים נוספים. אולם, על מנת שפוטנציאל זה יקבל ערך במסגרת תביעה לפי סעיף 197, הוא חייב להיות פוטנציאל מוכח, וזאת מכוח החלטה של מוסד תכנון המוסמך לאשר את התכנית העתידית. במקרה שבפנינו אין החלטה של מוסד תכנון ואין גם תכנית רעיונית שכזו. כל שיש הינה סברה כי הותרת חיץ יש בה לאפשר בעתיד פיתוח המקרקעין. שווי זה, אינו בר פיצוי במסגרת תביעה לפי סעיף 197. באשר לטענות המדינה, קבעה ועדת הערר כי לא ניתן להתעלם מכך שתמ"מ 14/4, שקדמה לתמ"א 39, מאפשרת פיתוח כלכלי של המקרקעין למוקד תיירות כפרי במקרקעין. לפיכך, דחתה ועדת הערר את טענת המדינה כי אין כל שווי ממשי למקרקעין, במצב הקודם וקבעה כי אמירה מפורשת בתכנית מתאר מחוזית בדבר פיתוח מוקד תיירות כפרית, אף שפיתוח זה מוגבל בתנאים קשים, מעניקה למקרקעין שווי גבוה מחקלאי בלבד.

ועדת הערר גם דחתה את טענת המדינה כי היות ומדובר בשמורת טבע מוצעת, הרי ירידת הערך אינה בגין התכנית אלא רק אם וכאשר יכריז שר הפנים על הקרקע כשמורת טבע וזאת מכוח סעיף 22 לחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, תשנ"ח-1998 (להלן: "חוק הגנים הלאומיים") תתגבש פגיעה.

ועדת הערר קבעה כי עיון במגבלות שמטילה תמ"א 39 מגלה שיש בהן כמעט איון של הסממנים המובהקים של זכות הבעלות, וזאת עוד בטרם תתבצע הכרזה של השר לפי סעיף 22 לחוק הגנים הלאומיים. התכנית אינה שוללת רק את אפשרויות הפיתוח הכלכלי של העוררת כבעלת המקרקעין, אלא שוללת ממנה גם את זכות החזקה במקרקעין. במסגרת סעיף אחד חוזרת תמ"א 39 לא פחות משלוש פעמים על כך שהמקרקעין יהיו פתוחים לציבור באופן מלא, לרבות זכות לשוטט שלא בשבילים המסומנים. ועדת הערר קבעה כי הוראה שכזו משקפת הלכה למעשה הפקעת המקרקעין מידי העוררת, היות וזכות הבעלות שלה מרוקנת מתוכן מעשי וזאת כאשר ברור כי אין כל פוטנציאל לפיתוח כלכלי (וזאת מכוח סעיף 25 לחוק הגנים לאומיים החל מידית) ואילו זכויות החזקה והניהול, אשר הינן חלק מהותי מזכות הבעלות במקרקעין, נשללות ממנה בהתאם להוראות מפורשות בתכנית.

סוף דבר, ועדת הערר דחתה את שני העררים.

הערת מערכת:

חלק מהחלטה זו דומה החלטות ועדות הערר שניתנו לאחרונה בענייני פוטנציאל קרקע חקלאית, אולם חלק אחר אינו זהה.

נציין, כי מלאכת חישוב פגיעה ופיצוי הינה מורכבת, אולם יש לזכור כי על פי דין יש לנטרל את השפעות התכניות הפוגעות והמפקיעות, כך שבחינת פוטנציאל הקרקע למועד הקובע צ"ל תוך התחשבות בכך שכבר שנים רבות מתקדמת מטרה לייעד את הקרקע ל"יער" וממילא ברור כי כבר נעלם הפוטנציאל, על כן במקרים אלו יש לבחון את הפוטנציאל דווקא בעיניים של השלב שקדם לתחילת מתווה תכנוני של יער.

כ"כ עצם הפיכת קרקע פרטית לקרקע שייעודה הפוטנציאלי הינו ציבורי כגון יער, מהווה לדעתנו פגיעה המחייבת פיצוי, השאלה היא מה שיעורו.

 

תמ"א 38

ערר מס' בב/5253/13 משה שוב נ' הוועדה המקומית לתו"ב בני ברק ואח'
ועדת ערר מחוזית – מחוז תל אביב בפני כב' יו"ר הועדה עו"ד מיכה גדרון 

 

ב"כ העורר: עוה"ד אביעד שוב וחיים דבוש

 

פגם בהליכי התכנון בהוספת תנאים מעבר לקבוע במסגרת החוק כתנאי לאישור תמ"א 38

 

 

עסקינן בערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה בני ברק (להלן – הועדה המקומית") במסגרתה, הותנו תנאים באישור בקשתם של העוררים להרוס בניין בעיר ולבנותו מחדש מכוח תמ"א 38.

מדובר בגלגול נוסף של בקשת העורר להרוס בניין המצוי ברחוב הרצל 91 בבני ברק בגוש 6195 חלקה 50 ולהקימו מכוח תמ"א 38.

בערר הקודם הוועדה המחוזית ביטלה את החלטת הועדה המקומית שלא לתת היתר בניה בעניין הנדון וזאת בשל היעדר תשתיות. לדעתה של הועדת הערר החלטה מעין זו שוללת את תמריצי החיזוק ועלולה לפגוע באלפי יח"ד ולגרום לכך כי אלו לא יחוזקו בפני רעידות אדמה – דבר אשר פוגם בתכלית החוק. משכך קבעה ועדת הערר כי נימוק של היעדר תשתיות אינו עולה בקנה אחד עם דרישות סעיף 22 להוראות התמ"א וקיבלה את הערר בגלגולו הקודם ובכפוף לפרסום מכוח סעיפים 77-78 לחוק התו"ב.

משכך, פרסמה הועדה המקומית הודעה ברשומות מכוח סעיפים אלו בה נקבעו תנאים ומגבלות על הוצאת היתרי בניה מכוח תמ"א 38.

לטענת העורר ההודעה מכוח ס' 78 לא פורסמה כדין, שכן היא לא פורסמה בדרך שנקבעה בס' 24 לתמ"א 38 ולפיכך אין למגבלות ולתנאים אשר נקבעו בפרסום הנ"ל כל תוקף.

הוועדה בחנה את טענות הצדדים ולאחר מכן קבעה כדלקמן:

סעיף 24 קובע הליך פרסום לפי סעיפים 77 ו 78 לחוק התכנון והבניה, שהינו שונה מההליך הרגיל הקבוע בחוק התכנון והבניה.

ההבדל הראשון בא לידי ביטוי בכך, כי הפרסומים מתבצעים בכל מקרה על ידי הועדה המקומית, בין אם התוכנית מכוח סעיף 23 לתמ״א הינה בסמכות הועדה המקומית ובין אם היא בסמכות הועדה המחוזית, זאת בשונה ממקרה רגיל, שבו הפרסום מכח סעיף 77 וההחלטה מכח סעיף 78 מתבצעים על ידי מוסד התכנון אשר מוסמך לאשר את התוכנית.

ההבדל השני בא לידי ביטוי בכך, שהסעיף קובע את הנושאים אותם ניתן לקבוע בפרסום מכוח סעיף 78 "וכן לקבוע, לפי סעיף 78 לחוק תנאים למתן היתרים, בכל הנוגע לתוספת שטחי הבנייה, ברמה של תכנית זו לרבות איסור על מתן תוספת שטחים כאמור…" להבדיל מהנושאים אותם ניתן לקבוע מכוח סעיף 78 לחוק התכנון והבניה, שם אין קביעה מהם התנאים אותם ניתן לפרסם.

ההבדל השלישי בא לידי ביטוי בכך, כי בעוד שעל פי חוק התכנון והבניה ניתן לבצע פרסום רציף, ואף פרסום מאוחד של הודעות מכוח סעיפים 77 ו – 78, הרי שסעיף 24 לתמ״א 38 קובע הליך ייחודי לביצוע פרסום מכוח סעיפים 77 ו – 78, הליך דו שלבי אשר במהלכו מתבצע הליך של שמיעת התנגדויות לפרסום הצפוי.

ההליך שנקבע בסעיף 24 הינו כדלקמן:

·       ביצוע פרסום מכוח סעיף 77 לחוק התכנון והבניה על כוונה להכין תוכנית מכוח סעיף 23 לתמ״א 38. הפרסום יתבצע תמיד על ידי הועדה המקומית, ללא קשר לשאלה, למי הסמכות לאשר את התוכנית.

·       קבלת החלטה ע"י הוועדה המקומית על כוונתה לבצע פרסום מכוח סעיף 78 לחוק התו"ב, הקובעת הגבלות על אישור היתר הבניה הכוללים תוספות בניה מכוח התמ"א.

·       ביצוע פרסום של הכוונה לבצע פרסום מכוח סעיף 78 המטיל הגבלות על הוצאת היתרי בניה הכוללות תוספות בניה מכוח התמ״א, והנימוק לכוונה זו.

·       שמיעת התנגדויות לכוונת הועדה כאמור, וקבלת החלטה בהתנגדויות.

·       ביצוע פרסום לפי סעיף 78 לחוק התכנון והבניה, של ההגבלות להוצאת היתרי בנייה שיש בהם תוספות בניה מכוח תמ״א 38, שאושרו על ידי הועדה המקומית לאחר שמיעת התנגדויות.

·       הגשת ערר לועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה על הפרסום מכוח סעיף 78.

בנדון דידן, הוועדה המקומית לא קיימה את ההליך הקבוע בסעיף 24 לתמ"א וזאת בשל העובדה כי הוועדה המקומית ביצעה בהינף אחד פרסום מכוח סעיפים 77-78 ללא קיום השלבים המפורטים לעיל. מעבר לכך הוועדה המקומית פרסמה תנאים אותם לא ניתן לכלול בפרסום המתבצע מכוח ס' 24 לתמ"א כך לדוגמא הוועדה המקומית פירסמה תנאי להיתר:

"כפופה לכך שיסומן שטח בקומת הקרקע שלא יפחת מ- 40 מ"ר (שטח כולל) או 40% משטח הקומה שמעליו, הגדול מביניהם. השטח יסומן בעת הוצאת היתר הבנייה כשטח עתידי לצורכי ציבור שהבעלות והשימוש בו יהיה כפוף לאישורה של התכנית החדשה"

על יסוד האמור ועדת הערר קבעה כי לא ניתן לקבוע תנאי זה במסגרת התנאים למתן היתרי בנייה מאחר וסעיף 24.6 לתמ"א 38 קובע כי: "במקום בו לא אושרה תכנית כאמור בסעיף 23 או שלא נתקבלה החלטה כאמור בסעיף זה יחייבו הוראות תכנית זו".

יתרה מזו, הואיל והוועדה המקומית לא קיבלה החלטה מכוח סעיף 78 בדרכים הקבועות בחוק, קבעה ועדת הערר כי אין תוקף להוראות המגבילות את הוצאת היתרי הבניה או מעמידה את קבלת ההיתר בתנאים ובנוסף אין באפשרותה של הוועדה המקומית להוסיף תנאים אשר אינם עולים בקנה אחד עם הוראות החוק.

לאור האמור לעיל ועדת הערר קיבלה את הערר.

 

הערת מערכת:

מסתמן כי תמ"א 38 קורמת עור וגידים בערים השונות ותוך כדי כך הוראות החוק ומוסדות התכנון מתגבשים ומגבשים את הדרך ובתוך כך מתווים את המותר והאסור בנושא תמ"א 38 ונראה שעד שנגיע לתוצאה המיוחלת, יעבור זמן רב, במסגרתו הן היזמים והן הרשויות יקיימו התדיינות לגבי דרך יישום והביצוע בפועל של תמ"א 38 .

כמו כן החלטת ועדת הערר נתמכת בפסיקה כי ממילא החלטות ופרסומים על מניעת הוצאת היתרי בנייה לא יכולים לבא ללא בחינה ורצון אמיתי לקדם תכנון, שכן מונעים בנייה ויוצרים פגיעה קניינית, ויש להראות על תכנון מתקדם ורצון אמיתי לשינוי, יש לציין כי החוק לא מציין חובת פיצוי בגין פגיעה על פי סע' 77-78 ועל כן וודאי שהיד צ"ל "רחוקה מההדק".

 

בעריכת גיליון זה השתתפו עו"ד גלית קיט טלמור ואריאל פל מתמחה ממשרד צבי שוב

Categories : עלונים
Comments סגור לתגובות

.

.

שימוש חורג לתקופת ביניים בייעוד נחות מהייעוד הקיים והמיטבי, יכול להקים חבות בהיטל השבחה ככל שלא הייתה קיימת אפשרות לממש את הייעוד המיטבי בתקופת הביניים

בעקבות ע"א 28793-07-12 הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב-יפו* נ' חניוני מאיה בע"מ

בפני הרכב כב' השופטים: סגן נשיאה שנלר-אב"ד; ד"ר ורדי; ברנר

מאת: עו"ד צבי שוב ואריאל פל, מתמחה

הרינו לעדכן בפסק דין שניתן ביום חמישי שעבר (23.1.14), במסגרתו דן בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, במס' סוגיות הנוגעות להיטל השבחה, כאשר העיקרית שבהן הינה השאלה, האם במקרה שניתן שימוש חורג לחניון בתקופת ביניים, שהינו שימוש נחות מהשימוש בהתאם לייעוד התכנוני של המקרקעין (מסחר או מגורים) תקום חבות בהיטל השבחה, אם לאו.

המשיבה בערעור זה הינה חניוני מאיה בע"מ (להלן: "חניוני מאיה"), העוסקת בהפעלת חניוני רכב ושוכרת את המקרקעין הידועים כחלקה 64 בגוש 6940, חלקה 9 בגוש 6907 וחלקה 19 בגוש 7465 בתל אביב (להלן: "המקרקעין"), כאשר בשנת 2008 הגישה הראשונה בקשה לשימוש חורג לצורך הפעלת חניון בחלקות הפנויות הנ"ל וקיבלה מן הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב-יפו (להלן: "הועדה המקומית") אישור לשימוש חורג עד ליום 31.12.13.

המדובר במקרקעין פנויים בייעוד למגורים ו/או מסחר והשימוש החורג דלעיל ניתן אך לתקופת ביניים של כ-62-64 חודשים, קרי עד שתתאפשר הבניה בהתאם לייעוד.

בגין אישור השימוש החורג הנ"ל, נדרשה חניוני מאיה לשלם היטל השבחה בהתאם לשומת הועדה המקומית, אך זו הגישה שומה מטעמה והיות ולא הושגה הסכמה, מונה השמאי המכריע מר נחום פרמינגר, אשר לא קיבל את שומת חניוני מאיה, שכן לגישתו, שום בעל קרקע הפועל רציונאלית לא ישתמש בקרקע בשימוש נחות כלכלית אשר מכניס לו לשנה רק חלק קטן מהתשואה שהוא יכול לקבל עבור מלוא הפוטנציאל בנכס ושימוש שכזה נמצא רק בשימוש ביניים בתקופת ביניים של אי שימוש מלא וראוי בנכס, שאלמלא שימוש הביניים הייתה נמנעת מהבעלים ההכנסה האמורה בכלל ועל כן הוערכה התועלת הכלכלית בדרך של היוון ההכנסות העודפות בגין השימוש החורג (להלן: "גישת השמאי המכריע").

יחד עם זאת, השמאי המכריע ציין כי אף שלדעתו השמאית קיימת חבות בהיטל השבחה, הדבר שונה משפטית – השמאי המכריע התבסס על בר"מ 5514/06 רוטמן נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה (להלן: "עניין רוטמן"), שם נקבע לשיטתו, כי פגיעה בדמי השכירות שנתקבלו עבור נכס מסחרי הינה פגיעה באדם המחזיק אותו זמן במקרקעין, להבדיל מפגיעה במקרקעין עצמם והסיק מכך שאם הפגיעה הינה פגיעה כלכלית במבקשים ולא במקרקעין, ממילא השבחה כלכלית, כפי שאכן קיימת במקרה הנדון, אינה השבחה במקרקעין ולפיכך, אינה מחויבת בהיטל השבחה.

על כך, בין היתר, הוגש ערעור לבית המשפט קמא, אשר חזר על "הגישה המשפטית" הנ"ל וקבע כי ההיתר לשימוש חורג לא העלה את ערך המקרקעין, שכן מדובר בייעוד נחות (חניות) שאינו מטיב ביחס לייעוד המיטבי של מסחר ומגורים.

על כך ערערה הועדה המקומית לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו, בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים (להלן: "בית המשפט המחוזי").

בית המשפט המחוזי קיבל את גישת השמאי המכריע, שכן, אלמלא כן היה נוצר מצב לפיו לא תהיה אף פעם השבחה במקרה של שימוש חורג במקרקעין, אם השימוש התכנוני של המקרקעין שהוא השימוש המיטבי של המקרקעין, עולה על השימוש החורג שנעשה בתקופת הביניים שהוא נחות ממנו.

לדעתו של בית המשפט המחוזי, ההשוואה לא צריכה להיעשות בין השימוש של המקרקעין כחניון לבין השימוש המיועד של המקרקעין כמגורים או מסחר, אלא לגבי המצב הזמני בין מקרקעין המיועדים למגורים או למסחר שנעשה בהם שימוש ביניים כחניון לבין מקרקעין המיועדים למגורים או למסחר שלא נעשה בהם שימוש ביניים כחניון והם נשארים ריקים בתקופת הביניים.

כלומר, ההשבחה צריכה להיבחן על פי התוספת שיש מעבר ליעוד המיטבי של המקרקעין למגורים או למסחר, יעוד שנשאר ואינו משתנה בכל מקרה. כלומר, לא מדובר בהכרח בשימוש החורג, כשימוש נחות מהשימוש המיטבי, שכן השימוש צריך להיבחן לגבי תקופת הביניים בלבד כשימוש מיטבי זמני לעומת השימוש שניתן לעשות באותה תקופה.

במקרה דנן, קבע בית המשפט, כי מדובר בתקופה ארוכה של שימוש חורג (62-64 חודשים) שאינה דורשת עלויות התאמה גבוהות ולאור ההכנסות הצפויות נקבע אכן על ידי השמאי המכריע שמבחינה שמאית יש השבחה, וזאת כאשר קיימת מניעה (לפחות זמנית) מלהוציא לפועל את התכניות החלות (הצורך להמתין לקבלת היתרים, או גורמים אחרים כמו ליווי פיננסי וכו').

יצויין, כי בית המשפט לא קיבל את הגישה המשפטית אותה ציין השמאי המכריע, וקבע כי אין להסיק את שהוסק בעניין "רוטמן" וזאת משום שראשית, פסה"ד לא עסק בהיטלי השבחה, אלא בסעיף 197 שעוסק בפגיעות במקרקעין על ידי תכנית ולא בהפקת תועלת עקב שימוש חורג. שנית, בפס"ד רוטמן נקבע כי לא מסתכלים על התכונות הסובייקטיביות והפגיעה של האדם המחזיק במקרקעין, אלא על התכונות האובייקטיביות של המקרקעין ובענייננו ניתן לגביהם היתר לשימוש חורג, כך שגם באופן אובייקטיבי בתקופת הביניים ערכם עלה, מה גם שההשוואה, כאמור, אינה בין מקרקעין מיטביים (מגורים ומסחר) למקרקעין נחותים (חניון) אלא בין מקרקעין מיטביים שבתקופת הביניים משמשים כחניון לבין מקרקעין מיטביים שבתקופת הביניים עומדים ריקים, כך שגם מבחינה זו ניתן לקבוע כי בענייננו חלה השבחה.

על יסוד כל האמור לעיל, קיבל בית המשפט המחוזי, פה אחד את הערעור.

*את המערערת ייצג עו"ד ניר בראושנטיין.

Comments (0)
ינואר
07

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 53

Posted by: | Comments סגור לתגובות

.

מאמרים בנושא

היטל השבחה – האם ועדה מקומית רשאית להתנות מימוש זכויות בנכס, בהפקדת ערבות בנקאית בגובה ההפרש שבין השומה שלה ובין שומת שמאי מכריע?

 

עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים

 

תיקון סעיף מס' 145 לחוק התכנון והבניה (תיקון מס' 100) התשע"ד-2013

"חוק הוד"לים" – הצעת חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ד–2013


מיסוי

הארכת תוקף סעיף מקדמות מס שבח

 

עדכוני פסיקה

תכנון ובניה

בר"מ 5216/12 הועדה המקומית לתכנון ולבניה פ"ת נ' כנס הבפטיסטים בישראל בע"מ

א. אין ערעור על החלטות ביניים של ועדת הערר

ב. בתנאים מסוימים ניתן להביא בחשבון גם תוכניות צפויות, לצורך פסיקת פיצויים
לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

 

הפקעות

ת"א 5901-01-10 צביה דהאן ואח' נ' עירית פתח תקוה ואח'

פיצוי עבור דיור חלוף יינתן, גם כאשר בעל הנכס לא דר בנכס במועד ההודעה על ההפקעה וזאת כאשר הסיבה לכך נעוצה ברשלנות של הרשות שגרמה לפינויו המאולץ

 

פינוי בינוי

ת"א 18270-06-12 אהרן ליכטמן ואח' נ' אליעזר (משיח) אהרן ואח'

הגדרת "דייר סרבן", "כדאיות כלכלית" ו"רוב מיוחס" בעסקאות פינוי בינוי

 

ע"א 54948-06-12  יהלי בנה לי בע"מ נ' לאה יצחקי ואח'

זכות הווטו של בעל יחידה בבניין שאינו מוכרז כמתחם לפינוי בינוי

 

מיסוי מקרקעין

ו"ע 10629-05-12 חנניה לסק ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין, נתניה

לא ניתן לחיל את עקרון הפיצול הרעיוני, בין דירת מגורים לזכויות הבניה הנוספות
הקיים במס שבח על חישוב מס הרכישה

 

פיצוי ירידת ערך לפי סע' 197

ערר (מרכז) 401/06 אברהם אהרון ליבנה ואח' נ' הוועדה המקומית לתו"ב הוד השרון ואח'

א. בתביעות לפי סעיף 197 יש לפרט במצב התכנוני הקודם את כל התכניות החלות על המקרקעין על מדרגן ההיררכי, ולפרט מהן השפעותיהן על המקרקעין

ב. לא די בעצם צירוף חוות דעת שמאית כשלעצמה, כדי להרים את נטל ההוכחה המוטל על התובע, אלא היא צריכה לפרט, לבסס ולנמק את הפגיעה הנטענת ואת שיעורה.

 

תמ"א 38

ערר (חי') 75/13 כהן עכסה ואח' נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה חיפה

כתב שיפוי כתנאי לאישור תמ"א 38

 

מאמרים

היטל השבחה – האם ועדה מקומית רשאית להתנות מימוש זכויות בנכס, בהפקדת ערבות בנקאית בגובה ההפרש שבין השומה שלה ובין שומת שמאי מכריע?

 

מאת עוה"ד צבי שוב ו­­­­­דקלה מוסרי טל

המאמר ייסוב הפעם סביב סוגיה בלתי פתורה שנתקלנו בה לאחרונה והיא – האם, לאחר שנסתיים הליך בפני שמאי מכריע וניתנה שומה מכרעת, רשאית ועדה מקומית להתנות מתן אישורים הדרושים למימוש זכויותיו של הנישום בנכס, בהפקדת ערבות בנקאית בגובה ההפרש שבין השומה שדרשה ובין השומה המכרעת. שאלה זו רלוונטית למצב בו הועדה המקומית עררה על השומה המכרעת.

מחד – הועדה המקומית חפצה להגן על זכויותיה והכנסותיה, ודרישתה כי תופקד ערבות בנקאית כתנאי למימוש הזכויות בנכס, מטרתה להבטיח את יכולתה להיפרע מהנישום, אם יתקבל הערר שהגישה.  מנגד – משמעות הדבר עבור הנישום היא קשה. שכן, לאחר שנעשה כבר בירור מקצועי בעניין היטל ההשבחה, וניתנה שומה מכרעת ואף שולם היטל ההשבחה שנקבע על פיה, הרי שעדיין על מנת לממש את נכסו, עליו להפקיד בידי הועדה המקומית ערבות בנקאית לרוב בסכומים גבוהים, לתקופה ארוכה שעשויה לארוך שנים, וכל זאת בשל ערר שהגישה הועדה המקומית, כאשר ניתן לתמוה אם ההמתנה תכלול גם הליכים בבית המשפט המחוזי ואולי אף בעליון.

על פניו, הסמכות המוקנית לוועדות מקומיות לדרוש הפקדת ערבות, מקורה בסעיף 10(א) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, שכותרתו "הבטחת אכיפה של תשלום ההיטל" והוראתו מתירה לועדה המקומית לדרוש הפקדת ערבות בנקאית, כתנאי למתן אישור המעיד כי "שולמו כל הסכומים המגיעים אותה שעה כהיטל החל על המקרקעין על פי תוספת זו" (אישור הנדרש לרישום דיספוזיציה בנכס בלשכת רישום המקרקעין), עם זאת נציין בהערת אגב, כי הערבות מוזכרת בעיקר בהתייחס למרחיב דירת מגורים בלבד.

שאלה היא מהו הסכום "המגיע אותה שעה כהיטל", לאחר שניתנה שומה מכרעת. האם הסכום שנקבע בשומת הועדה המקומית (כפי שטוענות ועדות מקומיות) או שמא, הסכום שנקבע בשומה המכרעת, אשר ועדות הערר פסקו כי היא "שומת האמת" (ר' לעניין זה ערר מס' בב/85049/12 א. יצחקי חברה לבנין והשקעות בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה בני ברק וכן  ערר (ת"א) 85168/10 בינה רטנבך נ' הועדה המקומית תכנון ובניה קרית אונו הנזכר שם) והן ובתי המשפט, צמצמו עד מאוד את אפשרות הערעור עליה, במיוחד לאחר תיקון 84 לחוק התכנון והבניה.

ועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה מחוז מרכז, נדרשה לסוגיה זו וקבעה בערר (מרכז) 8077/11 הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ראשון לציון נ' אדלר בוריס (פורסם בנבו) : "אשר להתליית אישור העברת הזכויות, למרות תשלום מלוא היטל ההשבחה על פי השומה המכרעת ע"י המשיב, סבורים אנו, וכפי שהבענו דעתנו גם במקרים דומים בעבר, כי אין לעשות כן. אין הצדקה לכך כי המשיב יישא בעלויות בגין הגשת ערר ע"י העוררת. מדובר בתשלום היטל השבחה על פי שומה מכרעת ולא על תשלום 'היטל השבחה שאיננו שנוי במחלוקת' בין שמאי הצדדים. שמאי מכריע הוא אינסטנציה מעין-שיפוטית, וממילא, ועדת הערר תתערב בשומה מכרעת רק לעיתים רחוקות".

גם  בערר רה/85211/10 הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רמת השרון נ' מזרחי חנה ומזרחי יעקב (פורסם בנבו) נבחנה סוגיה זו, וועדת הערר מחוז מרכז קבעה כי "המשיבים הלינו בפנינו על התניית מתן אישור להעברת זכויות במקרקעין ע"י העוררת, בהפקדת ערבות בנקאית על ההפרש בין היטל ההשבחה שדרשה, לבין זה שנקבע בשומה המכרעת. על הפסול שבדרישה זו עמדנו גם בהחלטותינו אנו, ובעיקר כאשר מדובר בשומה מכרעת שניתנה על ידי שמאי  מכריע שלאחר תיקון 84. יש לזכור כי ממילא היקף ההתערבות של ועדת הערר בשומה מכרעת היא מצומצמת, וצומצמה עוד יותר לאחר תיקון 84 לחוק, ולאחרונה אף ביתר שאת בפ"ד גלר. אשר על כן, אין מקום להתניה מסוג זה ע"י הוועדה המקומית לאחר שניתנה שומה מכרעת ע"פ תיקון 84, כאשר היא מגישה ערר על השומה המכרעת. כן נעיר גם, כי בעניין זה אף ישנה חוות דעת של משרד המשפטים מיום 1.4.12, הקובעת אף היא, לאחר תיקון 84 לחוק, כי "אין בהגשת ערר על שמאי מכריע על ידי ועדה מקומית, כדי לעכב את מימוש הזכויות על ידי הנישום, וכי ועל הצדדים לפעול על פי השומה המכרעת". (ההדגשה אינה במקור).

כאמור בהחלטה זו, גם היועץ המשפטי לממשלה הביע עמדתו בסוגיה זו, ביחס לעניין ספציפי שהובא בפניו (במכתב שמוען לועדה המקומית מחודש אפריל 2012): "…הריני להבהיר, על דעתה של יו"ר מועצת שמאי המקרקעין, גב' שרית דנה, כי משהסתיים הליך השומה המכרעת ונשלחה לצדדים הכרעתו של השמאי המכריע וכל עוד לא נתקבלה החלטה אחרת בערעור שהוגש על שומה זו, על הצדדים לפעול בהתאם לפסיקת השמאי המכריע. עצם הגשת ערעור מטעם הועדה המקומית על השומה המכרעת אין בו כדי לעכב את מימוש הזכויות על ידי הנישום בהתאם לסכום שנקבע בשומה זו, מקום בו הנישום מבקש לעשות כן. נודה לפיכך לטיפול דחוף בעניין זה, על מנת שהנישום יוכל לממש את זכויותיו במקרקעין בהתאם לפסיקת השמאי המכריע וללא צורך בתשלום ערבות מעבר לסכום שנקבע בשומה המכרעת, וזאת גם אם החלטת השמאי המכריע איננה לשביעות רצונה של הועדה".

בתי המשפט, כך נראה, עד היום לא נקטו עמדה זהה. כך, בבית המשפט לעניינים מנהליים מחוז מרכז, בעת"מ 3536-06-10 שרון נ' משה סיני וועדה מקומית לתו"ב ראש העין, קבע בית המשפט כי לנוכח תכליתו של סעיף 10(א) לתוספת השלישית, הרי שכל עוד השומה אינה סופית ולא הסתיימו ההליכים בגינה, על הנישום, המבקש לקבל אישור על פיו, לשלם את מלוא היטל ההשבחה שדרשה הועדה המקומית. החלטה זו ניתנה בדצמבר 2010, בסמוך לאחר תיקון 84 לחוק התו"ב, ושנים מספר לפני הנחיית היועמ"ש שהובאה לעיל והפסיקה המחזקת את מעמד השמאי המכריע ומבססת את מעמד שומתו כ"שומת אמת", ויתכן כי בכך טמונים הבדלי הגישה.  בהחלטה נוספת שניתנה בעניין זה בבית המשפט לעניינים מנהליים חיפה, בעת"מ 36736-05-13 אנרג'יקס נ' הועדה המחוזית לתו"ב, קיבל בית המשפט את הטענה כי אין להשיב את הערבות שניתנה בגין ההפרש בין שומת הועדה המקומית ובין שומת השמאי המכריע. עם זאת, באותו עניין השמאי המכריע הכריע בשאלת עצם החיוב, למרות שסוגיה זו כלל לא הועברה להכרעתו ולכן היה ברור שנדרש בירור משפטי נוסף, אשר עשוי להפוך את השומה על פיה.   בנוסף, עמדת היועמ"ש לא הייתה בפני בית המשפט גם בעניין זה. מאז ניתנו החלטות ועדות הערר, המסתמכות על הנחיית היועמ"ש לא נבחנה סוגיה  זו בבתי המשפט.

נראה כי הגיעה העת שהמחוקק ייתן דעתו לסוגיה זו ויספק לה מענה בחקיקה אשר תאזן בין שני אינטרסים נוגדים, כאמור : מחד, הפגיעה הקניינית הנגרמת לנישומים בעקבות הדרישה להפקיד ערבות, על סכום שהשמאי המכריע כבר פסק שאינו מגיע לועדה המקומית, למשך תקופה ארוכה, על כל המשמעות הכלכלית הנובעת מכך, כאשר בידי הועדות המקומיות קיימים כלים נוספים לגביית החובות המגיעים להן, גם בהליכים מנהליים וללא צורך בפניה לערכאות.  מנגד – רצונה והפררוגטיבה הנתונה לועדה המקומית להבטיח את גביית החובות כלפיה, המיועדים לשרת את כלל הציבור, באמצעים המוקנים לה בחקיקה.

 

עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים


תכנון ובניה

תיקון סעיף מס' 145 לחוק התכנון והבניה (תיקון מס' 100) התשע"ד-2013

סעיף 145 לחוק מפרט את העבודות הטעונות היתר בגינן ואת אופן הענקתו.

בס"ק (ז) נקבע כי מוסד תכנון לא ייתן היתר, מכוח תכנית שהופקדה אחרי 1 בינואר 1996, אלא אם כן אושרה למקרקעין, שלגביהם מבוקש ההיתר, תכנית הקובעת הוראות בעניינים הנ"ל: (1) פירוט ייעודי הקרקע; (2)חלוקה למגרשים או לחלקות וגבולותיהם, אם אלו לא נקבעו בתשריט חלוקת קרקע; (3) קווי הבניין, מספר הקומות או גובה הבניינים; (4) שטחי הבניה המותרים.

כמו-כן נקבע סייג להוראת ס"ק (ז) הנ"ל, הקובע כי למרות האמור לעיל, לגבי עבודה או שימוש בקרקע, אשר לדעת מוסד התכנון אופיים אינו דורש את קיום כל ההוראות שבסעיף זה, רשאי מוסד התכנון לתת היתר, אף אם לא כללה התכנית את הוראות (1) עד (4) לעיל.

התיקון לס"ק (ז) הנ"ל מוסיף לו שני סייגים נוספים, המסומנים כ-ס"ק (ח) ו- (ט).

הסייג שהוסף כ-ס"ק (ח) קובע, כי למרות האמור בס"ק (ז), הוועדה המקומית רשאית לתת היתר למיתקן שידור אלחוטי, קו או מיתקן מים, מיתקן מדידה או ניטור, או מיתקן תשתית מסוג אחר שקבע שר הפנים, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, שנקבעו בתכנית מתאר ארצית, או בתכנית מתאר מחוזית החלה על כל שטח המחוז שאושרה לאחר יום תחילתו של חוק התכנון והבנייה. וזאת, אף אם התכנית לא כללה את הוראות (1) עד (4) של ס"ק (ז) לעיל, ובלבד שההיתר כאמור תואם את הייעוד שנקבע בתכנית ואת השטח הכולל המותר לבנייה לפיה, ובתכנית כאמור מתקיימים התנאים המצטברים הבאים:

(א) עניינה תשתיות כלל-ארציות, המחייבות פריסה רחבה של מתקני תשתית ושנדרשת בשלהן גמישות לגבי מיקומו של כל מיתקן תשתית; (ב) היא קובעת כי ניתן להוציא מכוחה היתר; (ג) נקבעו בה הוראות בדבר פרסום הבקשות להיתרים ולהליך השמעת הטענות בעניין בפני הוועדה המקומית; (ד) נקבעו בה שטחי בנייה והיקפי בנייה מותרים לכל מיתקן תשתית.

כמו-כן, הסייג שהוסף כ-ס"ק (ט) קובע, כי למרות האמור בס"ק (ז), מוסד התכנון המוסמך רשאי לתת היתר למפעל מים, בהתאם לתכנית למפעל מים לפי פרק שלישי לחוק המים, שאושרה לפני ה- 9 באוגוסט 2009, אף אם התכנית כאמור לא קבעה את הוראות (1) עד (4) של ס"ק (ז) לעיל.

 

"חוק הוד"לים" – הצעת חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים
(הוראת שעה) (תיקון), התשע"ד–2013

ביום 22.12.2013 אושרה בקריאה שניה ושלישית הצעת חוק, הליכי חוק תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ד–2013 (להלן: "הצעת החוק") שעניינה, הרחבה והארכת תוקפו של חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע"א 2011- (להלן: "החוק" או "חוק הוד"לים").

החוק, אשר נחקק כהוראת שעה,  קבע הליכים מיוחדים לאישור תכניות בנייה למגורים שהוגדרו לפי החוק כתכניות לדיור לאומי, שנועדו לזרז את הליך אישורן של תכניות כאמור. מכוח החוק הוקמו ועדות לדיור לאומי (להלן: " וד"ל") שהוסמכו לאשר תכניות לדיור לאומי.

חוק האצת הבנייה נחקק כהוראת שעה, כך שיחול על תכניות שהוגשו לווד"ל ושהוחלט על הפקדתן במשך 18 חודשים מיום תחילתו. במסגרת הצעת החוק מוארך תוקפו כך שיחול על תכניות שהוגשו לווד"ל ושהוחלט על הפקדתן במשך 48 חודשים מיום תחילתו.

במסגרת הצעת החוק הוכנסו לוועדות הדיור הלאומיות מסלולים חדשים במסגרתם יכללו לראשונה במסלול זה פרויקטים במסגרת פינוי בינוי. בנוסף על פי ההצעה, החוק יוחל גם על היקף קרקעות פרטיות רב יותר. בעוד שעד כה היה ניתן לקדם פרויקטים במסלול זה רק כאשר המדינה הייתה מחזיקה של 80% מקרקע, כך בהתאם להצעת החוק, ניתן יהיה לקדם פרויקטים גם כאשר המדינה מחזיקה 40% מהקרקע. כמו כן, בניגוד להסדר שהיה קבוע בחוק, על פי הצעת החוק גם יזמים פרטיים יוכלו להגיש תכניות במסגרת מסלול הוד"לים.

הצעת החוק מתייחסת גם לדיור בר השגה והיא מעגנת החובה להקצות 25% מיחידות הדיור במסלול הוד"ל לדירות קטנות או דירות להשכרה לתקופה שלא תפחת מעשר שנים או דירות להשכרה בהישג יד לתקופה זהה.

בהתאם להצעת החוק יתאפשר אפוא תכנון מהיר של יחידות דיור, על מנת להגדיל את מלאי הדירות בישראל, וועדות התכנון הלאומיות ימשיכו לפעול עד אוגוסט 2015.

 

מיסוי מקרקעין

הארכת תוקף סעיף מקדמות מס שבח

ועדת הכספים של הכנסת אישרה ביום 31.12.13 את הארכת תוקף סעיף מקדמות מס שבח בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג- 1963 (סעיפים 15(ב)-(ה) לחוק) לחודשיים נוספים עד ליום 28/2/2014.

סעיף המקדמות בחוק כאמור, מטיל חובה על רוכש זכות במקרקעין לשלם מקדמה לרשות המסים על חשבון מס השבח שיחול על המוכר וזאת מתוך כספי התמורה החוזית.

תשלום המקדמה כמוהו כתשלום המס שחייב בו המוכר ומכאן שבעת התשלום, מקבל הרוכש אישור מס שבח לרישום זכויותיו בפנקס המקרקעין (יובהר, כי לצורך הרישום יידרש בנוסף גם אישור מס רכישה).

במקביל להארכת תוקף המקדמה, מסרה רשות המסים לוועדה כי בתקופה הקרובה תקודם הצעת חוק, שגובשה תוך שיתוף עם נציגי הלשכות המקצועיות, שתקבע את המקדמה כהוראת קבע, תוך הכנסת שינויים ושיפורים במנגנון הקיים, זאת על בסיס ניסיון העבר שנצבר ברשות, ולאור יתרונותיה הבולטים של המקדמה אשר מונעת חסמים אפשריים ברישום הזכות על שם הרוכש ומקצרת משמעותית את הליך רישום הזכויות.

 

עדכוני פסיקה

בר"מ 5216/12 הועדה המקומית לתכנון ולבניה פ"ת נ' כנס הבפטיסטים בישראל בע"מ,
בפני בית המשפט העליון כב' הש' ד' ברק ארז

ב"כ המבקשת: את עמותת כנס הבפטיסטים בישראל ייצגו עוה"ד טלי ענבר ולינור חן ממשרד עורכי הדין בלטר גוט אלוני ושות', בפני ועדת הערר ובבית המשפט קמא ייצג את העמותה משרד הח"מ.

א. אין ערעור על החלטות ביניים של ועדת הערר

ב. בתנאים מסוימים ניתן להביא בחשבון גם תכניות צפויות, לצורך פסיקת פיצויים
לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה

עסקינן בפסק דין שניתן בגין בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים במסגרתו נדחה ערעור שהוגש על החלטת ועדת ערר מחוז מרכז, אשר קבעה כי אין להיעתר לבקשת המבקשת היא הועדה המקומית לתו"ב פ"ת (להלן – "הועדה המקומית") להורות על הקפאת מינויו של השמאי המכריע לאחר שזאת כבר החליטה למנותו עד להכרעה בהליכי ערר אחרים שלטענת הועדה המקומית קשורים בערר נשוא הערעור.

המשיבה 1, עמותת כנס הבפטיסטים (להלן – "העמותה") הינה בעלת מקרקעין הממוקמים בסמיכות לכפר הבפטיסטים, ממזרח וממערב לכביש 40 דרומית לכביש 5 הגישה לו"מ עוד בשנת 2004 תביעה לפיצוי בגין פגיעה במקרקעיה עקב תכנית תמ"מ 3/21 שאושרה בשנת 2003 (מדובר בתכנית החלה על שטח גיאוגרפי משמעותי המצוי בתחום שיפוטן של מספר ועדות מקומיות (להלן – "התכנית") וזאת מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה (להלן – "החוק"). משתביעתה נדחתה הגישה ערר לוועדת הערר המחוזית מחוז מרכז (להלן: "ועדת הערר").

היקפה הרחב של התוכנית הוביל לכך שהוגשו כנגד ועדות מקומיות אשר התכנית חלה בתחומן, תביעות רבות לפיצויים בגין ירידת ערך עקב אישור התכנית, ומאחר שסברה ועדת הערר כי כל התביעות מעלות אותן שאלות עקרוניות, קבעה היא כי יאוחדו העררים, וביניהם גם עררה של המשיבה (להלן – "הערר"). בהמשך, בהתאם לבקשתן המשותפת של הועדה המקומית והעמותה החליטה יושבת-ראש ועדת הערר, כי הערר ידון בנפרד מיתר העררים בשל ייחוד התיק.

בהמשך החליטה ועדת הערר, כי עיקר המחלוקת בין הצדדים נסבה על השאלה "האם במצב הקודם היה פוטנציאל תכנוני ומהו אותו פוטנציאל ממנו ניתן לגזור את שווי המקרקעין ערב אישור התכנית וקבעה כי בשל ההבדלים המשמעותיים בין חוות דעת השמאים ימונה שמאי מכריע אשר זהותו תקבע על ידי הסכמת הצדדים ובאין הסכמה, תקבע זהותו על ידה.

עוד בטרם מונה השמאי, הודיע היועץ המשפטי לממשלה כי בכוונתו להתייצב לדיונים בכל העררים נוכח היקפם הרחב של העררים, והעובדה שהם מעוררים את השאלה העקרונית האם פגיעה ב"פוטנציאל תכנוני" מזכה בפיצוי מכוח סעיף 197 לחוק התכנון והבניה. לאור הודעה זו, הגישה הועדה המקומית בקשה לועדת הערר להקפיא את הדיון בערר נשוא הערעור וזאת עד לקבלת עמדת היועץ המשפטי הממשלה, אשר נדחתה בין היתר מן הטעם שאין בערר סוגיות מקדמיות המצריכות הכרעות עקרוניות ומן הטעם כי הערר הנדון למעשה "הסתיים" עם ההחלטה על מינוי שמאי מכריע.

על החלטה זו ערערה הועדה המקומית בפני בית המשפט המחוזי, ומשזה דחה את הערעור הגישה היא בקשת רשות ערעור דנא לבית המשפט העליון, ובין היתר טענה כי כל החלטה שתתקבל תהיה בעלת משמעות תקדימית, ומשכך אין זה ראוי שתינתן ללא מעורבותו של היועץ המשפטי לממשלה. בנוסף טענה הועדה המקומית, כי אין מדובר ב"החלטה אחרת" כיוון שאין מדובר בהשגה על החלטה בדבר מינוי שמאי מכריע, אלא, בהשגה על החלטה משפטית הנוגעת לסמכותה של ועדת הערר לדון בבקשות לאחר מינוי שמאי מכריע.

לאחר שנדרש בית המשפט לבקשה ולתגובות הגיע לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות.

לשיטת בית המשפט, יש מקום לדחות את הבקשה קודם כל, משום שצדק בית המשפט קמא בקבעו כי הועדה המקומית כלל לא הייתה יכולה להגיש ערעור על החלטות ועדת הערר במסגרתן נדחתה הבקשה להקפאת הליכים. למסקנה זו הגיע בית המשפט בין היתר בהסתמכו על הלכת צפדיה (בר"ם 10275/04) ובלסקי (בר"מ 3474/10) בהן נקבע כי לא ניתן לערער על החלטת ביניים של ועדת ערר.

בנוסף קבע בית המשפט, כי אין רלוונטיות לגישה המרחיבה שהוצגה בעניין קופרמן ולפיה, ניתן לערער על החלטות ביניים של ועדות ערר במקרים חריגים בלבד, שכן המקרה דנן אינו נמנה על מקרים אלה.

עוד ציין בית המשפט כי ההליך התכנוני נועד להיות מהיר ויעיל, ולפיכך צומצמה זכות הערעור על החלטות ועדת הערר (כפי שהוסבר בעניין צפדיה). וכי במקרה דנא, החלטת הביניים של ועדת הערר ניתנה לפני למעלה מארבע וחצי שנים, ורק עתה באה ההתדיינות המשפטית סביבה לסופה. כך שכעניין של מדיניות משפטית, הדבר אינו רצוי.

עוד ציין בית המשפט כי לאחר תיקון 84 עולה מלשונו של סעיף 198(ז) לחוק התכנון והבניה באופן חד משמעי כי לא ניתן לערער על החלטות ביניים כדוגמת בקשה זו, ועל אף שאינו חל בענייננו מאחר שהחלטת ועדת הערר קדמה לתיקון, יש בו כדי להעיד על המדיניות הראויה בכל הנוגע לקבלת בקשות ערעור גם בתקופה שקדמה לכך.

למעלה מן הצורך הוסיף בית המשפט וקבע כי בחינת הטעמים שאותם מעלה הועדה המקומית לעניין קבלתה של רשות הערעור, מעלה כי אלו אינם עומדים באמות המידה בהתייחס למתן רשות ערעור ב"גלגול שלישי". שכן כידוע, העקרונות המנחים בדבר מתן רשות ערעור "בגלגול שלישי" קובעים כי לא תינתן רשות ערעור "בגלגול שלישי" כאשר אין מדובר בשאלות החורגות מעניינם הקונקרטי של הצדדים, או מקום שהועלו טענות בדבר יישום הדין בערכאות הקודמות, אפילו נפלה טעות ביישום הדין. זאת, בשונה ממקרים שבהם כאשר מתעורר צורך לקבוע כלל משפטי בעל חשיבות עקרונית או מתעוררת שאלה של פרשנות חיקוק.

דברים אלה נכונים אף ביתר שאת  לדעת בית המשפט במקרים שבהם פסק הדין שעליו הוגשה בקשת רשות הערעור ניתן בערעור על החלטת טריבונל מינהלי דוגמת ועדת ערר מחוזית לפיצויים והיטלי השבחה. בהקשר זה, נקבע, בין היתר, כי יש מקום להתחשב בטיבו של הטריבונל הראשון שדן בעניין. ככל שזה קרוב יותר במאפייניו לערכאה שיפוטית כן תקטן הנכונות ליתן רשות לערער לבית משפט זה. שיקול נוסף שיש להביא בחשבון לדעת בית המשפט בסוגיה הנדונה הוא מידת המומחיות שבה ניחן הטריבונל בנוגע לשאלה העומדת לדיון – ככל שעומדים לרשותו ידע ומומחיות מיוחדת בשאלה, ובהיבט זה אף נהנה הוא מיתרון על פני בית המשפט, כך תקטן הנכונות להעניק רשות ערעור.

ומן הכלל אל הפרט – בהתאם לאמות מידה אלה לדעת בית המשפט, אין הצדקה להענקתה של רשות ערעור – בשים לב לכך שטענותיה של הועדה המקומית נסבות על הכרעות קונקרטיות באופיין שנוגעות למחלוקת הספציפית בין הצדדים – בכל הנוגע לקיומו של ייחוד בערר דנן, בהשוואה לעררים האחרים.

עוד הוסיף בית המשפט, כי סוגיות משפטיות עקרוניות אחרות שאליהן ביקש להפנות היועץ המשפטי הוא המשיב 2, זכו כבר לדיון והכרעה בבית משפט זה. כך, השאלה העקרונית בדבר הזכות לפיצוי בגין פגיעה ב"פוטנציאל תכנוני" כבר זכתה להתייחסות עקרונית בעניין "בירנבך" שם נקבע כי בתנאים מסוימים ניתן להביא בחשבון גם תוכניות צפויות, לצורך פסיקת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה. הלכה זו חזרה מאז ואושרה בפסיקתו של בית משפט זה במקרים נוספים. לפיכך קבע בית המשפט כי הכרעה באשר לפוטנציאל התכנוני של תכנית ספציפית איננה מצדיקה מתן רשות ערעור.

על יסוד האמור נדחתה בקשת הרשות לערור.

הערת מערכת:

יש לברך על פסק דין זה של בית המשפט שלא נותן יד לניסיון נקיטת ההליכים על ידי הרשות שהינה חלק ממערכה כוללת שננקטת בשנים האחרונות על ידי הרשויות, ובגיבוי, שלא מצליחים לשנות חקיקה קיימת, אז מנסים לשנות את רוח בתי המשפט וחבל שכך, כי הנפגע הינם אינספור בעלי קרקע קטנים שמשלמים את המחיר.

יש לציין כי הערת בית המשפט העליון בהתייחסה להלכת בירנבך חשובה אף היא בהתייחס כיום למחלוקות הנדונות בעניינו ובשאלת הפיצוי בגין פוטנציאל תכנוני בכלל.

 

 

 

 

הפקעות

ת"א 5901-01-10 צביה דהאן ואח' נ' עירית פתח תקוה ואח'
בית המשפט המחוזי מרכז לוד בפני כב' הש' יעקב שינמן


ב"כ התובעים
: עו"ד משה י' קמר

ב"כ הנתבעות 1-2: רונית אלפר

ב"כ צד שלישי: עו"ד אורלי מנצור מפרקליטות מחוז תל אביב

פיצוי עבור דיור חלוף יינתן, גם כאשר בעל הנכס לא דר בנכס במועד ההודעה על ההפקעה וזאת כאשר הסיבה לכך נעוצה ברשלנות של הרשות שגרמה לפינויו המאולץ

לתובעות, בתים בהן התגוררו בתחום של חלק מחלקות 85, 87, 97 ו – 98 בגוש 6321 בפתח תקווה (להלן – "המקרקעין").

בשנות התשעים של המאה הקודמת הוקמה בפתח תקווה שכונת "הדר גנים" (להלן – "השכונה") בסמוך לבתיהן של התובעות. לצורך הקמת השכונה, הוגבהו פני השטח ביחס למגרש התובעות באישור וביוזמת עיריית פ"ת והוועדה המקומית לתו"ב פ"ת (להלן – "הנתבעות"), נהרס הרחוב שגבל בבית התובעות ושימש מעבר עבורן, יחד עם תעלת הניקוז שעברה לצדו ונחסמה הגישה לביתם (כל שנותר הוא שביל מעבר צר לביתם – 40 ס"מ).

בשנת 1971, ייועדו המקרקעין למגורים בהתאם לתכנית פת/1002/3ב. בשנת 1984, שונה ייעוד המקרקעין, בהתאם לתב"ע פת/1255 למתחם לבנייני ציבור, כאשר שלבי ביצוע הפקעת השטחים הציבוריים ייעשה תוך 10 שנים מיום מתן תוקף לתכנית, קרי עד שנת 2004. בתוכנית המתאר של העיר, תכנית מס' פת/2000, שקיבלה תוקף בשנת 1992, יועדו המקרקעין למגורים בצפיפות נמוכה.

לאורך השנים שבין 1998 עד 2007 פורסמו הודעות על הפקעת המקרקעין לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 (להלן: "פקודת הקרקעות") ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 (להלן: "החוק") ובהתאם לתכנית פת/1255 הנ"ל.

התובעות העלו טענות שונות, ובין היתר: נזיקיות – על יסוד סעיפים 35 ו-63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], וזאת בשל מי גשמים שזרמו לבתיהם וגרמו להצפות, סבל ועוגמת נפש ובשל העדר דרך גישה לבתיהם, מה שהביא לכך שהתובעות נטשו את בתיהם ורכושם, והכל תוך שהנתבעות לא נענות לפניותיהן ולא דאגו ליתן פתרון למצב שנקלעו אליו התובעות; פיצוי בדמותו של דיור חלוף – על  בסיס סעיף 187 וסעיף 194 לחוק.

הנתבעות מצידן העלו טענות שונות ובין היתר, התיישנות ושיהוי, מצב זכויות התובעות במקרקעין מעורפל, אי צירוף המינהל כצד ראוי, העדר יריבות, העדר סמכות עניינית, הקטנת הנזק, העדר חבות בדיור חלופי ועוד.

השאלות העיקריות בהן התמקד פסק הדין ובהן בחרנו להתמקד בעדכוננו זה, הינן האם זכאיות התובעות לדיור חלוף, וככל שכן, מהו שיעור הפיצוי לו יהיו זכאיות.

בכל הנוגע לזכאות התובעות לפיצוי עבור דיור חלוף, קבע בית המשפט, כי הזכות לסידור חלוף היא זכות סוציאלית המיועדת להגן על מי שהתגוררו במקרקעין שהופקעו מפני מצב בו ימצאו את עצמם ללא קורת גג לראשם. אמנם התובעות לא התגוררו בנכס במועד מתן ההודעה על ההפקעה לאחר שנטשו אותו (בשנים 1996 ו-2000), אולם הסיבה לכך נעוצה ברשלנות של הנתבעות שגרמה לפינוי המאולץ של התובעות, כתוצאה מההצפות שנגרמו למקרקעין מבניית השכונה החדשה, והליך ההפקעה היה "המסמר האחרון שננעץ" בהליך תפיסת החזקה במקרקעין ובלאו הכי לעזיבת התובעות את ביתן.

על כן, קבע בית המשפט, כי אמנם סעיף 194 לחוק מתנה את מתן הפיצוי עבור דיור חלוף בכך שבעל הזכויות במקרקעין יתגורר בנכס במועד ההודעה על ההפקעה, אולם אני סבור כי הפרשנות הראויה של הסעיף לאור הפגיעה בזכות הקניין בעצם ההפקעה היא, כי במקרה שבעל הזכות פינה את המקרקעין בשל מצוקה אמיתית בה היה שרוי כתוצאה מרשלנות ממחדלי הרשות ששינתה את ייעוד המקרקעין ולא מתוך רצון אמיתי לסיים את מגוריו במקרקעין, יש להחיל גם במקרה זה את הוראות הסעיף. לא יתכן כי המעוולות שגורמות במעשה או במחדל להריסת בית מגורים של האזרח, או יוצרות מצב בו האזרח אינו יכול עוד להתגורר בביתו, יטענו כי העובדה שהוא לא גר במקום שוללת ממנו את הזכות לדיור חלוף.

בית המשפט הוסיף והדגיש כי הדבר עולה בקנה אחד עם פרשנות דיני ההפקעה לאור זכות הקניין וחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, כפי שפורשו בשנים האחרונות בבית המשפט העליון.

בכל הנוגע לשיעור הפיצוי לו זכאיות התובעות בגין הדיור החלוף, קבע בית המשפט כי המועד הקובע לחישוב פיצויי ההפקעה בהתאם לסעיף 190(4) לחוק, הינו 60 יום לאחר פרסום ההודעה על ההפקעה לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות, ומשכך בענייננו המועד הקובע לקביעת שווי הפיצוי הינו ה-28.7.2007.

כמו כן ובכל הנוגע להוצאות הנלוות, כגון הוצאות העברה, שכר טרחת מתווך, שמאי מקרקעין ועורך דין, מס מכירה, מס רכישה וכיוצא בזה, אשר ביקשו התובעות פיצוי אף עבורן, קבע בית המשפט, שבהתאם להלכה הפסוקה, חובת הפיצוי בגין הנזק הנובע במישרין מן ההפקעה, חלה לא רק על הקרקע עצמה והמחוברים, אלא גם על כל ההוצאות הממשיות הכרוכות בהעברה. יחד עם זאת, הפיצוי בגין הוצאות ההעברה יינתן, אך בתנאי שהוצאות אלו הינן סבירות והוצאו בפועל. במקרה דנן, קבע בית המשפט, כי התובעות אינן זכאיות להוצאות הנלוות משום שלא הוכיחו כי אלה אכן הוצאו בפועל לצורך רכישת הדיור החלוף.

עוד קבע בית המשפט, כי לא יינתן פיצוי עבור עוגמת הנפש שנגרמה לתובעות, וזאת משום שבהתאם להלכה הפסוקה, ראש נזק זה אינו מוכר במקרים של הפקעת מקרקעין.

על יסוד האמור קיבל בית המשפט את מרבית עיקריה של התביעה.

 

הערת מערכת:

בית המשפט הולך במתווה שבו יש לנטרל מהפיצוי את השפעות הפגיעה, כך לדוגמא נקבע בעבר, כי אם הפקעה גרמה לניתוק חלקה והוצאתה מתכנית משביחה, יש צורך להתייחס ולהחיל אף את התכנית המשביחה לבחינת שווי המקרקעין, בתי המשפט קבעו כי המטרה הינו העמדת הנפגע במקום בו היה אלמלא ההפקעה, ועל כן ברור כי סיבות התלויות ברשות, לא אמורות להפחית מהפיצוי.

נזכיר כי את הגנת סעיף 194 נעשה ניסיון לצמצם במסגרת הרפורמה שעצרה בינתיים, אם כיום זכאי לדיור חלוף על פי סע' זה גם בעל "זכויות שביושר", הרי ההצעה בחנה להחליף הסעיף ולקבוע כי רק בעל "זכות שבדין" יזכה לפיצוי, נוסח זה היה מוציא מהמסגרת מחזיקים רבים על אף שישבו במקום שנים רבות, ולענ"ד, תיקון לא צודק.

ת"א 18270-06-12 אהרן ליכטמן ואח' נ' אליעזר (משיח) אהרן ואח'
בית המשפט המחוזי בירושלים בפני כב' הש'  ארנון דראל


ב"כ הנתבעים
: עו"ד שאול איבצן וירמי אלבז

הגדרת "דייר סרבן", "כדאיות כלכלית" ו"רוב מיוחס" בעסקאות פינוי בינוי

ענייננו בתביעה כספית שהוגשה מכוח הוראות חוק פינוי ובינוי (פיצויים) תשס"ו – 2006 (להלן – "החוק") על ידי בעליהן של 3 יחידות דיור מתוך 4 בבנין הממוקם בשדרות הרצל 26 בירושלים, בגוש 30153 חלקה 117 במתחם הידוע כמתחם המקשר א' (להלן – "הבניין" ו "המקרקעין" בהתאמה). הנתבעים הנם אח ואחות – בעליה של יחידה בבניין.

התובעים התקשרו בהסכם לפינוי בינוי עם חברת נאות המקשר בע"מ (להלן-"היזם"), שמתעתדת לבנות על המקרקעין, וכן על חלקות נוספות הסמוכות למקרקעין שני בתי מגורים חדשים המשלבים 220 יחידות דיור ומבני ציבור. נטען כי הנתבעים המסרבים באופן בלתי סביר ומטעמים סחטניים, לקבל תמורה זהה לזו שקיבלו התובעים, בהתאם לשטח ולמאפייני דירתם, מונעים את ביצוע הפרוייקט.

מנגד טענו הנתבעים, כי לא התקיימו התנאים הקבועים בחוק להגשת התביעה נגדם כדייר סרבן, כי לא מתקיים רוב מיוחס מבין בעלי הדירות במקבץ לפינוי בינוי, כי הסירוב מצידם הוא סביר שכן, העסקה אינה כדאית מבחינה כלכלית, כי לא נגרם לתובעים נזק, וכי אין קשר בין סירובם לתת את הסכמתם לעסקה המוצעת לביצועו של הפרויקט.

הקושי המרכזי בעסקת פינוי בינוי הוא בקבלת הסכמתם של כל בעלי הדירות לעסקה המוצעת. החוק אינו מאפשר לבעלי הדירות המעוניינים בעסקת הפינוי-בינוי לכפות את פינוי הדירה והריסתה על דייר שאינו מעוניין בכך, ואולם סעיף 2 לחוק מטיל על המסרב אחריות בנזיקין כלפי ייתר בעלי הדירות. כך מתקיים איזון סביר בין הפגיעה האמורה בזכות הקניין בשל החיוב בפיצוי, לבין האינטרס הנגדי שהנו קידום מהלכי פינוי בינוי.

לאור האמור, בית המשפט דן בשאלה, מתי ייחשב בעל דירה כ"דייר סרבן", בהתבסס על הוראות סעיף 2 לחוק, כאשר, ראשית יש לבדוק האם קיים "רוב מיוחס" מבין בעלי הדירות במקבץ. על התובעים להראות כי רוב כזה קיים וזאת בהתאם להגדרות המונחים השונים שבסעיף 1 לחוק, המבחינות בין מקבץ למתחם. כדי לבסס רוב מיוחס מבין בעלי דירות במקבץ יש להגדיר מהו אותו מקבץ, ולבחון האם קיים רוב של 80% מבין כלל בעלי דירות במקבץ שצמודים לדירותיהם 75% מהרכוש המשותף, וכן כי בכל אחד מהבניינים נמנים על הרוב שני שלישים מבין בעלי הדירות באותו בית משותף או מהרכוש המשותף באותו בית.

בין הצדדים היתה מחלוקת בשאלה, האם יש לבחון את הרוב בהתייחס לכל המגרשים והמבנים המיועדים להריסה במתחם – 65 דירות, כפי שטוענים הנתבעים, או שיש לבדוק זאת באשר לאותם מגרשים המספיקים לצורך בנייתו של המגדל הראשון, שחלקה 117 הנדונה נמנית על החלקות המונעות את בנייתו.

הגדרתו של מקבץ מחייבת קיום בית משותף אחד או מספר בתים שאותם יש לפנות כדי להקים מבנה חדש. לעומת זאת הגדרתו של מתחם היא כל השטח המיועד לפינוי לצורך השלמת התוכנית כולה. מלכתחילה בחר המחוקק לצמצם את הדרישה לקיומו של רוב במתחם של בתים שנחוצים כדי להקים מבנה חדש. מכאן שהרוב המיוחס הנדרש מבין השותפים למקבץ אינו נדרש מכל השותפים למתחם.

בית המשפט סבר, כי נטל ההוכחה לעניין קיומו של רוב מבין בעלי הדירות במקבץ חל על הבעלי הדירות התובעים. לאחר בחינת עובדות העניין, ועדויות הצדדים, הגיע בית המשפט למסקנה, כי בנסיבות העניין, לא קיים רוב מבין בעלי  הדירות במקבץ.

נוכח החשיבות במבט צופה פני עתיד לקביעה, האם הסירוב סביר, ראה בית המשפט לנכון לדון גם בשאלת סבירות הסרוב, הנזק והקשר הסיבתי ולתת החלטה שיפוטית מלאה יותר באשר לעסקה המוצעת על כל הנובע ממנה.

בית המשפט ניתח את העסקה, ובדק את סבירותה של ההצעה, תוך בחינת שתי שאלות, האחת, מהו המבחן לקיומה של כדאיות כלכלית, והשנייה, על מי מוטל הנטל להוכחת קיומה או אי קיומה של כדאיות כלכלית.

התמורה לבעלי הדירות צריכה להיות סבירה והוגנת אך היא איננה בהכרח שווה לתשואה שהיזם מבקש להפיק מהמיזם, כאשר מטבע הדברים עבור יזם פרוייקט פינוי בינוי הנו ארוך טווח ומורכב ביותר. רוח דברים זו באה לידי ביטוי בתקן שמאי 21 הקובע בהקשר זה הוראות בדבר הבדיקה השמאית הכלכלית לפיהן במסגרת הבדיקה, תבחן השאלה האם בעלי הדירות מקבלים את המינימום הסביר והאם התמורה המוצעת כדאית כלכלית בהתחשב, בין השאר, ברווח היזמי ובנתוני הפרוייקט.

בית המשפט פסק כי בעסקה נשוא התובענה קיימת כדאיות כלכלית, זאת לאחר שניתח באופן מעמיק את חוות דעת השמאים שהוגשו, ובחן את הערכים שהוצגו, על בסיס עסקאות השוואה, עלויות בניה, נתונים ופרמטרים שונים המקובלים לצורך ההערכה השמאית לפרויקט מסוג זה. לא כאן המקום לפרט התחשיב, ולקוראים אשר מעוניינים להעמיק בהבנת פסק דין זה, נמליץ לעיין בפסק הדין עצמו.

עוד נבחנה טענת הנתבעים, לפיה לא הובאה בחשבון במסגרת ההצעה, העובדה כי דירתם נמצאת בקומת הקרקע, והיא כוללת יציאה לחצר הבניין. בית המשפט סבר כי בקביעת הכדאיות הכלכלית להצעת היזם אין להביא בחשבון נתונים מסוג זה שאינם חלק מהרישום של הדירה בפנקסי המקרקעין. עוד קבע בית המשפט, כי לצורך בחינת הכדאיות הכלכלית, אין ללמוד מהשיעורים המקובלים בכל הקשור עם תמורה המשולמת לבעל הקרקע בעסקת קומבינציה.

לצורך הוכחת התביעה נדרשים התובעים להניח תשתית עובדתית מספקת לקביעה סבירה, כי רק בשל הסירוב הבלתי סביר של בעל הדירה המסרב לא ניתן להתחיל בבנייה ולהשלים אותה. בית המשפט בחן את עובדות העניין ופסק כי לא הוכח קיומו של קשר סיבתי עובדתי, בין סירוב הדייר לעובדה כי הפרויקט טרם יצא לדרך.

סוף דבר, בית המשפט פסק כי הצעת היזם עונה על דרישת הכדאיות הכלכלית וסירובם של הנתבעים להצעה זו מנימוק זה הוא בגדר סירוב בלתי סביר, ההופך אותם ל"בעל דירה מסרב" כמשמעותו בחוק, יחד עם זאת, משלא קיים רוב מיוחס מבין בעלי הדירות במקבץ, וכן משלא הוכח כנדרש קיומו של נזק ושל קשר סיבתי בין הסרוב לבין הנזק – התביעה, כפי שהוגשה ובמועד שנבחר להגשתה, נדחית.

בהערת שוליים ראה לנכון בית המשפט לפנות אל הנתבעים ולציין כי אף שהתביעה נדחתה, ככל שיוכח לנתבעים כי אכן קיים רוב מבין בעלי הדירות במקבץ לא יערימו עוד קשיים ולא יסרבו עוד לעסקה המוצעת.

על יסוד האמור, התביעה נדחתה.

 

הערת מערכת:

אין ספק שתיקון החוק שקבע עילה נזיקית באשר לסירוב לא ענייני לעסקת פינוי בינוי השפיע ומשפיע על אפשרויות הייזום.

בעניין זה מחד, עומדת זכותו של בעל דירה לקבל החלטות באשר לרכושו כרצונו, ואולם מאידך עומדת טובת יתר בעלי הזכויות והרצון לשפר תנאי חיים של הכלל. והבחירה אינה פשוטה.

אנו סבורים כי ניתן לאמץ מתווה זה אף למקומות אחרים ותחומים נוספים, קביעה כי תחול חובה נזיקית עשויה לסייע בקידום וזירוז פקידות עצלה וקידום תכנון לדוגמא.

פינוי בינוי

ע"א 54948-06-12  יהלי בנה לי בע"מ נ' לאה יצחקי ואח'
בית המשפט המחוזי בתל אביב – יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים
בפני הרכב כב' הש' יצחק ענבר, יהודית שבח ושאול שוחט

ב"כ המערערת: עו"ד שי צוקרמן

זכות הווטו של בעל יחידה בבניין שאינו מוכרז כמתחם לפינוי בינוי

עניינו בבעלי יחידות בבניין הנמצא ברחוב סירקין 2 בגבעתיים, הכולל שבע דירות מגורים ושתי חנויות. המשיבים כולם חתמו על הסכם אופציה ולאחריו על הסכם קומבינציה עם יזם (להלן – "העסקה"), למעט המערערת, שהנה חברה יזמית ובעלת יחידה בבניין שנרכשה על ידה בסמוך למועד המו"מ על העסקה. בעקבות סירובה לחתום, הוגשה כנגדה תביעה בטענה כי סיכלה שלא כדין את העסקה. המשיבים עתרו לחייב את המערערת בנזק הכספי שנגרם להם עקב סיכול העסקה, המתבטא בהפרש שבין שווי דירות המגורים החדשות שהיו נבנות עבורם במסגרת העסקה, לבין שווי דירותיהם הנוכחיות.

התביעה לא התבססה, על הוראות חוק פינוי ובינוי (פיצויים), זאת מהטעם שהבניין לא הוכרז על ידי הממשלה כמתחם "פינוי ובינוי" כנדרש בחוק, ועל כן , עילת התביעה הנה הפרת חובת תום הלב מצד המערערת, וכן על הפרת סעיפים 14 ו-30(א) לחוק המקרקעין המהווים, להשקפת המשיבים, חובות חקוקות לעניין סעיף 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש].

זכות הקניין של בעל דירה בבית המשותף אף שהנה זכות קניין מוחלשת משהו, עדיין יש בכוחה להדוף דרישה של בעלי הדירות האחרות להתקשר בהסכם קומבינציה שבמסגרתו ייהרס הבית המשותף ויבנה אחר תחתיו. ההסדר הקיים בחוק פינוי ובינוי לסיטואציה של "בעל הדירה הסרבן". הנו הסדר ראשוני, המתאים למתחמים שהוכרזו כמתחמי פינוי ובינוי, שאינו יכול לחול על בניינים שלא הוכרזו ככאלה. עקרון תום הלב אינו גובר על זכות הקניין של ה"בעלים הסרבן" בדירתו.

לצורך הצדקת הפגיעה בזכות הקניין של בעל הדירה הסרבן באמצעות חיובו בפיצויים על פי הוראת חוק פינוי בינוי (פיצויים) בגין סירובו השרירותי להצטרף לעסקה, אין די באינטרס של רוב בעלי הדירות, שהרי הצדקתה של הפגיעה מושתתת על כך שלאינטרס של רוב בעלי הדירות, חבר האינטרס הציבורי הכללי של דיירי העיר. משכך, ברור כי היא יכולה לחול רק על מתחמי פינוי ובינוי כמשמעם בחוק, ואינה יכולה לחול על בתים משותפים שאינם נמצאים במתחמים כאלו. לאור זאת, בעל דירה סרבן בבית משותף, שחוק פינוי ובינוי אינו חל עליו, לא יחויב בנזיקין כלפי רוב בעלי הדירות המעוניינים בעסקה, וזאת אף אם סירובו לוקה בחוסר סבירות.

כך גם לא ניתן לפגוע בזכות הקניין של בעל הדירה באמצעות חיובו בפיצויים מכוח הפרתה של חובת תום הלב. העובדה כי המערערת הייתה מעוניינת למקסם את הנאתה מקניינה באמצעות יזום עסקת קומבינציה שבה היא תשמש כקבלן, אינה גורעת כהוא זה מזכותה הקניינית ביחידה שבבעלותה, ואין בה כדי להשפיע על ההכרעה השיפוטית, כי המערערת אינה מחויבת להצטרף לעסקה, והיא זכאית שלא להצטרף אליה מבלי שתחוב בפיצויים.

בית המשפט קבע כי בעל דירה בבית משותף שאינו מסכים להצטרף לעסקת קומבינציה שהרוב בבניין מעוניין בה, אינו חייב בנזיקין כלפי רוב בעלי הדירות. זכות הווטו של בעל דירה בבית משותף, בנושאים החורגים מן הניהול השוטף, טעון הסדר חקיקתי מפורש, כאשר בהעדרו של הסדר כזה עומדת זכות הווטו במלוא עוצמתה, ולא ניתן לכפות על הבעלים ביצוע עסקה, וכל זאת מכוח עליונותה של זכות הקניין שלו בדירתו. 

על יסוד האמור, הערעור התקבל.

הערת מערכת:

בהמשך להערה הקודמת, בא לידי ביטוי במקרה זה כוחו של הפרט לסרב לעסקה, גם אם יתר בעלי הזכויות סבורים כי הינה נכונה וכלכלית, בהעדר מנגנון חוקי מסודר.

יש לשים לב כי לא תמיד מודעים לכך שרישום בית משותף יוצר מערכת קשרים והסדרים מורכבת שמונעת לעיתים שינוי וחידוש הבית או הריסתו, לרבות מניעת פירוק השיתוף, וייתכן כי במסגרת תקנון ומסמכים בית משותף ראוי היה ליתן התייחסות אף לתחומים נוספים, צופים פני עתיד.

מיסוי מקרקעין

ו"ע 10629-05-12 חנניה לסק ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין, נתניה
ועדת ערר לפי
חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 – מחוז מרכז
שליד בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בפני כב' הש' בנימין ארנון,
מר דן מרגליות עו"ד ושמאי מקרקעין ומר דב שמואלביץ עו"ד

 

ב"כ המשיב: עו"ד יהונתן קרואני מפרקליטות מחוז ת"א (אזרחי)


לא ניתן לחיל את עקרון הפיצול הרעיוני, בין דירת מגורים לזכויות הבניה הנוספות
הקיים במס שבח על חישוב מס הרכישה

ענייננו בערר על החלטת מנהל מיסוי מקרקעין נתניה בהשגה שהוגשה על ידי העוררים על שומת מס רכישה שהוצאה להם על ידיו; ערר זה עסק בשאלה האם יש להחיל על החיוב במס רכישה את "עיקרון הפיצול הרעיוני" [ראה סעיף 49 ז' לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963 (להלן: "החוק")] אשר נעשה בו שימוש ע"י המשיב לצורך קביעת החיוב במס שבח מקרקעין, כלומר: פיצול התמורה המתקבלת בעסקת מכר, באופן שחלק הימנה מיוחס למכר של דירת המגורים, ואילו חלקה האחר של תמורת המכר מיוחס למכר של זכויות בניה.

העוררים, חנניה וטובה לסק, הינם הרוכשים של בית צמוד קרקע הידוע גם כחלקה 279/3 בגוש 6583 ברעננה. ביום 22.3.11 רכשו העוררים את הנכס בתמורה לתשלום סך של 2,650,000 ₪. הנכס עצמו מהווה יחידת דיור אחת מתוך ארבע יחידות דיור הבנויות על חלקה 279 בגוש 6583 והרשומות בפנקס הבתים המשותפים כ"בית משותף". לכל אחת מבין 4 יחידות הדיור האלה צמודה חצר ששטחה בין 200 מ"ר ל- 350 מ"ר, כשהנכס הבנוי אינו ממצה את זכויות הבניה הקיימות למגרש.

העוררים רכשו את הנכס כדירת מגורים נוספת, לכן חבותם במס רכישה נקבעה על פי מדרגות מס הרכישה הקבועות בסעיף 2 בחוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת שעה), תשע"א – 2011 (להלן: "הוראת השעה"), דהיינו: חיוב מס רכישה בשיעור של 5% עבור הסכום שעד לסך של 1,000,000 ₪, ושיעור של  6% עבור יתרת מחיר הנכס (שבמקרה דנן הסתכמה בסך נוסף של  1,650,000 ₪).

לאור האמור, העוררים ערכו שומה עצמית לתשלום מס רכישה אשר הסתכמה בסך כולל של 149,000 ₪. במקביל, הגישה המוכרת בקשה לפטור ממס שבח מקרקעין ולשומה העצמית צורף מכתב בגדרו נטען, כי זכויות הבניה הצמודות לנכס אינן ניתנות לניצול מבחינה מעשית (בשל חוסר האפשרות המעשית לקבל הסכמת כלל דיירי הבית המשותף למימושן) ולפיכך – לא היה בהן כדי להשפיע על מחיר הנכס כפי שנקבע בעסקת המכר.

בשומת מס שבח שהוציא המשיב למוכרת נקבע, כי יש לפצל את תמורת המכר לשני רכיבים: חלק לפי שוויה של דירת המגורים וחלק נוסף בהתאם לשווין של זכויות הבניה הצמודות לו ואולם, בשומת מס הרכישה שהוצאה לעוררים נקבע כי כל כספי מחיר הנכס נחשבים כתשלום עבור רכישת דירת מגורים ולא ביצעו את הפיצול כפי שבוצע בחישוב מס השבח.

משמעות הדבר היא כי אילו היה המשיב מפצל את השומה, הרי שהחלק המשולם בעד דירת המגורים ימוסה עפ"י הוראות השעה (חלק מהשווי יחויב ב-5% וחלקו ב- 6%) ואילו החלק המשולם בעד זכויות הבניה, יחויב במס רכישה בשיעור של 5% בלבד (בהתאם לתקנה 2(1) בתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה – 1974), וכך סכום המס יופחת בחלקו ב- 1%.

בעשותו כאמור, נקט המשיב באופן חישוב שונה לגבי עריכת שומת מס שבח ומס הרכישה, ולמרות שבעניין דנא המשמעות הכספית הנובעת מקבלת טענת העוררים הינה פחותה, שכן, מדובר על הפחתה של 5,500 ₪ בלבד, להכרעה במחלוקת עשויה להיות השלכה תקדימית לגבי מקרים אחרים.

לאור האמור, העוררים הגישו השגה על השומה, בה ביקשו לפצל את שווי התמורה במס הרכישה, כפי שנעשה בחישוב מס השבח.

המשיב דחה את ההשגה, ועל החלטה זו הגישו העוררים הערר דנא, בו טענו כי אמנם סעיף 49ז' לחוק (הקובע את עקרון הפיצול הרעיוני בין דירת מגורים לבין זכויות הבניה) נקבע לעניין מס שבח, יש לפרשו כחל גם לקביעת מס הרכישה זאת מכח הוראת סעיף 9(ה) לחוק, לפיה "דין מס הרכישה לכל דבר וענין, למעט פטורים שלפי פרק חמישי 1 עד פרק שישי – כדין המס". לטענת העוררים, סעיף 49ז, על אף מיקומו בפרק חמישי 1 (הדן בנושא הפטורים ממס שבח), במהותו אינו סעיף פטור אלא הוא בגדר הוראה עקרונית המסמיכה את מנהל מיסוי מקרקעין לפצל את סך התמורה בהתאם למהותה הכלכלית של העסקה ולכן ניתן להחיל את העיקרון אף על מס הרכישה.

ועדת הערר למיסוי מקרקעין דחתה את הערר בקבעה, כי מלשון סעיף 9 (ה) לחוק ניתן ללמוד כי הסעיף מגדיר כלל וחריג לו, כשהכלל קובע כי כל הוראות החוק החלות לגבי מס שבח, חלות גם לגבי מס הרכישה והחריג קובע, כי הכלל אינו חל על פטורים שלפי פרק חמישי 1 עד פרק שישי. דהיינו: הפטורים שנקבעו בפרקים הנ"ל כפטורים לגבי מס שבח, לא נקבעו כפטורים החלים גם לגבי חיוב במס רכישה. ועדת הערר הוסיפה וקבעה כי אין עסקינן בסעיף הקובע עקרונות כי אם עסקינן בסעיף בו נקבע חריג פרטני וקונקרטי לכלל ותכליתו ליתן פטור לדירת מגורים מזכה במקרים ספציפיים, בהם מחיר המכירה מושפע מזכויות בניה נוספות שקיימות לדירה.

ועדת הערר התייחסה בהחלטתה לע"א 10742/03 חדד נ' מנהל מיסוי מקרקעין נתניה (פורסם בפ"ד ס (2) 23 (2005)), שם החיל בית המשפט העליון את הוראת הפיצול הרעיוני ומתן הפטור לדירת המגורים המזכה, אף לגבי מס מכירה וקבעה כי אין דין ההוראות החלות על מס מכירה (המתירות להכיר בפטור לדירת מגורים, באמצעות פרשנות רחבה של המונח דירת מגורים מזכה) זהות להוראות החוק החלות לעניין מס רכישה, אשר לגביו לא נקבע על ידי המחוקק כלל בדבר מתן פטור לדירת מגורים מזכה, ולכן אין אפשרות להכיר בחריג לכלל הזה.

זאת ועוד, ועדת הערר דחתה את טענת העוררים כי קיים עקרון בסיסי בדיני המיסים לפיו יש למסות עסקה על פי תוכנה הכלכלי ובחסות עקרון זה, יש לבצע את הפיצול הרעיוני של הזכויות וקבעה כי אכן העיקרון כאמור קיים, אולם אין בו כדי לאפשר החלת העיקרון של פיצול רעיוני בעת קביעת החיוב במס רכישה ללא קיומה של הוראה מסמיכה לכך בחוק. כן נקבע כי כל עוד אין הוראה בחוק המאפשרת למנהל מיסוי מקרקעין לבצע הפיצול אף בעניין מס רכישה, המנהל יפעל בהתאם להוראות החוק, אף אם אלו יוצרים (לטענת העוררים) חוסר שוויון בין המיסוי החל במס השבח לבין זה החל במס הרכישה.

לסיכום ועדת הערר דחתה את הערר וקבעה כי פיצול התמורה, כאמור, לעניין קביעת מס רכישה צריך שיעשה בחקיקה, כפי שנעשה בקשר עם מס השבח, וכל עוד החוק לא תוקן אין לבצע פיצול.

הערת מערכת:

בכל הכבוד, התחושה שמותיר פסק-דין זה אינה תחושת הצדק, שכן נראה בעייתי משהו כי לצורך מס שבח יוגדרו זכויות כדירה ולצורך מס אחר, יוגדרו כזכויות בנייה, בעיקר ששניהם ממוסים בשומות מכח אותו חוק, נראה כי הדווקנות במקרה זה שנבעה מהוראות החוק, אינה מחוייבת המציאות.

ניתן בהחלט לענ"ד לפרש את כוונת המחוקק בצורה אחרת ולטובת האזרח, וטוב ייעשה המחוקק אם יבהיר הנושא, בכל מקרה ברי הוא כי כל הדיונים נובעים משינויי מס הרכישה חדשות לבקרים בעת האחרונה.

פיצוי ירידת ערך לפי סע' 197

ערר (מרכז) 401/06 אברהם אהרון ליבנה ואח' נ' הועדה המקומית לתו"ב הוד השרון ואח' 

בפני ועדת ערר מחוזית – מחוז מרכז בפני כב' יו"ר הועדה עו"ד כרמית פנטון


ב"כ המשיבות 1
: עו"ד קוקיה

ב"כ המשיבות 2: עו"ד ענבל קנקה

ב"כ המשיבות 3: עו"ד רעות רינצקי

א. בתביעות לפי סעיף 197 יש לפרט במצב התכנוני הקודם את כל התכניות החלות על המקרקעין על

ב. לא די בעצם צירוף חוות דעת שמאית כשלעצמה, כדי להרים את נטל ההוכחה המוטל על התובע, אלא היא צריכה לפרט, לבסס ולנמק את הפגיעה הנטענת ואת שיעורה.

 

 

עניינו של הערר בהחלטת הועדה המקומית אשר דחתה תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התו"ב, שהגישו העוררים בגין פגיעה במקרקעין הידועים כחלקה 75 בגוש 6408 עקב אישורן של תכנית מח/113 ותכנית מח/54/ד פגעה במקרקעין.

העוררים טענו, כי תכנית מח/113- שעניינה תוואי מסילה כפולה של רכבת פרברים, וכן תכנית מח/54/ד, שאושרה לאחר מכן- אשר סימנה את תוואי דרך 531 עם מסילת ברזל במרכזה ומבטלת גישה לנכס מצידו הצפוני של רחוב דפנה ומותירה גישה מרחוב שמיר בלבד, פגעו במקרקעיהם.

לטענתם, שתי התכניות מהוות מהלך תכנוני אחד, ומתקיימים כאן התנאים שנקבעו בפס"ד הר, והפגיעות שנטענו הן מטרד רעש, זיהום אויר, פגיעה אקוסטית וביטול המשך רחוב דפנה.

המשיבות טענו, כי אין לראות בתכניות מח/113 ו-מח/54/ד מהלך תכנוני אחד. לטענתן, התביעה בגין תכנית מח/113 התיישנה, ומאחר ועיקר הפגיעה הנטענת, ככל שנגרמה, כבר נגרמה עם אישורה, יש לדחות את הערר.

כן טענו המשיבות, כי אין פגיעה במקרקעין עקב אישור תכנית מח/54/ד, מאחר והיא לא שינתה את תוואי המסילה, והוא נותר אותו תוואי כבתכניות קודמות.

בנוסף נטען, כי יש לדחות את הערר כיוון שהעוררים לא הוכיחו את נטל ההוכחה, לא פורטו בערר ובשומה כלל רכיבי המצב התכנוני הקודם, ושומת העוררים איננה מבוססת ומפורטת.

באשר לטענה כי יש לראות בתכניות מח/113 ו-מח/54/ד כמהלך תכנוני אחד – ועדת הערר קבעה, כי עוד בערר 560/03 הדסה אביגדורוב נ' הועדה מקומית לתכנון ובניה דרום השרון, נקבע על ידה כי ניתן היה להגיש תביעות בגין תכנית מח/113 (שם נדונו תכניות מח/113 ומח/54/ג שקדמה לה). כלומר, אין ולא הייתה כל מניעה לתבוע בגין אישורה של תכנית מח/113 גם בעניין זה, ומשלא עשו כן העוררים, הרי שתביעתם התיישנה.

כן נקבע, כי עיקר הפגיעה הנטענת ע"י העוררים היא בגין אישורה של תכנית מח/113. לפיכך, נותרה לכאורה רק טענה לתוספת פגיעה בגין אישורה של תכנית מח/54/ד, שיש לבררה. אלא, שגם באשר לתכנית זו נקבע, שגם בערר וגם בשומה מטעם העוררים, לא ברור כלל מהי הפגיעה הנטענת בגין אישורה, אם בכלל, וזאת בשים לב לכך כי כבר בערר 9012/12 עזבון המנוח סלומון ניסן ז"ל נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה הוד השרון, אשר עסק בגוש סמוך, דובר על השפעה זניחה של תכנית מח/ 54/ד.

למעלה מן הצורך, ועדת הערר הוסיפה וקבעה כי גם לגופם של דברים, אף לו ניתן היה לתבוע בגין תכנית מח/113 – ואין זה כך כלל ועיקר – הרי שבמקרה זה העוררים כלל לא עמדו בנטל ההוכחה המוטל עליהם, שכן השומה מטעמם רצופה פגמים מהותיים עד כדי ביטולה, והעוררים לא הוכיחו לא את הפגיעה הנטענת על ידם ולא את שיעורה.

כך למשל, באשר לפירוט מצב תכנוני קודם, ועדת הערר קבעה כי תכניות רבות שחלות על המקרקעין, לרבות תכניות שהייתה להן השפעה, שלא לומר השפעה מהותית על ­­המקרקעין (תמ"א 3 והתכניות אשר סימנו את דרך 531 בין כדרך ראשית ובין כדרך אזורית במצב התכנוני הקודם), לא צוינו כלל במצב התכנוני הקודם, לא בערר ולא בשומה מטעם העוררים, וממילא הן כלל לא פורטו ולא נותחו כנדרש. והיעדר התייחסות לתכנית מתאר ארצית במצב תכנוני קודם – יש בו אף כדי לאיין את השומה, קבעה ועדת הערר.

לעניין זה הוסיפה ועדת הערר, כי גם אם סובר השמאי כי תכנית זו או אחרת, הגם שחלה היא על המקרקעין אין היא רלבנטית או אין בה כדי להשפיע על שווי המקרקעין, הרי שאין בכך כדי לפוטרו מהחובה לפרט את כל התכניות החלות על המקרקעין על מידרגן ההיררכי, ולפרט מהן השפעותיהן על המקרקעין. ואם לדעתו, תכנית פלונית, הגם שהיא חלה על המקרקעין, איננה רלבנטית- עליו לפרט ולנמק מדוע.

בנוסף לכך, נקבע כי העוררים לא עמדו כלל בנטל ההוכחה המוטל עליהם – לא לעניין הוכחת הפגיעה ולא להוכחת שיעורה.

ולעניין זה נקבע, כי לא די בעצם צירוף חוות דעת שמאית כשלעצמה, כדי להרים את נטל ההוכחה המוטל על התובע. חוות דעת שמאית המצורפת לתביעה ולאחר מכן לערר, והמהווה את הראיה העיקרית, אם לא היחידה, בתביעות לפי סעיף 197 לחוק, צריכה לפרט, לבסס ולנמק את הפגיעה הנטענת. זאת, בין היתר, על ידי השוואת כלל רכיבי המצב התכנוני שקדם לתכנית נשוא התביעה, לכלל רכיבי המצב התכנוני שלאחר אישורה, תוך בחינת הקשר הסיבתי בין התכנית לבין הפגיעה הנטענת. חוות הדעת השמאית צריכה לבסס את ירידת הערך הנטענת ואת שיעורה, בין על ידי פירוט עסקאות השוואה לפני ואחרי אישור התכנית, ניתוחן ועריכת התאמות למקרקעין נשוא התביעה ובין על ידי פירוט נתונים אחרים, במקרה בו אין או יש קושי במציאת עסקאות השוואה. בהעדר דוגמאות, יש לבסס את חוות הדעת על נתונים אחרים ועל ניתוחם והתאמתם למקרקעין נשוא התביעה, והכל במסגרת תחום מומחיותו של שמאי המקרקעין.

זאת ועוד, נקבע כי בחוות הדעת נפלו פגמים מהותיים נוספים, לרבות היעדר נתונים וביסוס בחוות הדעת להוכחת הפגיעה בתכונות המקרקעין להבדיל מפגיעה סובייקטיבית באדם, היעדר נתונים והיעדר השוואה בין שווי המקרקעין במצב התכנוני הקודם לשוויים במצב התכנוני החדש, היעדר התייחסות לאלמנטים משביחים בתכנית החדשה, היעדר ביסוס של עקרונות השומה, והיעדר נתונים, דוגמאות, ניתוח ותחשיבים לביסוס ירידת הערך ושיעורה. וכן נקבע, כי לא בחוות הדעת ולא בערר לא היתה התמודדות של העוררים עם ההוראות בתכניות המתייחסות לנושא הרעש, ולא נעשה ניתוח של האמצעים שנקבעו בתכנית ביחס לפגיעות הנטענות.

לאור האמור לעיל נקבע, כי לא ניתן לתבוע עתה בגין פגיעה במקרקעין עקב אישורה של מח/113, ולכן יש לדחות את הערר, ולו מטעם זה. ובנוסף לכך נקבע, כי השומה איננה יכולה לבסס תביעה בגין פגיעה במקרקעין, ולכן דין הערר להידחות גם לגופו, כאשר לכך יש להוסיף כי העוררים לא עמדו כלל בנטל ההוכחה המוטל עליהם, לא להוכחת הפגיעה במקרקעין ולא להוכחת שיעור הפגיעה הנטענת על ידם.

 

הערת מערכת:

אין ספק כי חובה על שמאי המקרקעין העוסקים בתחום להפנים כי הנטל המוטל עליהם לאחרונה בעת עריכת שומת התומכות תביעת פיצויים עלה משמעותית.

החלטת ועדת הערר, כקודמות לה, דורשת כי השמאי יערוך חוות דעת אובייקטיבית המתייחסת לכל המצב התכנוני, ואת עמדתו בעניין.

עם זאת, אנו רואים לנכון לציין כי בכל הכבוד, שומות הרשויות כידוע לעוסקים במלאכה נועדו לסכל תביעות פיצויים, ומתייחסות בעיקר לתכניות שימנעו פיצוי ולא להיפך, והדרישה כי שמאי התובעים לא ייצג את עמדת שוכרי שירותיו, אלא יהיה שמאי "מכריע" בגישתו, הינה עמדה שקשה לחיות עימה.

תמ"א 38

ערר (חי') 75/13 כהן עכסה ואח' נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה חיפה
ועדת ערר מחוזית – מחוז חיפה בפני כב' יו"ר הועדה עו"ד מיכל גלקין גולן


כתב שיפוי כתנאי לאישור תמ"א 38

עסקינן בערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה (להלן – הועדה המקומית") במסגרתה, הותנו תנאים באישור בקשתם של העוררים לתוספת ממ״דים, מעלית, חיזוק מבנה ותוספת 4 יחידות דיור חדשות במסגרת תמ״א 38 בנוסף לניצול יתרת זכויות בניה בשד׳ אבא חושי 3 בחיפה.

הבקשה הוגשה לוועדה המקומית ביום 20/12/2011, נדונה ביום 08/04/2013 ובמסגרתה הוחלט לאשרה בתנאים כדלקמן:

״1. יבוטלו מקומות חניה 1,2,3,4 בצד המערבי. התכניות תתוקנה בהתאם, כמו כן הועדה מבקשת ממהנדס העיר לבחון אפשרות להתקנת מכפילי חניה במקום אלו שנדרשו לביטול. הועדה מאשרת 7 מקומות חניה: 4 חניות ניצבות ו – 3 בפנים עם כניסה משמאל.

2. יצומצם עודף השטח שמעבר להקלה המותרת של – 6%. התכניות תתוקנה בהתאם. כמו כן, החשוב שטחים יעודכן על פי הוראות התכנית חפ/229/י׳/5….. 

4. יוגש כתב שיפוי."

טענה הועדה המקומית, כי הוועדה מחליטה לבקש כתבי שיפוי כאשר יש אפשרות לפגיעה באחר ומכיוון שבנדון דנן מדובר בתכנית מפורטת אין חולק שיכול להיות שיחלפו כמה שנים ועדיין תוגש בקשה למתן ארכה להגשת תביעות ולכן יש טעם בדרישת שיפוי.

וועדת הערר דנה תחילה בסוגיית השיפוי, והקישה למקרה דומה שם נדונה בקשה לבניה על פי תמ״א 38, במסגרתה הגיעה ועדת הערר למסקנה כי מדובר בפגיעה משמעותית של חסימת נוף, ולפיכך קבעה כי במקרים מעין אלו ניתן לדרוש כתב שיפוי בגין תביעות על פי סעיף 197 לחוק.

הוועדה קבעה, כי במקרה דנן אין מדובר במקרה דומה, אשר יש לדרוש בגינו כתב שיפוי. בענייננו, עסקינן בבניה שאינה מהווה הכבדה מיוחדת על הסביבה למעט עצם תכונותיה, במובן זה שאינה חוסמת נוף באופן גורף בדומה למקרה שאוזכר ע"י הוועדה. עוד ציינה כי בהיעדר מקור סטטוטורי לדרישת שיפוי אין מקום לדרשו, אלא, בנסיבות מובהקות, ולפיכך סברה ועדת הערר כי ״המקרה הרגיל" של תמ״א 38 אינו נכנס בגדר נסיבות אלה.

ואכן ברגיל, בתי המשפט הכירו בטכניקה של כתב שיפוי כהעברת הנטל אל יזם, מקום בו מדובר ביוזמה מניבה, במסגרת תכנית ביוזמה פרטית (ראה למשל עת״מ 657/02, סברנסקי נגד יו״ר הועדה המחוזית לתכנון ובניה ירושלים).

אלא, שועדת הערר גרסה כי קביעה לפיה כל מקרה של חיזוק על פי התמ״א ותוספת בניה מחייב בכתב שיפוי, עלולה לרוקן אותה מתוכן ממשי, שכן גם כך מדובר באיזון עדין בין זכויות הדיירים, התכנון האדריכלי המיטבי והשפעתו על הסביבה והרווח הקבלני.

הוועדה אף ציינה כי, המועצה הארצית והממשלה ראו לנכון להוסיף זכויות לתמ״א על מנת להפכה לכלכלית יותר, ולתמרץ את הציבור בביצועה וחזקה עליהם כי היו קובעים סעיפי שיפוי מפורשות בהוראותיה של התמ״א ומשלא עשו כן, ברי כי,  מתכנני התמ״א חשבו לשדרג את זכויותיה על מנת לתמרץ עוד יותר פעילות על פיה. דומה כי קביעה גורפת בנוגע לכתבי שיפוי בגין פרויקטים על פי התמ״א עומדת תרתי דסתרי להוראות ולכוונת מתכנני התמ"א וקביעה גורפת לפיה בכל מקרה כזה, יש להעביר את נטל הפיצוי באמצעות שיפוי ליזם עלולה להפוך את התמ״א לאות מתה.

לפיכך, הוועדה קיבלה את טענת העוררים במקרה הנדון לעניין השיפוי, אך בהסתייגות שאין בקביעה זו כדי לפסול שימוש באמצעי שיפוי במקרי קצה.

לאור האמור לעיל ועדת הערר קיבלה את טענות העוררים בכפוף להסתייגויות האמורות כאן ובהחלטת הוועדה.

הערת מערכת:

לדעתנו, החלטת וועדת הערר דלעיל מבורכת היא. נראה כי על מוסדות התכנון לגבש תוכנית פעולה המטיבה עם פרויקטים העוסקים בהתחדשות עירונית כגון דא ולסייע להם בהצלחת הפרויקט תוך כדי הימנעות ככל האפשר מעיכוב הפרויקטים והערמת קשיים בהליכי התכנון והפיכתם ללא כלכליים לבעלי הזכויות זאת כמובן תוך כדי שמירת מרקם החיים הקיים.

כמו כן הגיעה העת שהמחוקק יאמר את דברו בסוגיית כתבי השיפוי, סוגיה העולה בכל תכנית כמעט, אולם הכללים בה אינם כתובים, כך שלדוגמא נזקק בית המשפט לאחרונה לסוגיית ניכוי תשלומים כפיצויי ירידת ערך מהיטל השבחה, כאשר חקיקה מסודרת היתה יכולה להתוות את המותר והאסור בסוגיה זו ולא להותיר היזמים והרשויות להתדיין ביניהם כל העת.

בעריכת גיליון זה השתתפו עו"ד נפתלי פרידמן וחזי אליאס מתמחה ממשרד צבי שוב

Categories : עלונים
Comments סגור לתגובות

Categories : כללי
Comments סגור לתגובות

.

.

היטל השבחה – האם ועדה מקומית רשאית להתנות מימוש זכויות בנכס, בהפקדת ערבות בנקאית בגובה ההפרש שבין השומה שלה ובין שומת שמאי מכריע?

מאת עוה"ד צבי שוב ודקלה מוסרי טל

המאמר הפעם ייסוב סביב סוגיה בלתי פתורה שנתקלנו בה לאחרונה והיא – האם, לאחר שנסתיים הליך בפני שמאי מכריע וניתנה שומה מכרעת, רשאית ועדה מקומית להתנות מתן אישורים הדרושים למימוש זכויותיו של הנישום בנכס, בהפקדת ערבות בנקאית בגובה ההפרש שבין השומה שדרשה ובין השומה המכרעת. שאלה זו רלוונטית למצב בו הועדה המקומית עררה על השומה המכרעת.

מחד – הועדה המקומית חפצה להגן על זכויותיה והכנסותיה, ודרישתה כי תופקד ערבות בנקאית כתנאי למימוש הזכויות בנכס, מטרתה להבטיח את יכולתה להיפרע מהנישום, אם יתקבל הערר שהגישה.  מנגד – משמעות הדבר עבור הנישום היא קשה. שכן, לאחר שנעשה כבר בירור מקצועי בעניין היטל ההשבחה, וניתנה שומה מכרעת ואף שולם היטל ההשבחה שנקבע על פיה, הרי שעדיין על מנת לממש את נכסו, עליו להפקיד בידי הועדה המקומית ערבות בנקאית לרוב בסכומים גבוהים, לתקופה ארוכה שעשויה לארוך שנים, וכל זאת בשל ערר שהגישה הועדה המקומית, כאשר ניתן לתמוה אם ההמתנה תכלול גם הליכים בבית המשפט המחוזי ואולי אף בעליון.

על פניו, הסמכות המוקנית לוועדות מקומיות לדרוש הפקדת ערבות, מקורה בסעיף 10(א) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, שכותרתו "הבטחת אכיפה של תשלום ההיטל" והוראתו מתירה לועדה המקומית לדרוש הפקדת ערבות בנקאית, כתנאי למתן אישור המעיד כי "שולמו כל הסכומים המגיעים אותה שעה כהיטל החל על המקרקעין על פי תוספת זו" (אישור הנדרש לרישום דיספוזיציה בנכס בלשכת רישום המקרקעין), עם זאת נציין בהערת אגב, כי הערבות מוזכרת בעיקר בהתייחס למרחיב דירת מגורים בלבד.

שאלה היא מהו הסכום "המגיע אותה שעה כהיטל", לאחר שניתנה שומה מכרעת. האם הסכום שנקבע בשומת הועדה המקומית (כפי שטוענות ועדות מקומיות) או שמא, הסכום שנקבע בשומה המכרעת, אשר ועדות הערר פסקו כי היא "שומת האמת" (ר' לעניין זה ערר מס' בב/85049/12 א. יצחקי חברה לבנין והשקעות בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה בני ברק וכן  ערר (ת"א) 85168/10 בינה רטנבך נ' הועדה המקומית תכנון ובניה קרית אונו הנזכר שם) והן ובתי המשפט, צמצמו עד מאוד את אפשרות הערעור עליה, במיוחד לאחר תיקון 84 לחוק התכנון והבניה.

ועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה מחוז מרכז, נדרשה לסוגיה זו וקבעה בערר (מרכז) 8077/11      הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ראשון לציון נ' אדלר בוריס (פורסם בנבו) : "אשר להתליית אישור העברת הזכויות, למרות תשלום מלוא היטל ההשבחה על פי השומה המכרעת ע"י המשיב, סבורים אנו, וכפי שהבענו דעתנו גם במקרים דומים בעבר, כי אין לעשות כן. אין הצדקה לכך כי המשיב יישא בעלויות בגין הגשת ערר ע"י העוררת. מדובר בתשלום היטל השבחה על פי שומה מכרעת ולא על תשלום 'היטל השבחה שאיננו שנוי במחלוקת' בין שמאי הצדדים. שמאי מכריע הוא אינסטנציה מעין-שיפוטית, וממילא, ועדת הערר תתערב בשומה מכרעת רק לעיתים רחוקות".

גם  בערר רה/85211/10 הוועדה המקומית לתכנון ובנייה רמת השרון נ' מזרחי חנה ומזרחי יעקב (פורסם בנבו) נבחנה סוגיה זו, וועדת הערר מחוז מרכז קבעה כי "המשיבים הלינו בפנינו על התניית מתן אישור להעברת זכויות במקרקעין ע"י העוררת, בהפקדת ערבות בנקאית על ההפרש בין היטל ההשבחה שדרשה, לבין זה שנקבע בשומה המכרעת. על הפסול שבדרישה זו עמדנו גם בהחלטותינו אנו, ובעיקר כאשר מדובר בשומה מכרעת שניתנה על ידי שמאי  מכריע שלאחר תיקון 84. יש לזכור כי ממילא היקף ההתערבות של ועדת הערר בשומה מכרעת היא מצומצמת, וצומצמה עוד יותר לאחר תיקון 84 לחוק, ולאחרונה אף ביתר שאת בפ"ד גלר. אשר על כן, אין מקום להתניה מסוג זה ע"י הוועדה המקומית לאחר שניתנה שומה מכרעת ע"פ תיקון 84, כאשר היא מגישה ערר על השומה המכרעת. כן נעיר גם, כי בעניין זה אף ישנה חוות דעת של משרד המשפטים מיום 1.4.12, הקובעת אף היא, לאחר תיקון 84 לחוק, כי "אין בהגשת ערר על שמאי מכריע על ידי ועדה מקומית, כדי לעכב את מימוש הזכויות על ידי הנישום, וכי ועל הצדדים לפעול על פי השומה המכרעת". (ההדגשה אינה במקור).

כאמור בהחלטה זו, גם היועץ המשפטי לממשלה הביע עמדתו בסוגיה זו, ביחס לעניין ספציפי שהובא בפניו (במכתב שמוען לועדה המקומית מחודש אפריל 2012): "…הריני להבהיר, על דעתה של יו"ר מועצת שמאי המקרקעין, גב' שרית דנה, כי משהסתיים הליך השומה המכרעת ונשלחה לצדדים הכרעתו של השמאי המכריע וכל עוד לא נתקבלה החלטה אחרת בערעור שהוגש על שומה זו, על הצדדים לפעול בהתאם לפסיקת השמאי המכריע. עצם הגשת ערעור מטעם הועדה המקומית על השומה המכרעת אין בו כדי לעכב את מימוש הזכויות על ידי הנישום בהתאם לסכום שנקבע בשומה זו, מקום בו הנישום מבקש לעשות כן. נודה לפיכך לטיפול דחוף בעניין זה, על מנת שהנישום יוכל לממש את זכויותיו במקרקעין בהתאם לפסיקת השמאי המכריע וללא צורך בתשלום ערבות מעבר לסכום שנקבע בשומה המכרעת, וזאת גם אם החלטת השמאי המכריע איננה לשביעות רצונה של הועדה".

בתי המשפט, כך נראה, עד היום לא נקטו עמדה זהה. כך, בבית המשפט לעניינים מנהליים מחוז מרכז, בעת"מ 3536-06-10 שרון נ' משה סיני וועדה מקומית לתו"ב ראש העין, קבע בית המשפט כי לנוכח תכליתו של סעיף 10(א) לתוספת השלישית, הרי שכל עוד השומה אינה סופית ולא הסתיימו ההליכים בגינה, על הנישום, המבקש לקבל אישור על פיו, לשלם את מלוא היטל ההשבחה שדרשה הועדה המקומית. החלטה זו ניתנה בדצמבר 2010, בסמוך לאחר תיקון 84 לחוק התו"ב, ושנים מספר לפני הנחיית היועמ"ש שהובאה לעיל והפסיקה המחזקת את מעמד השמאי המכריע ומבססת את מעמד שומתו כ"שומת אמת", ויתכן כי בכך טמונים הבדלי הגישה.  בהחלטה נוספת שניתנה בעניין זה בבית המשפט לעניינים מנהליים חיפה, בעת"מ 36736-05-13 אנרג'יקס נ' הועדה המחוזית לתו"ב, קיבל בית המשפט את הטענה כי אין להשיב את הערבות שניתנה בגין ההפרש בין שומת הועדה המקומית ובין שומת השמאי המכריע. עם זאת, באותו עניין השמאי המכריע הכריע בשאלת עצם החיוב, למרות שסוגיה זו כלל לא הועברה להכרעתו ולכן היה ברור שנדרש בירור משפטי נוסף, אשר עשוי להפוך את השומה על פיה.   בנוסף, עמדת היועמ"ש לא הייתה בפני בית המשפט גם בעניין זה. מאז ניתנו החלטות ועדות הערר, המסתמכות על הנחיית היועמ"ש לא נבחנה סוגיה  זו בבתי המשפט.

נראה כי הגיעה העת שהמחוקק ייתן דעתו לסוגיה זו ויספק לה מענה בחקיקה אשר תאזן בין שני אינטרסים נוגדים, כאמור : מחד, הפגיעה הקניינית הנגרמת לנישומים בעקבות הדרישה להפקיד ערבות, על סכום שהשמאי המכריע כבר פסק שאינו מגיע לועדה המקומית, למשך תקופה ארוכה, על כל המשמעות הכלכלית הנובעת מכך, כאשר בידי הועדות המקומיות קיימים כלים נוספים לגביית החובות המגיעים להן, גם בהליכים מנהליים וללא צורך בפניה לערכאות.  מנגד – רצונה והפררוגטיבה הנתונה לועדה המקומית להבטיח את גביית החובות כלפיה, המיועדים לשרת את כלל הציבור, באמצעים המוקנים לה בחקיקה.

Categories : מאמרים
Comments סגור לתגובות

.

.

תחולתו של סעיף 27(2) סיפא לחוק הגנת הדייר
האבחנה בין ילדי הדייר המוגן ליורשיו

 

בעקבות רע"א 7411/12 הוניג נ' גונן ואח' בבית המשפט העליון*
בפני כב' הש' א' שוהם י' דניצגר , נ' הנדל

 

 

מאת עוה"ד צבי שוב ועידית אייזדורפר

 

ענייננו בבקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב- יפו בשאלת זכאותו של המבקש להמשיך ולהחזיק בנכס המצוי בקומת קרקע בבניין ברח' שערי תשובה 9 בתל אביב, הידוע כחלקה 56 בגוש 7061 (להלן: "המושכר"), כדייר מוגן מכוח חוק הגנת הדייר [נוסח משולב] התשל"ב – 1972 (להלן: "החוק").

המבקש ו-3 מהמשיבים הינם ילדיו של המנוח יוסף הוניג ז"ל (להלן: "המנוח") והמנוחה הניה הוניג ז"ל (להלן: "המנוחה"), המחזיקים במושכר. המשיבים 5-1 הינם הבעלים הרשומים של המושכר.

לפני כשישים שנה הקים המנוח עם שותף, שותפות בלתי רשומה בשם "מסגריית מ.א.י" (להלן: "השותפות"). השותפות חתמה על הסכם שכירות מוגנת, ובהמשך במהלך, השנים נחתם הסכם שכירות נוסף. המנוח ושותפו ניהלו במושכר את עסקם באמצעות השותפות, ובהמשך על ידי שתי חברות שבבעלותם. בשנת 1981, פרש השותף  מהשותפות ומהחברות, אך המנוח המשיך להחזיק במושכר עד לפטירתו. לאחר פטירת המנוח, נכנסה המנוחה בנעליו והחזיקה במושכר עד לפטירתה. לאחר מועד זה, המשיכו המבקש ו-3 מהמשיבים להפעיל את העסק במושכר באמצעות חברה.

המשיבים הגישו לבית משפט השלום תביעה לסילוק יד כנגד ילדי המנוח. בית המשפט דן בשתי סוגיות. האחת, מעמדם של ילדי הדייר המקורי, כדיירים נדחים, ומעמדו של המנוח כדייר המקורי, לאור קיומה של השותפות.

על החלטת בית משפט השלום הוגש ערעור, ולאחריו הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, בגינה ניתנה החלטה זו. בית המשפט סבר כי שאלת תחולתו של סעיף 27(2) סיפא על ילדי הדייר המקורי, המבקשים להכיר במעמדם כדיירים נדחים הזכאים לדיירות מוגנת בבית עסק, טרם נדונה באופן מפורש בבית משפט זה, וכי היא מעוררת שאלה בעלת חשיבות משפטית – ציבורית רחבת היקף, ועל כן קבע בית המשפט כי יש לתת למבקש רשות לערער בסוגיה הנדונה, ולראות בבקשתו כערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי.

לצורך הדיון בהחלטה, נפרט את המונחים המשמשים להגדרת מעמדם של הדיירים המוגנים השונים.

"דייר מקורי", הינו הדייר המוגן עמו נעשה הסכם השכירות המוגנת.

"דייר נגזר" הינו מי שהפך לדייר מוגן, מכוח סעיפים 26-20 לחוק, לאחר פטירתו של הדייר המקורי. אם הדייר המקורי שנפטר הינו דייר מוגן בבית עסק, יהיו הדיירים הנגזרים כמפורט בסעיף 23 לחוק, בן זוגו של הדייר המקורי, ובאין בן זוג – ילדיו, ובאין לו ילדים, יורשיו על פי הדין, בתנאי הנקוב באותו סעיף. "דייר נדחה", מתייחס למי שנכנס בנעליו של הדייר הנגזר, לאחר מותו או לאחר שזה חדל מלהחזיק במושכר, לפי הוראות סעיף 27 לחוק.

בסעיף 27 (2) לחוק נקבעה האבחנה הבאה:

"(2) מי שנתקיימו בו התנאים המפורטים בסעיפים 23 או 25 והתנאים המפורטים בסעיף 26 יהיה לדייר אף אם היה לפניו אדם אחר לדייר לפי אותם סעיפים, ובלבד שיורשים והורים כאמור שם לא יהיו לדיירים אלא אם הוסיפו לעבוד באותו עסק, והעסק דרוש לקיומם;

כך בהתאם לאבחנה האמורה בסעיף 27(2) לחוק, אדם המבקש להחזיק בבית עסק בדיירות מוגנת במעמד של דייר נדחה, לאחר פטירתו של הדייר הנגזר, חייב להוכיח, קשר ישיר לדייר המקורי כבן זוגו, ילדו או יורשו על פי דין, וכי הוא המשיך לעבוד באותו העסק שהדייר המקורי ניהל במושכר, וכי העסק היה דרוש לקיומו.

בבואו של בית המשפט מפי כב' הש' א' שוהם לפרש את החוק, עליו להידרש, ראשית ללשון החוק. בשלב השני, יש לתת את הדעת לתכליתו של החוק. התכלית הסובייקטיבית, היינו זיהוי הערכים והמטרות שהמחוקק ביקש להגשים באמצעות חקיקת החוק, והתכלית האובייקטיבית, הנקבעת באמצעות הערכים והמטרות אשר הטקסט המשפטי נועד להגשים בחברה דמוקרטית מודרנית. בשלב השלישי, יופעל שיקול הדעת השיפוטי לשם בחירת התכלית הראויה יותר מבין התכליות השונות. עוד ניתן ללמוד ממקורות פנימיים, כגון מקומה של ההוראה ביחס להוראות אחרות באותו חוק, שם החוק, ומבנהו, וממקורות חיצוניים כגון, ההיסטוריה החקיקתית והפרלמנטארית, ועקרונות היסוד של השיטה.

תכליתו המרכזית של החוק הייתה להקל על מצוקת הדיור של פליטי מלחמת העולם השנייה, באמצעות הגבלת דמי השכירות והגבלת פינוי הדיירים המוגנים. תכליתו המקורית של החוק אינה תואמת את השינויים הכלכליים והחברתיים שעברו על המדינה ותושביה מאז חקיקתו. מציאות אשר הביאה את בתי המשפט לפרש בצמצום את זכויותיו של הדייר המוגן מכוח החוק. משנחקק חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ולזכות הקניין הוקנה מעמד של זכות יסוד חוקתית, התגברה מגמת צמצום פרשנותו של החוק.

 

המעיין בסעיפים 26-20 לחוק, אינו יכול להימנע משתי מסקנות. האחת, כי כאשר המחוקק התכוון להתייחס לזכויות ילדיו של הדייר המקורי, הוא נקט במונח זה ישירות, ואבחן בין מעמד זה למעמדם של יורשי הדייר המקורי. השנייה, כי ככל שמדובר בדיירות מוגנת בבית עסק, נקט המחוקק בגישה מקלה כלפי ילדי הדייר המקורי, מבחינת התנאים שעליהם לקיים, על מנת לזכות בה. זאת, בשונה מדרישות החוק לגבי יורשיו של הדייר המקורי.

סעיף 23(ב) מבחין, באופן ברור, בין ילדיו של הדייר המקורי לבין יורשיו. היקש מסעיף 23(ב) מלמד כי המחוקק ביקש להתנות את זכותם של יורשים לדיירות מוגנת בבית עסק בהוכחת האמור בסעיף 27(2) סיפא, ואילו ילדי הדייר המקורי, אינם נדרשים לעמוד באותו תנאי.

 

בית המשפט סבר כי הפרשנות הקובעת כי ילדי הדייר המקורי אינם נדרשים לעמוד בתנאי הנקוב בסיפא לסעיף 27(2) הולמת את תכלית חקיקתו של החוק, ועולה בקנה אחד עם האבחנה הברורה שעשה המחוקק בין ילדי הדייר המקורי לבין יורשיו, במסגרת סעיפים אחרים של אותו החוק.

 

בית המשפט הביע דעתו, כי על אף המגמה, לפרש בצמצום את הזכויות המוענקות לדיירים מוגנים מכוח החוק, עד שיבוא המחוקק ויאמר את דברו, די בכך שהמבקש עומד בתנאי סעיף 27(2) רישא לחוק, על מנת להכיר במעמדו כדייר נדחה במושכר.

בטרם מתן החלטה סופית בבקשה, דן בית המשפט במעמדו של המנוח במושכר לאור העובדה כי השותפות היא זו אשר התקשרה בהסכם השכירות המקורי.

נוסח סעיפי הסכם השכירות המקורי מלמד כי השותפות שימשה רק כאמצעי לניהול עסקם של המנוח ושותפו,  כאשר העסק הושכר למעשה לשותפים עצמם, ומשכך, קבע בית המשפט כי מעמדו של המנוח במושכר היה כדייר מקורי, המנוחה כדיירת נגזרת, והמשיב כדייר נדחה.

לאור כל האמור, פסק בית המשפט, כי למבקש עומדת הזכות לשוב ולנהל במושכר את עסקו כדייר מוגן. השופטים דנציגר והנדל אישרו את החלטת הש' שהם דלעיל. הערעור התקבל.

 

את ב"כ המבקש ייצגו עוה"ד אבי גביש וניב יעקב.

Comments סגור לתגובות

.

במסגרת חישוב "שווי החדש" בשומת היטל השבחה,
יש להביא בחשבון את הפיצויים שיידרשו לשלם מכוח כתב שיפוי הניתן לועדה המקומית בגין תביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה.

בעקבות (ת"א) 2338/09 עא (ת"א) 2338-09 צבי אברמוביץ נ' הו"מ לתו"ב תל-אביב-יפו

מאת עוה"ד צבי שוב ויפעת בן אריה

בימים אלו ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי מחוז תל אביב בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים בפני כב'  השופטים יצחק ענבר, יהודית שבח, שאול שוחט בגין ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בתל-אביב במסגרתו, נדחה ערעור היטל השבחה שהגישו המערערים לפי סעיף 14(ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן -"החוק").

השאלה העיקרית  לה נדרש בית המשפט בערעור הינה האם במסגרת חישוב ה"שווי החדש" של זכויות המערערים במקרקעין, יש להביא בחשבון את הפיצויים שיידרשו לשלם מכוח כתב שיפוי שניתן על ידם למשיבה, בגין תביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק , שתוגשנה עקב אישור התכנית המשביחה.

ביום 12/1/06 פורסם ברשומות דבר אישורה של תכנית מתאר מקומית מס' 1770א' – "בבלי – דקל", שמטרתה העיקרית פיתוח דרום שכונת בבלי בתל-אביב, כאזור מגורים משולב בשטחים פתוחים מגוננים ל-988 יחידות דיור, עם אפשרות להוספת 160 יחידות נוספות, בתנאי של פיתוח ושיפור תשתיות בתחום התכנית וסביבתה (להלן: "התכנית המשביחה", או: "התכנית"). המערערים הנם בעלי זכויות בחלק מהמקרקעין שבתחום התכנית, ועל פי הוראותיה מוקצה להם בתחומה מגרש המסומן במס' 7, ששטחו 3.98 דונם (להלן: "המגרש"). על פי הוראות התכנית המשביחה, מיועד המגרש לאזור מגורים מיוחד ב' ותותר בו, בין היתר, הקמת 127 יחידות דיור + 18 יחידות דיור אופציונליות שיוקצו כנגד ביצוע מטלות פיתוח. בעקבות אישור התכנית, הוציאה המשיבה למערערים שומת היטל השבחה. המערערים חלקו על השומה ובהעדר הסכמה בין הצדדים נתמנה שמאי מכריע, אשר הוציא מלפניו שומה מכרעת ביום 25/1/09. עיקרי המחלוקות שהתגלעו בין הצדדים, שהובאו להכרעת  השמאי, היו בשניים, הראשון הנוגע למצב קודם, והשני אליו בחרנו להתייחס בתקצור זה הינו שווי "מצב חדש" של זכויות המערערים במקרקעין, בהתייחס לקיומו של כתב שיפוי שניתן על ידם למשיבה, בגין תביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק, עקב אישור התכנית המשביחה.

בהתייחס למצב החדש, קבע השמאי המכריע, כי בהינתן שכתב השיפוי אינו נובע מהוראות התכנית המשביחה ומהווה חוב של המערערים כלפי צד ג', אין לו השפעה על שווי השוק של המקרקעין. ברם, ומשהמערערים  לא השלימו עם קביעותיו דלעיל של השמאי המכריע וערעור שהוגש על ידם לבית משפט קמא נדחה, הגישו את הערעור דנא.

כך, בהתייחס לשאלת הבאתו בחשבון של כתב השיפוי במסגרת חישוב שוויו של המגרש במצבו החדש במסגרתה טענו המערערים כי תשלום פיצויים בהתאם לסעיף 197 לחוק הנו הוצאה כספית נכבדה, אשר ראוי לכמתה ולנכותה מסכום ההשבחה, קבע בית המשפט, כי יש לקבל את טענת המערערים ממספר טעמים: ראשית, ציין בית המשפט שלא קיימת מחלוקת, כי הטלת חובת השיפוי על המערערים וחיובם לחתום על כתב השיפוי היוו תנאי מוקדם לאישורה של התכנית המשביחה. ההתחייבות הכלולה בכתב השיפוי, לשאת בתשלומם של פיצויים לפי סעיף 197 לחוק, שלובה, אפוא לדעת בית המשפט, בהוראותיה של התכנית ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.

שנית, קבע בית המשפט, היותה של ההתחייבות לשיפוי גורם הנובע מן התכנית המשביחה, המהווה תנאי מוקדם לאישורה, מקים את הבסיס החוקי הדרוש לביצוע הקיזוז, שהרי לדעת בית המשפט במניין כלל גורמי התכנית המשפיעים על שווי המקרקעין במצבם החדש יש לכלול לא רק את הגורמים המשביחים את שווי המקרקעין, אלא גם את הגורמים הפוגעים בהם.

כתוצאה מכך, כאשר תכנית המשנה את ייעודם של מקרקעין לשימוש מיטבי יוצרת השבחה, אך בה בעת מחייבת את היזם להרוס מבנים הקיימים בתחומה – דבר שיגרום להוצאות ליזם –  יובאו ההוצאות בחשבון במסגרת קביעת שיעורה של ההשבחה; הוא הדין כאשר תכנית לשימור אתרים, המשביחה את המקרקעין, כוללת הוראות המחייבות להוציא הוצאות לשימור האתר. גם הוצאות אלה בנות קיזוז מההשבחה; כך הם פני הדברים גם לגבי תכנית המתירה לבנות חניות תת קרקעיות נוספות ומטילה "כופר חניה" אם הן לא ייבנו. מידת ההשבחה של התכנית תקבע לדידו של בית המשפט, רק לאחר הפחתת ההוצאה בבניית חניה כזו, ואם הדבר לא כלכלי – יש להפחית את שווי כופר החניה מההשבחה; בדומה לכך, כאשר תכנית מטילה מטלות ציבוריות שונות, כגון עיצוב וגינון סביבתי כתנאי למימוש ההשבחה, יש להפחית את ההוצאות הנ"ל לצורכי חישוב ההשבחה.

בית משפט סבר במקרה זה כי, כתב השיפוי, שהמערערים נדרשו בענייננו להמציא למשיבה כתנאי מוקדם לאישורה של התכנית, הינו אחד מאותם גורמים "שליליים" המקטינים את ההשבחה, שהרי הסיכון בתשלום הפיצויים לפי סעיף 197 לחוק, אשר הועבר אל כתפי המערערים, ישפיע במישרין על מחירו של מגרשם בשוק החופשי, אם וכאשר יבקשו המערערים להעבירו לאחר.

בעניין זה לא ראה בית המשפט הבדל כלשהו בין עלויות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק, לבין עלויותיהן של מטלות אחרות שעל היזם לשאת בהן בהתאם לתכנית המשביחה, כגון אלו שפורטו לעיל, שגם המשיבה נוהגת להכיר בקיזוזם מסכום ההשבחה כדבר שבשגרה. אלו כאלו משפיעות "לשלילה" על שווי השוק של המקרקעין ויובאו בחשבון על ידי מי שירכוש מהמערערים את המקרקעין ולפיכך, יש לשקללם במסגרת חישוב ההשבחה. במאמר מוסגר הוסיף בית המשפט, כי לא הונחה על ידי המשיבה כל תשתית ראייתית לכך שסכומי הפיצויים העתידים להשתלם אינם ניתנים לכימות שמאי.

לכך הוסיף בית משפט וציין, כי בהתאם לסעיף 13 לתוספת השלישית לחוק, הסכומים הנגבים כהיטל השבחה מיועדים לכיסוי הוצאותיה של הועדה המקומית, ובכלל זה תשלום פיצויים לפי סעיף 197 לחוק. על כן אי הבאתם בחשבון של סכומי הפיצויים במסגרת חישוב ההשבחה כך סבר בית המשפט, יוביל לכך שהמערערים יישאו בתשלומי כפל – הן תשלום היטל ההשבחה, הן תשלום הפיצויים האמור להתבצע מתוך סכומי היטל ההשבחה. תוצאה זו לטעמו של בית המשפט אינה צודקת. המערערים אמנם נהנים מהשבחת המקרקעין ומן הדין לחייבם לחלק את "התעשרותם"   עם כלל הציבור, אך הנאה זו אינה מצדיקה חיוב לא מידתי בתשלומי כפל.

עוד קבע בית המשפט, כי גם אם משתמע מדברי בית משפט קמא כי בדנ"א 3768/98 קרית בית הכרם בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים [2002] נקבע כלל גורף לפיו לא ניתן ליצור קשר משפטי בין היטל השבחה לבין תשלום פיצויים לפי סעיף 197 לחוק –הרי שאין מקום לקבל זאת, לדעת בית המשפט כל  שנקבע שם בקשר לכך הוא, שכאשר בהתייחס למקרקעין אושרה תכנית משביחה לאחר תכנית פוגעת, אזי לצורך חישוב היטל ההשבחה יש להשוות בין התכנית המשביחה לתכנית הפוגעת, ולא ניתן לקזז מהיטל ההשבחה את הפגיעה שנבעה מתכנית פוגעת קודמת, אף אם לא התקבל בגינה פיצוי לפי סעיף 197 לחוק. ברם, דברים אלו לטעמו של בית המשפט אינם רלבנטיים לנסיבות מקרה זה, שבו מדובר בתכנית אחת הכוללת הן גורמים משביחים הן גורמים פוגעים.

יתרה מכך, ובניגוד לעמדתה של המשיבה, גרס בית המשפט כי קיזוזם של סכומי הפיצויים משווי ההשבחה אינו מעקר מתוכן את כתב השיפוי שהמערערים חתמו עליו ממספר טעמים: ראשית, כתב השיפוי מבטיח למשיבה כי סכומי פיצויים, שהיקפם אינו וודאי בשלב זה, ישולמו במלואם על ידי המערערים ללא סייג או שיור. התחייבות זו לדעת בית המשפט, יוצרת וודאות משפטית המאפשרת למשיבה להסתמך על מלוא סכומי היטל ההשבחה מיד עם קבלתם מהמערערים, מבלי שתידרש להותיר בידיה כרית ביטחון לסיפוק התביעות, וכאשר הגורם היחיד הנושא בסיכוניו של חוסר הוודאות הנם המערערים. שנית, יש לזכור, כי שיעור היטל ההשבחה הוא 50% מעליית ערך המקרקעין, בעוד ששיעור הפיצוי לפי סעיף 197 לחוק הוא מלוא ירידת הערך. זאת ועוד, ניתן להעלות על הדעת מקרים שבהם השבחה מצומצמת של מקרקעין תוביל לירידת ערך גדולה של מקרקעין גובלים. על יסוד טעמים אלו סבר בית המשפט כי העברת נטל תשלום הפיצויים אל כתפי יזם התכנית באמצעות כתב השיפוי מבטיחה לרשות התכנון, כי היזם יישא בסכומי הפיצוי אף במקרה שבו יעלו על שוויה של ההשבחה.

בסיכומם של דברים ציין בית המשפט "כי כתב השיפוי נותר בעל משמעות ותוכן גם אם סכומי הפיצויים יובאו בחשבון בקביעת ההשבחה. מן העבר האחר, שקלולם של הפיצויים כאמור גם יגשים באופן מלא את תכליתו של היטל ההשבחה, לאמור: שיתופו של הציבור בתוספת השווי האמיתית שנוצרה לקרקע בעקבות אישור התכנית, ללא שהיזם נדרש לשאת בתשלומי כפל וללא התעשרות שלא כדין של רשות התכנון".

על יסוד האמור, החליט בית המשפט כאמור בפסק דינו של כב' הש' יצחק ענבר שלדעתו הצטרפו יתר חברי ההרכב לקבל את הערעור בחלקו וככל שמתייחס לנושא חישוב שוויו ב"מצבו החדש" ובהמשך לכך – לבטל את קביעת בית משפט קמא לפיה אין לקזז את סכומי הפיצויים משווי ההשבחה, ולהורות על החזרת העניין לשמאי המכריע על מנת שיתקן את השומה המכרעת בהתאם.

נציין כי התייחסות האגב של בית המשפט שהשווה בין כתב השיפוי לבין הוצאות נוספות כגון כופר חנייה, אינה תואמת חלק מהחלטות ועדות הערר שניתנו לאחרונה ודווקא דחו את העמדה שיש לקזז הוצאות אלו, נציין כי נראה שבית המשפט חש באי צדק של תשלום היטל השבחה בהעדר התעשרות של הבעלים, ששילם כספים ניכרים כפיצויים, ועל כן "אימץ" את כתב השיפוי והפכו לחלק מהתכנית.

ניתן לבחון ולשקול עניין זה שיש לו פנים לפה ולשם, מחד מדובר אכן בהעדר התעשרות שהינה חלק בלתי נפרד מהיטל ההשבחה, מנגד אין מדובר ממש בזכויות ובהשפעת התכנית על הבעלים, אלא על צד ג', כך יש מי שיאמר כי הוצאות שנגרמות מהתכנית והינן תנאי ליישומה, ינוכו, אבל הוצאות שהינן חיצוניות לתכנית ואינם תנאי למימושה, לא ינוכו.

כמו כן שאלה שמן הסתם תבחן גם בעתיד, מעמד כתב התחייבות בו הבעלים יצהיר מפורשות כי לא יבקש לקזז בעתיד פיצויים מהיטל השבחה.

את המערערים ייצג  עו"ד ירדני ומוסרי ואת המשיבה ייצג עו"ד שפי

Comments (0)
דצמבר
03

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 52

Posted by: | Comments סגור לתגובות

.

מאמרים בנושא

מי יבקר את החלטת הועדה המחוזית בתכניות שבסמכותה ומתי  ?

עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים

מקרקעין

הצעת חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון – הסרת שעבוד תאגיד בנקאי מלווה), התשע"ג-2013


תזכיר חוק תפיסת מקרקעין לצרכים דחופים, התשע"ד-2013

 

רשות מקרקעי ישראל

תזכיר חוק מקרקעי ישראל (השגה על שומות מקרקעין), התשמ"ד-2013


מועצת מקרקעי ישראל  אישרה מודל שיאפשר שיווק אפקטיבי של קרקעות וקבלת היתר בניה בתוך שנה וחצי מעת השיווק


רשות מקרקעי ישראל תקצה קרקע בהנחה ניכרת ליזמים בפרויקטים של פינוי בינוי


החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1294- הסכם להעברת הפעילות התעופתית אזרחית משדה דב

 

עדכוני פסיקה

הפקעות

ע"א 738/10 מפיד מחמוד קאסם דבאח ו-8 מערערים נוספים נ' מדינת ישראל

שווי השוק משקלל את המידע שידוע לקונה מרצון למוכר מרצון בנקודת זמן מסוימת,
ולא ניתן "לתקן" אותו בדיעבד

 

התיישנות

ע"א 4859/11 עיריית נס ציונה ואח' נ' סאדאב חב' לבניין בע"מ ואח'

דרישת עירייה מיזם למימוש התחייבות קיום מטלה ציבורית נתונה לתקופת ההתיישנות


היטל השבחה

ת"צ 17616-09-10 שולמית לוינסון נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה חולון

אושרה בקשה לאישור תובענה ייצוגית בגין גביית "אוטומטית" של ריבית פיגורים על סכום היטל ההשבחה לאורך מלוא התקופה שמיום המימוש ועד יום התשלום
וזאת אף אם התארכות ההליך אינה בעטיו של הנישום

 

 

תכנון ובניה – רישוי

עת"מ 40256-07-13 הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אשדוד נ' שמחה צימרמן ואח'

חלוקת מבנה מגורים והכשרתו למגורי מספר בני משפחה, אינו מהווה פיצול דירה,
כאשר אין פיצול תשתיות

 

ערר (ירושלים) 293/13 -1 פרופ' חיים סומר נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים

תקנה 2(19) לתקנות סטייה ניכרת, המאפשרת לקבוע בתכנית מקרים שיראו בהם כסטייה ניכרת – לא ביטלה את הלכת בן יקר גת, אולם בהחלט צמצמה אותה וגידרה את גבולותיה.


כאשר קיימת הוראה בתכנית השוללת לחלוטין ובאופן כולל את סמכות הוועדה ואת שיקול הדעת המוקנה לה למתן הקלות בניה, הרי הוראה זו בטלה גם לאחר התקנת תקנה 2(19), ומאידך- כאשר מדובר בתכנית על איסור ספציפי להקלות בנושאים מסוימים בלבד – ההוראה אינה בטלה וגוברת על הוראות התקנות המתירות הקלות

 

ערר (ת"א) 5493/12 חיים גונן נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה תל-אביב

שיקול קנייני במסמך מדיניות תכנוני בסוגיית פיצול דירה כדין

 

מאמרים


מי יבקר את החלטת הועדה המחוזית בתכניות שבסמכותה ומתי  ?

מאת עוה"ד צבי שוב ויפעת בן אריה

במאמרנו זה בחרנו להתמקד אפוא, בזכות הערר על החלטת ועדה מחוזית בדבר אישורה או דחייתה של תכנית שבסמכותה, תוך בחינת השאלה האם על אף שבדין קיימות לפרט אלטרנטיבות להשיג על החלטת הועדה המחוזית, המדובר בזכות קיימת מבחינה מעשית או שמא מדובר לרוב באפשרות תיאורטית בלבד. כן בחרנו לעסוק בנוסף במאמרנו זה במועד המצוי והרצוי לתקיפת החלטת הועדה המחוזית, ה"מלכוד" אליו נקלע הפרט, והאנומליה שנוצרה עקב כך, תוך הצעות לייעול ושיפור חלק מהדין החל בנסיבות אלה.

מבחינת המסגרת הנורמטיבית, בסעיף 110 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן – "החוק"), התווה המחוקק דרך להשיג על החלטותיה של הוועדה המחוזית הנדונה בפני המועצה הארצית. לדרך זו יתרון בולט, באשר הרכבה של המועצה הארצית מבטיח כי הביקורת על החלטות הוועדה המחוזית תיעשה על ידי גורמים מקצועיים, ובסופו של ההליך אפשר שהסעד שתושיט המועצה הארצית יהיה אף יעיל מזה שעשוי העורר לזכות בו בבית-המשפט ולו מהטעם שכפי שבתי משפט פסקו לא פעם, יש להעדיף ברור של נושאים תכנוניים במסגרת גוף תכנוני עליון – הוא המועצה הארצית – על פני ו/או לכל הפחות קודם, לבירורם במסגרת בתי המשפט אשר כידוע, מסייגים את התערבותם בסוגיות תכנוניות,  והתערבותם מתמצית אפוא בעיקר לעילות מנהליות כגון סבירות, מידתיות וכו' ר' למשל עת"מ (ת"א)2076/04 גומעה ואח' נ' הועדה המחוזית לתו"ב (פורסם בנבו).

אלא מאי? שהזכות לערור אינה מוקנית "אוטומטית" ותלויה במידת מה בגורם המעוניין "להשיג" על החלטת הועדה המחוזית. כך, בהתאם לסעיף 110 (א) לחוק במסגרתו נמנית רשימת הגורמים הרשאים לערור על החלטת הועדה המחוזית בדבר אישור תכנית או דחייתה בפני המועצה הארצית נקבע, כי הגורמים הרשאים להגיש ערעור בזכות הינם שלושה חברי ועדה מחוזית לתכנון ובניה כאחד; ועדה מקומית/רשות מקומית הנוגעת בדבר, ואילו הגורמים הרשאים להגיש ערר ברשות הינם מגיש התכנית ומי שהתנגדותו לתכנית נדחתה.

בהתאם לאמור, המעוניין לערור על החלטת הועדה המחוזית והתנגדותו נדחתה רשאי בהתאם לסעיף 110 (ב) להגיש בקשת רשות לערור ליו"ר הועדה המחוזית לתכנון ובניה תוך 15 יום ממועד המצאת החלטת הועדה המחוזית.

פסק הדין המנחה בעניין קשת המקרים בהם תוענק רשות לערור בהתאם לסעיף 110 לחוק הינו עע"מ 3663/02 ועד שכונת עין כרם נ' הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים, פ"ד נז (2) 882 (להלן – "פס"ד עין כרם"), שם ניסה כב' הש' אור להתוות מסגרת לשיקול דעת יו"ר הועדה המחוזית בבקשה להגשת ערר בבואו לסנן את היקף העררים המוגשים למועצה הארצית, לפי סעיף 110 לחוק, תוך סקירת הגישה המצמצמת והגישה המרחיבה של בית המשפט בעניין בקבעו את אמות המידה הכלליות למתן רשות ערר למועצה הארצית שהעניין חשוב בשל היותו בעל השלכה רחבה מחמת אחת משלוש תכונות: אופיו העקרוני, היותו מלווה ברגישות ציבורית מיוחדת, היותו נתון למחלוקת ציבורית קשה.

בין היתר ובעיקר על יסוד קביעה זו, מרבית הבקשות לרשות לערור נדחות אפוא על ידי יו"ר הועדה המחוזית מהטעם שהבקשות אינן מעלות סוגיות בעלות השלכות נרחבות /חשובות המצדיקות מתן רשות לערור. במצב דברים זה, הדרך היחידה על פניו העומדת לפרט החפץ "להשיג" על החלטת הועדה המחוזית הינה, באמצעות הגשת עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים.

מבחינת המועדים במצב דברים המתואר לעיל, קבעה ההלכה הפסוקה כי לכאורה המועד להגשת עתירה מנהלית לתקיפת החלטת הועדה המחוזית מתחיל ממועד ההחלטה הדוחה בקשת רשות לערור, אלא אם כן, נתנה רשות ואז יחל המועד לאחר החלטת המועצה הארצית. לעניין זה נפנה לפסק דין בעניין ע"א 6365/00 אברהם בר אור נ' הוועדה המחוזית לתו"ב, מחוז צפון, נו (4) 38 (פורסם בנבו).

ברם, במצב דברים מעין זה, מתעוררות דילמות נוספות, כך למשל כאשר מוגש ערר בזכות למועצה הארצית (כגון ועדה מקומית המחליטה להגיש ערר), משמע, שהחלטה בדבר אישור/דחיית תכנית צפויה להתברר בפני המועצה הארצית בלאו הכי, כך שטרם "נסתם הגולל" על החלטה הסופית בקשר עם התכנית, או אז מתעוררת השאלה, האם למרות הגשת הערר, על הפרט שהתנגדותו נדחתה ושאינו מהווה משיב בהליך במועצה הארצית להגיש עתירה מנהלית עת נדחתה בקשת רשות לערור, או שמא יש להמתין להחלטה סופית במועצה הארצית?

ההתלבטות נובעת בין היתר מהטעם, שבעוד שלפי הדין יש להגיש עתירה מנהלית ללא שיהוי, הרי שבפסיקה נקבע לא אחת כנגד כי עתירה מנהלית יש להגיש לאחר מיצוי הליכים בפני מוסדות התכנון, כך למשל נקבע בבג"צ 4776/03 מלון רג'נסי ירושלים בע"מ נ' שר הפנים (פורסם בנבו) שם צוין בין היתר כי: "עתירה מנהלית יש להגיש רק לאחר מיצוי הטיעונים לפני ועדות תכנון השונות". אחרת, וככל ותוגש עתירה הנגועה בהעדר מיצוי הליכים, הרי שזו תדחה על הסף. ר' לעניין זה בג"צ 762/86 ליקוויד קלאב בע"מ נ' ראש העיר תל אביב, פד"י מא (2) 656; ע"א 4002/98 מונייר נ' הו"מ לתו"ב, פד"י נד(4) 665,670.

נציין בהקשר זה, כי תקנה 4 (א) לתקנות התכנון והבניה (ערר בפני המועצה הארצית) התש"ל 1972 קובעת את רשימת המשיבים בערר, כאשר מי שהתנגדותו נדחתה אינו נמנה ביניהם. בדרך זו, הפרט שהתנגדותו נדחתה אינו מהווה צד להליך במועצה הארצית, ולצורך צירופו עליו להגיש בקשה בהתאם לתקנה (4(ג)), והמועצה הארצית רשאית להורות על צירופו, אם כי גם במקרה שבקשתו לצירוף מתקבלת, הרי שבכל מקרה (וככל ולא מוגשת בקשה מתאימה) טענותיו של הפרט מתמצות אפוא רק לטיעונים שהועלו בערר שהוגש, ובכך למעשה נמנעת הימנו אפשרות להעלות טענות נוספות שיש לו בקשר להחלטת הועדה המחוזית.

כך או כך, בין אם הפרט שהתנגדותו נדחתה מצורף להליך ובין אם לא, יש הטוענים שהבירור במסגרת עתירה מנהלית ראוי שיהיה ב"סוף הדרך", קרי: לאחר החלטה סופית של המועצה הארצית, שכן הגשת עתירה מנהלית (שעה שבקנה מנוהל ערר בפני המועצה הארצית) תהא מוקדמת, לא כן שכן ובמקרים מסוימים מיותרת (באשר ייתכן ובעקבות הערר תשונה החלטת הועדה המחוזית כך שתייתר את הגשת העתירה), תוביל לדיון כפולומכופל ומיותר עלולה לסרבל את הדיון בשתי ערכאות שונות באותו נושא, ובתוך כך להביא חלילה להכרעות סותרות ולבזבוז זמנם של בית המשפט והצדדים להליך  ואף לחיוב בהוצאות משפט עקב הגשת עתירה מוקדמת.

ואולם, לצד האמור, הפרט שהתנגדותו נדחתה מוצא עצמו לא אחת בין "הפטיש לסדן", שכן, לפי הפסיקה האחרת, גם אם הנ"ל צורף כצד למועצה הארצית והגשת העתירה תעשה לאחר החלטתה הסופית של המועצה הארצית, הרי שטיעוניו של הפרט יתמצו לטיעונים שהועלו בערר בלבד , ולו יהא חפץ להעלות טענות נוספות שלא קבלו ביטוין בערר, עלולה לעלות בפניו הטענה כי היה עליו להגיש עתירה לאחר ההחלטה בבקשת רשות לערור ומשלא עשה כן נסתם הגולל על טענותיו הנוספות (שלעיתים מהוות טענות עיקריות כנגד החלטת הועדה המחוזית).

לשם המחשת האמור נפנה למשל למקרה שנדון בפני בית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב מפי כב' הש' מודריק בעניין עת"מ 17959-09-10 עמותת תושבים למען נווה צדק נ' המועצה הארצית לתכנון ובניה ואח', (פורסם בנבו). שם דובר על  עתירה שהוגשה ונטען נגד העותר כי לאחר שנתנה החלטת המועצה הארצית שם שימש כמשיב בלבד מנוע הוא מלהעלות טענות החורגות ממסגרת הדיון שהתנהל במועצה הארצית ובית המשפט אישר האמור, כך שהתוצאה המשתמעת מן האמור הינה כי לו רצה אותו עותר להעלות טענות נוספות כנגד החלטת הועדה המחוזית שלא פורטו בערר, היה עליו להגיש עתירה קודם לכן.

אי לכך ולאור העדר אחידות דעים בסוגיה המתוארת,  נראה כי מוטב לתקן את הוראות החוק והתקנות באופן שייקבע כי עת מנוהל ערר הרי שבלאו הכי מבחינת המועד לתקיפת החלטת הועדה המחוזית לכל הנוגעים בדבר (ולא רק למי שהיווה צד להליך במועצה הארצית), יחל להימנות לאחר החלטת המועצה הארצית.

כמו כן וכ"פיתרון ביניים" למתלבטים כיצד לנהוג במקרים מעין אלה, הצעתנו כדי ל"שמור על הזכויות", להגיש בקשת לארכת מועד לאפשרות הגשת עתירה מנהלית, שכן לא אחת הכירו בתי משפט בטעם של ניהול הליך מקביל כסיבה מצדקת למתן ארכה , כך למשל בעת"מ (ת"א) 1848/06 אבו ג'נים עבד אל עזיז נ' מנהל הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז (פורסם בנבו) נקבע "… טענה בדבר קיומו של סעד חלופי במסגרת ועדות התכנון יכולה, בנסיבות המתאימות, ליתן טעם והצדקה להארכת המועד להגשת עתירה כאמור בתקנה 3(ג) לתקנות סדר הדין…".

נציין במאמר מוסגר, כי מאחר וגם במסגרת בקשת ארכות מעין אלה, מנסים גורמים שונים וביניהם היזמים (החפצים בקידומה של התכנית) לשים "מקלות" ולהתנגד לבקשה, מומלץ להבהיר במסגרתה כי זו מוגשת מטעמי זהירות בלבד ולאור חילוקי הדעות הקיימות בפסיקה. מקרה דומה ארע לאחרונה בעניין בש"א 45208-09-13 בליץ ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה פ"ת*, באותו עניין קבע בית המשפט לעניינים מנהליים מחוז מרכז מפי כב' הש' אברהם יעקב, שהיה ער ל"מלכוד" אליו נקלעו המבקשים (שהיוו חלק ממתנגדי תכנית שהתנגדותם ובקשת רשות לערור על ידם נדחתה) כי המועד להגשת עתירה יימנה החל מהחלטת המועצה הארצית. (*יוער כי המבקשים יוצגו על ידי הח"מ ייצג בהליך זה).

לכך יש להוסיף, כי מלבד הבעייתיות הנעוצה בעניין המועדים, קיימת "בעייתיות" מבחינת היקף ההתערבות בהחלטת הועדה המחוזית.  שכן, לו בקשותיו של הפרט (שהתנגדותו לתכנית נדחתה) לרשות לערור/ להצטרף כצד לערר נדחות אף הן, הרי שמזורו היחידי הינו בהגשת עתירה לבית המשפט המנהלי, שכידוע ביקורתו השיפוטית על החלטות המינהל, ובייחוד על החלטותיהם של מוסדות התכנון, מצטמצמת לתהליך קבלת ההחלטה, ואין היא חודרת לשיקולים מקצועיים שעמדו ביסוד ההחלטה המינהלית. לשון אחר, גם אם מוגשת עתירה הרי שזו תבחן את ההיבטים המנהליים בלבד ולא תדון בסוגיות התכנוניות.

במצב דברים כגון דא ומאחר ובמרבית המקרים בקשות הרשות לערור נדחות (לאור רשימת המקרים המצומצמת בעטיים תינתן הרשות) וזאת לצד מיעוט התערבות בית המשפט בהחלטות מוסדות תכנון, נוצר איזשהו "מלכוד", שכן בדרך זו הלכה למעשה כמעט ולא קיימת ביקורת על החלטת הועדה המחוזית.

במילים אחרות, על אף הזכויות הקיימות בדין, נראה כי בפועל המחוקק לא נתן כלים לבקר את החלטת הועדה המחוזית ובהתאמה לבדוק את התכנית בצורה נכוחה, מלבד בחינתה של הועדה המחוזית.

לכן, ובייחוד לאור העובדה שהרשות לערור נתנה על ידי אותו גורם שנתן את ההחלטה בגינה מוגשת בקשת רשות לערור (הוא יו"ר הועדה המחוזית) לטעמנו, יש מקום לנקוט בגישה מרחיבה בהתייחס לקשת המקרים בהם תתאפשר מתן רשות לערור לרבות במקרים בהם אומנם אין מדובר בתכנית "גרנדיוזית" אך, הצדק נפגע ומחייב בירור בפני ערכאה נוספת.

האמור מקבל משנה תוקף בייחוד לאור הוראות החוק וסדרי הדין בהתייחס לתכנית בסמכות ועדה מקומית שעל החלטתה בהתאם לסעיף (112 (ב)) לחוק, קיימת זכות ערר כולל למי שהתנגדותו נדחתה לועדת הערר. כך שאם על תכנית בסמכות ועדה מקומית שהינה בדרגה "נמוכה" יותר בסולם היררכיית התכניות מוקנית הזכות לערור, אזי וודאי וודאי כי בתכנית שהינה בסמכות ועדה מחוזית לה השפעה נכרת יותר, יש לאפשר דיון בפני יותר מגוף תכנוני אחד.

לפיכך, הצעתנו הינה להוביל לשינויי חקיקה ולפיו לקבוע רשימה (לא סגורה) של מקרים בהם תוענק רשות לערור, תוך הרחבת קשת המקרים שהתוו בפסיקה (שהינם מצומצמים). בנוסף,  המלצתנו כי תקבע בחוק הוראה גורפת ולפיה, כל עוד מתנהל הליך בפני מוסדות התכנון גם אם לא נעשה ביזמת הפרט, אין טעם לנהל במקביל  הליך משפטי ובתוך כך לקבוע בהתאמה, כי עתירה תוגש לאחר מיצוי ההליכים, קרי: לאחר החלטת המועצה הארצית (הכל כמובן לפני העניין).

על יסוד האמור, אנו בכלל דעה, כי לאור ה"מעגל השוטה" שתואר לעיל ובמציאות הנוכחית המתדפקת על דלתנו, אין מנוס ונראה כי מן הראוי עד כדי הכרח כי המחוקק יידרש לסוגיה זו, יעלה אותה לסדר היום וידאג לתקן את הוראות החוק באופן שתהא התאמה למצב השורר כיום, ובכך ייתן מענה לאנומליה שנוצרה, ויפה שעה אחת קודם.

עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים


מקרקעין

הצעת חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות)
(תיקון – הסרת שעבוד תאגיד בנקאי מלווה), התשע"ג-2013

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את הצעת החוק המגינה על זכויותיהם של רוכשי הדירות, בדרך של החרגת דירות ששולמו עבורן מלוא התשלומים ע"י הרוכשים, מהשעבוד המוטל לטובת הבנק המלווה על זכויות היזמים או הקבלנים בקרקע ובדירות שנבנו עליה.

פעמים רבות מתגלעות מחלוקות בין היזמים או הקבלנים לבין הבנק המלווה, אשר כתוצאה מהן נמנע הבנק המלווה מהסרת השעבוד הרובץ לטובתו, על זכויות היזמים או הקבלנים על הקרקע ועל הדירות שנבנו עליה. כתוצאה מכך נמנע רישום הזכויות על שמם של הרוכשים.

בכדי למנוע מצב זה, נוצר בשוק מנגנון של "מכתבי החרגה" הניתנים ע"י הבנק לרוכשים, והמחריגים מהשעבוד את הדירות שמלוא תמורתן שולם ע"י הרוכשים. אלא, שהסדר זה הינו וולונטרי, ועל כן לעיתים אינו מבוצע, בין בשל חוסר ידיעה של הקונים שאינם דואגים לכלול הוראה כאמור בהסכם המכר, ובין בשל דרישות הבנק לגביית עמלות של מאות שקלים חדשים ואף למעלה מכך כתנאי להנפקת מכתב ההחרגה.

הצעת החוק, שגובשה בדיונים עם גורמים רלוונטיים הנוגעים בדבר, לרבות בנק ישראל, משרד הבינוי והשיכון, משרד המשפטים ומשרד האוצר, נועדה להסדיר מצב זה ולהגן על זכויות הרוכשים ששילמו את כל המגיע מהם עפ"י הסכם הרכישה. זאת, באמצעות קביעת הוראה בחוק המחריגה כל דירה בגינה שולמו מלוא התשלומים ע"י הרוכשים, מהשעבוד המוטל לטובת הבנק המלווה על זכויות היזמים או הקבלנים בקרקע ובדירות שנבנו עליה, באופן שייתר את הצורך בהנפקת מכתבי החרגה במקרים אלה. בכך, יינתן תוקף מחייב להסדר הוולונטרי הקיים בשוק באופן שיבטיח את ההגנה ההולמת על כל רוכשי הדירות, ובדרך שאין בה כדי לפגוע בזכויות היזמים, הקבלנים או הבנקים. עוד יצוין, כי הסדר זה אינו גורע מהיכולת לשעבד את הדירה בגין התחייבות של הרוכשים עצמם, לרבות כלפי בנק שנתן לרוכשים הלוואה המובטחת במשכנתא בגין הדירה שרכשו.

 

תזכיר חוק תפיסת מקרקעין לצרכים דחופים, התשע"ד-2013

 

ביום 24.11.2013 פורסם תזכיר חוק תפיסת מקרקעין לצרכים דחופים, התשע"ד-2013 (להלן – "התזכיר"). מטרת החוק המוצע לבטל את החוק להסדר תפיסת מקרקעין בשעת חירום, תש"י-1949 ולקבוע הסדר חדש לתפיסת מקרקעין לצרכים חיוניים לפרק זמן מוגבל, שאינו מותנה בהכרזה על "מצב חירום" במדינה לפי סעיף 38 לחוק יסוד: הממשלה.

החוק המוצע מבקש לקבוע הסדר מאוזן בין הצורך להגן על זכות הקניין של הפרט במקרקעיו, לבין הצורך לאפשר את תפיסתם לשם הגשמתן של מטרות ציבוריות חיוניות וזאת כאמור למשך פרק זמן מוגבל ותוך תשלום פיצוי.

עיקרי החוק המוצע הינם:

מטרות התפיסה הינה לצרכים אלו- צרכים ביטחוניים, לרבות הגנת המדינה, בטחון הציבור, וקיום אספקה חיונית או שירותים חיוניים. אין די בעצם קיומו של צורך כאמור, ונדרשת  גם דחיפות בתפיסת המקרקעין  לשם מילויו.

מתן צו תפיסה- בהתאם לתזכיר תפיסת המקרקעין תיעשה באמצעות צו שיינתן בידי שר הביטחון, ואשר יהיה פתוח לעיון הציבור, אלא אם כן נקבע כי לא ניתן לפרסמו מטעמי סודיות; בנוסף, מוצע, כי במידה ותידרש רשות מוסמכת להקים מחוברים לצורך קיום הצורך הציבורי, לא תידרש להליכי הרישוי הרגילים, ואולם תחול עליה חובת תיאום השימוש מול הועדה לתכנון ולבניה של מתקנים ביטחוניים לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965.

ביצוע התפיסה - הרשות המוסמכת לביצוע התפיסה תהיה אחת מאלה: צבא הגנה לישראל, משטרת ישראל, שירות ביטחון כללי, וכן רשות מוסמכת אחרת שקבעה הממשלה לעניין זה;

הליך הוצאת צו התפיסה –  טרם הוצאת צו התפיסה, תודיע הרשות המוסמכת על כוונתה לעשות כן לבעלים או למחזיק במקרקעין, זאת בדומה להודעה הנמסרת על כוונה להפקיע, לפי סעיף 5 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור). בהודעה יפורטו המקרקעין הנדרשים, משך התפיסה והפעולות אותן מבקשת הרשות לבצע במקרקעין, אלא אם כן, לא ניתן לפרטן מטעמי סודיות ביטחונית;

לבעלים תינתן זכות שימוע, אשר לאחריה רשאי השר לתת צו תפיסה. הודעה על מתן צו התפיסה תימסר לבעלים ולמחזיק במקרקעין לפחות 7 ימים עובר לביצוע התפיסה בפועל, אלא אם כן קבע השר מועד קצר יותר מטעמים מיוחדים;

הרשות תהיה רשאית להשתמש בכוח לשם ביצוע התפיסה.

כדי לבצע צו תפיסה שלא הוצא לפועל בתוך 60 ימים מיום שנמסרה עליו הודעה לבעל המקרקעין, על הרשות לתת הודעה נוספת, 7 ימים לפחות עובר לביצועו.

משך התפיסה - בכדי למזער ככל האפשר את הפגיעה בזכויות הקניין, נקבע כי על תפיסת המקרקעין להיעשות לפרק זמן מקסימלי של שנה אחת. עם זאת, מוצע לקבוע כי השר יהיה רשאי להאריך תפיסת מקרקעין שאינם בית מגורים, למשך פרקי זמן נוספים בני שנה כל אחד, ובלבד שאורך תקופת התפיסה הכוללת לא יעלה על 3 שנים. ככל שתידרש החזקת המקרקעין למשך פרק זמן ארוך יותר, יהיה צורך לרכוש את הזכויות במקרקעין בדרכים הרגילות שנקבעו לכך בחוק, למשל בפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור).

שימוע - מוצע לקבוע כי טרם מתן צו התפיסה, תינתן לבעל המקרקעין או המחזיק בהם, האפשרות להציג התנגדותו לתפיסה בפני ועדה מיוחדת שתוקם במשרד הביטחון. לאחר שמיעת ההתנגדות תהיה הוועדה רשאית להמליץ לשר בדבר תפיסת המקרקעין, לרבות התנאתה בתנאים. מוצע כי יו"ר הוועדה יהיה היועץ המשפטי למערכת הביטחון, וכי חבריה הנוספים יהיו נציג שר הביטחון ונציג ציבור בעל התאמה ביטחונית שימונה בידי שר הביטחון. נוכח הדחיפות מוצע בתזכיר כי ההתנגדות תוגש לוועדה בתוך 21 יום. עם זאת, בנסיבות מיוחדות, מוצע לקבוע כי יו"ר הוועדה יהיה רשאי לקבוע מועד קצר יותר שלא יפחת משבעה ימים. בהתאם לכך מוצע גם לקבוע כי הוועדה תדון בהתנגדות ותקבל החלטה לגביה בתוך 7 ימים מיום שהוגשה.

פיצוייםמוצע לקבוע כי הפיצוי שישולם לבעל המקרקעין בגין התפיסה יהיה דומה לפיצויים המשתלמים בגין הפקעת מקרקעין, בהתאם להוראות פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), וכך גם נוהל ההשגה לגביו והקביעה כי קיומו של סכסוך על גובה הפיצויים לא יהווה עילה לעיכוב תפיסת החזקה במקרקעין;

תפיסת מקרקעין בצו תפיסה מיוחד – בתזכיר מוצע לקבוע חריג להסדר התפיסה שבחוק, אשר יאפשר את תפיסת המקרקעין בהליך מזורז באמצעות צו תפיסה מיוחד. תוקפו של צו תפיסה מיוחד לא יעלה על 45 יום של תפיסה בפועל, והוא לא יינתן לגבי מקרקעין שהם בית מגורים.

 

רשות מקרקעי ישראל

תזכיר חוק מקרקעי ישראל (השגה על שומות מקרקעין), התשמ"ד-2013

ביום 3.11.13 פורסם תזכיר חוק מקרקעי ישראל (השגה על שומות מקרקעין), התשע"ד-2013 (להלן –  "תזכיר החוק").

מטרת החוק המוצע הינה, להסדיר בחקיקה ראשית את פעילותה של ועדת השגות על שומות במקרקעין שהוקמה בהתאם להחלטה מס' 1181 של מועצת מקרקעי ישראל.

בשנת 2005, הוקמה ועדה ציבורית לרפורמה במקרקעי ישראל ('ועדת גדיש'), אשר המליצה בין היתר על בחינת מנגנוני הערר על החלטות השמאי הממשלתי הראשי בהשגות על שומות מקרקעין הנערכות במסגרת עסקאות עם רשות מקרקעי ישראל.

בעקבות הדו"ח הוקמה ועדה מיוחדת שהמליצה על יצירת הליך השגה מנהלי בפני ועדת השגות. זאת על מנת לאפשר טיפול יעיל והוגן במחלוקות שבין האזרח לבין רשות מקרקעי ישראל לגבי שווי המקרקעין, אשר מתגלעות בעיקר במקרים בהם נערכת שומה של נכסים המוחזקים בידי האזרח בחוזה חכירה, כאשר הוא מבקש לנצל זכויות בניה נוספות בנכסים אלו, לשנות את ייעודם וכד', פעולות אשר בגינן, כמתחייב מחוזה החכירה, עליו לשלם לרשות תמורה הנגזרת משווי המקרקעין.

המלצות הוועדה גובשו לכדי תזכיר חוק שפורסם בשנת 2007, ולבסוף הוטמעו הוראותיו בהוראות החלטה מס' 1181 של מועצת מקרקעי ישראל אשר מכוחה הוקמה והחלה לפעול ועדת ההשגות.

כעת, הופץ מחדש תזכיר החוק, בתוספת שינויים הכרחיים, במסגרת הכנת הצעת חוק שנועדה להסדיר את פעילותה של ועדת ההשגות ולעגנה בחקיקה ראשית, כמו גם את הליך התקיפה של החלטותיה.

החוק יחול על שומות המוצאות במסגרת עסקה הפטורה ממכרז במקרקעי ישראל המנוהלים על ידי רשות מקרקעי ישראל, (להלן – "שומות מיוחדות"), והן כאלה הנערכות ע"י שמאי המועסק על ידי רשות מקרקעי ישראל . יחד עם זאת, החוק לא יחול על שומות הנערכות לצורך קביעת פיצויי הפקעה.

עיקרי החוק המוצע הינם:

בקשה לעיון חוזר בשומה –

מתקשר המבקש לטעון כנגד שומה, למעט שומה מיוחדת, שהוצאה בעניין עסקה שהוא מבקש לכרות עם רשות מקרקעי ישראל, יהיה רשאי להגיש בקשה לעיון חוזר על השומה.

הבקשה תידון על ידי מנהל הלשכה המחוזית במחוז שבו מצויים המקרקעין או סגנו, ואם אלה היו מעורבים בהכנת השומה, על ידי שמאי ממשלתי מחוזי אחר.

בהחלטה בבקשה לעיון חוזר ניתן לקבל את הבקשה או לדחותה, כולה או מקצתה להגדיל את הסכום שנקבע לתשלום בשומה או בשומה המיוחדת לפי העניין, להורות על השלמתן או על עריכת שומה חדשה בידי השמאי שערך את השומה או בידי שמאי אחר.

על פי נוסח התזכיר המוצע לאפשר לבצע עסקה עוד בטרם התקבלה החלטה סופית, ובלבד ששולם הסכום שאינו שנוי במחלוקת או 75% מן השומה, לפי הגבוה, וכן הופקדה ערבות בנקאית להבטחת תשלום שאר הסכום.

ועדת השגות

מוצע לקבוע את הקמתה של ועדת השגות. ועדת ההשגות תהא בת שלושה חברים, והם עורך דין עובד המדינה, שיהיה יושב ראש הוועדה; השמאי הממשלתי הראשי או סגנו, וכן שמאי הכלול ברשימת השמאים המכריעים לפי הוראות פרק ט1 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, אשר ימונה בידי יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין.

כאמור, ועדת ההשגות פועלת כיום מכוח החלטה 1181 של מועצת מקרקעי ישראל ומוצע לאפשר את המשך פעילותה ולהחיל עליה את הוראות חוק זה.


סמכויות ועדת ההשגות על פי החוק המוצע הינן
:

* לדון הן בהשגות של מתקשר על החלטות של מנהל הלשכה המחוזית בבקשות לעיון חוזר, הן בהשגות על שומות המיוחדות והן בהשגות של רשות מקרקעי ישראל על החלטות מנהל הלשכה מחוזית או סגנו בבקשות לעיון חוזר או על שומות מיוחדות.

* לאשר את ההחלטה בבקשה לעיון חוזר  או את השומה המיוחדת, לבטלן או לשנותן, וכן תהא רשאית להגדיל את הסכום שנקבע בהחלטה בבקשה לעיון חוזר או את השומה המיוחדת, להורות על השלמתן או על עריכת שומה חדשה.

מוצע לקבוע כי החוק יחול גם על שומות שהוצאו ערב תחילתו, ובלבד שלא החל הדיון בהשגה אודותן ולא חלף המועד להגשת השגה בגינן.

כן מוצע, על מנת לאפשר את המשך הדיונים המתנהלים כיום בפני הוועדה, לקבוע כי יראו השגות שהוגשו בפני הוועדה והדיון בהן החל, כאילו הוגשו לפי הוראות חוק זה.

ערעור מנהלי על החלטה בהשגותמוצע לקבוע, כי בגין החלטה  של ועדת השגות יהיו המתקשר ורשות מקרקעי ישראל רשאים להגיש ערעור מנהלי.

מועצת מקרקעי ישראל  אישרה מודל שיאפשר שיווק אפקטיבי של קרקעות וקבלת היתר בניה
בתוך שנה וחצי מעת השיווק

ביום 6.11.2013 בישיבת מועצת מקרקעי ישראל בראשותו של שר הבינוי והשיכון אורי אריאל, אישרה מועצת מקרקעי ישראל את מודל "הסכמי הגג"  שיזמה רשות מקרקעי ישראל ושנועד לפעולה מול רשויות מקומיות, במטרה להסיר חסמי שיווק ופיתוח ולהאיץ את קצב הבנייה על קרקעות ששווקו ליזמים בתכניות שהיקפן עולה על 5,000 יח"ד. מודל זה נבנה לאור העובדה שנמצאו כשלי שוק רבים ב"תהליך ייצור" יחידות המגורים שהביאו לעליית מחירי הדיור. כשלי השוק התגלו בכל "תהליך הייצור": התכנון הסטטוטורי, השיווק, הפיתוח והיתרי הבניה.

מניתוח של מספר מקרים, עולה, כי אחד הכשלים הינו פרק הזמן הארוך מהשלמת מועד התכנון לבין מועד שיווק הקרקע ובין מועד השיווק לבין מועד קבלת היתר הבניה ותחילת הבניה. פערי זמן אלו נובעים משורה של חסמים אשר משך הטיפול בהם הינו ארוך במיוחד כגון חסמי תחבורה, ביוב, היעדר מוסדות ציבור וכיו"ב. היעדר פתרון ממשי לחסמים אלו גורם לשיווק שאינו אפקטיבי ואינו מאפשר את ירידת מחירי הדיור.

ההסכמים האמורים, ייקחו בחשבון, את מכלול המטלות אשר יש לבצע במקביל לשיווק הקרקע, על מנת להבטיח כי שיווק זה יהווה שיווק אפקטיבי, ובכלל זה: תשתיות ומוסדות ציבור.

במסגרת ההסכמים ירוכזו ויפורטו כל המרכיבים האמורים, לרבות עלות, מקורות מימון, גורם אחראי ולוחות זמנים לביצוע והכל על מנת להבטיח השלמת ביצועם של הנ"ל בהתאם ללוחות הזמנים לשיווק ולאכלוס יח"ד.

כריתת הסכמים כאמור, תייצר וודאות לכל הגורמים המעורבים בפרויקט, בכל הקשור בתקציבים ובקביעת לוחות זמנים מוגדרים לביצוע כל הנדרש לקבלת היתר בניה עד ולא יאוחר משנה וחצי מעת השיווק.

מנהל רשות מקרקעי ישראל, בנצי ליברמן, אמר כי "מתווה הסכמי הגג הוא מהלך שובר שוויון שיהפוך את שיווקי רשות מקרקעי ישראל לשיווקים אפקטיביים שיצמיחו עשרות אלפי יחידות דיור , באזורי הביקוש, תוך זמן קצר ומדיד".


רשות מקרקעי ישראל תקצה קרקע בהנחה ניכרת ליזמים בפרויקטים של פינוי בינוי

בישיבת מועצת מקרקעי ישראל מיום 6.11.2013 כמפורט לעיל אישרה מועצת מקרקעי ישראל , בין היתר, כי רשות מקרקעי ישראל תקצה ליזמים בפרויקטים של התחדשות עירונית (פינוי בינוי)  קרקע בבעלות מלאה ובהנחה ממחיר הקרקע עד 80% משוויה כדי לאפשר ישימות כלכלית וקידום פרויקטים של התחדשות עירונית.

במטרה לעודד פרויקטים של התחדשות עירונית (פינוי בינוי) ולאור הקושי שהתעורר בנכונות יזמים לקחת על עצמם לקדם מיזמים מסוג זה, אישרה המועצה את ההחלטה, זאת במטרה להגדיל  את הכדאיות הכלכלית והרווח היזמי הצפוי להתקבל מאותם מיזמים.

 המועצה אישרה לאגודות בישובים באזורי עדיפות לאומית לרכוש זכויות ב 12 מגרשים במטרה להשכירם למשפחות או ליחידים שיבקשו לבחון אפשרות מגורים במקום לפני רכישת מגרש, זאת במטרה לעודד משפחות ויחידים לעבור להתגורר ביישובי קו עימות או בישובים באזור עדיפות א', כך שיתגוררו בהם זמנית על מנת לבחון את אפשרות המגורים במקום. לאחר שמגרשים אלו ירכשו על ידי המתגוררים בהם ויחדלו מלשמש למטרת השכרה זמנית, תאפשר רשות מקרקעי ישראל לאגודה להשלים רכישת מגרשים עד ל 12 מגרשים.

הסדר זה אושר למשך 7 שנים.

 

החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1294- הסכם להעברת הפעילות התעופתית אזרחית משדה דב

ביום 14.10.13 אישרה מועצת מקרקעי ישראל את ההסכם שנחתם ביום 12.8.2013 בין רשות מקרקעי ישראל לבין רשות שדות התעופה בישראל, שמטרתו העברת הפעילות התעופתית האזרחית משדה דב כחלק מהמהלך לפינוי שדה דב והקמה תחתיו של מתחם עירוני ובו אלפי יחידות דיור.

עקרונות ההסכם שנחתם הינם:

א.     הפסקת כל הפעילות התעופתית האזרחית בשדה דב, פינויו והשבתו לרשות מקרקעי ישראל עד לא יאוחר מיום 30.6.2016.

ב.     העתקת, התעופה האזרחית הכללית שתתפנה משדה דב, לנמל התעופה על שם דוד בן גוריון ולשדות התעופה במחניים ובחיפה. רשות מקרקעי ישראל תישא בעלויות ההגירה הישירות הנגזרות מפינוי שדה דב.

ג.      לשם קליטת הפעילות התעופתית המתפנה משדה דב, תקצה רשות מקרקעי ישראל לרשות שדות התעופה, מקרקעין בבסיס חיל האוויר 27, על פי תנאי החכירה הנהוגים בין רשות מקרקעי ישראל לרשות שדות התעופה.

עדכוני פסיקה

ע"א 738/10 מפיד מחמוד קאסם דבאח ו-8 מערערים נוספים נ' מדינת ישראל
בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים
בפני הרכב כב' הש' א' חיות, ע' פוגלמן ו-י' עמית


ב"כ המשיבה
: עו"ד משה גולן

שווי השוק משקלל את המידע שידוע לקונה מרצון למוכר מרצון בנקודת זמן מסוימת,
ולא ניתן "לתקן" אותו בדיעבד

ענייננו בערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה כב' הש' רון סוקול, הנסב על שוויין של חלקות המקרקעין שהפקיעה המשיבה.

המערערים הינם יורשיו של בעל זכויות בקרקעות שהופקעו על ידי המשיבה (להלן – "המדינה") ומהוות כיום חלק משטחה המוניציפאלי של העיר כרמיאל. הקרקע הופקעה על ידי המדינה בתחילת שנות ה- 60 של המאה הקודמת. ערב ההפקעה חלה על המקרקעין תכנית בניין מנדטורית The Galilee District Regional Outline Planning Scheme אשר סימונה הרשמי הינו RP/50/42 שסיווגה את ייעוד המקרקעין כאזור חקלאי (agricultural zone) (להלן – "התכנית"). מעמדה של התכנית המנדטורית כתכנית מתאר מקומית. המערערים הגישו תביעה לפיצוי הפקעה לבית המשפט המחוזי.

המחלוקת העיקרית שנתגלעה בין הצדדים בבית משפט מחוזי התמקדה בשאלת פרשנותו של פסק הדין בע"א 9355/02 מדינת ישראל נ' ראשד, פ"ד נח(4) 406 (2004) (להלן – "עניין ראשד"). המערערים טענו כי בעניין ראשד,  נקבע כי התכנית המנדטורית התירה בניית בית מגורים בכל חלקה המיועדת לשימוש חקלאי. בפסק דינו עמד בית משפט מחוזי על עיקרי הלכת ראשד וקבע כי לא ניתן להסיק מפסק הדין כי בכל חלקה באזור חקלאי יש להעריך דונם אחד כקרקע לבנייה. נוסף על כך בית המשפט דחה את חוות הדעת של שמאי המערערים, שכן לא הסתמכה על שיטת הערכת שווי מוכרת, אלא ביסס את הערכתו על פסקי דין ומאמרים. על פסק דין זה הוגש ערעור לבית המשפט העליון.

בית המשפט העליון דחה את הערעור. בית המשפט חזר על ההלכה לפיה הערכת שווי קרקע לצורך פיצויי הפקעה נעשית, על פי התמורה שהייתה משתלמת בעסקה מרצון, נכון ליום פרסום ההודעה ברשומות, כאשר מטרת הפיצוי היא להעמיד את בעל הזכות במקרקעין באותו מצב כספי שבו היה עומד אלמלא ההפקעה, באופן שיתאפשר לו לרכוש זכות או טובת הנאה דומה לזו שהופקעה מידיו. לעניין שיטת חישוב ערך הקרקע, חזר בית המשפט העליון על ההלכות לפיהן יש להתחשב רק באותם שימושים המתאפשרים על פי ייעודה התכנוני של הקרקע נכון למועד ההפקעה.  בית המשפט העליון בחן את טענות המערערים בעניין ראשד ופסקי הדין שניתנו בעקבותיו והחליט לדחות טענות אלה. בית המשפט העליון קבע כי העסקאות אותן הציג שמאי הועדה במסגרת השיטה ההשוואתית, כבר משקפות את ערכו המלא של פוטנציאל הבנייה במועד הקובע, ולפיכך אין לשקלל את פוטנציאל המגורים בשווי הקרקע פעם נוספת.

בית המשפט חזר על ההלכות בעניין עליונותה של שיטת ההשוואה על פני יתר שיטות השומה וקבע שזו אף מתעצמת מקום בו הערכת השווי מתבצעת שנים רבות לאחר ההכרזה על ההפקעה, כך שקיים קושי ממשי להעריך את שווי הקרקע. בית המשפט ציין כי שווי השוק כשמו כן הוא, משקף ומשקלל את המידע אשר ידוע לקונה מרצון למוכר מרצון בנקודת זמן מסוימת, ולא ניתן "לתקן" את שווי השוק בדיעבד בטענה שצריך היה להתחשב במידע מסוים אשר לא עמד בפני השוק בתקופה הרלוונטית.  עוד קבע קיומם של נתוני ההשוואה מעביר את נטל ההוכחה אל הנפקעים, אשר נדרשים להוכיח כי פוטנציאל המגורים בעניינם הפרטני גבוה באופן משמעותי מפוטנציאל המגורים של המקרקעין בעסקאות להשוואה, נטל שלא הורם. לפיכך, כאמור, דחה את הערעור.

הערת מערכת:

פסק-הדין שב על עקרונות בסיס בתחום ההפקעות והפיצויים לפיהם, שיעור הפיצוי נקבע קודם כל על בסיס שווי השוק, וזה נלקח ראשית מעסקאות ההשוואה במקום, כמו כן שב בית המשפט על הכלל לפיו, יש לבחון את הנתונים למועד הקובע ולא בדיעבד.

אין לנו אלא לתמוך יתדותינו בעקרונות אלו, שנראה כי נשתכחו לאחרונה בחלק מפסקי הדין וההחלטות הניתנים בענייני הפקעות ובעיקר בתביעות פיצויים על פי סעיף 197 לחוק, גם בעת שאלו דנים בפיצוי שהינו שלב מקדמי לקראת הפקעה, להם חודרים רעיונות חדשים שסותרים את החוק ופסיקה מפורשת מעין זו של בית המשפט העליון ומביאים לתוצאה שאינה צודקת לעניות דעתנו.

ע"א 4859/11 עיריית נס ציונה ואח' נ' סאדאב חברת לבניין בע"מ ואח'
בית המשפט
העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים
בפני הרכב כב' הש' מ' נאור, ע' פוגלמן ו
-ד' ברק-ארז


ב"כ המשיבים
: עו"ד יורם זמיר

דרישת עירייה מיזם למימוש התחייבות קיום מטלה ציבורית נתונה לתקופת התיישנות

ענייננו בערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בת"א במסגרתו נדחתה מטעמי התיישנות, תביעה כספית שהגישה המערערת היא עיריית נס ציונה, כנגד המשיבים, חברת סאדאב חברה לבניין בע"מ ובעלי המניות בה ומנהליה.

התביעה מבוססת על כתב התחייבות משנת 1991 שנתנה המשיבה, שהינה חברה יזמית של פרויקט מסחרי בנס ציונה, בניין אולמי ויטראז' וה"קניותר", בגדרו התחייבה החברה לשלם לעירייה סך השווה ל- 335,000 דולר עבור מקומות חניה באזור הפרויקט המסחרי, שהרשות תפעל לפיתוחם, מיד לאחר הוצאת דרישה על ידי העיריה.

דרישת העירייה למימוש ההתחייבות והערבות הופנתה לחברה כ-20 שנה לאחר שניתנה ההתחייבות ולאחר שהוחל הפעלתו של הפרויקט.

החברה טענה כי תביעת הרשות למימוש ההתחייבות התיישנה ולא ניתנת עוד למימוש.

בית המשפט העליון דחה את הערעור והותיר את פסק דינו של בית משפט קמא מפי כב' הש' י' גייפמן, בקבעו כי דיני ההתיישנות מגנים על אינטרסים של בעלי הדין, מחד מעניקים לתובע שהות מספקת להגשת תובענה ולנקיטת פעולות נוספות מחוץ לכותלי בת המשפט כגון פשרה ומאידך על אינטרס הנתבע לוודאות יחסית לגבי מצבו, בין השאר הכספי, וכן יכולתו למצוא ולשמור ראיות והוכחות, אשר ככל שהזמן חולף קשה להשיגן. אינטרס נוסף הינו הציבורי, כשבראשו עומדת השמירה על משאבי הזמן השיפוטיים.

אינטרסים אלו, סבר בית המשפט העליון, באים לידי ביטוי בנסיבותיו של המקרה דנא והם מטים את הכף לטובת החברה. כתב ההתחייבות בעניין דנא התייחס לכך שהתשלום יבוצע "מיד ולפי דרישה ראשונה של ראש המועצה". כשמשמעות הדיבור 'עם דרישה' פירושה כי מועד החיוב יתגבש עם ביצוע פעולת הדרישה על-ידי הנושה וכי הנושה יוציא לחייב את הדרישה בתוך זמן סביר. גם מקום בו הנושה לא הוציא לחייב דרישה, יראו את הדרישה כשניתנה על ידו בתוך הזמן הסביר.

זמן סביר ממתי? בית המשפט העליון נדרש לפרשנות עמה התמודד בת משפט קמא בשאלה האם ההתחייבות נועדה להתמודד עם מצוקת חניה או עם הבעיה של אי-התאמה לתקן החניה הנדרש, וקבע כי בשני המקרים יש מקום לקבל את טענת ההתיישנות. ככל שההתחייבות נועדה להתמודד עם הבעיה של מחסור בחניה בפועל, הרי שהעירייה הייתה צריכה לשלוח דרישת תשלום מיד עם תחילת הפעלתו של הפרויקט או זמן קצר לאחר מכן ואילו אם ההתחייבות נועדה להתמודד עם ההשלמה הנדרשת של תקן החניה, הרי שגם אם השלמת התהליך של הכשרת מקומות חניה נוספים עשויה לארוך שנים רבות, ולפיכך העיריה הייתה צריכה להתחיל בהליך התכנוני באופן מידי, אשר יאפשר לחברה לתכנן פעולותיה ולהיערך בהתאם.

בנסיבות אלה, ניתן להעריך שאת תקופת ההתיישנות יש למנות מהמועד בו העיריה דנה בנושא מצוקת החניה (בשנת 1994) ובחלוף 3 שנים ממועד מתן כתב ההתחייבות, המהווה זמן סביר במהלכו ניתן היה לצפות כי ייעשה לפחות תכנון ראשוני. לאור האמור, קבע בית המשפט כי עילת התביעה התיישנה כבר במרוצת 2001 (בעוד שבפועל התביעה הוגשה בשנת 2006).

כהערה ציין בית המשפט כי מהיבט של האינטרס הציבורי בהכשרת מקומות חניה, מתעוררת אי-נוחות מסוימת כאשר היזם יוצא "נקי" מהתחייבות שנטל על עצמו לטובת הציבור. אולם, במקרה זה לא ניתן להתעלם מן הנזקים הכרוכים בעיכוב הפעולה מצידה של העירייה, שלכאורה התרשלה באופן שבו טיפלה בעניין.

בית המשפט דחה את הערעור וחייב את העיריה בתשלום הוצאות בסך של 20,000 ₪.

 

הערת מערכת:

אנו סבורים כי לנסיבותיו נראה שפסק-הדין הינו נכון וצודק, טענת התיישנות הינה אמנם טענה קשה שבמקרים מסוימים על אף שברור הוא כי קיים חיוב, עדיין יחמוק החייב ממילוי ההתחייבות, אולם מדובר בטענה שרשויות מקומיות וגופים ציבוריים מעלות כמעט בכל תובענה שמוגשת כנגדם.

אם רשות ציבורית שאמונה על שמירת ראיות ומסמכים יכולה לטעון טענת התיישנות, קל וחומר הוא שגוף פרטי זכאי להתגונן בטענה זו, שכן אחר 20 שנה מעת היוולד עילת התביעה, יקשה עליו להוכיח טענותיו בעת שיידרש לשלם.

נזכיר אף כי לפני זמן לא רב אישר בית המשפט העליון אף את חלות דיני ההתיישנות בענייני הפקעות מקרקעין, וקבע כי רשות תוכל לחמוק מפיצוי קנייני בטענה זו, אם כן מה ילינו הרשויות כלפי הפרט?

ת"צ (מרכז) 17616-09-10 שולמית לוינסון נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה חולון
בית המשפט
המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים בפני כב' הש'  מיכל נד"ב

אושרה בקשה לאישור תובענה ייצוגית בגין גביית אוטומטית של ריבית פיגורים על סכום היטל ההשבחה לאורך מלוא התקופה שמיום המימוש ועד יום התשלום
וזאת אף אם התארכות ההליך אינה בעטיו של הנישום

 

ב"כ התובעים: עוה"ד נמרוד אסיף ועדית זמר.

ענייננו בבקשה לאישור תובענה ייצוגית (להלן – "הבקשה לאישור") כנגד הועדה המקומית לתכנון ובניה חולון (להלן – "הועדה המקומית") במסגרתה נטען, כי האחרונה גובה ריבית פיגורים בשיעור 0.75% לחודש על סכום היטל ההשבחה, בגין מלוא התקופה שמיום מימוש הזכויות ועד יום התשלום, באופן אוטומטי, אפילו אם התארכות ההליך אינה בעטיו של הנישום, וזאת בניגוד לפסיקת בתי המשפט.

כידוע, ועדות מקומיות גובות היטל השבחה עקב השבחה הנובעת מאישור תכנית, הקלה או התרת שימוש חורג, לפי סעיף 196א בחוק התכנון והבנייה תשכ"ה -1965 (להלן: "חוק התכנון"). עם זאת, חובת תשלום ההיטל קמה ביום מימוש הזכויות הנובעות מההשבחה, מימוש הינו מכר או הוצאת היתר בנייה.

בית משפט חזר על סדרי הדין במסגרת ההליכים לקביעת שווי היטל ההשבחה המצויים בתוספת השלישית לחוק התכנון (להלן – "התוספת השלישית") ולפיהם, הוועדה המקומית מעבירה לנישום שומה שערך שמאי מטעמה (להלן – "שומת הועדה"), החייב יכול להסכים לשומה ולשלמה, אך הוא גם רשאי להשיג על השומה. לפי סעיף 14 בתוספת השלישית, בנוסחו לפני תיקון 84 תשס"ח אשר נכנס לתוקף ב-1.5.09 (שביטל את שלב השומה האחרת והעביר את הצדדים ישירות לשלב השמאי המכריע, אשר אינו נבחר עוד על ידי הצדדים אלא מתמנה מתוך רשימה), כדי להשיג על גובה שומת הועדה, על הנישום להגיש לוועדה המקומית "שומה אחרת" של שמאי מטעמו. לאחר זאת מנסים הצדדים להגיע להסכמות על גובה השומה. אם אינם מגיעים להסכמה, בוחרים הוועדה והנישום שמאי מכריע ששומתו תחייב את הצדדים. הליכים אלה מטבע הדברים אורכים זמן.

טענתה המרכזית של המבקשת בבקשה דנן הינה, כי הועדה המקומית מחייבת נישומים אוטומטית בריבית פיגורים בגובה 0.75% לחודש, על היטל ההשבחה בגין מלוא התקופה שמיום מימוש הזכויות ועד יום התשלום, וזאת אף אם הימשכות ההליכים אינה בעטיו של הנישום. החיוב בריבית הוא על פי סעיף 15 בתוספת השלישית הקובע שעל תשלום היטל השבחה יחול חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) תש"ם -1980 (להלן: "חוק ההצמדה"). זאת היא עושה, בניגוד מוחלט לקביעות רבות של בתי משפט השלום ובפרט ע"א (שלום ראשל"צ) גרינשטיין נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה [פורסם בנבו] (30.7.07) (להלן – "הלכת גרינשטיין") שנדרשו לסוגיה חזרו וקבעו, כי אין להטיל על הנישומים בהיטל השבחה, ריבית פיגורים בגין תקופות, שמיום המימוש ועד ליום התשלום, אשר בהן נמשכו ההליכים שלא בעטיו של הנישום (סייג לקביעה זו הוא שעל הנישום לשלם בסמוך ליום המימוש את הסכום שאינו שנוי במחלוקת, דהיינו את סכום ההיטל לפי שומת השמאי מטעמו).

לפיכך, הסעד המבוקש הוא השבה של סכומי הריבית העודפים שנגבו ב-24 החודשים עובר להגשת התובענה, בצירוף ריבית בשיעור 0.75% והפרשי הצמדה מיום תשלום ההיטל ועד ליום ההשבה.

הועדה המקומית טענה מצידה, בין היתר, כי היא אינה מתנגדת להלכת "גרינשטיין" ואף פועלת לפיה בפועל. יחד עם זאת, טענה הועדה המקומית כי הנסיבות בגינן חל עיכוב בהליכי בירור החבות בהיטל השבחה שונות ממקרה למקרה, וכפועל יוצא לא קיימת כאן שאלה משפטית משותפת לקבוצה הדורשת הכרעה ואף לא קיימת כל עילה למבקש שבעניינו בירור גובה ההיטל התעכב בשל סיבות וגורמים התלויים בו (שמאי המבקשת עמד על כך שכל השומות שבטיפולו יועברו להכרעת שמאי אחד). לפיכך נטען, כי הדרך היעילה להכריע במחלוקת בעניין חיובי הריבית היא על ידי בחינת כל מקרה לגופו, על כן תובענה ייצוגית אין בה לייעל את ההליך.

בכדי לבחון את טענות הצדדים נדרש בעיקר בית המשפט לבחינתו של סעיף 8 לחוק התובענות הייצוגיות, תשס"ו-2006, שקובע את התנאים המצטברים שבהתקיימם יאשר בית המשפט את בירורה של תובענה כתובענה ייצוגית.

השאלה המרכזית שנבחנה על ידי בית המשפט היא האם קיימות שאלות משותפות לקבוצה והאם הורם הנטל כי קיימת אפשרות סבירה שהן תוכרענה לטובת הקבוצה. בעניין זה פסק בית המשפט, כי לאור העובדה שפסיקת בתי המשפט והלכת "גרינשטיין" מוסכמת על הועדה המקומית ולטענתה היא פועלת על פיה, הרי שאין בין הצדדים מחלוקת משפטית. המחלוקת בין הצדדים, המשותפת לקבוצה היא אם כן מחלוקת עובדתית. בנוסף ולאור העובדה שבהתאם לטבלת שומות אשר הומצאה לבית המשפט, לפיה נראה כי 115 מתוך 117 נישומים חויבו לכאורה בריבית פיגורים (מבלי שהופחת אפילו יום אחד, למרות שמן ההיגיון הוא שהזמן להכנת השומה המכרעת לוקח למצער מספר ימים), הרי שמדובר במדגם גדול יחסית אשר לצורך שלב דיון זה יש בו כדי להרים את הנטל הלכאורי הראשוני לקיומה של עילת התביעה הנטענת, קרי חיוב אוטומטי, בלא ניכוי של מועדים כלשהם, בניגוד להלכת "גרינשטיין". עוד ציין בית המשפט, כי אפילו יש בין השומות  דלעיל שומות מוסכמות, הרי שלא ברור שההסכמות התייחסו גם לחיובי הריבית.

עוד קבע בית המשפט, בין היתר, כי לאור העובדה שנושא של היטל השבחה הוא עניין שבמומחיות, אשר גם עורכי דין רבים אינם מצויים בו, הרי שבעניין זה די בכך שהתובע הייצוגי הוא בעל אינטרס אמיתי (כמו המבקשת בענייננו), כי אז יהא רשאי הוא לנהל את התובענה באמצעות עורכי דינו שידריכוהו בפן המקצועי.

אשר לשונות בין יחידי הקבוצה בשל החישוב הפרטני שיידרש לגבי כל אחד מהם, אם תתקבל התביעה – קבע בית המשפט, כי הצורך בחישוב פרטני של הריבית עם כל נישום בהתאם להלכת
"גרינשטיין", שיידרש לשנתיים אחורה, במקרה קבלת התובענה לאחר אישורה אינו נראה לו סבוך ולא כל שכן סבוך במידה שיש בה להצדיק דחיית הבקשה לאישור התובענה בשל כך
.

בסופו של דבר, אישר בית המשפט את הבקשה כאמור בקבעו כי התובענה הייצוגית שלפניו היא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת העובדתית, שכן תוצאותיה רלבנטיות לכלל הנישומים ששילמו למשיבה ריבית פיגורים בגין היטל השבחה, אשר חויבו בריבית האמורה בגין תקופות בהן נמשך הליך השומה מיום המימוש ועד הודעת התשלום, שלא בעטיים של הנישומים, וזאת בתקופה של 24 חודשים שקדמו להגשת בקשת האישור ועד מועד אישור התובענה.

הערת מערכת:

כפי שציינו בעבר, סוגיית חלות הריבית בענייני היטל השבחה, צריכה ליהיות מוסדרת בחקיקה או בחקיקת משנה שכן הינה נשוא להתדיינויות רבות בערכאות, בעיקר לאור שיעורה שהינו משמעותי ביותר ויכול להשפיע על שיעור ההיטל ועל כל החלטה  שעל הבעלים לקבל, לרבות האם לשלם את היטל ההשבחה גם אם מנהלים הליכים ערעוריים על שיעור ההיטל.

אנו סבורים כי יש מקום לתקן ולקבוע ריבית סבירה יותר, בדומה למיסוי מקרקעין ומס הכנסה, ואף להוסיף ולקבוע את התקופה בה תשולם ריבית.

עת"מ 40256-07-13 הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אשדוד נ' שמחה צימרמן ואח'
בית משפט לעניינים מנהליים באר שבע בפני כב' הש' מרדכי לוי

 

ב"כ המשיבים: עו"ד אביטל אופק ופרקליטות מחוז דרום-אזרחי


חלוקת מבנה מגורים והכשרתו למגורי מספר בני משפחה, אינו מהווה פיצול דירה,
כאשר אין פיצול תשתיות

עניינו בעתירה שהגישה הועדה המקומית לתכנון ובניה אשדוד (להלן – "הועדת המקומית") בגין החלטת המשיבה 3 היא ועדת ערר מחוזית לתכנון ובנייה, מחוז דרום (להלן – "ועדת הערר") לקבל באופן חלקי ערר שהגישו המשיבים – שמחה וצבי צימרמן (להלן – "צימרמן") על החלטת העותרת בעניין בקשה להיתר בנייה.

צימרמן הנם בעלי הזכויות במבנה מגורים דו משפחתי באשדוד גוש 2198 חלקה 91 מגרש 181 (להלן –  "הנכס"). על המגרש האמור ניתן לבנות סה"כ 2 יחידות דיור כולל הבית הצמוד.

צימרמן ביצעו עבירות בניה מרובות בנכס בגינן הוגש נגדם כתב אישום, כאשר, בין היתר, בנו 4 יחידות דיור נפרדות בנכס באמצעות סגירת שטחים קיימים ותוספות בנייה.

במקביל להליך הפלילי, דנה הועדה המקומית בבקשת צימרמן למתן היתר בנייה, לכל התוספות והשינויים שביצעו בנכס , אלא שהועדה המקומית דרשה כתנאי לאישור הבקשה אישור מחלקת הפיקוח כי בוטלה החלוקה ליחידות דיור. על החלטה זו הגישו צימרמן ערר בטענה כי הנכס משמש למגורים של משפחה אחת בלבד, ואין כל צורך באישור לגבי ביטול החלוקה הפנימית בבית שכן זו מותרת.

ועדת הערר קבעה כי לא ניתן לפצל דירה ליחידות דיור ללא בקשה מפורשת לפיצול ולא משנה זהות מתגורר בנכס, אולם במקרה הנדון סברה כי ניתן לקבל הערר בחלקו  בכפוף לתיקון הבקשה להיתר. עוד הוסיפה והבהירה כי ההחלטה הנה בנסיבות מיוחדות, ואין כוונתה היא כי ניתן לאשר שינויים במסגרת בקשה להיתר ליותר מילד אחד שמתגורר עם משפחתו בבית ההורים. על החלטה זו הוגשה העתירה שבענייננו ע"י הועדה המקומית.

הועדה המקומית טענה כי קבלת עמדה לפיה חלוקת נכס למספר יחידות מגורים נפרדות אינה מהווה פיצול ואינה מחויבת בהיתר בניה שעה שהגרים בנכס הנם בני משפחה אחת – מנוגדת לחוק ולפסיקה.

כאשר במקומות בהם בחר המחוקק להתיר פיצול דירות הרי שעשה זאת במתינות ובזהירות, מתוך ראיה תכנונית רחבה ותוך קביעת חובה לבחון התאמת התשתיות הסביבתיות לפיצול המבוקש.

צימרמן טענו מנגד לגופו של עניין, כי השינויים וההתאמות הפנימיים שביצעו תואמים את הוראות חוק התכנון והבניה, וכי בנכס מתגוררים צימרמן, בנם ונכדיהם בלבד, כאשר אלו ביצעו את כל הוראות ועדת הערר, ביצעו את כל ההתאמות הנדרשות, ואף קיבלו הערות בית המשפט בנוגע לדרישות שונות נוספות שהיה עליהם לבצע.

ועדת הערר טענה כי אין מחלוקת בינה לבין הועדה המקומית לעניין המצב המשפטי באשר לפיצול דירות, אולם הפער בין השתיים נובע מכך שכל אחת מהן מיישמת באופן שונה אותם עקרונות משפטיים ותכנוניים. במקרה הנדון הייתה הועדה קשובה להסברים שקיבלה מאת צימרמן ועל כן אפשרה מתן ההיתר המבוקש, כאשר מדובר בהתאמות שנדרשו על מנת להקל המגורים המשותפים של צימרמן וילדיהם, באופן שבו לא התקיימו סממנים בוטים של פיצול.

בית המשפט קבע כי החלטת ועדת הערר ניתנה בסמכות וכי ההחלטה אינה חורגת ממתחם הסבירות באופן המצדיק התערבות ערכאת הביקורת המנהלית.

המחלוקת בין ועדת הערר לבין הועדה המקומית, כפי ציינה ועדת הערר, היא בעניין היישום של המצב המשפטי, לאור נסיבות העניין.

לבסוף קבע בית המשפט כי החלטת ועדת הערר ניתנה כדין במסגרת סמכותה, והנה סבירה מאוזנת ומסויגת, תוך התחשבות בנסיבות האישיות, המשפחתיות והבריאותיות המיוחדות והחריגות של צימרמן, מצד אחד, ובדין האוסר פיצול דירות מצד שני. כך אף נקבעו סייגים ותיקונים ראויים ומידתיים אחדים, ביניהם: פירוק דלתות מסוימות בנכס, וכן הרחבת רישום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין באופן שבו יובהר כי "לא ניתן לבצע פיצול ורישום של היחידה וכי כל תת החלקה תימכר רק לגורם אחד בבוא היום ולא יותר".

העתירה נדחתה, נפסקו הוצאות בסך של 3,000 ₪ לטובת צימרמן.

הערת מערכת:

נראה כי בשנים האחרונות, עקב הניסיון, הצודק, להילחם בפיצול דירות ובהפחתת הוספת תושבים ללא תוספת תשתיות, פועלות הרשויות גם במקרים בהם אין מדובר כלל בפיצול דירות כי אם בשימוש משפחתי באותה דירה, החלטת בית המשפט מנסה לעשות סדר, נזכיר גם כי לאחרונה ניתנו מספר החלטות מלפני ועדות הערר לגבי שאלת מבחני פיצול דירה.

נציין כי החלטות בעניין זה ניתנות הן בועדות הערר, הן בבתי המשפט האזרחיים והן בבתי המשפט לעניינים מקומיים בהיבט הפלילי, ולא תמיד האבחנות והמבחנים שנקבעים הינם זהים.

ערר (ירושלים) 293/13 -1 פרופ' חיים סומר נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים 

ועדת ערר לתכנון ובניה – מחוז ירושלים בפני כב' יו"ר הועדה עו"ד גלעד הס


ב"כ המשיבה
: עו"ד אירנה טויב

תקנה 2(19) לתקנות סטיה ניכרת, המאפשרת לקבוע בתכנית מקרים שיראו בהם כסטיה ניכרת – לא ביטלה את הלכת בן יקר גת, אולם בהחלט צמצמה אותה וגידרה את גבולותיה.


כאשר קיימת הוראה בתכנית השוללת לחלוטין ובאופן כולל את סמכות הוועדה ואת שיקול הדעת המוקנה לה למתן הקלות בניה, הרי הוראה זו בטלה גם לאחר התקנת תקנה 2(19), ומאידך- כאשר מדובר בתכנית על איסור ספציפי להקלות בנושאים מסוימים בלבד – ההוראה אינה בטלה

עניינו של הערר בהחלטת המשיבה בבקשה להיתר, אשר במסגרתה החליטה המשיבה לסרב לבקשה להיתר להקלה לתוספת יחידת דיור. זאת, בהתייחס למקרקעין הידועים כבית משותף בחלקה 13 בגוש 30184 ברחוב שחל בגבעת מרדכי בירושלים, עליהם חלה תכנית 13204 שפורסמה למתן תוקף ביום 23.2.2011.

התכנית הינה תכנית נקודתית למקרקעין והיא מגדירה באופן מפורש ומפורט את זכויות הבניה ואת הפרמטרים התכנוניים החלים על המקרקעין. ובסעיף י' לתכנית, נקבעו 5 מקרים/שינויים לתכנית שייחשבו לסטייה ניכרת, ובהם הוראה הקובעת כי מספר יחידות הדיור המירבי בתכנית הינו מחייב, וכי כל הגדלה שלו תיחשב כסטייה ניכרת, בהתאם לתקנות התכנון והבניה (סטייה ניכרת מתכנית), תשס"ב-2002.

העורר הגיש בקשה להיתר לשינויים וכן תוספות שונות במקרקעין, ובמסגרת הבקשה להיתר ביקש העורר גם הקלה, כדלקמן:

"הוספת דירה באמצעות פיצול דירה קיימת כאמור בתקנה 2(9א) לתקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית) התשס"ב – 2002".

הוועדה המקומית אשר דנה בבקשה להיתר ובהקלה החליטה לסרב לבקשה להיתר, היות והגדלת מספר יחידות הדיור מהווה סטייה ניכרת, וזאת לאור הוראות התכנית (ולא משיקולים תכנוניים). על החלטה זו הוגש הערר.

העורר טען, כי תקנה 2(9א') לתקנות- הקובעת חריג למקרים המהווים סטייה ניכרת בדרך של הוספת דירה באמצעות פיצול דירה קיימת, גוברת על תקנה 2(19) לאותן התקנות- הקובעת כי סטייה ניכרת תהיה: "סטייה מהוראות תכנית, כשנקבע בתכנית, כי סטייה מהן מהווה סטייה ניכרת".

עוד טען העורר, כי האיסור על מתן הקלות בתכנית הינו איסור גורף, ולכן הוא בטל לאור ההלכה שנפסקה בעניין ע"א 6291/95 בן יקר גת חברה להנדסה נ. הועדה המיוחדת מודיעין, לפיה הוראות התקנות אינן יכולות לבטל סמכות שניתנה בחקיקה ראשית לתת הקלות

ועדת הערר קבעה, כי הדיון בסוגיה הינו דו שלבי. בשלב הראשון יש לבחון – האם ההוראה בתכנית הקובעת כי תוספת יחידות דיור מהווה סטייה ניכרת הינה הוראה בטלה לנוכח הלכת בן יקר גת. ובשלב השני, והיה והתשובה לשלב הראשון הינה שלילית, יש לבחון האם תקנה 2(9א) גוברת על הוראה זו בתכנית ועל הוראות תקנה 2(19) לתקנות סטייה ניכרת.

באשר לשלב הראשון- ועדת הערר קבעה כי על מנת להכריע בסוגיה יש לבחון, האם ההלכה שנפסקה בעניין בן יקר גת עדיין תקפה לאור תקנה 2(19), שתוקנה לאחר פסק הדין. שכן, בהתאם להלכה המחייבת בעניין בן יקר גת, הרי יש לבטל כל סעיף השולל מתן אפשרות להקלה בהיותו נוגד חקיקה ראשית.

אלא, שהלכת בן יקר גת ניתנה טרם תיקון התקנות, כך שנשאלת השאלה האם התקנת תקנה 2(19) ביטלה את הלכת בן יקר גת או למצער צמצמה אותה.

ולעניין זה קבעה ועדת הערר, כי תקנה 2(19) לא ביטלה את הלכת בן יקר גת, אולם בהחלט צמצמה אותה וגידרה את גבולותיה, וזאת בין היתר לאור פסה"ד של ביהמ"ש לעניינים מנהליים בעת"מ (ירושלים) 400/07 מרדכי חי ארנון נ. הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים ואח', הדן במתח בין תקנה 2(19) הנ"ל לבין הלכת בן יקר גת.

ועדת הערר הוסיפה והבהירה לעניין זה, כי פסה"ד בעניין חי ארנון עוסק בסעיף בתכנית בו נאסר באופן כולל על מתן הקלות מכוח התכנית, ולא בסעיף בנוסח סעיף י' שבמקרה זה, או בסעיף אחר בו קיים איסור ספציפי על מתן הקלות בנושא מסוים.

לכן, כאשר קיימת הוראה בתכנית "השוללת לחלוטין את סמכות הוועדה ושיקול הדעת המוקנה לה למתן הקלות בניה" הרי הוראה זו בטלה גם לאחר התקנת תקנה 2(19). ומאידך- כפי שעולה מפסה"ד בעניין חי ארנון, כאשר קיימת "הוראה קונקרטית" בתכנית, המגבילה את האפשרות למתן הקלה, מדובר בהוראה אשר אינה בטלה לנוכח הוראות תקנה 2(19).

כלומר, לאחר תיקון תקנה 2(19) יש לאבחן בין שני סוגים של הוראות: הוראה אשר שוללת באופן כולל את האפשרות למתן ההקלה מהתכנית, הוראה זו בטלה. ולעומת זאת, הוראות אשר שוללות מתן הקלה בפרמטרים ספציפיים נותרות על כנן.

לגופו של עניין, ועדת הערר קבעה כי על אף שההוראה שנדונה בעניין בן יקר גת הייתה דומה במהותה להוראה שבמקרה זה, הרי שלאור הוראות תקנה 2(19) (ששינתה את המצב החוקי ששרר עת נדונה הלכת בן יקר גת) ולאור פסק הדין בעניין חי ארנון, הוראה ספציפית בתכנית, אשר התכנית קובעת לגביה כי לא ניתן יהיה לסטות ממנה או לקבל הקלה ממנה, הינה הוראה תקפה.

ולכן, בעניין זה נקבע כי לא ניתן ליתן הקלות בנושאים הספציפיים המנויים בסעיף י' לתכנית, שנקבע לגביהם כי הם יהוו סטייה ניכרת, וזאת למרות שבתכנית נקבעה יותר מהוראה ספציפית אחת שממנה תהיה אסורה הסטייה מהתכנית.

בנוסף לכך נקבע, כי מתקין התכנית רשאי היה לקבוע שורה של נושאים שלגביהם בלבד סטייה מהתכנית תהווה סטייה ניכרת, וכי מתקין התכנית אינו מוגבל לקביעת נושא אחד בלבד שלגביו ניתן לקבוע, כי הסטייה תהווה סטייה ניכרת.

מאחר ובמקרה זה בסעיף י' אין שלילה "טוטאלית ומוחלטת" של "כל אפשרות" לקבלת הקלה מהוראות התכנית, הרי שהסעיף אינו אוסר הקלות באופן גורף, אלא מונה שורה של פרמטרים לגביהם ייאסר מתן ההקלה, שיש מאחוריהם הגיון תכנוני, הסעיף אינו בטל, ולכן כל סטייה/הקלה מאחד הפרמטרים שנמנו בסעיף – מהווה סטייה ניכרת.

באשר לשלב השני- נקבע כי ההוראה בתקנה 2(9א') מהווה חריג ספציפי לאיסור הקבוע בתקנה 2(9), והיא אינה מהווה היתר כללי למתן הקלה לפיצול דירות, ולכן תקנה 2(19) לתקנות והוראות התכנית גוברות עליה.

כן נקבע, כי אין בלשון התקנה או בתכליתה בכדי לאפשר הוספת יחידות דיור, כאשר הוספה זו אסורה מכוח תקנה אחרת בתקנות סטייה ניכרת, ובוודאי שאין היא יכולה לאפשר את ההקלה כאשר התכנית קובעת הוראה מיוחדת וספציפית האוסרת פיצול שכזה, וכאשר הוראה זו מקבלת תוקף לאור תקנה 2(19).

לפיכך, נקבע כי לא ניתן, מבחינה לשונית או תכליתית, לפרש הוראה הבאה להחריג מקרה מסוים של הוספת יחידות דיור כהוראה הגוברת על כל הוראה אחרת בתקנות סטייה ניכרת או בתכנית.

ועדת הערר הוסיפה לעניין זה, כי מחוקק המשנה, אשר היה מודע היטב לתקנות סטייה ניכרת, ביקש לאפשר הוספת יחידות דיור על דרך של פיצול דירות, רק כאשר אין הוראה מפורשת בתכנית הקובעת כי הוספת יחידות דיור תהווה סטייה ניכרת. כלומר, הוספת תקנה 2(9א) נעשתה תוך כדי שמירה על יתר הוראות התקנות בדבר איסור סטייה ניכרת, וזאת למעט ההוראה הספציפית בדבר הוספת יחידות דיור.

לפיכך, קבעה ועדת הערר, כי פתוחה בידי העורר דרך המלך התכנונית לבקש תוספת יחידות דיור למקרקעין, וזאת בתכנית חדשה, אולם לא הדרך העוקפת של הליך ההקלה.

לאור האמור, נקבע כי הבקשה להקלה במספר יחידות הדיור מהווה סטייה ניכרת, וכי כדין נדחתה הבקשה להיתר על ידי הוועדה המקומית.

 

הערת מערכת:

החלטה אחרת של ועדת הערר הייתה שמה לאות מתה את ההגבלה שתוקנה בתקנות, אולם ועדת הערר הותירה פתח לבחינת המקרים לגופו של עניין, ובדיקת הסבירות של הגבלה בתכנית, ולכאורה ביטול ומניעת האפשרות לאשר הקלות מתכנית.

מאידך, יוצרת ההחלטה אי וודאות מסוימת לפיה גם במקום בו תכנית יוצרת מגבלות, עדיין מגבלות אלו לא תמיד יחזיקו מעמד במקרה מבחן.

ערר (ת"א) 5493/12 חיים גונן נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה תל-אביב
ועדת ערר מחוזית – מחוז תל אביב בפני כב' יו"ר עו"ד מיכה גדרון


ב"כ העורר
: עו"ד משה רז כהן

                          שיקול קנייני במסמך מדיניות תכנוני בסוגיית פיצול דירה כדין

עסקינן בערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב (להלן – "הועדה המקומית") שלא לאשר את הבקשה לביצוע תוספת בנייה לשם פיצול דירה.

העורר הגיש בקשה לביצוע תוספת בנייה לדירתו בשטח של 38.2 מ"ר מכוח תכנית ג' (חדר יציאה לגג), וחלוקת הדירה המורחבת לשתי יחידות דיור באופן שתיווצרנה שתי דירות, האחת בשטח של כ-37 מ"ר והשנייה בשטח של כ-39 מ"ר.

הועדה המקומית סירבה לאשר את הבקשה להיתר מן הטעם, כי היא אישרה ביום 8.12.2004 מסמך מדיניות לעניין צפיפות יחידות דיור מותרת ברחובות מסחריים בהן חלות תכניות 44, 58, 38 ובשכונת מונטיפיורי (להלן – "מסמך המדיניות").

לטענת הועדה המקומית, מסמך המדיניות מוסיף וקובע כי "במידה ומוגשת בקשה לחלוקת דירה/ דירות לבניין קיים (לא כל הבניין), הצפיפות המותרת תהיה ממוצע של 53 מ"ר שטח עיקרי מהשטחים המבוקשים לחלוקה". דהיינו, במקרה של פיצול דירה, חישוב השטח הממוצע של הדירה אינו מתבצע ביחס לכל הדירות בבניין, אלא רק מתוך מספר הדירות המבוקשות לחלוקה.

במקרה הנדון, אם מבצעים את חישוב ממוצע שטח הדירות על פי מסמך המדיניות, כלומר, תוך חישוב השטח הממוצע מתוך הדירות המבוקשות לחלוקה בלבד, מתקבלות דירות שממוצע השטח שלהן קטן מ-53 מ"ר שטח עיקרי, ואולם, לו היו מבצעים חישוב של ממוצע שטח הדירות בבניין כולו לאחר תוספת הדירה כתוצאה מהחלוקה, אין ספק כי השטח הממוצע שהיה מתקבל גבוה בהרבה מ-53 מ"ר.

הועדה המקומית הסבירה את מדיניותה, כי במקרה של פיצול דירה יש לחשב את ממוצע שטח הדירות מתוך הדירות המפוצלות, ולא מתוך כלל הדירות המצויות בבניין, מטעם של הגנה על יתר בעלי הדירות בבניין, שכן אם יחושב השטח הממוצע של הדירות המתקבלות מתוך כלל שטח הדירות בבניין, הדבר יפגע בבעלי דירות אחרות בבניין במקרה שגם הם יהיו מעוניינים לפצל באחד הימים את דירותיהם.

טענה זו הינה קניינית במהותה לדעת וועדת הערר, ואין בינה לבין שיקולים תכנוניים דבר.

ועדת הערר ערכה השוואה בין המקרה דנן לבין ערר 5262/11 פנחס דהאן נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב, שם עסקה וועדת הערר בשאלה, כיצד על הועדה המקומית לנהוג במצב שבו קיימות זכויות בנייה בלתי ממומשות במגרש, ומוגשת לועדה המקומית בקשה להיתר בניה בה מנוצלים אחוזי בנייה מעבר לחלקו היחסי של מבקש ההיתר במגרש, ובאותו מקרה קבעה ועדת הערר כי השיקול שאמור לעמוד לעיני הוועדה הינו שיקול תכנוני וכי קביעת הוועדה בנדון דנן הינה קביעה זרה לשיקולים תכנוניים.

משכך, קבעה הוועדה כי אין לקבל את שיטת החישוב של הועדה המקומית במקרה של פיצול דירה, וכי יהא זה מן הראוי לבטל הוראה זו במסמך המדיניות.

עם זאת, ציינה וועדת הערר כי ראוי לקבוע במסמך המדיניות, כי במקרה של פיצול דירה קיימת, יש להביא לתשומת לב יתר בעלי הדירות בבניין, במסגרת החתמתם על הבקשה להיתר בנייה, את מסמך המדיניות של הועדה המקומית על מנת שהם יהיו ערים למשמעות הקניינית של אישור הבקשה להיתר, דהיינו כי הדבר עלול להגביל בעתיד את יכולתם לפצל את דירותיהם.

במקרה הנדון, חתמו כל יתר בעלי הדירות בבניין על הבקשה להיתר בנייה, ולפיכך קבעה וועדת הערר כי אין צורך לחייב סבב חתימות נוסף מצד השכנים ומשכך אושר הפיצול המבוקש.

הערת מערכת:

כידוע, תופעת פיצול הדירות הינה תופעה שכיחה באזור ת"א ובאזורי מגורים צפופים. מן הראוי שאכן יימצא האיזון, בין מבקשי הדיור לבין בעלי הזכויות והרשויות תוך הסדרת מנגנון תכנון קל ומהיר למעוניינים לפצל את דירתם במסגרת החוק ומנגד שתופעל אכיפה ביד קשה כנגד מפרי החוק ובכך יצאו כולם נשכרים – הן הרשויות והן מבקשי הדיור.

תשומת הלב כי במקרים מסוימים עיריית תל אביב מרחיבה את המדיניות האמורה אף למקרים בהם לא מדובר היה כלל בפיצול דירות אלא בתיקון היתר ושימוש חורג, לדעתנו גישה זו אינה ראויה ואף אינה נובעת כלל ממסמך המדיניות האמור.

בעריכת גיליון זה השתתפו עו"ד דפנה סירוטה הולנדר אריאל פל מתמחה ממשרד צבי שוב


רצ"ב הזמנה לכנס פטור ממס במכירת דירות מגורים לאור הרפורמה החדשה בחקיקה לעיון ורישום לחצו כאן

 

המערכת מברכת את נמעניה וכל בית ישראל בברכת חג אורים שמח !

 

 

Categories : עלונים
Comments סגור לתגובות

.

מי יבקר את החלטת הועדה המחוזית בתכניות שבסמכותה ומתי  ?

עוה"ד צבי שוב ויפעת בן אריה

במאמרנו זה בחרנו להתמקד אפוא, בזכות הערר על החלטת ועדה מחוזית בדבר אישורה או דחייתה של תכנית שבסמכותה, תוך בחינת השאלה האם על אף שבדין קיימות לפרט אלטרנטיבות להשיג על החלטת הועדה המחוזית, המדובר בזכות קיימת מבחינה מעשית או שמא מדובר לרוב באפשרות תיאורטית בלבד. כן בחרנו לעסוק בנוסף במאמרנו זה במועד המצוי והרצוי לתקיפת החלטת הועדה המחוזית, ה"מלכוד" אליו נקלע הפרט, והאנומליה שנוצרה עקב כך, תוך הצעות לייעול ושיפור חלק מהדין החל בנסיבות אלה.

מבחינת המסגרת הנורמטיבית, בסעיף 110 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן – "החוק"), התווה המחוקק דרך להשיג על החלטותיה של הוועדה המחוזית הנדונה בפני המועצה הארצית. לדרך זו יתרון בולט, באשר הרכבה של המועצה הארצית מבטיח כי הביקורת על החלטות הוועדה המחוזית תיעשה על ידי גורמים מקצועיים, ובסופו של ההליך אפשר שהסעד שתושיט המועצה הארצית יהיה אף יעיל מזה שעשוי העורר לזכות בו בבית-המשפט ולו מהטעם שכפי שבתי משפט פסקו לא פעם, יש להעדיף ברור של נושאים תכנוניים במסגרת גוף תכנוני עליון – הוא המועצה הארצית – על פני ו/או לכל הפחות קודם, לבירורם במסגרת בתי המשפט אשר כידוע, מסייגים את התערבותם בסוגיות תכנוניות,  והתערבותם מתמצית אפוא בעיקר לעילות מנהליות כגון סבירות, מידתיות וכו' ר' למשל עת"מ (ת"א)2076/04 גומעה ואח' נ' הועדה המחוזית לתו"ב (פורסם בנבו).

אלא מאי? שהזכות לערור אינה מוקנית "אוטומטית" ותלויה במידת מה בגורם המעוניין "להשיג" על החלטת הועדה המחוזית. כך, בהתאם לסעיף 110 (א) לחוק במסגרתו נמנית רשימת הגורמים הרשאים לערור על החלטת הועדה המחוזית בדבר אישור תכנית או דחייתה בפני המועצה הארצית נקבע, כי הגורמים הרשאים להגיש ערעור בזכות הינם שלושה חברי ועדה מחוזית לתכנון ובניה כאחד; ועדה מקומית/רשות מקומית הנוגעת בדבר, ואילו הגורמים הרשאים להגיש ערר ברשות הינם מגיש התכנית ומי שהתנגדותו לתכנית נדחתה.

בהתאם לאמור, המעוניין לערור על החלטת הועדה המחוזית והתנגדותו נדחתה רשאי בהתאם לסעיף 110 (ב) להגיש בקשת רשות לערור ליו"ר הועדה המחוזית לתכנון ובניה תוך 15 יום ממועד המצאת החלטת הועדה המחוזית.

פסק הדין המנחה בעניין קשת המקרים בהם תוענק רשות לערור בהתאם לסעיף 110 לחוק הינו עע"מ 3663/02 ועד שכונת עין כרם נ' הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז ירושלים, פ"ד נז (2) 882 (להלן – "פס"ד עין כרם"), שם ניסה כב' הש' אור להתוות מסגרת לשיקול דעת יו"ר הועדה המחוזית בבקשה להגשת ערר בבואו לסנן את היקף העררים המוגשים למועצה הארצית, לפי סעיף 110 לחוק, תוך סקירת הגישה המצמצמת והגישה המרחיבה של בית המשפט בעניין בקבעו את אמות המידה הכלליות למתן רשות ערר למועצה הארצית שהעניין חשוב בשל היותו בעל השלכה רחבה מחמת אחת משלוש תכונות: אופיו העקרוני, היותו מלווה ברגישות ציבורית מיוחדת, היותו נתון למחלוקת ציבורית קשה.

בין היתר ובעיקר על יסוד קביעה זו, מרבית הבקשות לרשות לערור נדחות אפוא על ידי יו"ר הועדה המחוזית מהטעם שהבקשות אינן מעלות סוגיות בעלות השלכות נרחבות /חשובות המצדיקות מתן רשות לערור. במצב דברים זה, הדרך היחידה על פניו העומדת לפרט החפץ "להשיג" על החלטת הועדה המחוזית הינה, באמצעות הגשת עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים.

מבחינת המועדים במצב דברים המתואר לעיל, קבעה ההלכה הפסוקה כי לכאורה המועד להגשת עתירה מנהלית לתקיפת החלטת הועדה המחוזית מתחיל ממועד ההחלטה הדוחה בקשת רשות לערור, אלא אם כן, נתנה רשות ואז יחל המועד לאחר החלטת המועצה הארצית. לעניין זה נפנה לפסק דין בעניין ע"א 6365/00 אברהם בר אור נ' הוועדה המחוזית לתו"ב, מחוז צפון, נו (4) 38 (פורסם בנבו).

ברם, במצב דברים מעין זה, מתעוררות דילמות נוספות, כך למשל כאשר מוגש ערר בזכות למועצה הארצית (כגון ועדה מקומית המחליטה להגיש ערר), משמע, שהחלטה בדבר אישור/דחיית תכנית צפויה להתברר בפני המועצה הארצית בלאו הכי, כך שטרם "נסתם הגולל" על החלטה הסופית בקשר עם התכנית, או אז מתעוררת השאלה, האם למרות הגשת הערר, על הפרט שהתנגדותו נדחתה ושאינו מהווה משיב בהליך במועצה הארצית להגיש עתירה מנהלית עת נדחתה בקשת רשות לערור, או שמא יש להמתין להחלטה סופית במועצה הארצית?

ההתלבטות נובעת בין היתר מהטעם, שבעוד שלפי הדין יש להגיש עתירה מנהלית ללא שיהוי, הרי שבפסיקה נקבע לא אחת כנגד כי עתירה מנהלית יש להגיש לאחר מיצוי הליכים בפני מוסדות התכנון, כך למשל נקבע בבג"צ 4776/03 מלון רג'נסי ירושלים בע"מ נ' שר הפנים (פורסם בנבו) שם צוין בין היתר כי: "עתירה מנהלית יש להגיש רק לאחר מיצוי הטיעונים לפני ועדות תכנון השונות". אחרת, וככל ותוגש עתירה הנגועה בהעדר מיצוי הליכים, הרי שזו תדחה על הסף. ר' לעניין זה בג"צ 762/86 ליקוויד קלאב בע"מ נ' ראש העיר תל אביב, פד"י מא (2) 656; ע"א 4002/98 מונייר נ' הו"מ לתו"ב, פד"י נד(4) 665,670.

נציין בהקשר זה, כי תקנה 4 (א) לתקנות התכנון והבניה (ערר בפני המועצה הארצית) התש"ל 1972 קובעת את רשימת המשיבים בערר, כאשר מי שהתנגדותו נדחתה אינו נמנה ביניהם. בדרך זו, הפרט שהתנגדותו נדחתה אינו מהווה צד להליך במועצה הארצית, ולצורך צירופו עליו להגיש בקשה בהתאם לתקנה (4(ג)), והמועצה הארצית רשאית להורות על צירופו, אם כי גם במקרה שבקשתו לצירוף מתקבלת, הרי שבכל מקרה (וככל ולא מוגשת בקשה מתאימה) טענותיו של הפרט מתמצות אפוא רק לטיעונים שהועלו בערר שהוגש, ובכך למעשה נמנעת הימנו אפשרות להעלות טענות נוספות שיש לו בקשר להחלטת הועדה המחוזית.

כך או כך, בין אם הפרט שהתנגדותו נדחתה מצורף להליך ובין אם לא, יש הטוענים שהבירור במסגרת עתירה מנהלית ראוי שיהיה ב"סוף הדרך", קרי: לאחר החלטה סופית של המועצה הארצית, שכן הגשת עתירה מנהלית (שעה שבקנה מנוהל ערר בפני המועצה הארצית) תהא מוקדמת, לא כן שכן ובמקרים מסוימים מיותרת (באשר ייתכן ובעקבות הערר תשונה החלטת הועדה המחוזית כך שתייתר את הגשת העתירה), תוביל לדיון כפולומכופל ומיותר עלולה לסרבל את הדיון בשתי ערכאות שונות באותו נושא, ובתוך כך להביא חלילה להכרעות סותרות ולבזבוז זמנם של בית המשפט והצדדים להליך  ואף לחיוב בהוצאות משפט עקב הגשת עתירה מוקדמת.

ואולם, לצד האמור, הפרט שהתנגדותו נדחתה מוצא עצמו לא אחת בין "הפטיש לסדן", שכן, לפי הפסיקה האחרת, גם אם הנ"ל צורף כצד למועצה הארצית והגשת העתירה תעשה לאחר החלטתה הסופית של המועצה הארצית, הרי שטיעוניו של הפרט יתמצו לטיעונים שהועלו בערר בלבד , ולו יהא חפץ להעלות טענות נוספות שלא קבלו ביטוין בערר, עלולה לעלות בפניו הטענה כי היה עליו להגיש עתירה לאחר ההחלטה בבקשת רשות לערור ומשלא עשה כן נסתם הגולל על טענותיו הנוספות (שלעיתים מהוות טענות עיקריות כנגד החלטת הועדה המחוזית).

לשם המחשת האמור נפנה למשל למקרה שנדון בפני בית המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב מפי כב' הש' מודריק בעניין עת"מ 17959-09-10 עמותת תושבים למען נווה צדק נ' המועצה הארצית לתכנון ובניה ואח', (פורסם בנבו). שם דובר על  עתירה שהוגשה ונטען נגד העותר כי לאחר שנתנה החלטת המועצה הארצית שם שימש כמשיב בלבד מנוע הוא מלהעלות טענות החורגות ממסגרת הדיון שהתנהל במועצה הארצית ובית המשפט אישר האמור, כך שהתוצאה המשתמעת מן האמור הינה כי לו רצה אותו עותר להעלות טענות נוספות כנגד החלטת הועדה המחוזית שלא פורטו בערר, היה עליו להגיש עתירה קודם לכן.

אי לכך ולאור העדר אחידות דעים בסוגיה המתוארת,  נראה כי מוטב לתקן את הוראות החוק והתקנות באופן שייקבע כי עת מנוהל ערר הרי שבלאו הכי מבחינת המועד לתקיפת החלטת הועדה המחוזית לכל הנוגעים בדבר (ולא רק למי שהיווה צד להליך במועצה הארצית), יחל להימנות לאחר החלטת המועצה הארצית.

כמו כן וכ"פיתרון ביניים" למתלבטים כיצד לנהוג במקרים מעין אלה, הצעתנו כדי ל"שמור על הזכויות", להגיש בקשת לארכת מועד לאפשרות הגשת עתירה מנהלית, שכן לא אחת הכירו בתי משפט בטעם של ניהול הליך מקביל כסיבה מצדקת למתן ארכה , כך למשל בעת"מ (ת"א) 1848/06 אבו ג'נים עבד אל עזיז נ' מנהל הועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז (פורסם בנבו) נקבע "… טענה בדבר קיומו של סעד חלופי במסגרת ועדות התכנון יכולה, בנסיבות המתאימות, ליתן טעם והצדקה להארכת המועד להגשת עתירה כאמור בתקנה 3(ג) לתקנות סדר הדין…".

נציין במאמר מוסגר, כי מאחר וגם במסגרת בקשת ארכות מעין אלה, מנסים גורמים שונים וביניהם היזמים (החפצים בקידומה של התכנית) לשים "מקלות" ולהתנגד לבקשה, מומלץ להבהיר במסגרתה כי זו מוגשת מטעמי זהירות בלבד ולאור חילוקי הדעות הקיימות בפסיקה. מקרה דומה ארע לאחרונה בעניין בש"א 45208-09-13 בליץ ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה פ"ת*, באותו עניין קבע בית המשפט לעניינים מנהליים מחוז מרכז מפי כב' הש' אברהם יעקב, שהיה ער ל"מלכוד" אליו נקלעו המבקשים (שהיוו חלק ממתנגדי תכנית שהתנגדותם ובקשת רשות לערור על ידם נדחתה) כי המועד להגשת עתירה יימנה החל מהחלטת המועצה הארצית. (*יוער כי המבקשים יוצגו על ידי הח"מ ייצג בהליך זה).

לכך יש להוסיף, כי מלבד הבעייתיות הנעוצה בעניין המועדים, קיימת "בעייתיות" מבחינת היקף ההתערבות בהחלטת הועדה המחוזית.  שכן, לו בקשותיו של הפרט (שהתנגדותו לתכנית נדחתה) לרשות לערור/ להצטרף כצד לערר נדחות אף הן, הרי שמזורו היחידי הינו בהגשת עתירה לבית המשפט המנהלי, שכידוע ביקורתו השיפוטית על החלטות המינהל, ובייחוד על החלטותיהם של מוסדות התכנון, מצטמצמת לתהליך קבלת ההחלטה, ואין היא חודרת לשיקולים מקצועיים שעמדו ביסוד ההחלטה המינהלית. לשון אחר, גם אם מוגשת עתירה הרי שזו תבחן את ההיבטים המנהליים בלבד ולא תדון בסוגיות התכנוניות.

במצב דברים כגון דא ומאחר ובמרבית המקרים בקשות הרשות לערור נדחות (לאור רשימת המקרים המצומצמת בעטיים תינתן הרשות) וזאת לצד מיעוט התערבות בית המשפט בהחלטות מוסדות תכנון, נוצר איזשהו "מלכוד", שכן בדרך זו הלכה למעשה כמעט ולא קיימת ביקורת על החלטת הועדה המחוזית.

במילים אחרות, על אף הזכויות הקיימות בדין, נראה כי בפועל המחוקק לא נתן כלים לבקר את החלטת הועדה המחוזית ובהתאמה לבדוק את התכנית בצורה נכוחה, מלבד בחינתה של הועדה המחוזית.

לכן, ובייחוד לאור העובדה שהרשות לערור נתנה על ידי אותו גורם שנתן את ההחלטה בגינה מוגשת בקשת רשות לערור (הוא יו"ר הועדה המחוזית) לטעמנו, יש מקום לנקוט בגישה מרחיבה בהתייחס לקשת המקרים בהם תתאפשר מתן רשות לערור לרבות במקרים בהם אומנם אין מדובר בתכנית "גרנדיוזית" אך, הצדק נפגע ומחייב בירור בפני ערכאה נוספת.

האמור מקבל משנה תוקף בייחוד לאור הוראות החוק וסדרי הדין בהתייחס לתכנית בסמכות ועדה מקומית שעל החלטתה בהתאם לסעיף (112 (ב)) לחוק, קיימת זכות ערר כולל למי שהתנגדותו נדחתה לועדת הערר. כך שאם על תכנית בסמכות ועדה מקומית שהינה בדרגה "נמוכה" יותר בסולם היררכיית התכניות מוקנית הזכות לערור, אזי וודאי וודאי כי בתכנית שהינה בסמכות ועדה מחוזית לה השפעה נכרת יותר, יש לאפשר דיון בפני יותר מגוף תכנוני אחד.

לפיכך, הצעתנו הינה להוביל לשינויי חקיקה ולפיו לקבוע רשימה (לא סגורה) של מקרים בהם תוענק רשות לערור, תוך הרחבת קשת המקרים שהתוו בפסיקה (שהינם מצומצמים). בנוסף,  המלצתנו כי תקבע בחוק הוראה גורפת ולפיה, כל עוד מתנהל הליך בפני מוסדות התכנון גם אם לא נעשה ביזמת הפרט, אין טעם לנהל במקביל  הליך משפטי ובתוך כך לקבוע בהתאמה, כי עתירה תוגש לאחר מיצוי ההליכים, קרי: לאחר החלטת המועצה הארצית (הכל כמובן לפני העניין).

על יסוד האמור, אנו בכלל דעה, כי לאור ה"מעגל השוטה" שתואר לעיל ובמציאות הנוכחית המתדפקת על דלתנו, אין מנוס ונראה כי מן הראוי עד כדי הכרח כי המחוקק יידרש לסוגיה זו, יעלה אותה לסדר היום וידאג לתקן את הוראות החוק באופן שתהא התאמה למצב השורר כיום, ובכך ייתן מענה לאנומליה שנוצרה, ויפה שעה אחת קודם.

Categories : מאמרים
Comments סגור לתגובות
אוקטובר
31

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 51

Posted by: | Comments סגור לתגובות

מאמר בנושא

סדקים בהלכת קנית?

עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים:

 

מיסוי מקרקעין

 

צו לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) (דחיית מועד לעניין סעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון), התשע"ד – 2013

 

עדכון מס' 3 להוראת ביצוע מס הכנסה מס' 02/2010

 

פינוי בינוי

חוק הודלי"ם יורחב ויכלול תכנית פינוי בינוי בקרקע מעורבת

 

חוזים

הצעת חוק המכר  (דירות) (תיקון מס' 7) (מחירון הפריטים שבמפרט), התשע"ד 2013

 

 

עדכוני פסיקה:

חוזים

ע"א 7862/11  חברת התחנה המרכזית החדשה בת"א בע"מ ואח' נ' איתמר מרקור

ביטול הסכם מכר בשל אי רישום הזכויות על שם הקונה במשך עשר שנים מהווה ביטול כדין

 

מקרקעין

ת"א (י-ם) 5826-08-11  יוסוב מקסומוב ואח' נ' מאגמאטופ בע"מ ואח'

כל מה שאינו דירת מגורים הנו בהכרח רכוש משותף

עתיקות

ע"א (חי') 24114-07-13 כרם מהר"ל מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ ואח' נ' רשות העתיקות


חוקיותן של תקנות העתיקות (אגרות למתן אישור פעולות) התשס"א 2001

 

היטל השבחה

עש"א 49828-02-13 גדעון ורדי ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה הוד השרון

פטור מהיטל השבחה לפי סעיף 19(ג)(1) יכול להינתן רק פעם אחת ובעבור דירה אחת. אין הפטור "משתכפל" כאשר חלקות מקרקעין ניתנות על ידי אדם לבני משפחתו ללא תמורה

 

פירוק שיתוף

ה"פ 17326-07-10 ג'רייס מנסור נ' מחמוד סעד ואח'

פירוק שיתוף בדרך של המרצת פתיחה/מיהו הזכאי לתבוע פירוק שיתוף

 

 

תכנון ובניה

ערר 148/13 מ.ח ארז בניין בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ראשל"צ

מדיניות של ועדה אינה יכולה לשנות זכויות המוקנות בתכנית

מאמרים

סדקים בהלכת קנית?

מאת עוה"ד צבי שוב וגלית קיט טלמור

מאמרנו זה עוסק בשאלת מיהות החייבים בתשלומו של היטל השבחה בעקבות אירוע משביח ומימוש זכויות במקרקעין, עפ"י התוספת השלישית לחוק התו"ב (להלן: "התוספת"), ובהרחבת קשת החייבים בהיטל השבחה עפ"י פסיקה שניתנה לאחרונה, שאינה תואמת את הוראות המחוקק שנקבעו במסגרת התוספת השלישית ומנוגדת להלכת קנית.

כידוע, סעיף 1 לתוספת השלישית קובע, כי "השבחה" הינה:

"עליית שוויים של מקרקעין עקב אישור תוכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג".

בהמשך הסעיף נקבעה גם זהות החייב בתשלום – הבעלים או החוכר לדורות, כדלקמן:

"[...] ישלם בעלם היטל השבחה לפי האמור בתוספת זו (להלן – היטל); היו המקרקעין מוחכרים לדורות, ישלם החוכר את ההיטל".

על פניו שאלת מיהות החייבים בהיטל השבחה ברורה ומפורשת, קרי: בעלים במקרקעין או בעלי חוזה חכירה, והם בלבד יחויבו בתשלום היטל השבחה.

למרות הוראות החוק המפורשות, שאלת מיהות החייבים בהיטל השבחה מתעוררת לא אחת מקום בו מתרחש אירוע משביח, המחייב בתשלום היטל השבחה, והמקרקעין אינם בבעלות/בחכירת אנשים פרטיים, אלא בבעלות המדינה ורשויותיה. במקרה זה חל סעיף 21 לתוספת, והועדות המקומיות לא גובות מהמדינה ורשויותיה היטל השבחה, ותחת זאת חל ביניהן הסכם בדבר "חלף" היטל השבחה, לפיו הסכומים המועברים הינם נמוכים יותר מסכום ההיטל.

לכן, במקרים אלה נוצר בפועל מתח בין האינטרס הברור של הוועדות המקומיות לטעון ולשכנע, כי המחזיקים במקרקעין הינם חוכרים לדורות, ועל ידי כך לגבות ישירות מהמחזיק הפרטי את סכום ההיטל שהינו גבוה יותר מ"חלף" ההיטל, בעוד שאותם מחזיקים מבקשים לשכנע כי אינם בגדר החוכרים, ועל כן הוועדה אינה זכאית לגבות מהם את ההיטל.

כך למשל, לפני יותר מ- 20 שנה הובאה לפתחו של בית המשפט העליון הסוגיה באשר למיהות החייבים בהיטל השבחה, במקרים הנ"ל, ובמסגרת רע"א 85/88 קנית – ניהול השקעות ומימון בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת גן נקבע, כי מחזיק במקרקעין מכוח חוזה פיתוח אינו חייב בהיטל השבחה באשר אינו במעמד של "חוכר לדורות" (להלן-"עניין קנית").

עוד צוין בעניין קנית, כי חוזה הפיתוח נוסח בזהירות, ועל-פי לשונו המדובר בהסדר מורכב, אשר בתחילתו המחזיקה במקרקעין מכוח חוזה הפיתוח אינה חוכרת לדורות, ורק לאחר זמן היא הופכת לחוכרת לדורות, ונקבע כי אין כל סיבה, מדוע יש ליתן להסדר זה משמעות שונה מזו העולה מלשונו הוא.

בית המשפט הוסיף וקבע בעניין קנית, כי: "אכן, היו להם לצדדים – ובעיקר למינהל מקרקעי ישראל – סיבות משלהם לבנות הסדר חוזי דו-שלבי, שעל פיו לא תהא המערערת תחילה חוכרת לדורות, ורק לאחר מכן חוכרת לדורות. איני רואה כל סיבה לפרש הסדר זה באופן שונה מהתכלית אותה ראו הצדדים לנכון להגשים, כפי שזו עולה מלשון החוזה".

בעקבות הלכת קנית, מעמדם של מחזיקים במקרקעין מכוח הסכמי פיתוח או הסכמים דומים נדון בפסיקה במקרים נוספים, וגם בשנים האחרונות נקבע בהתאם להלכת קנית, כי אין לחייבם בהיטל השבחה מאחר ואינם בגדר חוכרים לדורות (ראו: רע"א 10074/05 הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים נ' גרוסברד (29/10/06); רע"א 7902/08 הוועדה המקומית לתכנון ובניה נתניה נ' דנקנר בניה ופיתוח בע"מ (2/6/09); רע"א 10998/07 הוועדה המקומית לתכנון ובניה גזר נ' חברת דרך ארץ הייויז (1997) בע"מ (25/5/2008)).

אלא מאי? ועדות מקומיות שונות המשיכו לנסות את מזלן ולגבות היטל השבחה גם ממחזיקים בחוזי פיתוח/ברי רשות, שאינם בעלים/חוכרים במקרקעין, וזאת בניגוד להוראות החוק המפורשות ובניגוד להלכת קנית ולהסתמכותם עליהן, עד אשר לאחרונה ניתנו מספר פסקי דין והחלטות ועדות ערר אשר הלכה למעשה מהווים משום ניסיון "לנגוס" בהלכת קנית ולצמצמה.

ה"נגיסה" בהלכת קנית החלה לתת אותותיה ביתר שאת לפני כחודשיים, במסגרת פסק דינו של בית המשפט המחוזי, שניתן ע"י כב' השופט סוקול, בעניין- הפ (חי') פ36563-11-11 הוועדה המקומית לתכנון ובניה שומרון נ' אינג' בר יהודה בע"מ ואח' (להלן – "עניין בר יהודה").

בעניין בר יהודה בית המשפט קבע, כי השאלה האם המחזיק הינו חוכר לדורות או שרק בר רשות מכוח חוזה פיתוח הינה תלוית נסיבות, ואין להסתפק רק בחזות החיצונית של ההסכם או בכותרת שניתנה לו על ידי הצדדים, הגם שהצדדים לחוזה עשו כן ביודעין ומסיבותיהם הם.

ביהמ"ש הוסיף וקבע מס' קווים מנחים/ שאלות מדריכות, לאורן יש לבחון כל חוזה פיתוח ולקבוע האם מעמדו של המתקשר הינו כשל חוכר לדורות או שהחזקתו במקרקעין הינה כשל בר רשות.  עוד נקבע בעניין זה, כי ניתן לבחון גם את התנהגות הצדדים לאחר חתימת ההסכם, וכי לא מדובר ברשימה סגורה של שיקולים.

למעשה, ביהמ"ש קבע כי מעמדו של מחזיק במקרקעין מכוח חוזה פיתוח שכרת עם המינהל, לא נקבע על פי כותרת ההסכם, אלא על פי מהותן של הזכויות שהוענקו למתקשר. ככל שיתברר כי הזכויות שהוענקו למתקשר הינן במהותן זכויות כשל חוכר לדורות, תהא נטייה לראותו כחייב בהיטל. לעומת זאת, ככל שיתברר כי הזכויות אותן רכש המתקשר בהסכם הפיתוח נופלות מזכויותיו של חוכר לדורות, אזי תחול חובת התשלום על בעל המקרקעין ובמקרקעין שבבעלות המינהל יחולו הוראות סעיף 21 לתוספת השלישית.

מכל מקום, נקבע, כי שיקולים אלו מיועדים לקבוע מיהו חוכר לדורות שעליו תוטל חובת תשלום היטל השבחה, ואינם שיקולים לקביעת מעמדו של חוכר לדורות במסגרות אחרות.

בהתאם לכך, בעניין בר יהודה אף נקבע לגופו של עניין, כי הטלת חובת תשלום על מחזיק מכוחו של הסכם פיתוח שהוארך, אשר זכויותיו כחוכר לשנים ארוכות כבר הובטחו, ואשר צפוי כי ייהנה ממלוא או ממירב ההשבחה, ממלאת את תכליתו זו של  ההיטל, ומשכך נקבע כי חברת בר-יהודה, המחזיקה בחוזה פיתוח כאמור היא החייבת בתשלום היטל ההשבחה בגין עליית ערך המקרקעין בעקבות אישור התכנית המשביחה לגביהם.

לא למותר לציין, כי בטרם ניתן פסק הדין בעניין בר-יהודה, הובאה הסוגייה בעניין בר יהודה לפתחה של ועדת הערר בעניין- ערר (חי') 8036/11 אינג' בר יהודה בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה שומרון. אלא, שבניגוד לפסיקת ביהמ"ש המחוזי שניתנה לאחר מכן, ועדת הערר חזרה על הלכת קנית וקבעה, כי עיון בחוזה הפיתוח ובתנאיו ובהארכות לו, שנוסחם ומהותם דומה ואף זהה לנוסחים שנידונו בפסקי הדין בעניין קנית, גרוסברד ודנקנר שלעיל, מראים כי מדובר בחוזה פיתוח שגרתי ורגיל, אשר על פי כותרתו ולשונו מעניק לעוררת זכויות בר רשות בלבד.

בהתאם לכך קבעה ועדת הערר, כי אין מנוס מלהגיע לאותה המסקנה של ההלכות הנ"ל ולפיה העוררת הינה ברת רשות מכוח הסכם פיתוח. אולם, לאחר מכן קביעת ועדת הערר שונתה בפסיקת ביהמ"ש המחוזי בעניין בר יהודה כאמור.

לא חלף זמן רב וקביעת ביהמ"ש בעניין בר יהודה החלה לחלחל ולהתפשט, וועדות מקומיות שונות החלו לעשות שימוש בפסק הדין שניתן באותו עניין, לגביית היטל השבחה ממחזיקים שונים, שאינם חוסים תחת הוראות החוק "היבש".

והנה, בימים אלה ממש (ביום 24.10.13) ניתנה החלטת ועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה במחוז מרכז (ע"י יוה"ר עו"ד כרמית פנטון) בעניין ערר (מרכז) 8037/11 מגדלי לוד סנטר נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה, בו הופנתה ועדת הערר לפסיקת בית המשפט בעניין בר-יהודה ובהתאם לכך נתבקשה לחייב את העוררת בהיטל השבחה.

במקרה זה, העוררת החזיקה בחוזה פיתוח שנחתם עם המינהל בשנת 1987 והוארך עד לשנת 2012, ונטען שחזקתה במקרקעין הייתה ייחודית, עד אשר מכרה את זכויותיה לצד שלישי, ומשכך יש לראותה כחוכרת לדורות שחייבת בתשלום היטל השבחה.

ועדת הערר קבעה בעניין זה, כי מאחר ועפ"י הסכם המכר הזכויות שמכרה העוררת הן זכויותיה כצד לחוזה פיתוח, ומאחר ומינהל מקרקעי ישראל פעל לפי סעיף 21 לתוספת והעביר לרשות המקומית חלף היטל השבחה – יש לראות את זכויות העוררת כזכויות של בר-רשות לעניין היטל השבחה, ולא ניתן לדרוש שוב היטל השבחה בגין אותו מימוש הזכויות. זאת, למרות שגם במקרה זה התקיימו חלק מהמבחנים שהותוו בפסק הדין בעניין בר-יהודה.

ועדת הערר הוסיפה וציינה, כי הגם שיכול ודעתה אינה נוחה מהשלכותיו של פסק הדין בעניין קנית בחלק ממקרי הבוחן הבאים לפתחה, הרי שאין בידיה שלא לפעול על פי פסיקותיו של בית המשפט העליון.

כלומר, מהחלטת ועדת הערר עולה, אפוא, כי גם אילו לא היה משולם חלף היטל השבחה במקרה זה – ועדת הערר ככל הנראה לא הייתה מחייבת את העוררת בתשלום היטל השבחה, בהתאם להלכת קנית שניתנה ע"י ביהמ"ש העליון.

בכל הכבוד לפסיקת בית המשפט המחוזי בעניין בר-יהודה, סבורים אנו כי היא מאולצת וגורמת לפגיעה קשה ולטלטלה באינטרס ההסתמכות שיש למחזיקים השונים במקרקעין.

הוראות החוק קובעות במפורש את זהות החייבים בהיטל השבחה, וברי רשות/מחזיקים בחוזי פיתוח אינם ביניהם, ומשכך אין להטיל עליהם חבות זו, בדרך עקיפה ומלאכותית. כמו-כן, המחוקק לא ביקש לעשות אבחנות בין חוזי הפיתוח השונים ולבחון את מהותן, ואף לא ביקש לבחון את שיקולי הצדדים והסיבות שעמדו מאחורי החלטתם בדבר חתימת חוזה פיתוח/חוזה חכירה.

ונדגיש, כי מערכת היחסים של המינהל מול החוכר/המחזיק בחוזה פיתוח הינה מערכת מורכבת. יש להניח כי המינהל ינפיק חוזה חכירה בעת שניתן יהא לעשות כן ולא יתיר למחזיק להיוותר בחוזה פיתוח, במקום בו עליו לקבל זכויות חכירה, ומצד שני- גם למחזיקים השונים קיים סיכון בעיכוב קבלת חוזה חכירה, הואיל ואינם יכולים לדעת/לצפות את שיקרה בעתיד, כאשר בינתיים הם מחזיקים בחוזה פיתוח בלבד ולא בחוזה חכירה.

כך גם, ישנם מקרים בהם רשויות שונות מכריחות יזמים לחתום קודם על חוזה חכירה ורק אחר כך מאפשרות להם לשנות/לקדם תכניות, וזאת על מנת להבטיח שהם יזכו לקבל מהם היטל השבחה, בסופו של יום.

לכן, גם בעניין קנית, בית המשפט העליון היה ער לכך שלצדדים שיקולים/סיבות שונות לחתימת ההסכם, וקבע כי יש לכבד את אומד דעת הצדדים ולא להתערב בו ובשיקוליהם.

מעבר לאמור לעיל, נוסיף ונציין שאף אין כל הגיון בכך, שלצורך חיקוק אחד שלפיו יש לגבות מס/היטל מהמחזיק במקרקעין – יראו את בעל חוזה הפיתוח כבעל חוזה חכירה, בעוד שלצורך חיקוק או עניין אחר, המזכה בעל חוזה חכירה בכספים/זכויות – יראו בו כמחזיק במקרקעין בלבד, ולא כבעל חוזה חכירה, בהתאם למטרתה ולאינטרס של אותה הרשות בכל מקרה ומקרה, והדבר עלול לגרום לפגיעה כפולה ומכופלת בבעל הזכויות/המחזיק במקרקעין.

במאמר מוסגר נציין, כי בפועל ישנם גם מקרים בהם הועדות המקומיות מחייבות מחזיקים בחוזה פיתוח, שעומדים/אינם עומדים במבחנים שנקבעו בעניין בר יהודה, לחתום על הסכם לפיו הם מתחייבים לשלם היטל השבחה, וזאת ככל ויחול בגין המקרקעין וכתנאי לקבלת סיוע בקידום ההליך התכנוני, כאשר בפועל כפיפות/מחויבות היזמים לאותו הסכם אינה ברורה, לאור הלכת ביהמ"ש העליון בעניין דירות יוקרה.

על כן ומבלי להביע עמדה באשר למהות/נכונות הלכת קנית או פסק הדין בעניין בר-יהודה, אנו בדעה, כי במקרים בהם מוטל חיוב על בעל זכויות/מחזיק במקרקעין, שלא הוטל עליו במפורש בהוראות החוק – הרי שמן הראוי ומתבקש לפעול בדרך המלך לשם כך ולתקן את הוראות החוק, בצורה פורמאלית ומפורשת. שאם לא כן, הפגיעה בקניינם של אותם נישומים ובאינטרס ההסתמכות שלהם תהייה קשה ומהותית.

יתרה מכך, כל עוד המחוקק לא אמר את דברו בעניין, במפורש, אנו נהיה עדים לפסיקות ולהחלטות סותרות ביחס למקרים דומים, שחלקם יוכרעו עפ"י הלכת קנית וחלקם יוכרעו עפ"י פסק הדין בעניין בר-יהודה שהחל לחלחל, וכפועל יוצא מכך הדבר עלול לגרום גם לאפליה בין הנישומים השונים.

 • גילוי נאות- משרד הח"מ מייצג נישומים שונים בהיטלי השבחה ואף ייצג את החברה במחלוקת בפני ועדת הערר.

 

מיסוי מקרקעין

צו לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) (דחיית מועד לעניין סעיף 15 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון), התשע"ד – 2013

הוארך תוקפה של חובת תשלום מקדמה למס שבח עד ליום 31.12.2013

 

עדכון מס' 3 להוראת ביצוע מס הכנסה מס' 02/2010

נעדכן כי בימים אלה נכנסו לתוקפן הקלות בכל הקשור עם המצאת ערובה לצורך קבלת אישור לפי ס' 50 לחוק המתייחס לאישור לאי חבות מס שבח בדירות עסקיות בעת שמדובר במוכר שהינו קבלן הנישום במס הכנסה.

בבקשה לקבלת אישור לפרויקט לפי ס' 50 לחוק עבור כל תקופת הפרויקט, גובה הערובה שתופקד תהא בשיעור של 1.5% משווי המכירות המשוער של הפרויקט לפני מע"מ.

בקבלת אישור לפרויקט לפי ס' 50 לחוק בליווי בנקאי לכל אורך חיי הליווי, חישוב הסכום הקובע לחברה יחושב לפי שיעור של 13% מהרווח הצפוי לפי דו"ח "0" הראשוני אשר הוגש לבנק.

 

 

פינוי בינוי

חוק הודלי"ם יורחב ויכלול תכנית פינוי בינוי בקרקע מעורבת

בהמשך לעדכון בעלון עו"ד על נדל"ן מס' 50, נעדכן כי בכוונת שר הפנים להביא את החוק להארכת חוק הודל"ים לאישור במושב החורף של הכנסת.

חוזים

הצעתחוקהמכר (דירות) (תיקוןמס' 7) (מחירוןהפריטיםשבמפרט), התשע"ד 2013

במסגרת התיקון שבנדון, מוצע לחייב קבלנים לצרף לחוזה המכר מחירון של פריטים שבמפרט הטכני לרבות מחירון שינויים בהם.

כמו כן במסגרת התיקון הוגדרו בתוספת הראשונה לחוק הפריטים בגינם יימסר מחירון– מטבח, ריצוף, כלים סניטריים, מתקני חשמל, מתקני קירור ומתקני חימום.

בהתאם לתיקון, קונה שיבקש לוותר על פריט מהמפרט או להוסיף פריט או לבצע בו שינוי, ימסור על כך הודעה לקבלן בטרם התקנת הפריט.

היה והודיע הקונה לקבלן על ויתור על פריט, יזכה אותו הקבלן במחיר הנקוב במחירון לגבי אותו פריט, וכן במקרה של הזמנת תוספת או שינוי יחויב הקונה במחיר הנקוב במחירון, וכן יימסר לקונה מפרט מעודכן בהתאם לשינויים ולתוספות שביקש.

עדכוני פסיקה

 

ע"א 7862/11 חברת התחנה המרכזית החדשה בת"א בע"מ ואח' נ' איתמר מרקור
בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

בפני הרכב כב' הש' משנָה לנשיא מ' נאור, צ' זילברטל ו- נ' סולברג


ביטול הסכם מכר בשל אי רישום הזכויות על שם הקונה במשך עשר שנים מהווה ביטול כדין

ב"כ המשיב והמערער שכנגד: עו"ד יגאל טמיר ו- אילן אלמקייס

ענייננו בשני ערעורים וערעור שכנגד על פסק דין ופסק דין חלקי של בית המשפט המחוזי בת"א, אשר התנהלו בין המערער מר איתמר מרקור (להלן – "המערער") לבין חברת התחנה המרכזית החדשה בת"א בע"מ ות.מ.ח.ת. (1988) בע"מ (להלן- "החברות"), המצויות בהקפאת הליכים, בגין ביטול הסכמי המכר אשר נכרתו בין הצדדים לרכישת שלוש חנויות במתחם התחנה המרכזית החדשה בתל אביב.

בהתאם להסכמי המכר, התחייבו החברות לרשום את הזכויות בחנויות על שם מרקור בתוך 36 חודשים מיום מסירת החזקה בחנויות לידיו. בשנת 1993 נמסרו החנויות לחזקתו של מרקור לאחר שהוא שילם את מלוא התמורה בגין ההסכמים. ואולם למרות האמור, בשנת 1996 החנויות טרם נרשמו על שמו של מרקור ולאחר פניות חוזרות ונשנות לחברות בעניין הרישום, שלח מרקור לחברות, בשנת 2006, הודעה על ביטול ההסכמים.

החברות התכחשו לזכות הביטול וההשבה של מרקור ולכן מרקור הגיש תביעה לבית המשפט המחוזי למתן פסק דין הצהרתי ותביעתו התקבלה, תוך שבית המשפט קמא קובע חובת השבה הדדית.

בגין פסק דין זה, הגישו החברות את הערעור דנא, במסגרתו טענו החברות כי היה מקום לדחות את התביעה מחמת התיישנות ולגופו של עניין סברו כי בית משפט קמא שגה בקובעו כי הסכמי המכר בוטלו כדין ובקבעו את סכום ההשבה על פי חוות דעת מומחה מטעם מרקור. עוד סברו החברות כי דמי ההשבה צריכים להיות מחושבים לפי דמי שכירות ראויים ולא לפי דמי השכירות שהתקבלו בפועל. טענתו של מרקור בערעור מתמקדת באופן חישוב סכום ההשבה לו הוא זכאי.

בית המשפט העליון דחה את ערעורן של החברות וקיבל את ערעורו של מרקור.

בעניין טענות ההתיישנות קבע בית המשפט, כי תקופת ההתיישנות מתחילה להימנות ביום שבו נולדה עילת התביעה, ובעניין זה עילת התביעה נולדה באוגוסט 1996- המועד בו החברות היו אמורות לרשום את הזכויות על שם מרקור לפי הסכמי המכר, בעוד שמרקור הגיש את תביעתו לביטול ההסכמים בשנת 2006, דהיינו, כעשר שנים לאחר מועד היווצרות העילה.

אולם, על פי הוראות סעיף 9 לחוק ההתיישנות, אם נתבע הודה בקיום זכותו של התובע יש בכך כדי "לאפס" את מירוץ ההתיישנות ולהתחיל למנות את תקופת ההתיישנות מחדש, ממועד מתן ההודאה וזאת גם אם ההודאה ניתנה בחלוף תקופת ההתיישנות המקורית. לאור האמור, בעניין דנא מרקור חזר ופנה במהלך השנים לחברות וביקש להתעדכן בהליכי הרישום. במכתב תשובה מיום 2005 השיבו החברות כי נושא הרישום נמצא בטיפול מתוך מגמה להשלימו, ולאור מורכבותו הטיפול בו מתמשך וכי עד לסיום הליכי הרישום החברות רשמו לטובת מרקור הערות אזהרה.

בית המשפט קבע בעניין זה כי תוכנו של מכתב זה מעיד על כך שהחברות מודות בהפרת ההסכמים על ידן ומכאן גם מכירות בזכותו של מרקור לבטל את ההסכמים ולכן עילת התביעה של מרקור קמה לו מחדש ותביעתו לפיכך לא התיישנה.

עוד טענו החברות כי ביטול הסכמי המכר אינו תקף, מאחר והביטול לא נעשה בתוך זמן סביר לאחר היוודע דבר הפרת ההסכמים ולא נעשה בתום לב. בית המשפט דחה טענות אלו וקבע כי הגדרת "הזמן הסביר" תבחן לפי נסיבות העסקה הקונקרטית, כשהסדר זה של הצבת מגבלת זמנים נועד, בין היתר, להגן על אינטרס ההסתמכות של המפר באשר להכרעתו של הנפגע כיצד בדעתו לנהוג וכן בכדי למנוע מצב בו הנפגע ינצל את ההפרה, כדי להתמודד עם תנודות השוק בתחום שבו בוצעה העסקה. בנסיבות המקרה דנא, סבר בית המשפט, כי הודעת הביטול של מרקור ניתנה בתוך פרק זמן סביר.

יתרה על כן, מרקור לא שקט על שמריו ופנה לחברות חזור ופנה על מנת לבדוק כיצד מתקדם הרישום, תוך שהוא נותן לחברות ארוכת מועד, על פי בקשתן. לפיכך קבע בית המשפט, כי אין בהתנהגותו כדי להעיד על כך שהוא ויתר על זכותו לביטול ההסכמים בעקבות הפרתם.

בנוסף, בדק בית המשפט באם בהפרה יסודית עסקינן, בהתאם להוראות סעיף 6 לחוק התרופות, וקבע כי אדם סביר לא היה מתקשר בהסכם לו היה צופה מראש מצב של עיכוב משמעותי בקיום ההסכם באופן המטיל אף ספק לגבי עצם האפשרות לקיימו.

על אף האמור קבע בית המשפט, כי אינו נדרש להכרעה בשאלה אם דובר בהפרה יסודית או לא, מאחר וקביעה כי מדובר בהפרה יסודית מאפשרת למפר לקבל ארכה נוספת לקיום ההסכם בטרם ביטולו, בעוד שבעניין דנא מרקור ממילא העניק לחברות ארכות רבות ומספיקות והמתין די זמן עד ששלח אליהן את הודעת הביטול.

כן נדחתה טענת החברות לביטול בחוסר תום לב, בית המשפט פסק כי מרקור העניק לחברות מספר ארכות לתקן את ההפרה ואף אם מרקור הושפע משיקולי כדאיות העסקה בבואו לבטל את ההסכמים אין בכך כדי לפגוע בתום ליבו, כל עוד החוזה באמת הופר.

מכאן קבע בית המשפט כי הסכמי המכר בוטלו כדין.

בכל הנוגע לטענת החברות לגבי העדפת חוות דעת השמאי מטעם מרקור על פני חוות הדעת מטעמן קבע בית המשפט כי נקבע בפסיקה כי בית-משפט של ערעור אינו נוטה להתערב בהחלטה זו וזהו הדין גם במקרה דנא.

בכל הנוגע לדרך החישוב הראוי של דמי השכירות עבור החנויות קבע בית המשפט, כי אין מקום לקבל הכרעה עקרונית ויש לבחון את המקרה על פי נתוניו הקונקרטיים. בעניין דנא לא הוכח כי קיים פער בלתי סביר בין דמי השכירות שהחנויות הניבו בפועל למרקור, קרי : דמי השכירות הסובייקטיביים, לבין דמי השכירות האובייקטיביים, הראויים, שניתן היה לגבות באופן סביר עבור החנויות ולכן אף טענה זו נדחית.

בית המשפט קיבל את ערעורו של מרקור, אשר התמקד בשאלה כיצד יש לחשב את סכום ההשבה לו הוא זכאי, האם יש להפחית את דמי השכירות שעליו להשיב לחברות מסכום התביעה המשוערך – כפי שסבר בית המשפט קמא, או שמא מן התמורה המשוערכת ששילם לחברות עבור החנויות – כטענת מרקור וקבע כי את סכום דמי השכירות שמרקור נדרש להשיב לחברות (בניכוי הוצאות מסוימות) יש לנכות מסכום התמורה המשוערכת ולא מסכום התביעה המשוערך. אין בעובדה שמרקור הגביל את סכום הסעד המבוקש לצרכי אגרה, כדי למנוע ממנו לטעון ולנסות להוכיח כי היקף ההשבה לה הוא זכאי עולה על סכום זה.

לאור האמור, בית המשפט קיבל את ערעור מרקור ודחה את ערעור החברות.

 

 • למען הגילוי הנאות נציין כי הח"מ מייצג בעלי זכויות שונים בהליכים בעניין התחנה המרכזית

הערת מערכת:  הנקודה הבעייתית שמעבר להכרעת בית המשפט הינה שמדובר בנתבעות המצויות בהקפאת הליכים, שכן גם אם זכה מרקור בתביעתו, עדיין מאחר ומדובר בתביעה כספית, הרי שככל הנראה מדובר בנושה שאינו נושה מובטח ועל כן יהא עליו לעמוד בתור יחד עם יתר הנושים.

מבחינה זאת ייתכן כי טענת אכיפה ופיצויים עשויה היתה לפעול טוב יותר, ימים יגידו.

ת"א (י-ם) 5826-08-11  יוסוב מקסומוב ואח' נ' מאגמאטופ בע"מ ואח'

בית המשפט המחוזי בירושלים בפני כב' הש' אהרן פרקש, סגן נשיא


כל מה שאינו דירת מגורים הינו בהכרח רכוש משותף

ב"כ התובעים: עו"ד  עוז כהן

עניינה של תובענה זו, הוא בשאלת מעמדו הקנייני של חלל שנוצר בבניין, והמצוי מאחורי היחידות המסחריות הצמודות שבבעלות התובעים והנתבעת 1 (להלן – "החלל").

התובעים ביקשו מבית המשפט להצהיר, כי החלל הוא "רכוש משותף" וכפועל יוצא מכך, להצהיר על בטלות מכירת החלל או הצמדתו לנתבעת 1 ועל זכותם של התובעים לעשות בו שימוש רגיל וסביר.

הבניין נרשם בצו המפקח על רישום המקרקעין בפנקס הבתים המשותפים כבית משותף וחל עליו תקנון מוסכם.

החלל מצוי מאחורי שתי היחידות, כאשר רק לנתבעת 1 גישה ישירה אליו. בעבר, כאשר יחידת הנתבעת היתה שייכת לבעלים הקודם, עשו התובעים שימוש בחלל לצורך אחסון חפצים שונים.

בחוזה רכישת היחידה על ידי הנתבעת סוכם, כי הנתבעת היא האחראית הבלעדית לשימוש בחלל, וכי יפעלו להביא לרישום הזכויות בשטח על שמה של הנתבעת ולהוצאת היתרי בניה. לאחר שרכשה הנתבעת את היחידה, מנעה הנתבעת את כניסתם של התובעים לחלל. במקביל, הקימה הנתבעת משרדים בחלל.

המחלוקת בין הצדדים שנדונה בבית המשפט נובעת מכך ששטח החלל לא הוגדר בנסח הרישום כשייך למי מהבעלים וכן לא מופיע בתקנון כרכוש משותף או כמוצמד לאחת היחידות.

בית המשפט קבע, כי אין מחלוקת שהחלל אינו מהווה "דירה" כהגדרתה בסעיף 52 לחוק המקרקעין (בו מוגדרים חלקי הבית המשותף) וכי אינו תא נפרד ואינו רשום בלשכת רישום המקרקעין כיחידה נפרדת ועצמאית. משכך, הרי שבהתאם להגדרה השיורית שבסעיף 52 לחוק, החלל הוא "רכוש משותף". בית המשפט החיל את המבחן הייעודי וקבע, כי גם על פיו החלל משמש כרכוש משותף. אמנם הגישה אליו כיום היא דרך היחידה של הנתבעת, אולם, ניתן להגיע אליו גם מיחידתם של התובעים, שכן, כאמור, החלל מצוי מאחורי שתי היחידות הללו. בית המשפט קבע עוד, כי אמנם החלל לא סומן כ"רכוש משותף" בתשריט, ולא הוצמד לאף אחת מהדירות או מבתי העסק בתקנון הרשום, אך, משבאים לבחון את מעמדו, הוא יכול להיות רק אחד משניים, ומשאינו דירה – הריהו רכוש משותף. העובדה שהחלל לא הוגדר מלכתחילה על ידי המוכר – החברה – בחוזה או בתקנון כרכוש משותף, אינה משנה את מעמדו.

עוד קבע בית המשפט, כי משנקבע כי החלל הוא "רכוש משותף", אזי השימוש בו יכול וייעשה על ידי כל בעלי היחידות, ושימוש ייחודי בו יכול להיעשות רק בהסכמת כל הבעלים, ומשלא ניתנה הסכמה כזו – הרי ששימוש ייחודי לנתבעת אינו אפשרי ולא ניתן היה להצמיד את החלל לנתבעת. בנוסף קבע בית המשפט, כי אף מן ההיבט התכנוני אין להכשיר את השימוש בחלל, משום שאין זכויות בנייה בו ואין היתר לבנייה בו. על כן, גם הסכמת כל בעלי הזכויות לשימוש בחלל לא תועיל, בטרם הכשרתו מהפן התכנוני.

לפיכך, קיבל בית המשפט את התביעה.

הערת מערכת: רבות דובר על חובת ההקפדה והפירוט הנדרשים ממוכר על מנת להגדיר מפורשות ולהוציא חלקים מהרכוש המשותף ולהותירו ברשות הקבלן, מוכרים רבים אינם מקפידים על כך שכן בעת המכר עדיין הם "יחידים בשטח", עם זאת לאחר שנרכשות הדירות ולמעשה הנכס כבר יצא מחזקת הקבלן, הרוכשים אינם נוטים לוותר בקלות ונאבקים על כל מ"ר בבניין שרכשו.

 

ע"א 24114-07-13 כרם מהר"ל מושב עובדים להתיישבות שיתופית בע"מ ואח' נ' רשות העתיקות
בית המשפט
המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

בפני הרכב כב' הש' יגאל גריל, ס. נשיא, יעל וילנר ו- בטינה טאובר

 

חוקיותן של תקנות העתיקות (אגרות למתן אישור פעולות) התשס"א -2001

ב"כ המשיבה: עוה"ד י. ברסלע ואח'

המדובר בערעור על פסיקתו של בית משפט השלום בחיפה, אשר דחה את טענות המערערים לעניין אי חוקיותן של תקנות העתיקות (אגרות למתן אישור פעולות), התשס"א-2001 (להלן – "התקנות"), כמו גם את הטענה כי רשות העתיקות (להלן- "המשיבה") התעשרה שלא כדין על חשבון המערערים, ולפיכך, נדחתה תביעתם של המערערים בהליך קמא.

תחילתה של הפרשייה הינה עת רכשו המערערים מן המינהל זכויות במגרשים הממוקמים על שטח המוכרז כ"אתר עתיקות" (כאשר האגודה היא היוזמת של פרויקט להרחבת מושב כרם מהר" ) ולפיכך, פנו למשיבה כדי לקבל את אישורה לבניית בתי מגורים על המגרשים ו/או לביצוע עבודות הפיתוח בשטחי הציבור לפי סעיף 29 לחוק העתיקות, התשל"ח-1978 (להלן – "חוק העתיקות").

המשיבה מצידה התנתה את מתן האישורים בכך שתיערכנה חפירות בדיקה מקדמיות, אשר עלותן תחול על המערערים בהתאם לתקנות.

המערערים שילמו למשיבה לפי דרישתה את סכומי האגרות תחת מחאה, וזאת מכיוון שלטענתם גביית אגרות אלה איננה חוקית, ומכאן, תביעתם.

בית משפט קמא הגיע למסקנה ולפיה יש לדחות את התביעה הואיל והסעד הכספי המבוקש מתבסס במלואו על טענת המערערים בעניין אי חוקיות התקנות והגבייה שבוצעה על פיהן שהינה מוטעית.

בהחלטתו ציין בית משפט קמא, כי המערערים אינם חולקים על העובדה שהמשיבה רשאית להתנות את מתן האישור לביצוע בנייה באתר עתיקות בביצוען של חפירות מוקדמות באתר, ואולם, לטעמם של המערערים, אין המשיבה רשאית להשית את מימון החפירות על מבקש האישור במסגרת תקנות, ולכן עצם התקנתן איננה עומדת במבחן החוקיות או החוקתיות.

על יסוד פסק דינו של בית משפט קמא הוגש הערעור דנן.

לאחר שדן בערעור החליט בית המשפט לדחות את הערעור תוך שהוא מקבל את נימוקיו של בית משפט קמא במלואם.

בבסיס תביעתם של המערערים נטען שהתקנות כפי שנקבעו מנוגדות לפסיקתו של בית המשפט העליון בבג"צ 4146/95 עזבון המנוחה לילי דנקנר ואח' נגד מנהל רשות העתיקות ואח', פ"ד נ"ב (4), 774 (להלן – "דנקנר") אשר ניתנו לפני התקנת התקנות שמכוחן רשות העתיקות גובה את האגרה ולפיכך דין טענת המערערים להידחות.

בית המשפט מוסיף ומציין, כי עיון בפסק דינו של בית המשפט העליון בענין "דנקנר" מצביע על כך שבית המשפט העליון הביא בחשבון בפסק דינו התקנת תקנות לעניין גביית אגרות, לפי סעיף 46 של חוק העתיקות, כמקור אפשרי למימון עלות ביצוע בדיקות וחפירות באתרי העתיקות.

כמו כן,  בית המשפט העליון בפסיקה נוספת, כ-8 שנים לאחר פסק הדין בעניין "דנקנר", בעניין ע"א. 1761/02 רשות העתיקות נגד מפעלי תחנות בע"מ, פ"ד ס' (4), 545, קובע כי אין בה כדי לשנות מן התוצאה המשפטית, והטעם לכך הוא שתביעת ההשבה, נשוא פסק הדין של מפעלי תחנות, מתייחסת לתקופה שקדמה להתקנת התקנות.

יתרה מכך, ובהתאם לעמדתו של היועמ"ש אשר הצטרף כצד להליך והגיש נייר עמדה מטעמו עולה כי האגרות ששולמו ע"י המערערים מכסות אך חלק מן התשלום הנדרש למימון הבדיקות ומשכך מדובר בהסדר מאוזן ומידתי בהתאם לתקנות העתיקות.

ביהמ"ש גם הזכיר, כי פסק הדין בענין "דנקנר" מפנה לסעיף 24 (א) בחוק רשות העתיקות, התשמ"ט-1989, לפיו: "תקציב הרשות ימומן מאוצר המדינה ומהכנסות מאגרות ותשלומים אחרים שישולמו לרשות לפי חוק העתיקות".

סעיף 24 (ב) לחוק הנ"ל קובע, כי הרשות רשאית לקבל תרומות וכן להקים קרנות מחקר.

בהתייחסו לעניין "דנקנר" ציין בית המשפט את דברי כב' השופט (בדימוס) י. זמיר כי יכול והכנסות רשות העתיקות מאגרות ותשלומים אחרים לא יספיקו למימון עלות הבדיקות באתרי העתיקות, ולכן הוסיף שניתן, כמובן, להגדיל את המימון מאוצר המדינה.

כל אלה לדעתו של בית המשפט, יש בהם כדי ללמד על כך, שלפי השקפתו של כב' השופט (בדימוס) י. זמיר גם התקנת תקנות שתאפשרנה למשיבה לגבות אגרות למימון בדיקות וחפירות הצלה, יתכן ולא יהא בה כדי לכסות את מלוא עלות הבדיקות, ולכן, הוסיף וציין בהמשך דבריו, שאם אכן האגרות והתשלומים לא יספיקו, ניתן יהיה להגדיל את המימון מאוצר המדינה.

מכאן, שאף לפי פסק דין "דנקנר" שעליו נסמכים המערערים (אף שאין מקום להסתמך שכן פסק הדין זה ניתן טרם התקנת התקנות), ניתן ללמוד, כי אין פסול בקביעת תקנות לצורך גביית האגרות מן הציבור, כפי שאכן נעשה בשנת 2001.

בנוסף, ציין בית המשפט כי מעיון בסעיף 2 של התקנות עולה, כי התשלומים אשר נדרשים הם מידתיים.

לא זו אף זו: לקביעת תקנות המאפשרות גביית אגרות לצורך השתתפות במימון עלות הבדיקות והחפירות, יש היגיון רב, שהרי אלמלא מקור הכנסה זה, סביר מאד להניח שלא היה באפשרותה של המשיבה לבצע את הבדיקות והחפירות הנדרשות בטרם יינתן האישור החוקי הנדרש לביצוע פעולות במקרקעין שיש בהם אתרי עתיקות, ובכלל זה, ביצוע בנייה (כבמקרה שבפנינו). שלילת אפשרות זו הייתה עלולה להביא לעיכוב, וכנראה גם עיכוב ניכר, בקבלת אישורי הבנייה הנדרשים בהתאם לחוק.

בהתאם למכלול הנימוקים שתוארו לעיל, קבע בית המשפט כי התקנת התקנות נעשתה בסמכות ובאופן מידתי, והיא מתיישבת עם הגיונם של הדברים ותכלית החקיקה, ועל כן לא נפל כל פגם בפסק דינו המנומק היטב של בית משפט קמא, ולפיכך הערעור נדחה ונפסקו הוצאות לטובת המשיבה.

 

הערת מערכת:  יש לציין כי אין ספק שחלק מאי ההתערבות של בית המשפט והותירו את התקנות על כנן נבע מכך שמדובר למעשה בתקיפה עקיפה של תקנות שתוקנו על ידי המחוקק, ולא בעתירה לבג"ץ, סוגיה זו של התערבות בחקיקה על ידי הערכאות הינה רגישה ובעיקר בעת שמדובר בתקנות שתוקנו לאחר פסיקה ודיון בסוגיה של בית המשפט העליון.

 

עש"א 49828-02-13 גדעון ורדי ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה הוד השרון

בית המשפט השלום בפתח תקווה בפני כב' הש' נחום שטרנליכט

 

פטור מהיטל השבחה לפי סעיף 19(ג)(1) יכול להינתן רק פעם אחת ובעבור דירה אחת
אין הפטור "משתכפל" כאשר חלקות מקרקעין ניתנות על ידי אדם לבני משפחתו ללא תמורה

 

ב"כ המשיבה: עו"ד עזרא קוקיא

עניינו של הערעור דנא  הינו בגין שומת היטל השבחה שהוטלה על המערערים, כאשר אלו ביקשו לקבל פטור מתשלום היטל השבחה, בהתאם להוראות סעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן – "הסעיף" ו/או "הפטור" ו-"החוק" בהתאמה) בגין יח' דיור אחת מתוך שתיים שניתן לבנות בחלקה 457 בגוש 6411 בהוד השרון (להלן – "החלקה") אשר לטענת הבעלים תשמש כבית מגוריו. בנוסף, שלושת המערערים האחרים, אשר הינם ילדיו של הבעלים (להלן – "יתר המערערים"), וקיבלו ממנו ללא תמורה, חלק מן המגרש (זכויות בחלקות אחרות), מבקשים כל אחד מהם, לבנות בית מגורים אחד על חלק מן המקרקעין שקיבלו ובהתאם פטור מתשלום היטל השבחה בגין אותו בית מגורים. בסה"כ התבקשו ארבעה פטורים מהיטל השבחה, פטור אחד לכל אחד מהמערערים, ואולם משהועדה המקומית (להלן  – "המשיבה") לא נתנה את הפטורים הוגש הערעור דנא.

המערערים טענו, כי כל אחד מהם זכאי לפטור בשל העובדה שהתנאים הקבועים בסעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית לחוק מתקיימים בעניינם, זאת להבדיל מטענת המשיבה כי המערערים כולם זכאים ביחד, לכל היותר, לפטור אחד בלבד. בנוסף, טענו המערערים, כי המשיבה שגתה בהגדרתו של התא המשפחתי הזכאי לפטור לפי הסעיף דלעיל ואף משיקולי מדיניות ראוי להקנות להם את הפטורים כאמור בבקשתם.

מנגד טענה המשיבה, כי הבעלים אינו זכאי לפטור מתשלום היטל השבחה בגין החלקה, הואיל ובבעלותו דירת מגורים אחרת בשטח של 140 מ"ר. כפועל יוצא, גם ילדיו אינם זכאים לפטור מהיטל השבחה שכן זכאותם נובעת מזכאותו של הבעלים לפטור ומשאינו זכאי, גם ילדיו אינם זכאים והדבר עולה בקנה אחד עם שיקולי המדיניות למתן הפטור. לחילופין, טוענת המשיבה, כי אף אם זכאי הבעלים לפטור, מדובר בזכאות לפטור אחד בלבד. העברת המקרקעין לילדיו של מר ורדי, ללא תמורה, לא יוצרת זכאות לפטורים חדשים. הפטור הקבוע בסעיף 19(ג)(1) לתוספת השלישית הינו פטור סוציאלי לאדם אחד ולדירה אחת, ולכן העברת חלק מהמקרקעין למערערים 2-4 לא משנה עובדה זו.

בית המשפט דחה את הערעור בקבעו בין היתר כדלקמן :

בהתייחס לשיקול המרכזי בפטור הוא השיקול הסוציאלי, בית המשפט מאזכר את האמור ברע"א 7417/01, צרי נ' הועדה המקומית לתכנון ובנייה גבעתיים, פד"י נז(4) 879, 886-888 (להלן – "הלכת צרי") שם נקבע בין היתר, כי תכלית הסעיף היא לאזן בין שתי מטרות – מהצד האחד, לאפשר לאדם להגדיל את דירת מגוריו עבורו או עבור קרובו שדר בדירתו בלי שיוטלו עליו הוצאות כבדות. מהצד האחר, מטרת החיוב בהיטל – שיתוף חברי קהילתו של הפרט בהטבה שקיבל הוא לבדו מהרשות. האיזון הראוי מחייב מתן פירוש מצמצם להטבות המתקבלות, שכן מההיסטוריה החקיקתית ברור כי תכלית הסעיף אינה להעשיר את הזוכה בהטבה על חשבון רווחת קהילתו, אלא אך לאפשר לו להרחיב את ביתו, אף אם אין ידו משגת לשלם את דמי ההשבחה. כך למשל, הפרשנות המצמצמת מעוגנת בהוראת "המחזיק" שבסעיף, כאשר בהקשרם של דברים ברור כי היא באה לצמצם מאוד את קבוצת מקבלי הפטור, שכן ברי כי הפטור עומד אך לאדם החייב בהיטל – לבעל הדירה או לחוכריה. אך בכך אין הסעיף מסתפק, והוא מוסיף ודורש כי החייב בהיטל (או קרובו) יחזיק בפועל בדירה, והחזקה זו – למגורים שמה.

מכאן למד כי אין הכוונה לפטור "אוטומטי" עבור כל בנייה של דירת מגורים או הרחבתה עד לשטח של 140 מ"ר. אין מדובר בסעיף 'בזכות לפטור' המוקנית לכל אדם פעם אחת. אלא, מדובר בסעיף הקובע תנאים מתי תהא זכאות לפטור.

בהתייחס לעובדה שהפטור ניתן לדירת מגורים אחת, קבע בית המשפט כי לבעלים קיימת דירת מגורים נוספת בבעלותו והדבר לא הוכחש, ומן הטעם הזה בלבד, הוא איננו זכאי עוד לפטור המבוקש מתשלום היטל השבחה.

בהתייחס לפטור שביקשו יתר המערערים, ראשית, נקבע כי בנסיבות דנן, העברת הזכויות ללא תמורה מהבעלים ליתר המערערים נעשתה כ-14 שנים לאחר אישור התכנית. במצב דברים זה, אין מקום למתן הפטור המבוקש לאלו שבאו מכוחו של הבעלים וקיבלו זכויות מזכויותיו שלו, ללא תמורה, לאחר כניסתה של התכנית לתוקף. זכויות יתר המערערים הינן טפלות לזכותו של הבעלים, ככל שהדברים נוגעים לפטור, והם אינם זכאים לקבלו באופן עצמאי. שנית, השאלה בדבר עצמאות הפטור של מי שקיבלו חלקות מקרקעין במתנה, נדונה גם בע"א (מחוזי-מרכז) 14301-12-09, זיו הצופה נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה הוד השרון, טרם פורסם (להלן – "פרשת הצופה"), שם נקבע כי בהלכת "צרי" נקבעה פרשנות מצמצמת לפטור, אשר הובילה את בית המשפט למסקנה שיש להעניק פטור לדירה אחת בלבד על המקרקעין, בהתאם למגבלות השטח שבהוראת הפטור, וכי אין להעניק פטורים כמספר המחזיקים בדירת המגורים וקרוביהם. זאת ועוד, תנאי נוסף לפטור הוא כי "השטח הכולל של דירת המגורים האמורה לאחר בנייתה או הרחבתה אינו עולה על 140 מ"ר". הוראה זו תומכת בפרשנות שמדובר בפטור סוציאלי לאדם אחד. מכך שהמחוקק הגביל את הפטור לדירה ששטחה לא יעלה על 140 מ"ר, עולה שמדובר בדירה אחת ולא יותר, ושאין מקום ליתן פטור ליותר ממחזיק אחד. לאור זאת, לא מבקש הפטור המקורי ולא בני משפחתו אליהם העביר זכויותיו בחלקה אחרת, יוכלו לבקש פטור נוסף מהיטל השבחה בחלקה האחרת.

על יסוד כל האמור לעיל, הגיע בית המשפט לכלל מסקנה, כי פטור מהיטל השבחה יכול להינתן רק פעם אחת ובעבור דירה אחת. אין הפטור "משתכפל" כאשר חלקות מקרקעין ניתנות על ידי אדם לבני משפחתו ללא תמורה, כפי שקרה במקרה דנן. כאמור בהלכת "צרי", אין משמעות למספר הבעלים, החוכרים או המחזיקים, מאחר שאינם משפיעים על מגבלת המטרים שבסעיף, אינם יכולים להשפיע גם על מספר הפטורים שיינתנו להם, לבד או במצטבר ולפיכך דחה את הערעור.

בסופו של פסק הדין בית המשפט התייחס והעיר שתי הערות לסיום: אחת, בית המשפט דחה את החלטת ועדת הערר המחוזית בערר(י-ם)064/13, הרצברג ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, (טרם פורסם) (להלן – "פרשת הרצברג"), שם נאמר כי אין בסעיף הפטור הגבלה כי זה יינתן לתא משפחתי, חרף הקביעה בפרשת "צרי" ופרשת "הצופה" שהוזכרו לעיל וכי לא ניתן לשלול את הפטור האמור מתא משפחתי לו יש יותר מדירת מגורים אחת, וקבע כי אין בה כדי לפגוע בתוקפה של הלכת צרי. הנוספת, בית המשפט העיר כי יתכן וקיים טעם נוסף המצדיק אי הענקת פטור לילדיו של אדם בגין בניה במקרקעין אותם קיבלו ללא תמורה מהוריהם בנסיבות כדוגמת המקרה דנן נובע מהמועד הקובע לעניין הפטור מהיטל ההשבחה, הוא מועד אירוע המס (אישור התכנית המשביחה). שכן, במועד זה לא היו יתר המערערים כלל בעלים של זכויות במקרקעין. העברת זכויות במקרקעין ללא תמורה ליתר המערערים איננה "אירוע מס" חדש אלא דחייה בלבד של התשלום למועד מימוש הזכויות על ידי מקבלי המתנה, דהיינו במועד הגשת היתר הבנייה. לא יכולה להתקבל על הדעת טענת יתר מערערים ולפיה בעת העברת המקרקעין במתנה, "שכפל" עצמו הפטור מהיטל ההשבחה פי ארבעה, וכעת זכאי כל אחד מהם לפטור. כל שניתן לומר הוא שיתר המערערים נהנו עד כה מדחיית תשלום המס בלבד, וכעת עליהם לשאת בתשלום ההיטל בהתאם לחישובו לפי מועד אירוע המס.

הערת מערכת: כפי שציינו בעבר, למרבה הצער מדובר בסעיפי חוק קצרים ולקוניים, כאשר כל הבירור הענייני מתבצע לפיכך בבתי המשפט, במקרה זה בחר בית המשפט באפשרות המצמצמת ביותר מבין האפשרויות, וזאת בניגוד לפרקטיקה של שנים רבות שנהגה אחרת, בכל מקרה לנו לא נראה כי מגבלות אלו שקבע בית המשפט אכן מופיעות בנוסח החוק.

 

ה"פ 17326-07-10 ג'רייס מנסור נ' מחמוד סעד ואח' בית המשפט השלום בצפת
בפני כב' הש' אורי גולדקורן

 

ב"כ המשיבים: עו"ד גסאן סמיר ו- משה לוי

 

פירוק שיתוף בדרך של המרצת פתיחה/מיהו הזכאי לתבוע פירוק שיתוף

עניינו של פסק הדין בעתירה מטעם המבקש להצהיר על תוקפם המחייב של גבולות זכויותיו בחלקת קרקע בה שותפים בעלי זכויות נוספים. משמעות ההצהרה הנה בפועל תביעה לפירוק השיתוף במקרקעין.

בית המשפט דן בשאלה, האם יש מקום לברר תביעה לפירוק שיתוף בדרך של המרצת פתיחה, כאשר הפסיקה רואה הליך זה כמיועד לפתרון עניינים דחופים ובלתי מסובכים מבחינה עובדתית.

בדיקת טענות הצדדים העלתה כי קיימות מחלוקות עובדתיות שההכרעה בהן טעונה הבאת ראיות, ואף לצורך חלוקה צודקת של הזכויות במקרקעין יש לשכור את שירותיהם של מודד ושמאי.

בית המשפט הגיע למסקנה, כי המרצת הפתיחה אינה ההליך המתאים לדיון בפירוק השיתוף במקרקעין.

במצב דברים זה יכול היה בית המשפט לפעול בהתאם לתקנה 258 לתקנות סד"א, לדון בהמרצת הפתיחה כאילו הייתה תובענה רגילה, ולהורות לצדדים להגיש כתבי טענות, אלא שבית המשפט קבע עוד בהתבסס על עובדות העניין, כי המבקש אינו בעלים של זכות במקרקעין, ועל כן איננו זכאי לדרוש את פירוק השיתוף.

בית המשפט קבע, כי למבקש זכויות אובליגטוריות בלבד, כאשר זה זכאי להירשם כבעלים של חלקים במקרקעין מכוח ירושה, אולם בפועל טרם הסדיר הרישום.

סעיף 37(א) לחוק המקרקעין קובע, כי כל שותף במקרקעין משותפים זכאי בכל עת לדרוש את פירוק השיתוף. בפסיקה נקבע כי רק בעלים של זכויות במקרקעין יכולים להגיש תביעה לפירוק שיתוף. זכות אובליגטורית של אדם במקרקעין אינה מקנה את הזכות לתבוע פירוק שיתוף, באופן שבו רק מי שבידו זכות קניינית במקרקעין, זכאי לדרוש פירוק שיתוף.

בהקשר זה הזכיר בית המשפט גם כי אין די ברישום הערת אזהרה לשם דרישת פירוק שיתוף במקרקעיו, וכי אין שיתוף אלא בין זכויות שוות מעמד.

המרצת הפתיחה נדחתה.

 

הערת מערכת:  לנו נראה כי נכון היה לו בית המשפט, חלף בחירה באפשרות הפוגענית של מחיקת תביעה, מאפשר השלמת הרישום ובירור ענייני, גם דיון בהמרצת פתיחה יכול אולי להתאים בנסיבות בהן העובדות ברורות, אולם גם במקרה זה ניתן היה להעביר את התביעה "לפסים רגילים" ולא למחקה, שכן כידוע ההלכה הינה לחתור לפירוק שותפויות כפויות ולא להותירן כך.

 

 

ערר 148/13 מ.ח ארז בניין בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה ראשל"צ 

ועדת ערר מחוזית – מחוז מרכז בפני כב' יו"ר מיכל גלקין גולן

 

מדיניות של ועדה אינה יכולה לשנות זכויות המוקנות בתכנית


ב"כ העוררים
: עו"ד שירלי תומר

עניינו של ערר זה בהחלטת הועדה המקומית לתכנון ובנייה ראשון לציון (להלן – "הועדה המקומית") לסרב לבקשת העורר לתכנית שינויים בהיתר שניתן, הכוללת תוספת שטחים ל-3 דירות, הגדלת חדרים על הגג, ביטול מחסנים בקומה א' ושינוי לובי כניסה, כל זאת במקרקעין הידועים כחלקה 407 בגוש 3926 ברח' האחים סמילצ'נסקי 11 בראשון לציון (להלן –  "המקרקעין").

כלומר, עניינו של ערר זה בהחלטת הועדה המקומית לסרב לבקשת העורר לתכנית שינויים בהיתר שניתן, בין היתר לצורך הגדלת שטחי דירות הכלולות בהיתר, זאת מן הטעם שהבקשה סותרת מדיניות עקרונית של הועדה המקומית, שמטרתה לעודד בניית דירות קטנות לזוגות צעירים בתחום שכונות המגורים בעיר.

ועדת הערר קבעה כי ככלל, קביעת מדיניות ע"י הועדה המקומית בנוגע להפעלת סמכויותיה עפ"י הדין, הינה מבורכת. מדובר במתווה אשר ישמש כלל לבקשות המובאות בפני הועדה המקומית, ופורט קריטריונים רלבנטיים לטיפול בהן. עוד ציינה כי ועדות הערר אף מעודדות קריטריונים לסוגיות ספציפיות, כמו למשל, להתרת שימוש חורג לגני ילדים או לחילופין ליישום הוראותיה של תמ"א 38 על תיקוניה.

יחד עם זאת, קבעה ועדת הערר כי מעמדה של המדיניות הנקבעת אינו דומה למעמד של תכנית כהגדרתה בחוק, והיא אינה מחייבת באותו אופן. כך, גם אם המדיניות קובעת כללים, בהחלט יתכן כי בחלק מהמקרים ראוי לסטות מאותם כללים.

ועדת הערר בחנה את העקרונות המשתקפים במדיניות הועדה המקומית כפי שהובאו בפניה בעניין הצפיפות וקבעה כי הינם עקרונות ראויים, נכונים ומותאמים לצורך העכשווי המקודם במוסדות התכנון בנוגע לביקוש לדירות קטנות. מדובר בצורך תכנוני ואינטרס ציבורי חשוב.

עם זאת, קבעה ועדת הערר כי מקום בו מבקשת הועדה המקומית לשנות מזכויות תכנוניות תקפות ומוקנות, לא די בקביעת מדיניות אלא יש לנקוט בהליכים עפ"י חוק.  ועדת הערר רואה חשיבות ראשונה במעלה לוודאות התכנונית המחייבת ולא ניתן במחי מדיניות למחוק הוראותיה המפורשות של תכנית תקפה. לכן, מדיניות הועדה יכולה להיות מכוונת כלפי תוספת המתבקשת במסגרת הקלה בלבד ואינה יכולה לגרוע מזכויות מוקנות.

ועדת הערר הורתה לתקן הבקשה באופן שתתאם למדיניות התכנונית בהתייחס להקלות המבוקשות בה, וקבעה עוד כי לכשתתוקן הבקשה אין צורך בדיון נוסף בפני הועדה המקומית.

הערת מערכת:

הבעייתיות במדיניות הינה כי אין הליך סטוטורי בו אלו מפורסמות ולא תמיד יגיעו לידיעת הנדרשים לה, להבדיל מתכניות, חוק ותקנות, לעומת זאת מדיניות כנחייה פנימית שיש צורך בכל מקרה לבחנה לנסיבות העניין, ללא כבילת שיקול דעת נקודתי- ושניתן לבררה- הינה כמובן מבורכת.

בעריכת גיליון זה השתתפו עוה"ד דקלה מוסרי טל וקרן זוקין ממשרד עוה"ד ממשרד צבי שוב

Categories : עלונים
Comments סגור לתגובות

צבי שוב - משרד עורכי דין. נדל"ן, מקרקעין, תכנון ובנייה, משפט אזרחי ומסחרי רח' היצירה 3, בית ש.א.פ. רמת גן 52521. טלפון - 03-5757170. פקס' - 03-5757180

אין לראות במידע המופיע באתר זה ( עוד על נדלן ) כייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי.
כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד צבי שוב ואין לעשות באמור כל שימוש ללא קבלת רשות.
לשאלות ועזרה ניתן לפנות לחברת אורנט תקשורת www.ornet.net