קטגוריות

חיפוש באתר

Author Archive

 

Shoob_NEW_Online

גרסאת-הדפסה-עברית

 

 

הפקעה לצורך ציבורי קונקרטי

מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר זילבר, מתמחה

 

מספר הליך: עע"מ 2784/15 עיריית פתח תקווה ואח' נ' יוסף שמוחה ואח'

ערכאה: בית המשפט העליון בפני כב' הנשיאה מ' נאור, כב' השופטים י' דנציגר ונ' סולברג. פרטי הנכס: חלקה 15 בגוש 6365 בפתח תקווה. תאריך פסק הדין: 20.7.2017.

 

ענייננו בערעור שהגישה עיריית פתח תקווה (להלן: "העירייה") וערעור שכנגד אשר הגישו יוסף ומשה שמוחה (להלן: "המשיבים"), בעלי זכויות חכירה בחלקה 15 בגוש 6365 בפתח תקווה (להלן: "המקרקעין"), לעניין הפקעת מגרשים 5-7 במקרקעין וייעודם.

 

בשנת 1993 פורסמה למתן תוקף תכנית אשר שינתה את הייעוד של 40% מהמקרקעין, מתעשייה לייעוד ציבורי – דרך ובנייני ציבור.

בשנת 1998, פנו המשיבים לעירייה בבקשה לרכוש את המגרשים המיועדים להפקעה, ולחילופין בבקשה לשינוי ייעוד המגרשים בחזרה לייעוד תעשייה. לאחר דין ודברים בין הצדדים הועלתה הצעה לפיה ייעוד המקרקעין ישונה לתעשייה, אולם העירייה תקבל את מגרשים  6 ו-7 לבעלותה.

בשנת 2005 פרסמה העירייה הודעה בדבר הפקעת המקרקעין.

לאורך השנים, המשיבים ביקשו מספר פעמים להוציא אל הפועל את ההסכמות עם העירייה, אולם, נתקלו בסירוב.

 

לאור האמור, הוגשה עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים בה נתבקש בית המשפט להורות על ביטול ההפקעה, וכן על ביטול שינוי הייעוד מתעשייה לייעוד ציבורי.

בית משפט קמא נעתר בכל הנוגע לביטול ההפקעה, אך דחה העתירה בכל הנוגע לשינוי הייעוד.

 

השאלה המרכזית אשר עמדה בפני בית המשפט בענייננו היא, מה המשמעות של דרישת הצורך הציבורי לצורך הפקעה, וכיצד יש ליישמה בנסיבות העניין?

 

בית המשפט הדגיש כי הפקעה לצורך ציבורי צריכה לעמוד בשלושה תנאים: 1. קיומו של צורך ציבורי מוגדר 2. זיקתו של הצורך הציבורי המסוים למקרקעין המיועדים להפקעה 3. קיום צורך בהפקעת המקרקעין המסוימים בכדי לממש את הצורך הציבורי.

כמו כן, הצורך הציבורי בהפקעה צריך להתקיים בעת ההפקעה, בעת מימושה וגם לאחריה.

 

בית המשפט בחן את הנחיצות העתידית של המקרקעין לצרכי ציבור, וקבע כי העירייה לא הניחה בפניו תשתית ראייתית מספקת והצורך הציבורי אינו מבוסס דיו על מנת להותיר את ההפקעה על כנה. יתרה מכך, העירייה הודתה בפה מלא כי נכון לעת הזו אין בכוונתה לעשות שימוש מסוים בשטח הנדון

Comments Comments Off

 

Shoob_NEW_Online

גרסאת-הדפסה-עברית

 

 

קרן חניה בהיטל השבחה – לקזז או לא לקזז

מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר זילבר, מתמחה

 

מספר הליך: עמ"נ 2152-05-16 הועדה המקומית לתכנון ובניה בת ים נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ

ערכאה: בית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, בפני כב' השופטת צילה צפת.

תאריך פסק הדין: 02.07.2017. ב"כ המשיבים: עוה"ד מ. איצקוביץ, רם קאין ואיתי רימון.

עניינו של פסק הדין בשלושה ערעורים מנהליים שהגישו הוועדות המקומיות לתכנון ובניה  בת ים ותל אביב (להלן: "הועדות המקומיות") על החלטותיה של ועדת ערר, המאפשרת למשיבים לקזז את תשלום היטל ההשבחה בו חיובו עבור קרן חניה.
עיקר המחלוקת מושא פסק הדין הינה באשר לזכותם של המשיבים לקזז את תשלום קרן החניה ששילמו מהיטל ההשבחה אשר הוטל עליהם עקב בקשה לשימוש חורג או מכר.

בית המשפט בדונו בסוגיה הסתמך על רע"א 147/14 הועדה המקומית לתכנון ובניה ת"א נ' אברמוביץ (להלן: "אברמוביץ"), שבו נדונה השאלה האם יש לקזז משומת היטל ההשבחה את הסכומים שעתידים לשלם יזמים על פי כתבי השיפוי שנתנו לוועדה המקומית המחייבים אותם לשפותה במסגרת תביעת 197. לעניין זה נקבע כי בעת עריכת שומת היטל השבחה אין להביא בחשבון, בדרך של קיזוז מסכום ההשבחה, סכומים שיידרשו בעלי המקרקעין לשלם מכוח כתבי שיפוי, שדבר קיומו אינו מופיע בהוראות התכנית.
כמו כן, בית המשפט בהתייחסו להבחנה בין הוצאות חיצוניות לפנימיות, נתן דעתו כי המבחן הצורני אשר נקבע באברמוביץ, איננו טכני גרידא, אלא שהרלוונטי הוא השפעת ההוצאה על ערכו של המקרקעין במצב החדש, הרי שתנאי זה עולה בקנה אחד עם התכלית המאפשרת קיזוז.

על כן, בהתאם לפסיקת אברמוביץ, בית המשפט בחן האם בענייננו יש בסכומים שישלמו המשיבים עבור קרן חניה בכדי להשפיע על שומת ההשבחה, כלומר על שווי המקרקעין "במצב החדש". בית המשפט הדגיש כי מקום חנייה בנכס משפיע על שוויו במצב החדש, וערכו גבוה מאשר נכס ללא חנייה.
בית המשפט הוסיף כי על בסיס ההיגיון על פיו ניתן לקזז הוצאה בגין בניית חניון תת קרקעי מהיטל השבחה, ברי כי יש גם לקזז הוצאה בגין קרן חניה לטובת חניון ציבורי בסמוך לנכס.

בית המשפט קבע כי מקום החניה אשר יוקם מכוח קרן החניה ישפיע על שווי המקרקעין והרי שישביח אותו, ועל כן יש להכיר בהוצאה זו כהוצאה הנדרשת למימוש הפוטנציאל של המקרקעין. המבחן הנכון לענייננו הינו "מבחן ההשבחה", כלומר, האם ההוצאה תרמה להשבחת הנכס במצב החדש. בית המשפט קבע כי על פי המבחן דנא, התשובה חיובית.

לאור האמור לעיל, פסק בית המשפט כי אינו מצא לנכון להתערב בהחלטת ועדת ערר, ועל כן דחה את הערעורים ללא צו להוצאות.
הערת מערכת:
בית המשפט בדונו בסוגיה הזכיר פסיקה סותרת של בית המשפט המחוזי, עמ"נ 50827-11-14 אלישע רונן נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב, וחרף האמור בפסיקה זו, עמדתו של מותב זה הייתה שונה לאור פרשנותו את פס"ד אברמוביץ הנזכר לעיל.

Comments Comments Off

version2_Final-01

 

גרסאת-הדפסה-עברית

 

 

 

מאמר

תיקון סעיף 119ד' לחוק התכנון והבניה – ההזדמנות וההחמצה

מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד וגלעד שמעון

לאחרונה נכנס לתוקפו תיקון מס' 115 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, הכולל מספר תיקונים הנוגעים לנושא שיפויין של וועדות מקומיות על ידי גופים שונים המגישים תכנית פוגעת, בגין תביעות ירידת ערך המוגשת כנגד הועדות המקומיות בגין אישורן של תכניות פוגעות אלה, לפי סעיף 197 לחוק התו"ב.

אחד הנושאים שזכה לתהודה תקשורתית רבה במסגרת תיקון זה, הוא כמובן – הסדרת סמכות הועדות המקומיות לדרוש הפקדת כתב שיפוי מטעם מגיש התכנית כתנאי לאישור/הפקדת תכנית, שתוקן בעקבות פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין פרחי ביקל (ע"א 5958/15 פרחי ביקל בע"מ נ' הועדה המקומית לתו"ב ראשל"צ (פורסם בנבו)), בו נקבע כזכור כי פרקטיקה זו, הייתה עד כה נטולת עיגון חוקי.

במאמר זה נתייחס לסעיף נוסף שתוקן אף הוא במסגרת תיקון 115 – סעיף 119ד' לחוק התו"ב, ואשר עניינו קביעת הוראות בדבר שיפוי ועדות מקומיות ע"י המדינה או רשות סטטוטורית אחרת בתכניות דרך.

נזכיר, כי בהתאם להוראות סעיף 119ד' לחוק, במצב בו חויבה ועדה מקומית בתשלום פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התו"ב עקב אישור תכנית דרך, כאשר זו הוגשה בידי המדינה או מטעמה או בידי רשות שהוקמה לפי דין שאינה רשות מקומית או ועדה מקומית, נקבע כברירת מחדל, כי הועדה תהא זכאית לשיפוי מאת מגיש התכנית, בשיעור של 70% מסכום הפיצויים.

עוד קובע סעיף 119ד', כי מגיש התכנית יצורף ויהיה צד לכל שלבי הדיונים בתביעת ירידת הערך, בין אם בהליכים בפני מוסדות התכנון ובין אם בהליכים משפטיים או בהליכי בוררות, וכן יהיה צד לפי בקשתו, לכל הסכם בקשר לכך.

הוראה זו, אמורה הייתה לכאורה להקל על אפשרות תשלום הפיצויים, ואולי להקל אף על אפשרות הגעה לפשרות, בהיותה מפחיתה משמעותית את נטל הפיצוי שמונח היה מלכתחילה על כתפי הועדות המקומיות.

אלא שבפועל, יצרה הוראה זו מעין יציר כלאיים ומנגנון מסורבל, שכן גם במצב בו הועדה המקומית נדרשת לשאת רק בחלק קטן מן הפיצוי שנפסק, עדיין נותרת היא הגוף האמון על פי הדין על בירור התביעות בשלב הראשון (שברוב מוחלט של המקרים, התביעות נדחות בו במלואן), ונשארת צד להליכים עד להכרעה סופית.

הסדר זה, בו לא גורם אחד בלבד אמון על פיצויו של בעל הקרקע אלא שני גופים (גם הועדה וגם הגוף המשפה), מביא פעמים רבות למצב של חוסר יעילות משווע בבירור התביעות המוגשות, כתוצאה מכפל בעלי הדין המתדיינים בכל תיק ותיק, על כל ערכאותיו, והצורך לפעול כל העת, לרבות בעת ניסיונות להגיע לפשרה, בתיאום אל מול גורם נוסף, שאינו תמיד מסונכרן עם הצדדים האחרים.

כך למשל, פעמים רבות נוצר מצב אבסורדי בו דווקא הגוף המשפה הנושא בחלק הארי של תשלום הפיצויים, מסכים באופן עקרוני לשאת בתשלום חלקו בפיצוי, אולם אך בשל עמדתה של הועדה המקומית המתנגדת לפיצוי, נמנע פעמים רבות מלעשות כן, או לחלופין – מתנה את הסכמתו לשלם את חלקו היחסי בפיצוי, בויתור מצד התובע על חלקה של הועדה המקומית בפיצוי, וזאת על מנת לשמור על חזית אחידה ולא לפגוע בטיעוני הועדה המקומית.

מצב זה, מונע לא אחת אפשרות ממשית להגיע לפשרה בתיקים שונים, פשרה שיכולה לייתר ולחסוך שנים ארוכות של ניהול הליכים משפטיים יקרים בפני מוסדות התכנון והערכאות השונות, עד לבירור התביעות.

במסגרת תיקון 115 לחוק, תוקן כאמור גם סעיף 119ד' הנ"ל, כאשר במסגרת תיקון זה, הסדיר המחוקק אפשרות לפיה ועדות מקומיות מסוימות, יהיו זכאיות לפנות לוועדת השגות ולבקש את העלאת שיעור השיפוי לגבי כלל הפיצויים שייפסקו כנגדן, לראשונה, בגין תכנית דרך מסוימת.

מנגנון זה, עשוי היה לספק פתרון ראוי לפחות לחלק מן המצבים שהוזכרו לעיל, ואולי לפתוח פתח ממשי לייעול ההליכים, בפרט במקרים בהם ייקבע כי על הגוף המשפה לשאת ב-100% מן הפיצוי שייפסק. לשם כך, מצופה היה כי ייקבע שבמקום בו יושת שיפוי מלא על הגוף המשפה, כי תינתן לו גם הסמכות לנהל את ההליכים בעצמו ולהגיע בהם לפשרות, ללא צורך בצירופה או בהסכמתה של הועדה המקומית, אולם גם ללא קביעה זו, נראה כי פטירתה המלאה של הועדה המקומית מחובת הפיצוי, צפויה הייתה ליצור מעצמה את האפקט הרצוי, באמצעות נטרול האינטרס של הועדה המקומית להביא לדחיית התביעות.

אלא שאליה וקוץ בה, שכן שהמנגנון שקבע בפועל המחוקק, אינו מאפשר לכל ועדה מקומית לפנות לוועדת ההשגות בבקשה להגדלת שיעור השיפוי אף לכדי 100%, כי אם אך ורק לוועדות מקומיות שבתחומן מועצות אזוריות, עובדה שמותירה את מרבית הועדות המקומיות המשמעויות תחת המנגנון המסורבל הקיים.

יתירה מכך, גם ביחס לוועדות המקומיות שבתחומן מועצה אזורית, אשר התיקון חל לגביהן, מהלך זה של פניה לוועדת ההשגות יתאפשר, רק לאחר שנפסקו כנגד הועדה המקומית פיצויים חלוטים וכאשר אין עוד זכות להגיש על החיוב ערר או ערעור.

במילים אחרות, קובע המחוקק כי רק לאחר שימוצו כל ההליכים המשפטיים בעניינה של התביעה בגין תכנית הדרך הספציפית, ניתן יהיה בדיעבד לקבוע כי הועדה המקומית כלל לא תישא בתשלום כלשהו, אלא אך ורק הגוף המשפה.

וכאן צריכה לבוא השאלה – במקרה בו אכן ייקבע בדיעבד כי הועדה כלל לא צריכה לשאת בתשלום כלשהו, מדוע היה צורך לנהל את מלוא ההליכים, לעתים במשך שנים ארוכות, כנגד הועדה המקומית?

האם לא ניתן היה להסתפק מלכתחילה בניהול הליך אל מול הגוף המשפה בלבד, תוך פתיחת פתח ממשי יותר להליך של פשרה? איזה טעם יש להתניית אפשרותה של הועדה המקומית לפנות לוועדת השיפוי, רק בסיומם הגמור של ההליכים המשפטיים לבירור תביעת ירידת הערך, ולא הרבה קודם לכן, ואולי כבר בתחילת הדרך?

אמנם, מלשון הוראת החוק, עולה כי מגבלה זו תחול אך ורק ביחס לפיצוי הראשון אשר ייפסק כנגד אותה ועדה מקומית, בגין תכנית הדרך הספציפית, באופן שקביעתה של ועדת ההשגות תחול מאותה נקודה גם על תביעות ירידת ערך אחרות שתוגשנה בגין אותה תכנית, דבר שלכאורה אמור היה לפשט את בירור יתר התביעות שיוגשו מאותה נקודה ואילך בגין תכנית הדרך האמורה.

אלא, שלאור העובדה כי תביעות ירידת ערך הינן תביעות המתבררות בדרך כלל במשך שנים ארוכות, סביר להניח כי השלב בו אכן ייקבע לראשונה פיצוי חלוט שלא ניתן לערער או להשיג עליו בגין תכנית דרך מסוימת, יגיע זמן רב לאחר חלוף שלוש השנים הקבועות בחוק להגשת תביעות ירידת הערך, וכאשר מלוא ההליכים שיינקטו בגין אותה תכנית דרך כבר יהיו בעיצומם, לאחר שנים ארוכות של התדיינויות בפני הגופים השונים.

לא בטוח כי המחוקק נתן דעתו על שאלות אלה, ובהיבט הזה, ניתן לומר כי התיקון לסעיף 119ד' הוא החמצה של הזדמנות אמיתית להביא לשינוי מהותי בייעול הליכי התביעות לפי סעיף 197 לחוק התו"ב, בכל הנוגע לתכניות דרך.

יש לקוות כי המחוקק יתקן בעתיד הוראה זו, ויאפשר לכלל הועדות המקומיות, ולא רק לחלק מצומצם מהן, לפנות לוועדת ההשגות כבר למן נקודת ההתחלה של הגשת התביעות או אף מרגע אישור תכנית הדרך, ובכך יאפשר לחסוך זמן וכסף רב גם למבקשי הפיצוי וגם לוועדות המקומיות, באמצעות הותרת הגוף המשפה באופן מלא ומבקש הפיצוי כצדדים יחידים במגרש תביעות הפיצוי בגין תכניות דרך.

Categories : מאמרים
Comments Comments Off

version2_Final-01

 

גרסאת-הדפסה-עברית

 

 

מאמר

 

תיקון סעיף 119ד' לחוק התכנון והבניה – ההזדמנות וההחמצה

מאת עוה"ד צבי שוב וגלעד שמעון

 

 עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים

 

•   החלטת מיסוי מקרקעין 1167/17 – הוראת שעה למכירת קרקע לבנייה.
•   חוק מס ריבוי דירות – דחייה נוספת במועד הדיווח לרשות המיסים.
•   החלטה על מינוי ועדה לגיבוש ואישור קודקס מדיניות מקרקעין אשר יחליף את החלטות מועצת מקרקעי ישראל.
•   החלטת מועצת מקרקעי ישראל – כללים לביטול עסקאות ומתן ארכות.
•   החלטת מועצת מקרקעי ישראל – פטור מאישור ותשלום דמי היתר במסגרת הליכי רישוי מקוצר.
•   תקנות חדשות המקצרות את המועד למתן היתר ל-45 יום להוספת מרפסת, מעלית, מכפילי חנייה או תוספת בנייה.
•   צו התכנון והבנייה (תיקון מס' 101) (דחיית יום התחילה המאוחר של החוק ((מס' 2) התשע"ז-2017.
•   מבשרת ציון – הודעה על הפקדת תכנית מתאר כוללנית למבשרת ציון.
•   קריית אונו – הופקדה תכנית מפורטת לפינוי בינוי ברח' לוי אשכול.
•   בת ים – הופקדה תכנית מתאר מקומית בציר יוספטל.
•   קריית גת – הופקדה תכנית מתאר מקומית, התחדשות עירונית – חיזוק ועיבוי מבנים.
•   חיפה, מתחם חוף הכרמל – הופקדה תכנית מתאר מקומית, חפ/1332/ג/1 – מרכז תחבורתי משולב.
•   פתח תקווה – הודעה לפי סעיפים 77-78, בדבר החלטה להכין תכנית מתאר לשימור אתרים.

 


עדכוני פסיקה

 

 • פירוק שיתוף

ע"א 2698-11-16 אחים דוניץ בע"מ ואח' נ' גבריאלי ובניו למסחר ובנין בע"מ ואח'פירוק שיתוף במקרקעין שלא בדרך חלוקה בעין. 

 • תכנון ובניה

עת"מ 13982-10-16 יד ביד בגליל בע"מ נ' ועדת ערר לתכנון ובניה מחוז צפון ואח' –  פרשנות התכליות והשימושים בתכנית מתאר. 

 • הפקעות

עת"מ 16092-01-15 חברת האחים פדוביץ בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה –  שיהוי בהפקעות – גם ביחס להפקעות עתידיות. 

 • מיסוי מקרקעין

ו"ע 48493-05-15 מאיר אקרמן ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביברכישת זכויות מחבר בקבוצת רכישה. 

 • חובת עו"ד בנזיקין

ת"א 12903-05-09 דוד פנחסוב ואח' נ' עיזבון המנוח אברהים בן אנטוניוס בולוס ז"ל ואח' –   חיוב נושאי משרה ובא כוחם בפיצוי לקונה בפרויקט בנייה שלא הסתיים. 

 • היטל  השבחה

ת"א 31931-11-15 גולן טלקום בע"מ נ' עיריית ראשון לציון  ואח' –  היתר בנייה שפקע ולא מומש מצדיק השבת כספי היטל ההשבחה ששולמו.

ערר 10/17/48 דתיה קרני נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה שרוניםשומה מכרעת שרירה וקיימת כל עוד לא בוטלה בהליך שיפוטי.

ערר 113/15/48 ראשל יזום וניהול נכסים בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה שרוניםלא התעשרת לא מימשת. 

 • סעיף 197 לחוק התו"ב

ערר 95020/13 פולק חיים ואדית נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה ואח' –  תביעת 197 – תכניות נפרדות המהוות מהלך תכנוני אחד.

ערר 9017/14 ברנר זליג ואח' נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה שומרוןמהלך תכנוני נפרד.

 

 

מאמר

תיקון סעיף 119ד' לחוק התכנון והבניה – ההזדמנות וההחמצה

מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד וגלעד שמעון

לאחרונה נכנס לתוקפו תיקון מס' 115 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, הכולל מספר תיקונים הנוגעים לנושא שיפויין של וועדות מקומיות על ידי גופים שונים המגישים תכנית פוגעת, בגין תביעות ירידת ערך המוגשת כנגד הועדות המקומיות בגין אישורן של תכניות פוגעות אלה, לפי סעיף 197 לחוק התו"ב.

אחד הנושאים שזכה לתהודה תקשורתית רבה במסגרת תיקון זה, הוא כמובן – הסדרת סמכות הועדות המקומיות לדרוש הפקדת כתב שיפוי מטעם מגיש התכנית כתנאי לאישור/הפקדת תכנית, שתוקן בעקבות פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין פרחי ביקל (ע"א 5958/15 פרחי ביקל בע"מ נ' הועדה המקומית לתו"ב ראשל"צ (פורסם בנבו)), בו נקבע כזכור כי פרקטיקה זו, הייתה עד כה נטולת עיגון חוקי.

במאמר זה נתייחס לסעיף נוסף שתוקן אף הוא במסגרת תיקון 115 – סעיף 119ד' לחוק התו"ב, ואשר עניינו קביעת הוראות בדבר שיפוי ועדות מקומיות ע"י המדינה או רשות סטטוטורית אחרת בתכניות דרך.

נזכיר, כי בהתאם להוראות סעיף 119ד' לחוק, במצב בו חויבה ועדה מקומית בתשלום פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התו"ב עקב אישור תכנית דרך, כאשר זו הוגשה בידי המדינה או מטעמה או בידי רשות שהוקמה לפי דין שאינה רשות מקומית או ועדה מקומית, נקבע כברירת מחדל, כי הועדה תהא זכאית לשיפוי מאת מגיש התכנית, בשיעור של 70% מסכום הפיצויים.

עוד קובע סעיף 119ד', כי מגיש התכנית יצורף ויהיה צד לכל שלבי הדיונים בתביעת ירידת הערך, בין אם בהליכים בפני מוסדות התכנון ובין אם בהליכים משפטיים או בהליכי בוררות, וכן יהיה צד לפי בקשתו, לכל הסכם בקשר לכך.

הוראה זו, אמורה הייתה לכאורה להקל על אפשרות תשלום הפיצויים, ואולי להקל אף על אפשרות הגעה לפשרות, בהיותה מפחיתה משמעותית את נטל הפיצוי שמונח היה מלכתחילה על כתפי הועדות המקומיות.

אלא שבפועל, יצרה הוראה זו מעין יציר כלאיים ומנגנון מסורבל, שכן גם במצב בו הועדה המקומית נדרשת לשאת רק בחלק קטן מן הפיצוי שנפסק, עדיין נותרת היא הגוף האמון על פי הדין על בירור התביעות בשלב הראשון (שברוב מוחלט של המקרים, התביעות נדחות בו במלואן), ונשארת צד להליכים עד להכרעה סופית.

הסדר זה, בו לא גורם אחד בלבד אמון על פיצויו של בעל הקרקע אלא שני גופים (גם הועדה וגם הגוף המשפה), מביא פעמים רבות למצב של חוסר יעילות משווע בבירור התביעות המוגשות, כתוצאה מכפל בעלי הדין המתדיינים בכל תיק ותיק, על כל ערכאותיו, והצורך לפעול כל העת, לרבות בעת ניסיונות להגיע לפשרה, בתיאום אל מול גורם נוסף, שאינו תמיד מסונכרן עם הצדדים האחרים.

כך למשל, פעמים רבות נוצר מצב אבסורדי בו דווקא הגוף המשפה הנושא בחלק הארי של תשלום הפיצויים, מסכים באופן עקרוני לשאת בתשלום חלקו בפיצוי, אולם אך בשל עמדתה של הועדה המקומית המתנגדת לפיצוי, נמנע פעמים רבות מלעשות כן, או לחלופין – מתנה את הסכמתו לשלם את חלקו היחסי בפיצוי, בויתור מצד התובע על חלקה של הועדה המקומית בפיצוי, וזאת על מנת לשמור על חזית אחידה ולא לפגוע בטיעוני הועדה המקומית.

מצב זה, מונע לא אחת אפשרות ממשית להגיע לפשרה בתיקים שונים, פשרה שיכולה לייתר ולחסוך שנים ארוכות של ניהול הליכים משפטיים יקרים בפני מוסדות התכנון והערכאות השונות, עד לבירור התביעות.

במסגרת תיקון 115 לחוק, תוקן כאמור גם סעיף 119ד' הנ"ל, כאשר במסגרת תיקון זה, הסדיר המחוקק אפשרות לפיה ועדות מקומיות מסוימות, יהיו זכאיות לפנות לוועדת השגות ולבקש את העלאת שיעור השיפוי לגבי כלל הפיצויים שייפסקו כנגדן, לראשונה, בגין תכנית דרך מסוימת.

מנגנון זה, עשוי היה לספק פתרון ראוי לפחות לחלק מן המצבים שהוזכרו לעיל, ואולי לפתוח פתח ממשי לייעול ההליכים, בפרט במקרים בהם ייקבע כי על הגוף המשפה לשאת ב-100% מן הפיצוי שייפסק. לשם כך, מצופה היה כי ייקבע שבמקום בו יושת שיפוי מלא על הגוף המשפה, כי תינתן לו גם הסמכות לנהל את ההליכים בעצמו ולהגיע בהם לפשרות, ללא צורך בצירופה או בהסכמתה של הועדה המקומית, אולם גם ללא קביעה זו, נראה כי פטירתה המלאה של הועדה המקומית מחובת הפיצוי, צפויה הייתה ליצור מעצמה את האפקט הרצוי, באמצעות נטרול האינטרס של הועדה המקומית להביא לדחיית התביעות.

אלא שאליה וקוץ בה, שכן שהמנגנון שקבע בפועל המחוקק, אינו מאפשר לכל ועדה מקומית לפנות לוועדת ההשגות בבקשה להגדלת שיעור השיפוי אף לכדי 100%, כי אם אך ורק לוועדות מקומיות שבתחומן מועצות אזוריות, עובדה שמותירה את מרבית הועדות המקומיות המשמעויות תחת המנגנון המסורבל הקיים.

יתירה מכך, גם ביחס לוועדות המקומיות שבתחומן מועצה אזורית, אשר התיקון חל לגביהן, מהלך זה של פניה לוועדת ההשגות יתאפשר, רק לאחר שנפסקו כנגד הועדה המקומית פיצויים חלוטים וכאשר אין עוד זכות להגיש על החיוב ערר או ערעור.

במילים אחרות, קובע המחוקק כי רק לאחר שימוצו כל ההליכים המשפטיים בעניינה של התביעה בגין תכנית הדרך הספציפית, ניתן יהיה בדיעבד לקבוע כי הועדה המקומית כלל לא תישא בתשלום כלשהו, אלא אך ורק הגוף המשפה.

וכאן צריכה לבוא השאלה – במקרה בו אכן ייקבע בדיעבד כי הועדה כלל לא צריכה לשאת בתשלום כלשהו, מדוע היה צורך לנהל את מלוא ההליכים, לעתים במשך שנים ארוכות, כנגד הועדה המקומית?

האם לא ניתן היה להסתפק מלכתחילה בניהול הליך אל מול הגוף המשפה בלבד, תוך פתיחת פתח ממשי יותר להליך של פשרה? איזה טעם יש להתניית אפשרותה של הועדה המקומית לפנות לוועדת השיפוי, רק בסיומם הגמור של ההליכים המשפטיים לבירור תביעת ירידת הערך, ולא הרבה קודם לכן, ואולי כבר בתחילת הדרך?

אמנם, מלשון הוראת החוק, עולה כי מגבלה זו תחול אך ורק ביחס לפיצוי הראשון אשר ייפסק כנגד אותה ועדה מקומית, בגין תכנית הדרך הספציפית, באופן שקביעתה של ועדת ההשגות תחול מאותה נקודה גם על תביעות ירידת ערך אחרות שתוגשנה בגין אותה תכנית, דבר שלכאורה אמור היה לפשט את בירור יתר התביעות שיוגשו מאותה נקודה ואילך בגין תכנית הדרך האמורה.

אלא, שלאור העובדה כי תביעות ירידת ערך הינן תביעות המתבררות בדרך כלל במשך שנים ארוכות, סביר להניח כי השלב בו אכן ייקבע לראשונה פיצוי חלוט שלא ניתן לערער או להשיג עליו בגין תכנית דרך מסוימת, יגיע זמן רב לאחר חלוף שלוש השנים הקבועות בחוק להגשת תביעות ירידת הערך, וכאשר מלוא ההליכים שיינקטו בגין אותה תכנית דרך כבר יהיו בעיצומם, לאחר שנים ארוכות של התדיינויות בפני הגופים השונים.

לא בטוח כי המחוקק נתן דעתו על שאלות אלה, ובהיבט הזה, ניתן לומר כי התיקון לסעיף 119ד' הוא החמצה של הזדמנות אמיתית להביא לשינוי מהותי בייעול הליכי התביעות לפי סעיף 197 לחוק התו"ב, בכל הנוגע לתכניות דרך.

יש לקוות כי המחוקק יתקן בעתיד הוראה זו, ויאפשר לכלל הועדות המקומיות, ולא רק לחלק מצומצם מהן, לפנות לוועדת ההשגות כבר למן נקודת ההתחלה של הגשת התביעות או אף מרגע אישור תכנית הדרך, ובכך יאפשר לחסוך זמן וכסף רב גם למבקשי הפיצוי וגם לוועדות המקומיות, באמצעות הותרת הגוף המשפה באופן מלא ומבקש הפיצוי כצדדים יחידים במגרש תביעות הפיצוי בגין תכניות דרך.

עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים

 

החלטת מיסוי מקרקעין 1167/17 – הוראת שעה למכירת קרקע לבנייה

בהחלטת מיסוי 1167/17, נדונה הוראת השעה שנקבעה בתיקון 83 לחוק מיסוי מקרקעין (להלן: "הוראת השעה") לפיה, במכירת קרקע בידי יחידים בין השנים 2016-2018 כולל, כאשר הקרקע נרכשה לפני יום 7.11.2001, ושלגביה קיימת תכנית המתירה בניה למגורים של לפחות 8 יח"ד, יחול מס שבח מופחת בשיעור של 25% ככל שיעמדו בתנאים המפורטים בהוראה, בין היתר השלמת בניה בתוך 42 חודשים מהסכם המכר. בהחלטת המיסוי נקבע כי:

 • הוראת השעה תחול על עסקת קומבינציה שלגביה ניתנה אופציה, באופן שמנין הזמן להשלמת הבניה ימנה מיום מימוש האופציה (ולא ממועד הענקתה);
 • מספר הדירות בקרקע הנמכרת ימנה ביחס לכלל במקרקעין הנמכרים על ידי הבעלים, אף אם חלקו של כל אחד מהמוכרים משקף זכויות הפחותות מ-8 יח"ד ובלבד, שהמכירה נעשתה על ידי כלל הבעלים לרוכש אחד ובעסקה אחת.
 • כלל היחידות בעסקת הקומבינציה, הן של המוכרים והן של היזם, יילקחו בחשבון לצורך חישוב מנין הדירות הנדרשות (8).

 

 

 

חוק מס ריבוי דירות – דחייה נוספת במועד הדיווח לרשות המיסים

בתקנות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) התשע"ז-2016, נקבע כי על בעלי שלוש דירות ומעלה להגיש הצהרה לרשות המסים עם פירוט נכסיהם עד ליום 31.03.2017. אולם, מנהל רשות המסים, מר משה אשר, בהתייעצות עם שר האוצר, מר משה כחלון, דחה פעם נוספת את מועד הדיווח כמפורט בחוק המיסוי על ריבוי דירות ליום 31.07.2017, וכאמור עד למועד זה יהיה על בעלי שלוש דירות ומעלה להגיש הצהרה לרשות המסים עם פירוט נכסיהם.

 

החלטה על מינוי ועדה לגיבוש ואישור קודקס מדיניות מקרקעין אשר יחליף את החלטות מועצת מקרקעי ישראל

ביום 10.5.17 התקבלה החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1517 שעניינה מינוי ועדת משנה, לצורך גיבוש קודקס מדיניות מקרקעין לפעילות הרשות אשר יחליף את החלטות המועצה (להלן: "ההחלטה").

בהחלטה נקבע הרכב חברי הוועדה, נקבע כי הועדה תגבש את הקודקס אשר ישקף את מדיניות המקרקעין בהתאם להחלטות המועצה התקפות, זאת על ידי איחוד והסדרה של החלטות מועצת מקרקעי ישראל, לאחר סיום גיבוש הקודקס יפורסם נוסח הקודקס לתקופה של שישים יום לעיון הציבור והגשת הערות.

הערות הציבור יבחנו על ידי הועדה, ובהתאם להחלטתה יעודכן הקודקס. עם סיום עבודתה תודיע הועדה למועצה על גיבוש קודקס סופי. מועד ההודעה יהיה המועד בו יכנס הקודקס לתוקפו ויבוטלו כלל החלטות מועצת מקרקעי ישראל. עוד נקבע, כי בסמכות יו"ר הועדה להביא נושאים שבמחלוקת להכרעת המועצה.

 

החלטת מועצת מקרקעי ישראל – כללים לביטול עסקאות ומתן ארכות

בהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1513, מיום 10.5.17, הוחלט כדלהלן:

השלמת הבנייה – נקבע כי מועד השלמת הבנייה שייקבע בהסכמי פיתוח או חכירה (להלן: "ההסכם") בכל סוגי מטרות הקצאות המקרקעין, יהיה 4 שנים מיום אישור העסקה.

נקבע כי בסמכות הרשות לקבוע מראש בהסכם מועד השלמת בנייה שונה, בשים לב, בין היתר, למועד מסירת המגרש, לחסמי בנייה שאינם תלויים ביזם, ולגודל הפרויקט מושא העסקה ומורכבותו.

ביטול עסקאות – נקבעו בהחלטה הכללים לפיהם רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות"), תבטל עסקאות בשל אי עמידה במועדים שנקבעו בהסכם להשלמת הבנייה (והארכות להשלמת הבניה ככל שניתנו).

מתן ארכות – נקבע בהחלטה גם כי הרשות רשאית לאשר ליזם, אשר לא עמד במועדים הנקובים בהסכם להשלמת הבנייה (להלן: "המועד שנקבע להשלמת הבנייה"), ארכות להשלמת הבניה, וכן לדרוש ערבות ביצוע להבטחת השלמת הבנייה במועד והכל בכפוף לתנאים המפורטים בהחלטה. עוד נקבע, כי יזמים אשר זכו במכרזי מחיר למשתכן או דיור להשכרה, לא יחויבו בגין ארכות, ככל שיינתנו.

רכישת זכויות נוספות במקרה של שינוי תכנוני – כתנאי למתן ארכה, יהיה על היזם לשלם דמי היתר בשיעור 91% עבור הפרשי השווי בין הזכויות שנרכשו ע"י היזם בהסכם המקורי ולאחריו לבין הזכויות שאושרו על פי התכנית החדשה. תשלום זה יחול בנוסף לתשלום בגין הארכה. על התשלום האמור יחולו הנחות אזורי עדיפות לאומית וקו עימות. נקבע כי אם היזם לא ירכוש את הזכויות הנוספות כאמור, יבוטל ההסכם.

יזם אשר חויב בתשלום היטל השבחה על ידי הוועדה המקומית עבור אותן זכויות שבגינן שילם לרשות דמי היתר בשיעור 91%, יהיה זכאי להחזר דמי היתר בגובה היטל ההשבחה ששולם על ידו, ובלבד ששיעור דמי ההיתר ששולמו בגין הזכויות הנוספות לא יפחת מ-31%. על היזם להמציא אישור על תשלום היטל השבחה שבוצע על פי שומה סופית בהתאם לדין.

עוד נקבע, כי סעיף זה (רכישת זכויות נוספות במקרה של שינוי תכנוני) לא יחול על הקצאת מקרקעין למטרת בנייה נמוכה עצמית ועל הקצאות מקרקעין בפטור ממכרז למטרת תעשייה ומלאכה או תיירות (לרבות אטרקציה תיירותית ומלונאות).

סייגים לתחולת ההחלטה: ההחלטה לא תחול על בעלי הסכם חכירה שמימשו את מטרת ההקצאה וביצעו עסקאות שינוי יעוד וניצול או פיצול מגרש ועל עוד מס' מקרים כפי שמפורט בהחלטה.

נקבעו בהחלטה הוראות מעבר מפורטות. החלטה זו מבטלת את החלטת מועצה מספר 1481.

 

החלטת מועצת מקרקעי ישראל – פטור מאישור ותשלום דמי היתר במסגרת הליכי רישוי מקוצר

ביום 10.5.17 החליטה מועצת מקרקעי ישראל כי רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות") לא תגבה מבעל זכויות דמי היתר ביחס לחלק מן המקרים המנויים בטיוטת תקנות התכנון והבניה (הליך רישוי בדרך מקוצרת), התשע"ז – 2017 (להלן: "התקנות") העתידות להתפרסם. דוגמאות למקרים עליהם חלה ההחלטה:

הקמת גדר וקיר תמך, הקמת גגון ומצללה, הצבת מיתקן מכפיל חנייה על הקרקע במגרש המשמש על פי דין לחניה, התקנת מערכת מיזוג אויר שלא חלות עליה תקנות הפטור, לרבות פתח במעטפת הבניין, התקנת שלט שלא חלות עליו תקנות הפטור, ובלבד שהוא אינו בתחום חוף הים זולת אם הבניה היא בקו בינוי ראשון ואילך, התקנת תנור הסקה בדירה שאינו מיתקן מיטלטל, התקנת מיתקן או תחנת ניטור אויר, מיתקן ניטור מים, מיתקן ניטור קרינה או מיתקן ניטור רעש שלא חלות עליו תקנות הפטור, הקמת תורן לאנטנה, הוספת מרחב מוגן דירתי למבנה מגורים או הוספת מגדל ממ"דים למבנה פשוט, בשטח המזערי הקבוע בתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים),  התש"ן – 1990, ובלבד ששטחו אינו עולה על 20 מ"ר ברוטו, הוספת מרפסת זיזית (גזוזטרה) ליחידת דיור בבנין פשוט, ובלבד ששטח המרפסת אינו עולה על 14 מטרים רבועים ועומק הזיז אינו עולה על 2.5 מטרים, סגירת מרפסת מקורה, למעט מרפסת זיזית, באמצעות חומרים קלים, הוספת מעלית לבניין פשוט, לרבות השינויים הנדרשים בבנין הקיים לצורך התאמתו להוספת המעלית.

כמו כן נקבע בהחלטה כ בקשות על פי החלטה זו לא תחייבנה קבלת אישור מהרשות כתנאי להגשתן, והרשות תודיע למוסדות התכנון על אי התנגדותה לבקשות להיתר שזה עניינן. בקשות להיתר בשטח העולה על האמור לעיל יחויבו בתשלום דמי היתר.

עם כניסתה לתוקף של החלטה זו תבוטל החלטת מועצה מספר 1308 שעניינה פטור מתשלום דמי היתר להקמת מרחב מוגן דירתי (ממ"ד) ומרחב מוגן קומתי (ממ"ק) – הוראת שעה.

 

תקנות חדשות המקצרות את המועד למתן היתר בנייה ל-45 יום -

הוספת מרפסת, מעלית, מכפילי חנייה או תוספת בנייה

בימים אלה חתם שר האוצר, משה כחלון, על תקנות חדשות המקצרות ל-45 יום את המועד להוספת מרפסת, מעלית, מכפילי חנייה או תוספות בנייה.

תכלית התקנות, שאמנם טרם פורסמו ברשומות אך מפרסומים שנעשו לגביהן הינה בין היתר להפחית את הרגולציה בהליכי הרישוי והבנייה ולקצר משמעותית את לוחות הזמנים למתן היתר בנייה להליכי רישוי מצומצמים.

עוד עולה כי במידה שלא יוחל בהליך דיונים וטיפול בבקשה תוך 25 יום מקליטתה, תיחשב הבקשה כאילו אושרה, וזאת בשונה מהליך רישוי רגיל, שבו היעדר ההחלטה נחשב בעצם כסירוב לבקשה. זמן ההמתנה הכולל של 45 יום מתייחס לתהליך שבו הוחל דיון וטיפול בבקשה תוך אותם 25 יום, ואז נקצב זמן קבלת ההחלטה ל-45 יום בסך הכל מרגע קליטת הבקשה.

עוד נקבע כי סוגי העבודות והמבנים שלגביהם יחול ההליך המזורז המפורטים בתקנות הם: הוספת ממ"ד לדירת מגורים קיימת, הוספת בנייה בשטח של 25 מ"ר בקומת קרקע של בניין מגורים, תוספת בנייה על גג בניין מגורים, סגירת מרפסת מקורה, הוספת מרפסת או מעלית בבניין עד ארבע קומות, התקנת מכפילי חנייה, התקנת מערכות הסקה בדירה והתקנת צוברי גז, הקמת חממות חקלאיות, עבודות פיתוח ועבודות לשיפור הנגישות.

כמו כן הובן עוד כי המגמה שנעשתה בשיתוף עם רשות מקרקעי ישראל הינה שלגבי מרבית העבודות לא נדרשת הסכמת רמ"י כפי שהיה נהוג עד כה. בהתאם לכך גם לא ייגבו על ידי רמ"י דמי היתר, כך שיופחתו העלויות לציבור מגישי הבקשות.

התקנות יתפרסמו ברשומות ויכנסו לתוקף בעוד כ- 60 ימים, על כן אין להסתמך על האמור לעיל ויש להמתין לפרסום התקנות עצמן.

 

צו התכנון והבנייה (תיקון מס' 101) (דחיית יום התחילה המאוחר של החוק ((מס' 2) התשע"ז-2017

ביום 8.6.2017 פרסם שר האוצר, משה כחלון, את הצו הנדון, לפיו יום התחילה המאוחר לגבי ההוראות המפורטות בו ידחה ליום 1.1.2018, וזאת לגבי בקשות להיתרים שעניינן הקמת בנין מגורים חדש.

 

מבשרת ציון – הודעה על הפקדת תכנית מתאר כוללנית למבשרת ציון

הרינו לעדכן כי הופקדה תכנית מתאר כוללנית ברמה מפורטת למבשרת ציון מס' 152-0406082 (להלן: "התוכנית"), ללא איחוד וחלוקה כאשר מכוחה לא ניתן להוציא היתרים.

מטרות התכנית הינן בין היתר: מתן מענה תכנוני לישוב בהיקף של כ 40,000 תושבים לשנת יעד 2040, יצירת שלד עירוני ברור, קביעת עקרונות תכנון עבור תכניות מפורטות לשכונות חדשות ובנושא התחדשות עירונית במרקמים ותיקים, חיזוק הישוב מבחינה כלכלית על ידי מסחר ותעסוקה, מתן מענה לחוסר הקיים בשטחי ציבור, שצ"פ ופארקים, מתן פתרונות לבעיות תחבורה ותנועה.

 

קריית אונו – הופקדה תכנית מפורטת לפינוי בינוי ברחוב לוי אשכול

הרינו לעדכן כי הופקדה תכנית פינוי בינוי רח' לוי אשכול צפון מס': 508-0205393.

עיקרי מטרות התוכנית: קביעת עקרונות להתחדשות עירונית במתחם לוי אשכול צפון ע"י פינוי והריסת מבנים קיימים ומתן זכויות בנייה והוראות בנייה לבניית בניינים חדשים והוראות לבנייה חדשה על ידי פינוי של 328 יחידות דיור קיימות, הקמת 9 מבני מגורים חדשים ובהם 930 יחידות דיור, פיתוח שטח ציבורי והקצאת שטחים למבנים ומוסדות ציבור, לשצ"פ ולשפ"פ. בנוסף יצירת שני חיבורים לכלי רכב והולכי רגל המקשרים בין רח' לוי אשכול ורח' ש"י עגנון, קביעת זיקת הנאה להולכי רגל, וכן איחוד וחלוקה מחדש של המגרשים ללא הסכמת הבעלים.

 

בת ים – הופקדה תכנית מתאר מקומית בציר יוספטל

הרינו לעדכן כי הופקדה תכנית מתאר מקומית, בי/496, מס' 502-0189183, בציר יוספטל בבת ים.

עיקרי מטרות התכנית: הריסה ובנייה מחדש של מבני המגורים בחזית רחוב יוספטל, תוספת של שטחי מסחר, משרדים ומבנים ומוסדות ציבור, פתיחת הציר הירוק המרכזי של שכונת רמת יוסף עד רחוב יוספטל.

במתחם 1 : פינוי 240 יח"ד קיימות תוך הריסת 5 מבני מגורים לאורך רחוב יוספטל ומבנה ציבורי ישן ברחוב הרותם ובינוי 1,010 יח"ד חדשות ב-6 מבני מגורים ומבנה ציבורי חדש. במתחמים 6-2 : תוספת יח"ד בשתי חלופות, בחלופת עיבוי תוספת 2 קומות וקומת גג חלקית, תוספת של 263 יח"ד ל-508 יח"ד הקיימות במתחמים אלה וסה"כ 771 יח"ד. בחלופת הריסה ובנייה תוספת של עד 5 קומות וקומת גג חלקית, תוספת של 445 יח"ד ל-508 יח"ד הקיימות במתחמים וסה"כ 953 יח"ד, מס' יחידות הדיור המקסימלי בתכנית : 1,963 יח"ד.

 

קריית גת – הופקדה תכנית מתאר מקומית, התחדשות עירונית – חיזוק ועיבוי מבנים

ביום 29.5.2017 פורסמה הודעה על הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' 606-0185579 – "התחדשות עירונית בקרית גת באמצעות חיזוק ועיבוי מבנים" (להלן: "התוכנית"), ללא איחוד וחלוקה, מכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות.

מטרות התכנית הינן עידוד חיזוק מבנים בהתאם לעקרונות תמ"א 38; התאמת עקרונות תמ"א 38 לצרכים התכנוניים של קרית גת בהתאם לסעיף 23 לתמ"א; עידוד הוספת ממ"דים למבנים שנבנו בין השנים 1.1.1980-1.1.1996; קביעת הוראות ותנאים למתן היתרים מכוח תכנית זו.

 

חיפה, מתחם חוף הכרמל – הופקדה תכנית מתאר מקומית, חפ/1332/ג/1 –  מרכז תחבורתי משולב

הרינו לעדכן כי ביום 5.6.2017 פורסמה הודעה על הפקדת תכנית מתאר מקומית למתחם חוף הכרמל חפ/1332/ג/1 (להלן: "התוכנית"), ללא איחוד וחלוקה, מכוחה ניתן להוציא היתרים.

תחום התוכנית הינו השטח הנמצא במבואות הדרום מערביים של העיר חיפה, בסמוך לתחנת הרכבת חוף הכרמל.

מטרת התכנית הינה יצירת מוקד תעסוקה משולב בשטחי מסחר ומלונאות, בסמוך למת"מ, הנשען על מרכז תחבורתי ותחנת רכבת ועל סמיכותו לחוף הים.

עיקרי התוכנית הינם, בין היתר: שינוי סיווג הקרקע מאתר לירידים ותערוכות לייעוד למסחר, תעסוקה תחבורה שפ"פ ודרכים; תגבור זכויות בניה, הסדרת דרכים קימות, קביעת זכויות והוראות בניה כולל גובה הבניינים, קווי בנין, תכסית המבנים והצללות, קביעת תקן חניה וכו'.

 

פתח תקווה – הודעה לפי סעיפים 77-78, בדבר החלטה להכין תכנית מתאר לשימור אתרים

ביום 12.6.2017 פורסמה הודעה לפי סעיף 77 ו 78 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 (להלן: "החוק") בדבר הכנת תכנית מתאר לשימור אתרים בפתח תקווה שמספרה  410-0354704, במסגרתה יקבעו תנאים שלפיהם יינתנו היתרי בניה ו/או היתרים לשימוש בקרקע ו/או אישור תשריט של חלוקת קרקע בתחום העיר פתח תקווה (להלן: "התוכנית").

התנאים למתן היתרי בניה לפי סעיף 78 לחוק הינם כי לא יינתנו היתרי בניה או הריסה למבנים ואתרים הנכללים ברשימה, למעט היתרים שמטרתם שיפוץ ושיקום המבנים בעיר. לכל היתר בניה תינתן חוו"ד יועץ שימור; בחלקות ובאתרים הנכללים ברשימה וקיימת לגביהם תב"ע תקפה הכוללת הנחיות בדבר שימור תיוותר התוכנית בתוקף.

בחלקות ואתרים אשר ברשימה וקיימות לגביהם בקשות להיתר במערכת יחולו הכללים שלהלן: במקרים בהם הבקשה נדונה בוועדה, תשוב הוועדה ותדון בהם; במקרים בהם טרם נדונה הבקשה יש לעדכן את הבקשה. ישנו פירוט של רחובות בהם לא יינתן היתר לשיפוץ/ בניה/חיזוק עבור מבנים/אתרים הנמצאים בחזית רחובות אלו עד עריכת תכנית לשימור.

עדכוני פסיקה

 

פירוק שיתוף במקרקעין שלא בדרך חלוקה בעין

שם ומספר הליך: ע"א 2698-11-16 אחים דוניץ בע"מ ואח' נ' גבריאלי ובניו למסחר ובניין בע"מ ואח'

ערכאה: בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, בפני כב' השופטים בלהה טולקובסקי, דפנה בלטמן-קדראי, אבי פורג.

תאריך מתן פסק הדין: 6.6.2017  פרטי הנכס: חלקה 221 בגוש 3934 בראשון לציון. ב"כ המשיבים: עו"ד צבי שוב ועו"ד גלעד שמעון.

ענייננו בערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בראשון לציון, במסגרתו הורה ביהמ"ש על פירוק השיתוף בין הצדדים המחזיקים במשותף בזכויות במקרקעין המשמשים כחניון תת קרקעי בן שני מפלסים המצוי תחת מרכז מסחרי, בדרך של מכר.

עיקר המחלוקת בין הצדדים נסב על אופן פירוק השיתוף במקרקעין. בעוד המערערות טענו כי יש להורות על פירוק בדרך של חלוקה "בעין", סברו המשיבות (התובעות) כי בנסיבות העניין לא ניתן מבחינה משפטית, תכנונית וקניינית לפרק את השיתוף באמצעות חלוקתו הפיזית של החניון, ולחלופין – כי חלוקה זו לא תביא לסיום השותפות, ולכן ראוי להורות על פירוק השיתוף באמצעות מכר, עמדה אותה אימץ כאמור גם בית משפט השלום.

בפסק הדין שניתן בערעור, סקר בית המשפט המחוזי את טענות הצדדים, את אופן ניהול הדיון בבית משפט השלום ואת נימוקי פסק הדין נושא הערעור.

בית המשפט המחוזי ציין, בין היתר, כי אמנם דרך המלך בפירוק שיתוף במקרקעין היא חלוקה בעין, ואולם תנאי לכך הוא כי ניתן מבחינה קניינית ותכנונית לחלק את המקרקעין בין השותפים באופן שיביא לפירוק השיתוף ביניהם.

עוד קבע בית המשפט, כי גם אם הנטל להוכיח שהמקרקעין אינם ניתנים לחלוקה בעין מוטל על הצד הטוען לכך, עדיין לא מצופה ממנו לעמוד בנטל זה אלא עד שהטוען לחלוקה בעין יציג תשריט המצביע על חלוקה משפטית אפשרית. זאת במיוחד בענייננו, כאשר מדובר בחניון הרשום כיחידה אחת בתשריט הבית המשותף ובתקנון. בית המשפט קבע, כי האפשרות לחלוקה בעין של מקרקעין משותפים מותנית בעמדת רשויות התכנון, וכי כל עוד אלה לא אמרו את דברן ואישרו תשריט חלוקה, יש להתייחס אל המקרקעין ככאלו שאינם ניתנים לחלוקה.

בסופו של יום קבע בית המשפט, כי פיצול החניון לשתי יחידות נפרדות מחייב שינוי התקנון, תשריט הבית המשותף, התב"ע והיתרי הבניה, שינויים הכרוכים בהכרח בהליכים ממושכים המכבידים באופן בלתי סביר על הזכות להביא לפירוק השיתוף בחניון.

מטעמים אלה ואחרים, נדחה הערעור.

הערת מערכת:

המערכת כבר העלתה מספר פעמים את ההצעה לפיה ניתן היה לקבוע בתקנות תנאים מקדמיים להגשת תביעה לפירוק שיתוף, כגון צירוף מראש של חוות דעת רשויות התכנון או של המפקחת על רישום המקרקעין, בהתאם לנסיבות, בשאלת אפשרות חלוקה בעין של המקרקעין. כך, ניתן היה לעיתים לחסוך הליכים ארוכים של בירור סוגיה זו שמעכבת לרוב החלטת מתווה הפירוק.

פרשנות התכליות והשימושים בתכנית מתאר

שם ומספר הליך: עת"מ 13982-10-16 יד ביד בגליל בע"מ נ' ועדת ערר לתכנון ובניה מחוז צפון ואח'

ערכאה: בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בפני כב' השופטת ריבי למלשטריך-לטר. תאריך מתן פסק הדין: 25.5.2017  ב"כ המשיבים: עוה"ד מירון שקד, ענת פרל, לירון שגיא, גראור.

פרטי הנכס: חלקה 64 בגוש 18410 וחלקה 5 בגוש 18409, בכפר ורדים.

בענייננו, אוחדו שתי עתירות, העתירה שבנדון יחד עם עת"מ 64068-11-16 לפל ואח' נ' ועדה מקומית לתכנון מעלה הגליל ואח'. שתי העתירות מופנות כנגד החלטת ועדת הערר מיום 28.7.16, המאשרת למשיבה 3 היתר בניה להקמת בית אבות סיעודי במבנה, בחלקה 64 בגוש 18410 וחלקה 5 בגוש 18409, המהווים את מגרש 710 לפי תכנית ג/11147 בכפר ורדים.

השאלה העיקרית שהתעוררה בענייננו היא האם ניתן להקים במתחם בית אבות סיעודי מכוח תכנית המתאר המאושרת, או שמא בית אבות סיעודי מצריך ייעוד ספציפי בתוכנית?

בית המשפט ציין, כי התנגדות העותרת כפי שהוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובניה בעניין בקשת ההיתר, לא התייחסה להליכים של תכניות הבינוי או לפגמים שנפלו בהם, אלא לשאלה האם תכנית המתאר מאפשרת לבנות את מה שאושר בהיתר הבניה. בנסיבות אלו קבע בית המשפט, כי העותרת לא רשאית לטעון כנגד ההליכים של תכניות הבינוי ואין להעלות נימוק תכנוני שלא עלה בהתנגדות.

עוד קבע בית המשפט, כי יש לראות הקמה של בית אבות סיעודי כנכלל במסגרת התכליות והשימושים של תכנית המתאר המאושרת, שכן מחלקה סיעודית היא חלק בלתי נפרד מדיור מוגן, בהיבט הפסיקה והחוק, והמדד הוא מה היקף פעולתו של בית האבות הסיעודי מתוך כלל הפעילות במתחם.

בית המשפט מוסיף ומציין כי, לעניין פרשנות התכליות והשימושים שבתוכנית המתאר לא קיימת פגיעה בשלטון החוק באופן כל כך אנוש, שיכשיר את העתירה המאוחרת. לאור האמור ומנימוקים נוספים העתירה נדחתה.

 

 

הערת מערכת:  

למרות שמדובר בהליכי תכנון, קיימת חובה על פי הפסיקה להעלות את כל הטענות והראיות כבר בשלבי התכנון, פעמים רבות נכשלת התנגדות או נכשל הליך אחר שבו עולות טענות בבית המשפט לראשונה, ובית המשפט אינו נזקק להן בשל כך, מומלץ לפיכך אף לתמוך ההתנגדות בחוות דעת תומכת, שמפרטת ומוכיחה כדבעי את הנטען.

 

שיהוי בהפקעות – גם ביחס להפקעות עתידיות

שם ומספר הליך: עת"מ 16092-01-15 חברת האחים פדוביץ בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה

ערכאה: בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, בפני כב' השופטת רות רונן.

תאריך מתן פסק הדין: 21.5.2017 ב"כ המשיבה: עו"ד ברלוביץ.

פרטי הנכס: חלקה 42 גוש 6420, רח' יוחנן הסנדלר, הרצליה.

העותרת היא בעלים של חלקה 42 בגוש 6420 ברחוב יוחנן הסנדלר 3 בהרצליה. באפריל 1998 פורסמה להפקדה תכנית בניית עיר הר/1900, אשר מטרתה היא פיתוח מוגבר של אזור תעשיה. בספטמבר 2003 פורסמה תב"ע 1900 וב- 2013 פורסמה, על יסוד תב"ע 1900 הנ"ל, הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע המתייחסת למספר חלקות.

העותרת טענה כי בתחום השטח המופקע נמצא בין היתר חלק מהמבנה שברשותה וכי אין צורך ממשי במעבר המופקע. לפיכך, עתרה לביהמ"ש בבקשה כי בית המשפט יצהיר על ביטול הודעת ההפקעה או לחלופין, כי בית המשפט יורה למשיבה לרכוש ממנה, כתנאי למימוש ההפקעה, את כל החלקה שבבעלותה תוך תשלום תמורה מלאה על יסוד סעיף 11 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 ולחלופי חילופין היא עתרה כי בית המשפט יורה למשיבה לשלם לה פיצויי הפקעה מלאים.

נתמקד בטענה אחת מעניינת שהעלתה המשיבה והיא טענת שיהוי: לשיטת המשיבה, העותרת ידעה אודות הכנת התב"ע לכל המאוחר באוגוסט 1998, זאת בשל העובדה כי העותרת חתמה, באמצעות מנהלה, על שתי בקשות להיתר בניה, שכללו מפה בה צוין בבירור ובאופן בולט השטח המופקע. ביהמ"ש קיבל טענה זו וקבע, כי בחתימתו על הבקשה להיתר, היה מנהלה של העותרת מודע להפקעה העתידית, והיה עליו לפעול ביחס אליה ללא שיהוי. משהעותרת לא פעלה במשך תקופה של כמעט 20 שנה ביחס להפקעה, נקבע כי היא השתהתה בשיהוי ארוך ומשמעותי ביותר בהגשת העתירה.

העתירה נדחתה, ניתן צו להוצאות המשיבה ושכ"ט עו"ד.

הערת מערכת:

כידוע, במסגרת פס"ד ארידור קבע ביהמ"ש בין היתר, כי במהלך תקופת מעבר לא יחולו דיני ההתיישנות על דיני ההפקעות ואולם אין בכך למנוע מהרשויות לטעון לטענת שיהוי. ואכן, במקרה דנן קבע ביהמ"ש, כי משהעותרת לא פעלה במשך תקופה של כמעט 20 שנה ביחס להפקעה, הרי שהיא השתהתה בשיהוי ארוך ומשמעותי ביותר בהגשת העתירה ומכאן שדינה להידחות. ואולם, האבסורד הוא שבעוד שמצופה מהנפקע לפעול אף ביחס להפקעה עתידית למרות חוסר הוודאות הרב הקיים עד למועד אישורה הסופי (ואשר בפועל משהופקדה בשנת 1998 ועד אישורה בשנת 2003 חלפו כ- 5 שנים), ואולם הרשות רשאית לפעול להפקעת המקרקעין כעבור 10 שנים(!) שהרי רק לקראת סוף שנת 2013 פורסמה ברשומות הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע (שלמעשה מהווה את השלמת אקט ההפקעה, ובלעדיו אין). על חוסר האיזון שבין הרשות המפקיעה לנפקע יש ליתן את הדעת במסגרת חקיקת דיני הפקעה אחידים שייצרו וודאות והרמוניה חקיקתית, כפי שנטען על ידי המערכת בעלונים קודמים.

 

רכישת זכויות מחבר בקבוצת רכישה

שם ומספר הליך: ו"ע 48493-05-15 מאיר אקרמן ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב

ערכאה: ועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין, שליד בית המשפט המחוזי בתל אביב בפני כב' השופט יו"ר הוועדה ה' קירש. תאריך מתן פסק הדין: 21.5.2017 פרטי הנכס: חלקות 666 ו-421 בגוש 6214.  ב"כ העותרת: עו"ד שירה קדרון גוטליב.

תיקון 69 לחוק מיסוי מקרקעין התקבל בשנת 2010 וקבע כי אדם שרכש זכויות במסגרת קבוצת רכישה לשם בניית דירת מגורים, ימוסה במס רכישה כאילו רכש דירת מגורים, ובהתאם לשווי הדירה הבנויה.

העוררים בענייננו רכשו את זכויותיו של חבר בקבוצת רכישה במתחם "אסותא" בתל אביב. העוררים דיווחו על העסקה כרכישת קרקע ושירותי בניה ואילו מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב ביקש למסות אותם בגין רכישת דירת מגורים.

ועדת הערר בחנה את אופן המיסוי לאור 2 חלופות: (1) לפי סעיף 9(ג)(1) לחוק מיסוי מקרקעין- "דירה המשמשת או המיועדת לשמש למגורים, ובדירה שבנייתה טרם נסתיימה, למעט דירה שאין עמה התחייבות מצד המוכר לסיים את הבניה"; (2) לפי סעיף 9(ג)(2) לחוק מיסוי מקרקעין- "זכות במקרקעין שנמכרה לקבוצת רכישה לגבי נכס שהוא דירה המיועדת לשמש למגורים".

ועדת הערר קבעה ברוב דעות, כי המקרה אינו נכנס בגדרי החלופה הראשונה, שכן לא מדובר בדירה בנויה, והמוכר עצמו לא התחייב כלפי הקונה להשלמת הבניה, אלא הקבלן אתו התקשרה קבוצת הרכישה לשם מתן שירותי בניה הוא שהתחייב להשלימה. משאין התחייבות מאת המוכר באופן מפורש להשלמת הבניה, אין כניסה לגדרי הסעיף.

לגבי החלופה השנייה קבעה ועדת הערר, כי מקום בו העוררים נכנסו לנעלי המוכרים (שהינם חברי קבוצת רכישה) ומחליפים את מקומם בקבוצה, הרי שהם הופכים בעצמם לחברי הקבוצה, ומשכך נחשבים גם הם כ"רוכשים בקבוצת הרכישה" וכל פרשנות אחרת חוטאת למטרת תיקון 69 לחוק. דינם של העוררים כדין מצטרפים מאוחרים בקבוצת רכישה המתגבשת בשלבים, אשר נחשבים ככל חבר בה, וברי שהצטרפות לקבוצת רכישה הינה כרכישת דירת מגורים מושלמת לעניין מס הרכישה, ויש למסות את העוררים ככל חבר בקבוצה כאילו רכש דירת מגורים.

בדעת מיעוט קבע עו"ד ושמאי דן מרגליות, שלדידו עיון בסעיף 9(ג)(2) לחוק מיסוי מקרקעין מעלה כי דירת מגורים הינה "זכות במקרקעין שנמכרה לקבוצת רכישה לגבי נכס שהוא דירה המיועדת לשמש למגורים;" אך במקרה דנן לא נמכר נכס שהוא דירה, אלא נרכשה קרקע עם תכניות בניה והסכם עם קבלן אשר הוא אינו המוכר. כן מוסיף הוא, כי לדעתו אם יש ספק לגבי ניסוח החוק הוא צריך לפעול לטובת העוררים, כיוון שגביית מס חייבת להתבסס על הוראות ברורות שיש בהן אלמנט פגיעה בקניינו של אדם, לא כל שכן כאשר הפרשנות הינה לרעת הנישום.

סוף דבר, הערר נדחה ברוב דעות.

הערת מערכת:

ייתכן ויש ממש בטענתו של עו"ד ושמאי דן מרגליות, שכן המקרה בענייננו לא מתיישב עם הוראות החוק ואם המחוקק היה רוצה להחיל עליו את החוק הוא היה עושה זאת במפורש. יחד עם זאת, ניתן להסיק כי כוונת המחוקק בתיקון 69 לחוק מיסוי מקרקעין, הייתה להתמודד עם הלקונה שנוצרה יחד עם כל הגלגולים של קבוצות הרכישה, כדוגמת המקרה בענייננו וכדי להסיר ספקות ראוי יהיה להסדיר העניין בחקיקה מפורשת.

 

חיוב נושאי משרה ובא כוחם בפיצוי לקונה בפרויקט בנייה שלא הסתיים

שם ומספר הליך: ת"א 12903-05-09 דוד פנחסוב ואח' נ' עיזבון המנוח אברהים בן אנטוניוס בולוס ז"ל ואח'

ערכאה: בית המשפט השלום בחיפה, בפני כב' השופט יואב פרידמן.

תאריך מתן פסק הדין: 7.6.2017 פרטי הנכס: פרויקט פנינת הים בעכו.

תביעה כספית בגין תשלום חלק מדמי תמורה עבור רכישת דירה מקבלן, אשר התובעים מעולם לא זכו לראות מאחר והפרויקט לא הושלם. התובעים, אשר לא היו מיוצגים על ידי עו"ד מטעמם, שילמו במעמד החתימה על הסכם המכר סכום נכבד מהתמורה וזאת מבלי שקיבלו בטוחות ראויות כנגד כספם. נרשמה לטובת הרוכשים הערת אזהרה, אשר לא הייתה נקיה משעבודים ולכן הייתה חסרת משמעות ולא עמדה בהוראות החוק.

התובעים סברו כי בתשלום שכר טרחה לעוה"ד של המוכרים הוא מחויב כלפיהם לדאוג לזכויותיהם ולכן, לטענתם, לא שכרו שירותיו של עו"ד מטעמם.

בית המשפט קיבל את התביעה וחייב את מנכ"ל החברה, עוה"ד שייצג את חברה ויורשו של בעל המניות בחברה, להשיב לתובעים את כספם, לרבות שכר טרחת עוה"ד ששולם על ידם לעוה"ד שייצג את החברה. בית המשפט קבע כי אין חולק כי חברת בולוס תיירות הפרה את חובת הזהירות בעוולת הרשלנות כלפי התובע וגרמה לנזק הכספי שספג התובע.

בנוסף, בית המשפט דן בשאלה האם יש לנושאי המשרה בבולוס תיירות אחריות אישית נזיקית ביחס למחדל שעלה לדעת בית המשפט לכדי רשלנות והפרת חובה חקוקה מצדה של בולוס תיירות או שמא יש להם אחריות חוזית אישית? בית המשפט אזכר פרשה אחרת אשר הגיעה לעליון, ע"א 313/08 עזמי נשאשיבי ואח' נ' איהאב רינאוי ואח (להלן: "פרשת רינאוי"), ושם דחה בית משפט העליון את התזה לפיה היה מקום להטיל על נושאי המשרה אחריות אישית מכוח דיני החוזים, תוך הבהרה שהמקרים בהם תוטל אחריות חוזית על אורגנים ונושאי משרה בחברה יהיו נדירים, שהרי ההתקשרות החוזית היא עם החברה המפרה, ולא עם נושאי המשרה אישית.

ואולם, קבע בית המשפט בענייננו, כי מאז פרשת רינאוי ההלכה הפסוקה הלכה כברת דרך נוספת, ולא היססה להטיל אחריות אישית על נושאי משרה, שהתרשלו בתפקידם והתרשלות זו גרמה נזק, בין לחברה בין לאחרים, לרבות במקרה של נזק לרוכשי דירות מקבלן, בשל התרשלות נושאי המשרה וזאת אף מבלי להזדקק לסעיף 12 לפקודת הנזיקין.

בית המשפט קבע, כי אין להירתע מהטלת אחריות אישית על נושא משרה שמלא את תפקידו הספציפי ברשלנות וגרם לנזק, כשממילא מובן כי חלים כאן עקרונות כללים של עוולת הרשלנות. מבחנה של הרשלנות אינו מבחן של החוכמה בדיעבד, ויש לבדוק אותה על פי סטנדרט זהירות סביר בנתונים שהיו בזמן אמת. יישום זהיר המביא בחשבון אבחנות אלה, אמור למנוע הטלת אחריות גורפת ולא מבוקרת על נושאי משרה רק משום שהחברה בה עבדו הפרה את חובותיה.

לאור האמור קבע בית המשפט, כי נושאי המשרה הפרו הפרת החובה החקוקה והרשלנות, בכך שלא קיימו את הוראות החוק ביחס להבטחת כספי התובעים כרוכשים ויידוע הקונים בכך שקיים עיקול על זכויות החברה במקרקעין. כמו כן, אחריותם קמה גם מכוח הפרת החובה החוזית לנהל מו"מ בתום לב מכוח סע' 12 של חוק החוזים (חלק כללי) – זאת בגין אי יידוע יזום של התובע עובר להתקשרות בהסכם המכר, אודות ההערות הרשומות בנסח ומשמעותן. בשל כל האמור בית המשפט רואה בנושאי המשרה אחראים באחריות אישית.

לגבי אחריות עוה"ד המייצג את החברה נקבע על ידי בית המשפט, כי היה עליו להוציא נסח עדכני ולוודא כי ההערה שנרשמת לטובת הקונה נקיה ועומדת בתנאי הדין, במיוחד האמור חל מקום בו הקונה שילם לו שכר טרחה. יחד עם זאת ב"כ הקבלן לא תמיד נמצא במצב בו הוא יכול לסרב לדרישת הקבלן לגבות מהקונים שכר טרחה. משכך, סבר בית המשפט כי במקרה זה יש להקטין אחריותו של עוה"ד ולקבוע כי עליו להשיב את תשלום השכר ששולם לו מבלי לקבוע לו  חיוב בהוצאות נוספות.

הערת מערכת:

הטלת חבות מוגברת על נושאי משרה ועל עורכי הדין המטפלים תגרור בדרך כלל הטלת הוצאות אלו והגדלת התמורה שישלם קונה. עם זאת, במצב היום בו שוק עריכת הדין מוצף, יש סיכוי שחלף העלאת המחירים, תרד רמת השירות.

יש ליקח בחשבון כי המחוקק אינו מחייב בעל מקצוע ברכישת כיסוי ביטוחי לפעולותיו, על כן מומלץ לוודא כי יש גם כיסוי למקרה בו תוגש תביעה כבמקרה זה.

 

היתר בנייה שפקע ולא מומש מצדיק השבת כספי היטל ההשבחה ששולמו

שם ומספר הליך: ת"א 31931-11-15 גולן טלקום בע"מ נ' עיריית ראשון לציון ואח'

ערכאה: בית המשפט השלום בראשון לציון בפני כב' השופטת כרמית בן אליעזר.

תאריך מתן פסק הדין: 21.5.2017  ב"כ התובעת: עו"ד גולדשטיין. פרטי הנכס: לא צוין.

התובעת הגישה במועדים שונים שלוש בקשות להיתרי בנייה למתקני תקשורת בתחום שיפוטה של הנתבעת, אשר כתנאי למימושם התבקשה לשלם היטל השבחה. בשל מחלוקת שהתגלעה לעניין גובה ההיטל, התובעת שילמה חלק מן ההיטל, ובנוסף הפקידה בידי הנתבעת כתבי ערבות בגין יתרת סכום היטל ההשבחה אשר הייתה שנויה במחלוקת. הנתבעת 2 הוציאה לתובעת היתרי בנייה, ברם, אלא לא מומשו ותוקפם פקע. על כן, התובעת דרשה להחזיר לה את כספי ההיטל ולהשיב לידה את כתבי הערבות שהפקידה ומכאן התביעה.

התכנית המשביחה אשר הסדירה את עצם האפשרות להקים מתקן תקשורת הינה תמ"א 36/א (להלן: "התכנית המשביחה"), שבאופן שאינו שגרתי, ניתן להוציא מכוחה היתר בנייה למתקני תקשורת ללא צורך באישור תכנית מפורטת.

בית המשפט פתח וציין כי בניגוד למצב הרגיל, בו מתגבשת ההשבחה, ועמה עצם החיוב בהיטל השבחה, במועד אישורה של התכנית המשביחה, הרי שבכל הנוגע להקמת מתקן תקשורת מכח הוראות תמ"א 36/א, מתגבש עצם החיוב בהיטל השבחה, ולא רק מועד המימוש שממנו נגזר מועד התשלום, רק במועד הוצאת היתר הבניה.

במצב דברים זה, בו אירוע המס עצמו הוא מתן היתר הבנייה, והוא המגבש את עצם ההשבחה, הרי משהיתר הבנייה פקע ולא מומש, בטלה עמו גם ההשבחה, ולפיכך, עפ"י פסיקתו של בית המשפט העליון, יש להורות על השבת היטל ההשבחה ששולם, הגם ששולם כדין.

עוד קבע בית המשפט, כי בענייננו, היתר הבנייה ניתן מלכתחילה לתקופה מוגבלת, אשר בסיומה, אם לא מומש, הוא פוקע. אמנם, התכנית מכוחה ניתן ההיתר אינה זמנית, אולם כאמור באופן חריג, לא היא זו שיוצרת את ההשבחה.

בית המשפט מוסיף ומציין כי ישנה פסיקה ענפה במקרים שבהם מתברר כי לא חלה התעשרות בצד היטל ההשבחה ששולם, והתכנית המשביחה פקעה, תקום חובת השבת ההיטל לנישום. כל זאת בהתבסס על התכלית העומדת ביסוד גביית היטל ההשבחה – אם לא הייתה התעשרות, הרי שאין בסיס לגביית היטל השבחה.

התביעה התקבלה, הנתבעות חויבו להשיב לתובעת סך של 45,000 ₪ אשר שולמו על ידה כהיטל השבחה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, להשיב לידי התובעת את כתבי הערבות שהופקדו בידיהן וחויבו בהוצאות ושכ"ט.

הערת מערכת:

היטל ההשבחה מוטל על התעשרות תכנונית, אמנם גם על פעולת התכנון שמבצעת הרשות, אולם לאור פסיקה זו וקודמת לה בה בעת ביטול המימוש, או האירוע המשביח, הורו על השבת ההיטל ששולם, נראה כי העיקר הינו נושא ההתעשרות ובהעדרה תחויב הרשות להשיב את שקיבלה, נראה כי על הרשויות ליקח זאת בחשבון ולהותיר כספים למצבים אלו להשבה מהירה וללא עיכוב.

 

שומה מכרעת שרירה וקיימת כל עוד לא בוטלה בהליך שיפוטי

שם ומספר הליך: ערר 10/17/48 דתיה קרני נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה שרונים

ערכאה: ועדת ערר לפיצויים והיטלי השבחה מחוז מרכז בפני כב' היו"ר עו"ד רונית אלפר.

תאריך מתן ההחלטה: 16.5.2017  ב"כ העוררת: עוה"ד מילר אורן, משה קרני.

פרטי הנכס:  מגרשים 108 ו-503 כהגדרתם בתכניות הצ/410/1-2 ו-הצ/410/1-2א', בכפר יונה.

בערר זה נדונה השאלה האם שומה מכרעת בטלה מאליה עם ביטול המימוש שבגינה הוצאה? בנסיבות המקרה, חתמה העוררת, ביום 21.11.12, על הסכם מכר למכירת מלוא זכויותיה במקרקעין. בעקבות החתימה, קיבלה העוררת דרישת תשלום היטל השבחה המתבססת על שומה שערכה הועדה המקומית ובשל כך, נוהל הליך בפני השמאית המכריעה נורית ג'רבי.

בין לבין בוטלה עסקת המכר הראשונה ובמקומה נחתמה עסקה חדשה במסגרתה נמכרו מחצית הזכויות בלבד ועדכון בעניין נשלח לשמאית המכריעה, אשר נתנה את השומה המכרעת ביום 11.5.14.

בעקבות השומה המכרעת ומאחר שכבר שולם סכום ע"ח היטל ההשבחה, ביקשה העוררת מהוועדה המקומית לשלם את יתרת חובה ככל שישנה על פי השומה המכרעת, אלא שהוועדה המקומית הודיעה לה שלאור ביטול עסקת המכר הראשונה, בוטלה גם השומה המכרעת ועל כן הוציאה לה שומת היטל השבחה חדשה המתייחסת לחלקיות המימוש על פי העסקה השנייה.

יצוין, כי ביום 29.9.16 חתמה העוררת על הסכם מכר נוסף במסגרתו נמכרו המחצית השנייה של זכויותיה במקרקעין וגם בעקבות הסכם זה הוציאה המשיבה שומת השבחה חדשה נוספת. בגין זאת, הוגש הערר.

וועדת הערר קבעה, כי עמדת הוועדה המקומית, לפיה שומה מכרעת בטלה מאליה עם ביטול המימוש נעדרת כל עיגון בהוראות התוספת השלישית ו/או בתקנות שהותקנו מכוחה וניסיון המשיבה להקיש מפסיקות הנוגעות למיסוי מקרקעין אין בו ממש. כלומר, משניתנה שומה מכרעת ומשזו לא בוטלה על ידי ועדת הערר או בית המשפט הרי היא תקפה והועדה המקומית מחויבת לפעול על פיה.

ועדת הערר הסבירה, שכאשר שומה מכרעת ניתנה ביחס למימוש מסוים במקרקעין מסוימים, הרי שכל עוד לא יצא מימוש זה מן הכוח אל הפועל, לא קמה חובת תשלום ההיטל, אולם השומה המכרעת עצמה, שרירה וקיימת ומחייבת את הצדדים לה.

יחד עם זאת ועדת הערר העירה, כי יתכנו מקרים בהם לאופן המימוש כן תהיה השפעה על גובה ההיטל (כמו למשל במימוש בדרך של היתר בניה) ושומה מכרעת שנערכה לגבי מימוש מסוים שנעשה במקרקעין לא תהיה עוד רלוונטית למימוש אחר שיעשה בו, אולם גם אז אין לומר כי השומה המכרעת בטלה מאליה אלא שאין עוד אפשרות להתבסס עליה לצורך החיוב בהיטל השבחה.

וועדת הערר קבעה שאין כך במקרה דנן, ועל כן קיבלה את הערר וקבעה כי ההשבחה תקבע על פי השומה המכרעת תוך התאמתה לחלקיות המימוש ביחס לכל אחד ממועדי עסקאות המכר.

הערת מערכת:

יוזכר כי טרם תיקון 84 לחוק היה קיים מנגנון בחוק בו ניתן היה לשלם את ההיטל ומרגע זה ואילך לא ניתן היה לתקן שומה. כיום, אפשרות זו לא רשומה בחוק, אולם ועדת הערר עדיין סבורה כי שומה חלוטה אינה ניתנת לביטול ועל כן מי שמעניין בוודאות עתידית, ראוי לו שיבקש ויברר את שיעור ההיטל, גם אם מועד המימוש טרם הגיע.

 

לא התעשרת לא מימשת

שם ומספר הליך: ערר 113/15/48 ראשל יזום וניהול נכסים בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה שרונים

ערכאה: ועדת ערר לפיצויים והיטלי השבחה מחוז מרכז, בפני כב' היו"ר עו"ד רונית אלפר.

תאריך מתן ההחלטה: 11.6.2017  ב"כ העוררת: עוה"ד דוד דרור וגיא זוהר. פרטי הנכס: לא צוין.

השאלה המרכזית העולה בערר דנא, הינה האם שומת היטל השבחה המוצאת מכוח סעיף 4(4) לתוספת השלישית וקודם למועד מימוש הנכס, (כהגדרתה בסעיף 1 לתוספת השלישית), מקימה חבות לשלם את היטל ההשבחה,  וכפועל יוצא מכך גוררת אחריה חיוב בריבית פיגורים מכוח חוק רשויות מקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) התש"ם 1980 (להלן  – "חוק רשויות מקומיות").

בתשובה חיובית לשאלה זאת, אוחזת הועדה המקומית לתכנון ובניה שרונים – המשיבה, וזאת הגם שעמדתה זו נדחתה זה מכבר ע"י בית המשפט המנהלי במסגרת פסק דין שניתן בעניינה בעת"מ (מרכז) 32231-07-14 ETABLISSEMENT SEMOND נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה שרונים. (על הליך זה הוגש ערעור, אשר נכון לעכשיו תלוי ועומד בעליון). יודגש כי אף עמדת היועמ"ש שהוגשה במסגרת הליך הערעור תמכה בקביעות בית המשפט הנ"ל.

תחילה ציינה ועדת הערר, כי לא מצאה מקום לעכב את מתן ההחלטה בערר על מנת להמתין לתוצאות בדיון בערעור לעיל, זאת נוכח חלוף הזמן הרב והעובדה כי לא ניתן לצפות את המועד שבו יינתן פסק דינו של בית המשפט העליון בערעור, וכן נוכח עמדת היועמ"ש (שנתנה רק לאחרונה) ואשר תומכת כאמור בפסק דינו של בית המשפט המנהלי לעיל, החליטה ועדת הערר כי הגיעה העת לתת החלטתה הסופית בערר.

לגופו של עניין, קבעה ועדת הערר כי מאחר וברירת המחדל בחוק היא שתשלום היטל ההשבחה יידחה למועד המימוש, הרי שהועדה המקומית לא יכולה להישמע בטענה כי אי קבלת תשלומים בגין היטל ההשבחה לפני שהגיע מועד המימוש פוגע בתקציבה השוטף, שכן כשם שהיא אינה יכולה לצפות את מועדי המימוש של בעלי המקרקעין ולבסס על כך את מסגרת התקציב שלה, כך אין היא יכולה לצפות אם ומתי יבקשו בעלי המקרקעין לשלם מקדמות על חשבון ההיטל החל עליהם ו/או לשלם את ההיטל במלואו. מטעם זה ציינה ועדת הערר כי גם כאשר מוגשת לוועדה המקומית בקשה על ידי מאן דהוא לקבל שומה אין בכך כדי לבסס טענת הסתמכות מצידה.

עוד הוסיפה ועדת ערר וציינה, כי אמנם נכון הוא שהליך הוצאת שומה עשוי להיות כרוך בהוצאות לא מבוטלות מצד הועדה המקומיות (עלויות השמאי מטעמה וכן עלויות אפשריות בגין ניהול הליכים בפני שמאי מכריע ו/או ועדת ערר), אולם גם הוצאות אלה בהן נדרשת הועדה המקומית לשאת, אינן מצדיקות לחייב את בעל המקרקעין, בניגוד לרצונו, להקדים את תשלום ההיטל בטרם הגיע מועד המימוש, המקים על פי חוק את החבות בתשלום.

 

הערת מערכת:

ככל הידוע נושא זה מצוי לקראת הכרעה בבית המשפט העליון בו הוגשה אף חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה שעמדתו הינה כעמדת ועדת הערר במקרה דנן.

 

תביעת 197 – תוכניות נפרדות המהוות מהלך תכנוני אחד

שם ומספר הליך: ערר 95020/13 פולק חיים ואדית נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה

ערכאה: ועדת ערר לפיצויים והיטלי השבחה מחוז תל אביב, בפני כב' היו"ר עו"ד גילת אייל.

תאריך מתן ההחלטה: 23.5.2017 פרטי הנכס: לא צוין.

עסקינן ב-12 עררים שהוגשו בעקבות החלטות הוועדה המקומית לתכנון ובניה הרצליה לדחות תביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 אשר הוגשו בעקבות אישורה של תכנית הר/ 1985/ 1 (להלן: "תכנית המתאר"). העוררים טענו כי במסגרת תכנית המתאר שונה ייעוד הקרקע הצמודה לביתם מקרקע לעיבוד חקלאי, לקרקע לבנייה אשר פגע בערך המקרקעין שלהם.

מאידך, טענה הוועדה המקומית כי התכנית מושא התביעה הינה תכנית מתאר, שמכוחה לא ניתן להוציא היתרי בנייה והרי שהיא מחייבת הכנת תכנית מפורטות שרק בהן ייקבעו המגרשים השונים כולל ייעודיהם הספציפיים, זכויות הבנייה וכו' ואף הפגיעה ככל שקיימת נגזרת משתי התוכניות גם יחד המהוות "מהלך תכנוני אחד".

ועדת הערר קיבלה את עמדת המשיבה והדגישה כי תכנית המתאר והתכנית המפורטת מהוות מהלך תכנוני אחד, מדובר בשתי תכניות שונות שבפועל משלימות אחת את השנייה. לכן, גם בנוגע לסעיף 197, צריך לבחון השפעתן הכוללת של שתי התוכניות יחדיו.  ועדת ערר קבעה כי בחינת הפגיעה מכוחה של תכנית המתאר תיעשה אל מול פריסת הייעודים והוראות הבינוי שנקבעו בתכנית המפורטת. נוכח סמיכות הזמנים בין שתי התכניות והעובדה שהתכנית המפורטת כבר הייתה מופקדת ולמעשה התקבלה החלטה לאשרה בעת שהוגשה התביעה, אין ספק כי יש להביא בחשבון את התכנית המפורטת במסגרת בחינת התביעה בגין תכנית המתאר.

ועדת הערר הוסיפה וציינה כי אף ב"הלכת קהתי" (ע"א 4809/91) נקבע כי כאשר תכנית מאוחרת מאיינת או מקטינה פגיעה שנגמרה מכוח תכנית קודמת, לא יהא זכאי בעל המקרקעין לפיצויים מכוח התכנית המוקדמת או שהם יופחתו לפי העניין.

חרף כל האמור, ועדת ערר קבעה כי בירור התביעה בפני הוועדה המקומית היה לקוי ופגום מן השורש, ועל כן החזירה את הצדדים לדיון מחודש בתביעה. בנסיבות העניין לא ניתן צו להוצאות.

הערת מערכת:

בהלכת הר קבע בית המשפט העליון כי בנסיבות המתאימות ניתן להגיש תביעה בעת אישור התכנית האחרונה בה ניתן לבחון את כל הנזק שנגרם בגין תכניות, כולל אלו שקדמו לה. עם זאת, מדובר במקרים מאד מסוימים ובמבחנים שנקבעו לשם כך, רצוי תמיד לא להמתין ולהגיש תביעה בתוך מועד ההתיישנות על מנת שלא תעלנה טענות עתידיות, ולכל הפחות להרדים תביעה זו עד לבירור כל השלבים יחד.

 

מהלך תכנוני נפרד

שם ומספר הליך: ערר 9017/14 ברנר זליג ואח' נ' הוועדה המקומית לתו"ב שומרון

ערכאה: וועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה מחוז חיפה, בפני יו"ר הועדה עו"ד דקלה מוסרי-טל

תאריך מתן ההחלטה: 24.4.17 פרטי הנכס: חלקה 14 בגוש 11339 בזיכרון יעקב.

בערר זה נדרשה וועדת הערר לדון בשאלה אימתי ניתן יהיה לראות בשתי תכניות עוקבות, "מהלך תכנוני אחד", ובשל כך לייחס את מלוא הפגיעה לתכנית אחת ולמועד אחד.

בנסיבות המקרה, הטענה עלתה בשל פרק הזמן המצומצם יחסית שחלף בין אישור שתי התכניות, כאשר התכניות שנדונו הינן תכנית ש/1130 אשר פורסמה למתן תוקף ביום 3.11.11 ושינתה את ייעוד המקרקעין משטח חקלאי לשטח חקלאי מוגן במחציתו האחת ולשטח יער טבעי לשימור לפי תמ"א 22 במחציתו השנייה; ותכנית ש/1404 אשר פורסמה למתן תוקף ביום 19.11.12 ובה הוגדרו המקרקעין או לפחות חלקם כיער טבעי לשימור.

בפתח דבריה בסוגיה, ציינה וועדת הערר כי סוגיית היותן של מספר תכניות עוקבות "מהלך תכנוני אחד" נדונה בפני בית המשפט העליון בעניין "הר" (בר"מ 3781/04) שם נקבע שהכלל הוא שכל תכנית היא נשוא עצמאי לתביעה לפי סעיף 197 ואולם יכול שיתקיים חריג לכלל, וניתן יהיה להתייחס לתוכניות עוקבות כ- "מהלך תכנוני אחד", ככל שיוכח שמטרתן של שתי התכניות היא להשיג תוצאה תכנונית משותפת, שקיימת זיקה משמעותית ביניהן, לרבות זיקה פורמאלית, כך שהתקנון של תכנית אחת צופה את אישורה של תכנית מאוחרת יותר המתייחסת לאותם מקרקעין, ופרק הזמן שחלף בין מועדי אישור התכניות.

במקרה דנן, וועדת הערר קבעה כי חרף פרק הזמן הקצר יחסית שבין התכניות, אלה אינן בעלות מטרה זהה ולא קיימת ביניהן זיקה הדוקה ואף לא זיקה פורמאלית. ועדת הערר הסבירה בין היתר, כי אמנם, ישנה חפיפה מסוימת בתחום התכנון וכן חפיפה מסוימת בקביעת הייעודים, ואולם בעוד שהמטרה העיקרית של תכנית ש/1404 הנה שמירת ערכי טבע ונוף, תוך יצירת תשתית לנופש אקסטנסיבי, עיקר מטרתה של תכנית ש/1130 הנה הסדרת השטחים החקלאיים של היישוב זיכרון יעקב.

לפיכך נקבע, כי אין מדובר בהליך ומהלך תכנון אחד, אשר לאזרח זכות לתבוע בגינו כמקשה אחת, אלא יש לתבוע בגין כל תכנית בנפרד ולשם כך מינתה וועדת הערר שמאי מייעץ.

הערת מערכת:

בערר זה נדרשה ועדת הערר לטענה נוספת ולפיה התכניות הנ"ל לא פגעו במקרקעין מאחר שחלקם יועדו עוד בתמ"א 22 [מיום 27.12.05] ל"יער טבעי לשימור". וועדת הערר דחתה את הטענה וקבעה, בין היתר, כי קנה המידה של תשריט תמ"א 22 הינו 1:50,000 והוא אינו ערוך על רקע של גושים וחלקות. משכך, עד לאישורה של תכנית ש/1130, לא ניתן לקבוע בוודאות כי המקרקעין כלולים בתחום "יער טבעי לשימור" בתשריט תמ"א 22, באופן אשר היה מאפשר תביעה מכוח סעיף 197.

Categories : עלונים
Comments Comments Off

 

Shoob_NEW_Online

גרסאת-הדפסה-עברית

 

 

ביהמ"ש העליון בדיון נוסף הכריע:

פטור מהיטל השבחה יינתן לכל מחזיק בנפרד, למעט בני משפחת אחת

מאת עוה"ד צבי שוב ויפעת בן אריה

 

שם ומספר הליך: דנ"א 6298/15   הו"מ לתו"ב פ"ת נ' שלום ירושלים דיבון ואח'

ערכאה: בית המשפט העליון בפני הרכב השופטים כב' הנשיאה מ' נאור, כב' המשנה לנשיאה (בדימוס) א' רובינשטיין, נ' הנדל, כב' הש' (בדימוס) צ' זילברטל, נ' סולברג.

תאריך פסה"ד: 29.6.2017  ב"כ המשיבים: עוה"ד שמואל שוב, הילה יתים לביא, ואורית חזקיהו

כידוע, מחזיק במקרקעין שבנה דירה לשימושו האישי – פטור מהיטל השבחה בהתאם לסעיף 19 (ג) (1) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965.

השאלה שעמדה בלב התיק דנן הינה, מה הדין אם מספר אנשים החזיקו במקרקעין, וכל אחד מהם בנה דירה לשימושו האישי? האם יוענק פטור לכל דירה, או רק פטור אחד שיחולק בין המחזיקים?

בנסיבות המקרה, המשיבים 1-2 הם בני זוג, וכך גם משיבים 3-4. זוגות אלו החזיקו בזכויות בחלקה מסוימת ועל גבי החלקה הוקם בניין, כל זוג קיבל דירה אחת ועבר להתגורר בה בפועל.

הוצגה דרישה לתשלום היטל השבחה עבור הדירות. כל זוג טען כי הוא פטור מההיטל, בהתאם לסעיף 19 (ג) (1) לחוק, אלא שמנגד טענה הועדה המקומית לתו"ב פ"ת (אליה הצטרפו 15 רשויות מקומיות במסגרת הבקשה לדיון נוסף) כי אין להעניק שני פטורים לשתי הדירות בגין אותה חלקה, שכן, לגישתה יש להעניק רק פטור אחד בגין החלקה ופטור זה יתחלק בין המבקשים.

עניין זה עבר שלוש ערכאות בטרם הגיע לדיון נוסף בבית המשפט העליון.  כך, בעוד שבית המשפט השלום קיבל את עמדת המשיבים וקבע כי אכן כל זוג משיבים זכאי לפטור בגין דירתו, ובית המחוזי אליו הוגש הערעור, התקבל ברוב דעות ופסק ההפך, בקבעו כי יינתן רק פטור אחד לחלקה, הרי שפסק דינו של בית המשפט העליון קבע כי במקרה של מספר מחזיקים במקרקעין יינתן פטור לכל מחזיק ולא פטור אחד לחלקה כולה.

הועדה המקומית לא אמרה נואש, והגישה על פסק דינו של בית המשפט העליון בקשה לדיון נוסף, אליה צורפו מספר רשויות מקומיות שונות בתואנה שהפטור צריך להינתן לכל המגרש ולא לכל בעלי הזכויות נושא נוסף שעלה בדיון הנוסף. בנוסף, עלתה השאלה האם אותו דין יחול מעתה גם על קבוצות רכישה.

בית המשפט ציין כי אמנם סעיף הפטור לוקה באי בהירות והוא רחוק מלספק תשובות לכל המקרים המתעוררים וכי צדק היועמ"ש שבלי קשר לעמדתו שהובעה בעניין זה, סבר כי נדרש תיקון חקיקה לפתרון הקושיות שמעורר הסעיף וכי זו הדרך להסדרת העניין אך משהובן כי המחוקק לא הולך לתקן זאת עתה, נותר הסוגיה להכרעתו של בית המשפט.

בסופו של יום, בית המשפט קיבל את עמדת המשיבים, בקבעו כי נוכח תכליות החוק ועיקרון השיווין החל על דיני המס, יש לאמץ את הפרשנות לפיה, מקום בו מספר בעלי זכויות בקרקע שהושבחה, שהם גם המחזיקים במקרקעין, בונים דירות מגורים לשימושם האישי, יש להעניק פטור לכל אחד מהם עבור כל אחת מהדירות ובלבד שהם אינם בני משפחה אחת (בכפוף למילוי יתר תנאי הפטור). עם זאת, בית המשפט החריג את קבוצות הרכישה וקבע כי מקרים מסוג זה יתבררו בנפרד.

הערת מערכת: פסק הדין עולה בקנה אחד עם נוסח החוק כמו גם הגיונו, שכן התייחסות ליחידת קרקע כמבחן יחיד הינה בעייתית, לדוגמא, חלקה או מגרש? חלקה בשטח של חצי דונם זהה לחלקה בת 50 דונם ובה ניתן לבנות יחידות רבות? 3 בעלים שונים שהחזיקו קרקע ששונה יעודה וניתן לבנות בה דירה למשפחת כל אחד, מדוע השיתוף בחלקה זו צריך להוביל לשיתוף גם בפטור? האם המסקנה היא שצריך לבצע חלוקות לפני שתאושר תכנית? האם המבחן יהיה ערב התכנית המשביחה או אחריה? נראה כי בפסק דינו, הסדיר בית המשפט את האנומליה שנוצרה בסוגיה עקרונית וטענות הרשות צריכות להתברר ולידון בבית המחוקקים. כמו כן, גם סוגיית קבוצות הרכישה שהוחרגה מההכרעה בדיון הנוסף הינה סוגיה הדרושה הבהרות והכרעה ברורה.

 

Comments Comments Off

 

Shoob_NEW_Online

גרסאת-הדפסה-עברית

 

 

פירוק שיתוף במקרקעין בכפיפת דיני חוק הירושה תשכה – 1965

מאת עו"ד צבי שוב ומר עדיאל אולשטיין, מתמחה

 

מספר הליך: עמ"ש 49602-02-14 ר' א' א' ואח' נ' עיזבון המנוחה ח' ס' א' א' ואח'

ערכאה: בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, בפני כב' השופטים משה סובל, תמר בזק-רפפורט, דוד מינץ

תאריך פסק הדין: 9.5.2017  ב"כ המערערים: עו"ד זכי כמאל

 

במקרה שלפנינו, ג', הבעלים הרשום של הנכס, הותיר אחריו נכסים רבים בעת פטירתו. ב-2012 ניתנו צווי ירושה לגבי עזבונות ג' ואלמנתו ח', הקובעים את חלקם של היורשים בעיזבון, ללא כל התייחסות לנכס ספציפי וללא מינוי מנהל לעזבונות המנוחים. הלכה למעשה, העזבונות על הנכסים הרבים הנכללים בהם טרם חולקו ולא סולקו חובות העזבונות.

 

עיקר המחלוקת בה עסק פסק-הדין הינה אופן פירוק השיתוף במקרקעין. בחוק הירושה נקבע כי בעדיפות ראשונה יש לחלק את נכסי העיזבון "בעין", וכי בהעדר אפשרות זו או כאשר חלוקה בעין תסב פגיעה ניכרת לערך הנכס, יש לבצע מכירה פנימית של הנכס בין היורשים, כך שהנכס יימסר ליורש המרבה במחירו, ובלבד שלא יפחת ממחיר השוק. שעתה של המכירה החיצונית מגיע, כאמור בסעיף 113(ב) לחוק הירושה, רק אם "לא הסכים אף יורש אחד לרכוש את הנכס כאמור בסעיף קטן (א)", אזי "יימכר הנכס ודמי המכר יחולקו".

 

בית המשפט מציין כי, ישנו הבדל בולט בין פירוק שיתוף במקרקעין לפי חוק המקרקעין, לבין חלוקת מקרקעין הנכללים בעיזבון לפי חוק הירושה. בפירוק שיתוף לפי חוק המקרקעין, כאשר לא ניתן לבצע חלוקה בעין או רישום של המקרקעין כבית משותף, ברירת המחדל הינה לפרק את השיתוף "בדרך של מכירת המקרקעין וחלוקת הפדיון" (סעיף 40(א)), אם כי, עדיין מוקנה לבית המשפט שיקול דעת להורות על מכירה שאינה פומבית אלא מכירה הנעשית בדרך יעילה וצודקת אחרת, ובכלל זה התמחרות פנימית בין השותפים.

 

לעומת זאת, כאשר בית המשפט נדרש לחלק נכס, לרבות נכס מקרקעין, בין יורשים לפי חוק הירושה, קיים בחוק גופו שלב נוסף, המהווה מבחינת סדר העדיפויות שלב ביניים בין החלוקה בעין (לפי סעיף 112) לבין המכירה החיצונית של הנכס (לפי סעיף 113(ב)). שלב ביניים זה קבוע בסעיף 113(א) לחוק, לפיו: "נכס שאינו ניתן לחלוקה ונכס שעל ידי חלוקה היה מאבד שיעור ניכר מערכו…יימסר ליורש המרבה במחירו, ובלבד שלא יפחת ממחיר השוק". הוראה זו ייחודית לחוק הירושה ובפירוק שיתוף לפי חוק המקרקעין לא קיים שלב ביניים דומה.

 

במקרה דנן, הנחתו של בית משפט קמא הייתה שהואיל וזכויות היורשים בנכס על פי צווי הירושה של ג' וח' טרם נרשמו בלשכת רישום המקרקעין, הרי בידי היורשים בשלב זה זכות אובליגטורית משותפת להירשם כבעלי הנכס, וזכות משותפת זו מהווה נכס שהשיתוף בו ניתן לפירוק בהתאם לסעיף 10 לחוק המיטלטלין, החל גם על זכויות כאמור בסעיף 13(א).

 

מאחר שג' וח' הותירו אחריהם מספר יורשים באופן שנדרשת חלוקת העזבונות בין יורשים אלו, ומאחר שהחלוקה טרם בוצעה והנכס עודנו רשום על שם ג', בית המשפט קבע בענייננו כי המיקום הגאומטרי של חלוקת הנכס בין בעלי הדין מצוי אפוא בחוק הירושה ולא בחוק המקרקעין ו/או בחוק המיטלטלין.

 

בית המשפט הוסיף וציין, כי בפירוק שיתוף במקרקעין, דרך המלך למכירת הנכס, במידה ולא ניתן לחלקו בעין או על ידי רישום בית משותף, היא המכירה הפומבית, וסטייה ממנה מסורה לשיקול דעתו של בית המשפט. לעומת זאת, כאשר נכזבה התוחלת לחלק את נכס העיזבון בעין לפי סעיף 112 לחוק הירושה, רכישת הנכס על ידי אחד היורשים איננה מסורה לשיקול דעת בית המשפט, אלא בידיו של כל יורש החפץ בכך זכות מוקנית לביצוע החלוקה בדרך של רכישת הנכס במחיר מירבי מבין המחירים שהציעו יתר היורשים, ולא מתחת למחיר השוק.

 

לאור האמור לעיל, פסק בית המשפט כי התיק יוחזר לבית משפט קמא לשם מתן הוראות בדבר עריכת התמחרות פנימית בין יורשי הנכס, כאמור בסעיף 113(א) לחוק הירושה.

Comments Comments Off

version2_Final-01

 

גרסאת-הדפסה-עברית

 

 

 

מאמר

תפיסת שטחים בבעלות פרטית על ידי הרשות המקומית ללא תשלום פיצויי הפקעה וללא תשלום דמי שימוש?!

מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קורל דרליצ'מן

בית המשפט העליון נדרש לאחרונה לסוגיית מוסד הרישיון מכללא במקרקעי ציבור במסגרת תביעות לסילוק יד ודמי שימוש, שהוגשו על ידי המדינה, כנגד מחזיקים כאלה ואחרים (המוגדרים לא אחת על ידי הרשויות כ"פולשים") אשר תפסו חזקה במקרקעי ציבור ללא קבלת רשות מהמדינה. המגמה הנשקפת מהפסיקה היא, צמצום מוסד רישיון מכללא, שמשמעה סילוק יד מהמקרקעין תוך חיוב בדמי שימוש בגין השימוש שנעשה במשך תקופת ההחזקה (ע"א 6757/13, 7255/13 מרים אביטסם נחום ואח' נ' מדינת ישראל – רשות הפיתוח; ע"א 3846/13 מדינת ישראל מינהל מקרקעי ישראל נ' היפר-חלף).

אלא, שיש מקרים שמי שתופסת את השטח ללא רשות היא דווקא הרשות, וכך במקום לעשות שימוש בסמכויות הקבועות להן בחוק, בוחרות רשויות מקומיות "בדרך לא דרך" לתפוס שטחי מקרקעין בבעלות פרטית, תוך הסגת גבול, ללא רשות מהבעלים החוקיים, והכל בניגוד לחזקת התקינות המנהלית ולדיני ההפקעה, שעה שתכנית בניין עיר החלה במקום אמנם ייעדה אותו שטח להפקעה אולם טרם הושלמו הליכי רישום ההפקעה כקבוע בחוק. מצב אבסורדי זה מוביל לכך, שמחד, הרשויות המקומיות עושות שימוש בשטחי מקרקעין המיועדים להפקעה כאילו הושלמה ההפקעה ומאידך, לא משלמות בגין כך דבר, לא פיצוי בגין ההפקעה ולא תשלום דמי שימוש.

לדוגמא מקרה אשר הגיע לאחרונה לפתחו של בית המשפט השלום בתל אביב- יפו, בפני כב' השופטת כרמלה האפט, ביחס למקרקעין הנמצאים ברחוב עוזיאל 56, ברמת גן (גו"ח 6158/248) [ת"א 5655-06-14 ארט גן בע"מ ואח' נ' עיריית רמת גן ואח' (24.4.17)]. שם טענו עיריית רמת גן והוועדה המקומית לתו"ב רמת גן, לזכות מכח תכנית המייעדת את המקרקעין להפקעה לצורך הרחבת דרך כדרך ציבורית וכן מכח רישיון מכללא שניתן להן ובהינתן כי המדובר בשימוש המתמשך על פני למעלה מ-60 שנה. [שאלה המתעוררת היא האם רשות מקומית אינה מנועה כביכול מלטעון לקיומו של רישיון מכללא מכח השנים, שעה שבהליכים אחרים שהיא מנהלת לפינוי "פולשים" ממקרקעי ציבור, טוענת היא היפוכם של דברים, אולם סוגיה זאת אינה מושא מאמר זה].

ביחס לטענה בדבר קיומה של זכות מכח התכנית המפקיעה, זו נדחתה על ידי בית המשפט שקבע, כי ייעודם של המקרקעין בתכנית בנין עיר להפקעה, אינו מהווה אקט של הפקעה ולא יכול להקנות לרשות זכות כזאת כל עוד לא בוצעה הפקעה דה פקטו. כלומר, כל עוד לא ננקטו הליכי ההפקעה בפועל, אין לעירייה או לוועדה המקומית כל זכויות במקרקעין. עם זאת, בית המשפט הגיע בכל זאת למסקנה כי ניתן לראות את המקרה הנדון כמקרה בו בוצעה ההפקעה אולם זאת נוכח טענה אחרת בדבר קיומה של זכות מכח הסכמה מכללא.

בהקשר לכך קבע בית המשפט, כי במצב דברים בו העירייה כבר מחזיקה בשטח ההפקעה במשך עשרות בשנים, והגם שהיה עליה לפעול לשם ביצוע הליכי ההפקעה בהתאם לתכנית, ניתן לראותה כמי שביצעה את ההפקעה בפועל מקום בו הבעלים הסכימו לתפיסת החזקה חרף אי ביצוע הליכי ההפקעה, והדבר מכונה על ידי בית המשפט כ"הפקעה מכללא". כן נקבע, כי לכל המאוחר, עם הגשת התובענה בטלה הרשות [מבלי לחוות דעה בעניין, יש ליתן את הדעת להמשך התנהלות של רשויות המקומיות באופן של "הפקעה מכללא". במיוחד לאור החלטות ביהמ"ש דלעיל הגוזרות "גזר דין מוות" למוסד הרישיון מכללא[.

ואולם, בית המשפט בחר להדגיש כי אין ללמוד מקביעתו זו לפיה, הבעלים של המקרקעין הסכימו לשימוש הרשות המקומית- אף לא מכללא- בשטח הפלישה, בלא כלום. את הסכמת הבעלים של המקרקעין לשימוש אותו עושות העירייה והועדה המקומית לתו"ב, יש לראות כהשלמה עם העובדה שהשטח יופקע. עם זאת, אין ללמוד מהתנהלות זו כי ויתרו הבעלים על כלל זכויותיהם בשטח ה"פלישה" וכך גם לגבי הזכות לקבלת דמי שימוש ראויים. לפיכך, קבע בית המשפט כי הבעלים של המקרקעין זכאים לתשלום דמי שימוש ראויים עד להשלמת הליכי ההפקעה או עד שהרשויות ישיבו לחזקתם את שטח ההפקעה.

פסק דין טרי נוסף הרלוונטי לענייננו, ניתן על ידי בית משפט השלום בפתח תקווה, על- ידי כב' השופטת אשרית רוטקופף [תא"ק 48993-03-17 בשן ואח' נ' מועצה מקומית אבן-יהודה (4.4.17)], שם התבקש בית המשפט על ידי בעלי הקרקע (גו"ח 8016/1 אבן יהודה) ליתן צו מניעה זמני שיאסור על המועצה המקומית אבן יהודה, להמשיך בעבודות המבוצעות על ידה לבניית כיכר בשטח המקרקעין של המבקשים. גם במקרה דנן בית המשפט קבע, כי מצטיירת תמונה עגומה לפיה המועצה המקומית אבן יהודה, יצאה מתוך נקודת מוצא שגויה, כי מקום בו על פי הוראות התכנית הרלוונטית, החלק הדרוש מחלקתם של המבקשים ממילא עתיד לעבור לידיה (באמצעות הפקעתו מכח התכנית), הרי שאין משמעות של ממש לכך שבמועד העבודות בפועל, טרם בוצע בפועל השינוי הקנייני המיוחל.

נקבע שם בין היתר: "… יש לומר את הדברים בצורה שאינה משתמעת לשני פנים כי גם אם מדובר במטרה ראויה, אין בכך כדי להעניק למשיבה גושפנקא לביצוע פעולות שאינן תואמות את הדין, וזאת במטרה להשיג את מטרתה. ובמקרה זה "המטרה אינה מקדשת את האמצעים" ובייחוד שאמצעים אלו מתעלמים ורומסים זכויות של אחרים".

התנהלות זו של רשויות מקומיות- אשר בוחרות "לקצר" הליכים על ידי קביעת עובדות בשטח וללא הסדרת תשלום דמי שימוש ראויים, שעה שהדרך הנכונה והחוקית היא השלמת הליכי הפקעה בהתאם להוראות הדין לרבות תשלום פיצויי הפקעה (זאת לצד התנהלות הפוכה שעה שהיא מבקשת לפנות מחזיקים לא כדין ממקרקעי ציבור) מעלה תהיות רבות בדבר חזקת תקינות המעשה המנהלי בייחוד לאור עליית קרנה של זכות הקניין לזכות יסוד מן המעלה הראשונה, ונראה כי מן הראוי שיתקיים כאן "נאה דורש נאה מקיים".

Categories : מאמרים
Comments Comments Off

version2_Final-01

 

גרסאת-הדפסה-עברית

 

 

מאמר

 

תפיסת שטחים בבעלות פרטית על ידי הרשות המקומית ללא תשלום פיצויי הפקעה וללא תשלום דמי שימוש?!

מאת עוה"ד צבי שוב וקורל דרליצ'מן

 

 עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים

 

 • הודעה על הקמת קרן מדינה לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה -1974.
 • קיצור בירוקרטי בתחום הנדל"ן – מאגר הנתונים של גבולות המקרקעין ייפתח לציבור ללא תשלום.
 • קרית ים מתחם האצטדיון – הופקדה תכנית רשות מקרקעי לישראל להקמת 1,008 יח"ד חדשות.
 • אילת – הופקדה תכנית מתאר לעיר אילת, מס' 270/02/2.
 • רמת השרון – אישור תכנית מתאר מקומית, פינוי בינוי מתחם אילת.
 • רמת גן – הודעה מעודכנת על הכנת תכנית שימור לרמת גן, מס' רג/340/ג/77/90.
 • נתניה – אישור תכנית מועדפת לדיור, עין התכלת.
 • רחובות – הופקדה תכנית שינוי לתכנית המתאר – הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה.
 • צור הדסה – הופקדה תכנית מתאר צור הדסה.
 • בת ים – אישור תכנית מתאר מקומית מתחם בנימיני.

 


עדכוני פסיקה

 

 • חוק הגנת הדייר

רע"א 1517/17 דינה שמעון נ' עוה"ד יוסי ניר בתפקיד כונס נכסים – שינוי הלכת פרמינגר? סעיף 33 לחוק הגנת הדייר.

 • זיקת הנאה

ת"א 31156-02-13 מנצור שאוליאן ואח' נ' מליבו בניה בע"מ ואח' –  זיקת הנאה מכח שנים.

 • הפקעות

עפ"א 41578-02-17 קופ"ח מאוחדת אגודה עותומאנית נ' עיריית יהוד-מונוסון – ניסיונות השתלטות על קרקע או מצוקת חניה קשה?

עת"מ 42933-04-16 ירון ישעיהו בע"מ נ' עיריית פתח תקווה – חובת העירייה ביחס למכירת מקרקעין  לנפקע אשר הופקעו ממנו וששונה ייעודם בחזרה, סעיף 195(2) לחוק התו"ב.

ה"פ 32895-09-14 אורי צברי ואח' נ' נתיבי ישראל החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ ואח' – התאמת הקריטריונים ל"פיצוי מן חסד" להוראת המעבר שנקבעה בהלכת "ארידור".

 • שחזור זכויות

עת"מ 35827-09-16 ירון טיקוצינסקי ואח' נ' הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז – ועדת משנה להתנגדויות ואח'הפקעה לצרכי ציבור – העדר זיקה תכנונית מובהקת.

 • נזיקין ורשלנות כנגד הרשות

ת"א 22019-04-13, ת"א 32162-06-13, אלון פביאן ואח' נ' מועצה מקומית תל מונד ואח' – הפרת הסכם, הטעיה ורשלנות מצד גופים ציבוריים.

ת"א 35669-11-13 רפי חג'בי נ' זרועה – מושב עובדים של הפועמ"ז להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ ואח'המשקל שיש ליתן לאינטרס הציבורי מול הפגיעה בפרט בתביעה נזיקית.

 • מיסוי מקרקעין

ו"ע 18942-06-15 איריס הרצברון ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפהפטור מס שבח דירת מגורים – סעיף 49א לחוק מיסוי מקרקעין – כאשר לא נמכרו מלוא הזכויות בקרקע.

 • סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה

ערר 9001/16, 9028/16 יוסף בן משה ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה ואח' - דחיית תביעת ירידת ערך ללא הפניה לשמאי מייעץ.

 • היטל השבחה

עש"א 4615-10-14 שלום דב הלברשטם נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירושליםאין להתחשב בשטח ל"הקדש" כחלק מתחשיב השטח של דירת מגורים לצורך הפטור מהיטל השבחה.

ערר 604/15/48 אורה אסתר פלסנר ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה זמורה – השבחה שוויונית וצודקת.

 

 

מאמר

תפיסת שטחים בבעלות פרטית על ידי הרשות המקומית ללא תשלום פיצויי הפקעה וללא תשלום דמי שימוש?!

מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קורל דרליצ'מן

בית המשפט העליון נדרש לאחרונה לסוגיית מוסד הרישיון מכללא במקרקעי ציבור במסגרת תביעות לסילוק יד ודמי שימוש, שהוגשו על ידי המדינה, כנגד מחזיקים כאלה ואחרים (המוגדרים לא אחת על ידי הרשויות כ"פולשים") אשר תפסו חזקה במקרקעי ציבור ללא קבלת רשות מהמדינה. המגמה הנשקפת מהפסיקה היא, צמצום מוסד רישיון מכללא, שמשמעה סילוק יד מהמקרקעין תוך חיוב בדמי שימוש בגין השימוש שנעשה במשך תקופת ההחזקה (ע"א 6757/13, 7255/13 מרים אביטסם נחום ואח' נ' מדינת ישראל – רשות הפיתוח; ע"א 3846/13 מדינת ישראל מינהל מקרקעי ישראל נ' היפר-חלף).

אלא, שיש מקרים שמי שתופסת את השטח ללא רשות היא דווקא הרשות, וכך במקום לעשות שימוש בסמכויות הקבועות להן בחוק, בוחרות רשויות מקומיות "בדרך לא דרך" לתפוס שטחי מקרקעין בבעלות פרטית, תוך הסגת גבול, ללא רשות מהבעלים החוקיים, והכל בניגוד לחזקת התקינות המנהלית ולדיני ההפקעה, שעה שתכנית בניין עיר החלה במקום אמנם ייעדה אותו שטח להפקעה אולם טרם הושלמו הליכי רישום ההפקעה כקבוע בחוק. מצב אבסורדי זה מוביל לכך, שמחד, הרשויות המקומיות עושות שימוש בשטחי מקרקעין המיועדים להפקעה כאילו הושלמה ההפקעה ומאידך, לא משלמות בגין כך דבר, לא פיצוי בגין ההפקעה ולא תשלום דמי שימוש.

לדוגמא מקרה אשר הגיע לאחרונה לפתחו של בית המשפט השלום בתל אביב- יפו, בפני כב' השופטת כרמלה האפט, ביחס למקרקעין הנמצאים ברחוב עוזיאל 56, ברמת גן (גו"ח 6158/248) [ת"א 5655-06-14 ארט גן בע"מ ואח' נ' עיריית רמת גן ואח' (24.4.17)]. שם טענו עיריית רמת גן והוועדה המקומית לתו"ב רמת גן, לזכות מכח תכנית המייעדת את המקרקעין להפקעה לצורך הרחבת דרך כדרך ציבורית וכן מכח רישיון מכללא שניתן להן ובהינתן כי המדובר בשימוש המתמשך על פני למעלה מ-60 שנה. [שאלה המתעוררת היא האם רשות מקומית אינה מנועה כביכול מלטעון לקיומו של רישיון מכללא מכח השנים, שעה שבהליכים אחרים שהיא מנהלת לפינוי "פולשים" ממקרקעי ציבור, טוענת היא היפוכם של דברים, אולם סוגיה זאת אינה מושא מאמר זה].

ביחס לטענה בדבר קיומה של זכות מכח התכנית המפקיעה, זו נדחתה על ידי בית המשפט שקבע, כי ייעודם של המקרקעין בתכנית בנין עיר להפקעה, אינו מהווה אקט של הפקעה ולא יכול להקנות לרשות זכות כזאת כל עוד לא בוצעה הפקעה דה פקטו. כלומר, כל עוד לא ננקטו הליכי ההפקעה בפועל, אין לעירייה או לוועדה המקומית כל זכויות במקרקעין. עם זאת, בית המשפט הגיע בכל זאת למסקנה כי ניתן לראות את המקרה הנדון כמקרה בו בוצעה ההפקעה אולם זאת נוכח טענה אחרת בדבר קיומה של זכות מכח הסכמה מכללא.

בהקשר לכך קבע בית המשפט, כי במצב דברים בו העירייה כבר מחזיקה בשטח ההפקעה במשך עשרות בשנים, והגם שהיה עליה לפעול לשם ביצוע הליכי ההפקעה בהתאם לתכנית, ניתן לראותה כמי שביצעה את ההפקעה בפועל מקום בו הבעלים הסכימו לתפיסת החזקה חרף אי ביצוע הליכי ההפקעה, והדבר מכונה על ידי בית המשפט כ"הפקעה מכללא". כן נקבע, כי לכל המאוחר, עם הגשת התובענה בטלה הרשות [מבלי לחוות דעה בעניין, יש ליתן את הדעת להמשך התנהלות של רשויות המקומיות באופן של "הפקעה מכללא". במיוחד לאור החלטות ביהמ"ש דלעיל הגוזרות "גזר דין מוות" למוסד הרישיון מכללא[.

ואולם, בית המשפט בחר להדגיש כי אין ללמוד מקביעתו זו לפיה, הבעלים של המקרקעין הסכימו לשימוש הרשות המקומית- אף לא מכללא- בשטח הפלישה, בלא כלום. את הסכמת הבעלים של המקרקעין לשימוש אותו עושות העירייה והועדה המקומית לתו"ב, יש לראות כהשלמה עם העובדה שהשטח יופקע. עם זאת, אין ללמוד מהתנהלות זו כי ויתרו הבעלים על כלל זכויותיהם בשטח ה"פלישה" וכך גם לגבי הזכות לקבלת דמי שימוש ראויים. לפיכך, קבע בית המשפט כי הבעלים של המקרקעין זכאים לתשלום דמי שימוש ראויים עד להשלמת הליכי ההפקעה או עד שהרשויות ישיבו לחזקתם את שטח ההפקעה.

פסק דין טרי נוסף הרלוונטי לענייננו, ניתן על ידי בית משפט השלום בפתח תקווה, על- ידי כב' השופטת אשרית רוטקופף [תא"ק 48993-03-17 בשן ואח' נ' מועצה מקומית אבן-יהודה (4.4.17)], שם התבקש בית המשפט על ידי בעלי הקרקע (גו"ח 8016/1 אבן יהודה) ליתן צו מניעה זמני שיאסור על המועצה המקומית אבן יהודה, להמשיך בעבודות המבוצעות על ידה לבניית כיכר בשטח המקרקעין של המבקשים. גם במקרה דנן בית המשפט קבע, כי מצטיירת תמונה עגומה לפיה המועצה המקומית אבן יהודה, יצאה מתוך נקודת מוצא שגויה, כי מקום בו על פי הוראות התכנית הרלוונטית, החלק הדרוש מחלקתם של המבקשים ממילא עתיד לעבור לידיה (באמצעות הפקעתו מכח התכנית), הרי שאין משמעות של ממש לכך שבמועד העבודות בפועל, טרם בוצע בפועל השינוי הקנייני המיוחל.

נקבע שם בין היתר: "… יש לומר את הדברים בצורה שאינה משתמעת לשני פנים כי גם אם מדובר במטרה ראויה, אין בכך כדי להעניק למשיבה גושפנקא לביצוע פעולות שאינן תואמות את הדין, וזאת במטרה להשיג את מטרתה. ובמקרה זה "המטרה אינה מקדשת את האמצעים" ובייחוד שאמצעים אלו מתעלמים ורומסים זכויות של אחרים".

התנהלות זו של רשויות מקומיות- אשר בוחרות "לקצר" הליכים על ידי קביעת עובדות בשטח וללא הסדרת תשלום דמי שימוש ראויים, שעה שהדרך הנכונה והחוקית היא השלמת הליכי הפקעה בהתאם להוראות הדין לרבות תשלום פיצויי הפקעה (זאת לצד התנהלות הפוכה שעה שהיא מבקשת לפנות מחזיקים לא כדין ממקרקעי ציבור) מעלה תהיות רבות בדבר חזקת תקינות המעשה המנהלי בייחוד לאור עליית קרנה של זכות הקניין לזכות יסוד מן המעלה הראשונה, ונראה כי מן הראוי שיתקיים כאן "נאה דורש נאה מקיים".

עדכוני חקיקה/חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים

הודעה על הקמת קרן מדינה לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974

 

בהמשך לתיקון 9 לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), אשר קבע, בין היתר, כי במקרה בו מוכר נתן בטוחה כקבוע בסעיף 2(1) או (2) לחוק, היא לא תכלול את רכיב המע"מ ששולם מהקונה, ובמקרה של מימוש הבטוחה, הקונה יקבל החזר המע"מ ששולם מהמדינה, החשב הכללי של משרד האוצר הודיע על הקמת קרן מדינה שמטרתה השבת הסכומים בגובה רכיב המע"מ לקוני דירות, בעת מימוש בטוחות כאמור.

קיצור בירוקרטי בתחום הנדל"ן – מאגר הנתונים של גבולות המקרקעין ייפתח לציבור ללא תשלום

הרינו לעדכן כי מאגר גבולות המקרקעין המצוי באתר המפות הממשלתי , govmap.gov.il, נפתח לשימוש הציבור הרחב ללא תשלום. מדובר במידע מקצועי הכולל את בסיס הנתונים הגיאוגרפי הלאומי, לרבות גבולות של גושי רישום, חלקות ותכניות, ויסייע בקבלת החלטות מקצועיות הנוגעות למקרקעין וגבולותיהם.

עד היום, המידע אשר היה באתר המפות הממשלתי כלל מבנים, דרכים, כתובות, מיקומי בתי ספר ומוסדות ציבור, אנטנות סלולריות, תחנות אוטובוס ומעל 230 שכבות מידע מממשלתיות אחרות. פתיחת המאגר תסייע לקבלת החלטות מקצועיות הנוגעות למקרקעין ולגבולותיהם, וכמו כן תאפשר לרשויות לקבל עדכונים שוטפים על השינויים במידע ולעשות בו שימוש רחב לטובת הציבור.

קרית ים מתחם האצטדיון – הופקדה תכנית רשות מקרקעי לישראל להקמת 1,008 יחידות דיור חדשות

הרינו לעדכן כי הופקדה תכנית רשות מקרקעי ישראל להקמת 1,008 יחידות דיור חדשות בקריית ים.

התכנית מאפשרת בנייתן של 1,008 דירות חדשות, מתוכן 252 יחידות דיור קטנות, על שטח של כ – 123 דונם. מרבית השטח הכלול בתוכנית הינו במתחם האצטדיון אשר יהפוך לשכונת מגורים. מתחם האצטדיון ממוקם במזרח קריית ים סמוך לגבול עם קריית מוצקין. התכנית נערכה כחלק מהרצון לפנות את מתחם האצטדיון ולהוסיף יח"ד חדשות לעיר. התכנית קובעת שטחים למגורים, מסחר, שטחים פתוחים ציבוריים, מבנים, מוסדות ציבור וכיו"ב.

התכנון מתבסס על בניה רוויה, מבני מגורים בני 15-20 קומות הפונים לרחוב, בשילוב מוסדות ציבור ושטחים פתוחים.

אילת – הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס' 270/02/2

הרינו לעדכן כי תכנית מתאר מקומית מס' 270/02/2, הופקדה במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום.

מטרות התכנית הינן בין היתר, שיפור כלכלת העיר אילת, המבנה החברתי שלה, תבניתה העירונית והמאפיינים הנופיים הייחודיים לה. לשם כך, נקבעו בין היתר היעדים הבאים: עיצובו וטיפוחו של מרכז העיר כמוקד פעילות איכותי, תבנית להקמת שכונות מגורים חדשות ואיכותיות לאוכלוסייה המקומית והחדשה, חיזוק התיירות על ידי טיפוח אזור המלונאות, חיזוק הקשר בין אזור המלונאות למרכז העיר, הקמת אטרקציות תיירותיות תוך שמירה על עתודות קרקע לפיתוח תיירות עתידי, ופיתוח מערך תחבורה בת קיימא.

רמת השרון – אישור תכנית מתאר מקומית, פינוי בינוי מתחם אילת

הרינו לעדכן כי ביום 7.5.17, פורסמה הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית 553-0175711 – פינוי בינוי מתחם אילת רמת השרון. תחום התכנית מצפון – רחוב שבטי ישראל, מדרום – רחוב אילת, ממזרח ומערב – צמודי קרקע ליד הרחובות בית גוברין ותמנע.

מטרת התכנית הינה תכנון מחדש של כלל שטח התכנית, כדי לאפשר בניית בנייני מגורים חדשים בדרך של פינוי בינוי ושיפור מערך התנועה. התכנית קובעת ייעודי קרקע וזכויות בניה, הריסת הבניינים הקיימים והקמת בניינים בני 20 קומות הכוללים 687 יח"ד, מסחר ושטחי ציבור. התכנית קובעת בנוסף, שימושים, תכליות, הוראות עיצוב, אפשרות לשלביות בתוכנית והוראות לאיחוד וחלוקה.

רמת גן – הודעה מעודכנת על הכנת תכנית שימור לרמת גן, מס' רג/340/ג/77/90

הרינו לעדכן כי ביום 30.4.17 פורסמה הודעה מעודכנת, בהתאם לסעיפים 77 ו- 78 לחוק התכנון והבניה, בדבר הכנת תכנית והגבלת הוצאת היתרי בניה בתחום העיר ר"ג, לגבי מבנים, אתרים וגנים לשימור.

נקבע כי יוארך תוקף התנאים שפורסמו ברשומות ביום 10.2.14, ל- 18 חודשים נוספים.

עודכנה רשימת השימור של הנכסים והאתרים ובנוסף נקבע כי יש להותיר את רשימת המבנים והאתרים שפורסמו בעבר, על כנה, ולא להסיר ממנה מבנים לשימור הנמצאים בתכנית מאושרת ו/או שהוחלט להרוס על ידי הוועדה המקומית וכי בעת הגשת התכנית תבחן הרשות האם להותיר את המבנים/האתרים הללו לשימור.

נתניה – אישור תכנית מועדפת לדיור – עין התכלת

הרינו לעדכן כי ביום 15.5.2017, פורסמה הודעה לפי סעיף 21 לחוק לקידום הבניה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד 2014, בדבר אישור תכנית מועדפת לדיור תמל/1010 – עין התכלת נתניה.

תחום התכנית: מצפון – גבול מוניציפלי עם מושב חבצלת השרון. ממערב – חוף הים, מדרום וממזרח – בתים קיימים של שכונת עין התכלת.

מטרת התכנית הינה יצירת מסגרת תכנונית שתאפשר הקמת שכונת מגורים בהיקף של 1105 יח"ד (693 בייעוד למגורים ו412 בשימוש לדיור מוגן), שינוי ייעוד מהיעודים הקיימים, הקצאת שטחים לצרכי ציבור, קביעת מתחם לתיירות, תכנון המרחב הציבורי, וקביעת תנאים למתן היתרים.

רחובות – הופקדה תכנית שינוי לתכנית המתאר – הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה בעיר

הרינו לעדכן כי ביום 15.5.17, פורסמה הודעה בדבר הפקדת תכנית שינוי לתכנית המתאר בעיר רחובות.

מטרת התכנית הינה הגדלת השטח הכולל המותר לבניה במגרשים המיועדים למגורים בבניה שאיננה רוויה. התכנית מאפשרת הגדלה של השטח הכולל המותר לבניה במגרשים המיועדים למגורים, לפי תכנית שאישרה הוועדה המחוזית בבניה שאיננה רוויה, בשיעור שלא יעלה על 7% משטח המגרש או בשיעור שלא יעלה על 50 מ"ר, לפי הגדול, ובכל מקרה בשטח שלא יעלה על 175 מ"ר, לפי סעיף 62א(א)16(א)(2) לחוק.

צור הדסה – הופקדה תכנית מתאר צור הדסה

הרינו לעדכן כי ביום 30.4.17, פורסמה הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית לצור הדסה, מס' 151-0305631, הכוללת את כל מתחם הישוב צור הדסה וחלק משטח הישוב מבוא ביתר.

מטרת התכנית הינה יצירת מסגרת כוללנית להמשך התפתחות הישוב צור הדסה כישוב פרברי סמוך לירושלים.

עיקרי התכנית הינם שינוי ייעודי קרקע, קביעת מתחמי תכנון והיקפי בניה לכל מתחם, קביעת היקף של 5,700 יח"ד בישוב, שטחים לצרכי ציבור, פרוגרמה לשטחי תעסוקה ומסחר, הסדרת מערך התנועה, הנחיות להכנת תכניות מפורטות מכוחן ניתן יהא להוציא היתרי בניה ועוד.

בת ים – אישור תכנית מתאר מקומית מתחם בנימיני

הרינו לעדכן על אישורה של תכנית מתאר מקומית מס' 502-0190595, תכנית התחדשות עירונית למתחם בנימיני בבת ים. התכנית מאפשרת בניית שני מגדלי מגורים בני 39 קומות ומגדל משרדים בן 47 קומות כמפורט בתכנית, ברחוב החרושת 13, בין הרחובות אהוד קינמון ממערב, יוספטל מצפון, החרושת מדרום, וניסנבאום ממזרח, בבת ים.

עדכוני פסיקה

שינוי הלכת פרמינגר? סעיף 33 לחוק הגנת הדייר

שם ומספר הליך: רע"א 1517/17 דינה שמעון נ' יוסי ניר בתפקיד כונס נכסים

ערכאה: בית המשפט העליון, בפני כב' השופט נ' הנדל.

תאריך מתן פסק הדין: 8.5.2017  פרטי הנכס: מקרקעין במושב ברכיה. ב"כ הצדדים: לא צוין.

ענייננו בבקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע, שדחה ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום באשקלון.

מדובר בענייננו על כונס נכסים אשר הגיש לבית משפט השלום תביעה לפירוק שיתוף בנכס, בדרך של מכירתו כשהוא פנוי, ותוך חלוקת התמורה בין הכונס לבין המבקשת והחייב. בית משפט השלום קיבל את התביעה והורה על פירוק השיתוף בנכס.

בפסק דינו של בית משפט השלום נקבע, כי אם יימכר הנכס, הוא יימכר כפנוי ולא כתפוס. בית המשפט יישם את הלכת פרמינגר, שקבעה כי סעיף 33 לחוק הגנת הדייר יחול רק על זכות רשומה בלשכת רישום המקרקעין של בעלות או חכירה לדורות ומכיוון שבענייננו, הנכס לא נרשם בלשכת רישום המקרקעין, אזי המבקשת איננה זכאית לדיירות מוגנת מכוח סעיף 33 לחוק הגנת הדייר.

במוקד בקשה זו, טענה המבקשת כי הלכת פרמינגר נוגדת את לשון סעיף 33 לחוק, ושעל בית המשפט לקבוע כי הבחנה המבוססת על אקט "טכני" של רישום – אינה יפה עת עסקינן בהגנות סוציאליות של הבטחת קורת גג לחייב ולמשפחתו. עוד הוסיפה המבקשת, כי פעמים רבות מקורו של אי הרישום הינו בהתנהלות רשויות המדינה.

בית המשפט העליון קבע, כי ניתן להגיע לתוצאה מאוזנת וראויה אף ללא ביטול הלכת פרמינגר. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל מקנה נתיב הגנה חלופי, לפיו לא יהיה רשם ההוצל"פ רשאי להורות על מכירת המקרקעין ועל פינוי החייב ובני משפחתו הגרים עמו מהמקרקעין, אלא לאחר שהוכח שיהיה לחייב ולבני משפחתו מקום מגורים סביר או שיש לו ולבני משפחתו יכולת כלכלית המאפשרת מימון מקום מגורים סביר, או שהועמד לרשותם סידור חלוף.

עוד קבע בית המשפט העליון, כי סעיף 38 לחוק ההוצל"פ אף נושא יתרונות ביחס להסדר הקבוע בסעיף 33 לחוק הגנת הדייר אשר במקרים רבים, מטה את הכף יתר על המידה לטובת בעל הנכס כאשר אינו מתחשב די הצורך בנתונים הפרטניים, כלכליים ואחרים, של כל מקרה לגופו.

לגופו של עניין קבע בית המשפט, כי יישום הלכת פרמינגר לא מונעת מהמבקשת כי נסיבותיה האישיות תישקלנה, ואין משמעותה כי היא תיוותר חשופה מהגנה. על אף הקביעה כי המבקשת אינה זכאית לדיירות מוגנת מכוח סעיף 33 לחוק הגנת הדייר, רשם ההוצל"פ ידון בטענות ביחס לדיור חלופי, ככל שאלה ייטענו לפניו ובכוחו של סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל, לאפשר הגנה על המבקשת.

בשולי הדברים ציין בית המשפט, כי אין לשלול את האפשרות כי במקרה המתאים ניתן יהיה לשקול מחדש את הלכת פרמינגר. לאור האמור, בית המשפט דחה את הבקשה למתן רשות ערעור, ללא צו להוצאות.

הערת מערכת:

חלק לא זניח מהמקרקעין בישראל אינו רשום על שם בעליו אלא מתנהל ברישומים חליפיים ו/או מצוי בשלבים שונים של תכנון וטרום רישום. העובדה שחקיקות מסוימות מבחינות בין מקרקעין רשומים לכאלו שאינם רשומים בלשכת רישום המקרקעין, יוצרת לא מעט קשיים במקרים רבים ויש מקום לבחון איחוד חקיקות ואבחנות שונות שאינן מתמקדות דווקא באקט הרישומי בלבד.

זיקת הנאה מכח שנים

שם ומספר הליך: ת"א 31156-02-13 מנצור שאוליאן ואח' נ' מליבו בנייה בע"מ ואח'

ערכאה: בית המשפט המחוזי בירושלים בפני כב' השופט אריה רומנוב. תאריך מתן פסק הדין: 9.4.2017

ב"כ התובעים: עו"ד אסף אבישר. פרטי הנכס: חלק מחלקה 279 בגוש 30049 בירושלים.

מדובר בענייננו בתובענה למתן פסק דין הצהרתי, בגינו התבקש בית המשפט לרשום בלשכת רישום המקרקעין זיקת הנאה, "זכות מעבר", לטובת המקרקעין אשר מחזיקים הנתבעים. כן התבקש בית המשפט, ליתן צו מניעה קבוע המורה לנתבעים להימנע מלהפריע או לחסום את אפשרות המעבר של התובעים במקרקעין.

התובעים הינם זוג קשישים אשר גרים משנת 1972 בדירה המצויה על חלקה 279. התובעים טענו כי אין גישה קרובה וישירה מפתח דירתם לרחוב והחל משנת 1972 הם נהגו להגיע לדירתם ולצאת ממנה דרך חלקה 280 – שכיום מצויה בבעלות הנתבעים. השאלה העיקרית בענייננו היא האם התובעים רכשו זיקת הנאה מכח שנים בחלקה של הנתבעים?

בית המשפט קבע, כי על פי סעיף 94 לחוק המקרקעין נדרש שהתובעים יעמדו בשני תנאים מצטברים: האחד, שהשימוש הוא בזכות הראויה להוות זיקת הנאה. השני, שהשימוש נעשה במשך תקופה של שלושים שנים רצופות. בית המשפט קבע כי התובעים השתמשו במקרקעי הזולת למטרות מעבר מאז שנת 1972 ולכן שני התנאים מתקיימים בענייננו.

לצד דרישות אלו, קיימות דרישות נוספות הנובעות מכך שזיקת הנאה מכוח שנים מהווה מקרה פרטי של רכישת זכות במקרקעין מכוח הדוקטרינה הכללית של דיני ההתיישנות הרוכשת. לפיכך, תנאי לרכישת זיקת הנאה מכוח שנים הוא, שהשימוש שנעשה על ידי הטוען לזכות הוא "שימוש נוגד" לבעל המקרקעין הכפופים, ושלא בהתבסס על הסכמתו. בית המשפט קבע כי נקודת המבט המכרעת היא של המשתמש ולא של הבעלים ואף תנאי זה מתקיים בענייננו.

עוד קבע בית המשפט כי ככל ותידחה התביעה, התובעים לא יוכלו להיכנס ולצאת מביתם והתוצאה האופרטיבית היא שהם יוותרו ללא קורת גג. לכן, התוצאה המתבקשת הינה שהתובעים רשאים לרשום זכות זו בלשכת רישום המקרקעין. בנוסף,

לאור האמור, התביעה התקבלה, ניתן צו מניעה קבוע המורה לנתבעים להימנע מלהפריע/לחסום את המעבר של התובעים לדירתם, לא ניתן צו להוצאות.

הערת מערכת

קיים קושי במסקנה לפיה שימוש של 30 שנה בזיקת הנאה ללא רשות הבעלים מקנה זכויות, בעוד שימוש כאמור ברשות, ניתן לביטול כלאחר יד. ראוי לקבוע זיקות מפורשות בהליכים התכנוניים ולעגנם בעת רישום הזכויות על מנת למנוע סכסוכים ו/או חלילה מציאות בה לא תהא גישה לבית מגורים.

ניסיונות השתלטות על קרקע או מצוקת חניה קשה?

שם ומספר הליך: עפ"א 41578-02-17 קופ"ח מאוחדת אגודה עותומאנית נ' עיריית יהוד-מונוסון

ערכאה: בית המשפט המחוזי מרכז לוד, בפני כב' השופטת נאוה בכור.  תאריך מתן פסק הדין: 25.4.2017

ב"כ המערערת: עו"ד עדי גרינברג פרץ. פרטי הנכס: מגרש הידוע כחלקה 89 בגוש 6693, רחוב ויצמן 57 ביהוד.

ערעור על פסק דינו של בימ"ש השלום בפתח תקווה בעמ"א 6662-08-16, בערר שהגישה המערערת על החלטת המשיבה להוציא מכוח חוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים), תשמ"ז (להלן:" החוק") לשימושה מגרש לצורכי חניה.

המשיבה הוציאה צו המצווה כי שימוש זמני במגרש בבעלות המערערת יהיה כמגרש ציבורי מכוח החוק. המשיבה החליטה כי המערערת נטשה את המגרש, וכי המגרש ישמש כחניון ציבורי לאחר שמנעה מהמערערת לממש את תכניותיה לבניית מרכז רפואי במקום.

בית המשפט קבע, כי מדובר בהפקעה שנעשתה מתוך שיקולים זרים ובלתי סבירים בעליל, בחוסר תום לב ובניגוד לחוק, וכי יש לקבל את הערעור, לבטל את פסק דינו של בימ"ש קמא, לבטל את צו החניה ולחייב את המשיבה בהוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד, ובין היתר, אלה נימוקיו:

הוצאת הצו כפופה לביקורת מנהלית, וחלים עליה הכללים המקובלים של סבירות, הגינות, תום לב, והעדר אפליה. כמו כן, על הפעולה להיות בתוך ד' אמות החוק המסמיך ומהמטרות שביסודו, כאשר חריגה מסמכות עשויה להביא לבטלות הפעולה המנהלית.

בנסיבות אלה, לא בחן בימה"ש קמא את תקינות ההליך המנהלי ואת התנהלותה הקלוקלת של המשיבה, שפגעה פגיעה חמורה בזכות הקניין של המערערת רק בשל מאוויה כרשות ציבורית שחפצה בהפקעת המגרש. בשל הפגיעה הקשה בזכות הקניין בחוק, נקבע בפסיקה כי יש להפעיל סמכות זו בתבונה ותוך צמצום הפגיעה.

מטרת החוק היא לנצל שטחים בלתי מתוכננים ונטושים, ובאמצעות גינון של מגרשים או הפיכתם למגרשי חניה- נמנעת כניסת פולשים למגרש נטוש. כלומר, הזכות לצוות על שימוש במגרש ריק מקורה בצורך לשמור על מגרש מפני מטרדים, ולא בשל צורך הציבור בשטח חניה. רשות ציבורית הפוגעת בקניינו של הפרט צריכה להציג נימוקים בגינן עורכת פגיעה זו, והמשיבה לא עשתה כן.

לאור האמור, הערעור התקבל.

הערת מערכת:

יש לזכור כי על פי החוק האמור קיימת אפשרות לבעלים להקים בעצמו חניון במקום, במקרה בו הוצא צו לקיום חניון על ידי הרשות. בכל מקרה, בית המשפט קבע כי מדובר בכלי שיש לנהוג בו משנה זהירות ולבחון אם אכן השיקול של מניעת קיום מגרשים זנוחים ונטושים עומד למול הרשות בעת הוצאת הצו ולא מניעים זרים.

חובת העירייה ביחס למכירת מקרקעין לנפקע אשר הופקעו ממנו וששונה

ייעודם בחזרה, סעיף 195(2) לחוק התו"ב

שם ומספר הליך: עת"מ 42933-04-16 ירון ישעיהו בע"מ נ' עיריית פתח תקווה

ערכאה: בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, בפני  סג"נ, כב' השופטת ורדה מרוז.

תאריך מתן פסק הדין: 7.5.2017 פרטי הנכס: מקרקעין הידועים כחלקה 40 בגוש 6387 בפתח תקווה.

ב"כ העותרת: עו"ד שמואל שוב ואח'.

עיריית פתח תקווה הפקיעה מקרקעין בבעלות העותרת על רקע שינוי ייעודם ממגורים לייעוד ציבורי. בחלוף מס' שנים פרסמה העירייה תכנית בניין עיר לשינויי ייעודם מייעוד ציבורי למגורים. בהתאם לס' 195(ב) לחוק התו"ב פנתה העירייה לעותרת ואפשרה לה לרכוש את המקרקעין בחזרה. לאורך זמן נוהל משא ומתן ארוך בין הצדדים (למעלה מעשור) ולבסוף השכילו הצדדים לגבש נוסח מוסכם של חוזה עליו חתמה העותרת וציפתה לחתימתה של העירייה ואולם העירייה נמנעה מלעשות כן. כתוצאה מכך, הגישה העותרת עתירה במסגרתה ביקשה לחייב העירייה לחתום על ההסכם באופן שיאפשר השבת הזכויות במקרקעין לידיה בתמורה לתשלום, הכל לפי סעיף 195(2) לחוק התו"ב.

השאלה העיקרית אשר עמדה להכרעה בפני ביהמ"ש הנכבד הינה- שאלת זכותה של העירייה, בנסיבות המתוארות לחזור בה מעמדתה ביחס למכירת המקרקעין לעותרת.

סעיף החוק הרלוונטי לענייננו הוא סעיף 195(2) לחוק התו"ב, לפיו לבעל המקרקעין שהופקעו קנויה זכות קדימה לרכשם חזרה מקום בו שונה ייעודם על פי חוק התו"ב והרשות גילתה דעתה בדבר כוונתה למכרם לצד ג'. משניטלה הקרקע מבעליה בכפיה לטובת מטרה ציבורית וככל שהמטרה לשמה הופקעה נזנחה או פקעה, קם צידוק להשבתה לבעליה.

ביהמ"ש קבע כי, העירייה מחויבת למכרם לעותרת נוכח תשובתה החיובית שכן ייעודם של המקרקעין שונה בתכנית מאושרת לאחר שבעבר שונו לייעוד ציבורי והייעוד לא מומש. לאורך השנים שיתפה העירייה פעולה עם העותרת בנושא זה והיא הייתה הרוח החיה במשא ומתן שנערך בין הצדדים. התנהלות זו מקימה מניעות מלפני העירייה לחזור בה, קל וחומר בהעדר תכנית מאושרת התומכת בהחלטתה.

בהינתן חובת העירייה על פי הדין למכור המקרקעין לעותרת – אין למועצת העיר סמכות לקבל החלטה הסוטה מהוראות הדין. חובת מכירת המקרקעין על פי מצבם דהיום- כאשר ייעוד מגורים ב', להבדיל מייעוד ציבורי- גוברת על החלטת מועצת העיר.

בית המשפט הוסיף וקבע כי, אף בהיבט החוזי מנועה העירייה לחזור בה בשלב המשא ומתן בו מצויים הצדדים, בחלוף שנים רבות של הידברות בהן לעירייה היו אינספור הזדמנויות לחזור בה. בנסיבות אלו, השתכלל ההסכם לכדי הסכם מחייב ואין נפקא מינא לכך שהעירייה טרם חתמה עליו בפועל.

לסיכום, נקבע כי אין בסיס חוקי לחזרתה של העירייה מעמדתה. ייעוד המקרקעין נכון לעת הזו הוא מגורים. ההחלטה לשנות הייעוד פעם נוספת לייעוד ציבורי התקבלה בחופזה, באורח ערטילאי וללא עיגון בתכנית. לא די בהבעת רצון ערטילאי לעתיד לבוא בייחס לייעוד המקרקעין כדי להצדיק את החזרה של העירייה מעמדתה ביחס לחוזה כפי שדבקה בה לאורך השנים.

לאור האמור, העתירה התקבלה, ביהמ"ש חייב את העירייה לחתום על ההסכם באופן שיאפשר השבת הזכויות במקרקעין לידי העותרת בתמורה לתשלום וחייב את העירייה בתשלום שכ"ט עו"ד.

הערת מערכת:

בעוד הפקעות על פי הפקודות כפופות לתיקון חקיקה שתוקן בשנים האחרונות ושמתייחס מפורשות לתקופות הזמן הרלוונטיות למקרים כגון אלו, חוק התכנון והבנייה והפקעותיו נותר באותם סעיפים כמקודם. המערכת שבה על עמדתה לפיה יש מקום ליצור חקיקת הפקעות מוסדרת המתייחסת לכלל ההפקעות וסוגיהן.

התאמת הקריטריונים ל"פיצוי מן החסד" להוראת המעבר

שנקבעה בהלכת "ארידור"

שם ומספר הליך: ה"פ 32895-09-14 אורי צברי ואח' נ' נתיבי ישראל החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ ואח'

ערכאה: בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בפני כב' השופטת הלית סילש.

תאריך מתן פסק הדין: 10.5.2017 פרטי הנכס: מקרקעין הידועים  כחלקה 11 בגוש 4581 בגדרה.

פסק דין זה עוסק, בין היתר, בסירוב שר התחבורה להעניק פיצוי מן החסד, במצב שבו תפיסת החזקה לצורך ההפקעה נעשתה מעל ל-7 שנים לפני שניתנה הלכת "רוטמן" (כלומר לפני ה-14.5.05), וזאת למרות שההפקעה נעשתה לטובת כביש בינעירוני ואין מחלוקת שיתרת המקרקעין שנותרו בידי בעל הקרקע, לאחר ההפקעה, לא הושבחה.

פסק הדין מצטרף לשני פסקי דין נוספים אשר עסקו בסוגיה דומה, פסק דינו של כב' סגן הנשיא השופט שיינמן בת"א 3732-09-14 פארן ואח' נ' נתיבי ישראל – החברה הלאומית לתשתיות תחבורה ואח' (להלן: "פס"ד פארן"); ופסק דינו של כב' סגן הנשיא השופט שפסר בה"פ 39012-11-15 עדי אלמליח נ' שר התחבורה ואח' (להלן: "פס"ד אלמליח")*.

בנסיבות המקרה דנן, המקרקעין הופקעו בשנת 1998 לטובת כביש מספר 7 – כביש רוחבי מהיר העושה דרכו מדרום לגדרה בין כביש 6 מזרח לכביש 4 והחזקה במקרקעין נתפסה בשנת 1999, כך שלכאורה המקרה אינו עונה על סעיף 5 לקריטריונים שאותם גיבשה הוועדה המכרעת של שר התחבורה למתן פיצוי מן החסד, שכן תפיסת החזקה במקרה זה נעשתה מעל ל-7 שנים לפני שניתנה הלכת רוטמן (כ-13 שנים לפני כן) (להלן: "הקריטריון").

בפתח דבריו, מזכיר בית המשפט את פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין "ארידור", אשר עסק בהפקעות שבוצעו מכח פקודת הקרקעות, וקבע, בין היתר, הוראת מעבר לפיה לא תתקבל טענה של התיישנות בהליכי הפקעה שיוגשו בתוך 3 שנים מאותה הלכה (עד ליום 21.3.2016) (להלן: "תקופת המעבר"). יצוין, כי פניית המבקשים לשר התחבורה נעשתה במהלך תקופת המעבר (ביום 22.5.14).

בית המשפט העלה בהקשר זה שתי שאלות – האחת, האם יש להחיל את תקופת המעבר, כפי שנקבעה בפסק דין ארידור לעניין הפקעות שבוצעו מכח פקודת הקרקעות, גם על הפקעות שבוצעו מכח פקודת הדרכים. השנייה – האם גם מקום בו תוחל תקופת המעבר על ההפקעה שבנדון, יש לראות את תחולתה המקסימלית של התקופה בה רשאים תובעים לעתור לפיצוי כזו אשר חלה רק שבע שנים לאחור בהתאם לקריטריון שצוין לעיל?

ביחס לשאלה הראשונה, בית המשפט לא מצא הצדקה לאבחן בין הפקעה מכח פקודת הקרקעות לבין הפקעה מכח פקודת הדרכים, שכן הפגיעה בנפקע, כמו גם הרציונל העומד בבסיס ההלכות המחייבות מתן פיצויי הפקעה, זהים בשני המקרים. בית המשפט הדגיש, שקביעה כי תקופת המעבר שנקבעה בעניין ארידור אינה חלה על הפקעות מכח פק' הדרכים, תביא לחוסר שוויון והפליה של הנפקעים אשר הקרקע שלהם הופקעה על פי פקודת הדרכים וכן ליצירת אבחנה מלאכותית וקביעת דיני התיישנות שונים בהתייחס לחלקים שונים של אותה קרקע ממש, כאשר לגבי ה- 25% הראשונים יחול דין שונה מזה המתייחס ל- 75% הנותרים של המקרקעין.

ביחס לשאלה השנייה, בית המשפט קבע, כי לא ניתן לקרוא מתוך פסק הדין בעניין רוטמן כוונה להגביל את מספר התביעות לאלו אשר מתייחסות לשבע השנים שקדמו לאותו מועד. בית המשפט מסביר, כי למעשה, הקריטריון עומד לכאורה בניגוד לרוחו של פסק הדין בעניין רוטמן ולחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

מן העבר השני, בית המשפט ציין כי הוא ער לכך שהחלת הלכת ארידור על הפקעות אשר בוצעו מכח פקודת הדרכים, והארכת תקופת ההתיישנות, על פי הקריטריונים אשר נקבעו בעקבות פסק דין רוטמן, תביא בעקבותיה לחיוב בתשלום פיצויים בגין הפקעות של אלפי נכסים אשר בוצעו מאז קום המדינה, תוך פגיעה באינטרס ההסתמכות של המדינה והטלת נטל כבד מנשוא על הקופה הציבורית.

עם זאת, בית המשפט קבע כי בית המשפט העליון נתן דעתו לשיקולים השונים ומצא כי איזון הראוי בין שני האינטרסים הנוגדים, נמצא בהגבלת תקופת המעבר, לתקופה של שלוש שנים בלבד, אשר רק במהלכן, תותר הגשת תביעות, מבלי שניתן יהיה להעלות כנגדן, טענת התיישנות.

לאור זאת ולנוכח שיקולים נוספים שצוינו בפסק הדין, בית המשפט קבע כי התביעה לפיצוי מן החסד לא התיישנה ולא אוינה זכאותם של המבקשים לקבלת פיצוי כאמור.

*למיטב הידיעה, בגין פסקי הדין הללו הוגשו ערעורים לבית המשפט העליון, אשר עתיד להכריע בסוגיה זו.

הערת מערכת:

הקריטריון של השר לפיו באופן אוטומטי תדחנה תביעות של נפקעים שפנו לקבל אישור השר לפיצוי מן החסד, אם חלפו למעלה מ-7 שנים מעת תפיסת החזקה, סותרת מפורשות את קביעות בית המשפט בעניין ארידור, ואף סותרת את המסקנה כי דחייה אוטומטית גם סותרת את חוק ההתיישנות עצמו בו קיימים חריגים לתקופת ההתיישנות במקרים מסוימים.

הפקעה לצרכי ציבור – העדר זיקה תכנונית מובהקת

שם ומספר הליך: עת"מ 35827-09-16 ירון טיקוצינסקי ואח' נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז – ועדת משנה  להתנגדויות ואח'

ערכאה: בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בפני סג"נ כב' השופטת ורדה מרוז.

תאריך מתן פסק הדין: 30.4.2017 פרטי הנכס: מקרקעין הידועים כחלקה 16 בגוש 8041 ביישוב קדימה.

ב"כ המשיבים: לא צוין.

במקרה דנן, סוגיית "שחזור זכויות" העותרים והמשיבים מצויה במוקד המחלוקת. כידוע, "שחזור זכויות" הוא כלי תכנוני המיושם במסגרת הליך של איחוד וחלוקה ותמציתו הכללת קרקע מסוימת בתוך טבלת הקצאה ואיזון על פי ייעודה התכנוני הקודם חלף ייעודה התכנוני הנוכחי. תכנית איחוד וחלוקה משמשת כלי בידי הרשות התכנונית למצות את התועלת המרבית משטחי מקרקעין הנמצאים בתחומה לטובת הפרט והכלל.

בהתאם לעמדתם המקצועית והמשפטית של מוסדות התכנון המחוזיים והארציים בשנים האחרונות, אין לעשות שימוש יתר בכלי שחזור זכויות תוך חריגה מעקרונות תכנוניים והפיכתו כמכשיר לפיצוי, אין להשתמש בהליך שחזור זכויות במסגרת תכנית איחוד וחלוקה אלא מקום בו הוכח קיומו של קשר תכנוני מובהק בין התכנית המפקיעה לתכנית המשביחה ושל השטח לתכנית זו.

בית המשפט קבע בענייננו, כי העותרים נהנים מהשבחת המקרקעין שבבעלותם הנגזרת מהחלת התכנית עליהם. כך, חלק מהייעוד של אותם מקרקעין הפכו מייעוד חקלאי לייעוד למגורים. הפקעת המקרקעין של העותרים, היא פועל יוצא של התכנית ונועדה למתווה דרך שתשרת את הציבור בכלל ואת תושביה הפוטנציאליים של התכנית בפרט.

עוד ציין בית המשפט, כי עסקינן בכביש 1, כביש אשר נועד לשרת ציבור רחב. העובדה שבעתיד, ישרת גם את תושבי מקרקעי העותרים, אינה מקימה זיקה ברורה ומובהקת המצדיקה עשיית שימוש בכלי שחזור זכויות במסגרת איחוד וחלוקה.

לאור האמור קבע בית המשפט, לא הוכח קשר תכנוני ישיר ובלעדי בין ההפקעה לבין המתחם הקטן, אשר לגביו מבוקש השימוש בכלי שחזור הזכויות, העתירה נדחתה, ניתן צו להוצאות המשיבים 1-2.

הערת מערכת:

מדובר בסוגיה בעייתית שעולה בשנים האחרונות ביתר שאת, לאור העובדה שהעמדה האמורה אינה תואמת את ההתנהלות וההבטחות שניתנו במשך עשרות שנים, שכן בעת שיועדו מקרקעין להפקעה, פעמים רבות נדחו תביעות על בסיס הבטחה שהנפקעים יזכו לפיצוי בדרך של הקצאת זכויות בעת בא תכניות משביחות. להחלה רטרואקטיבית של מדיניות יש השלכות חמורות והדבר מוביל להליכים משפטיים רבים, נראה כי בית המשפט העליון מסמן את המגמה האמורה של אי שחזור, אולם שאלת כל מקרה, תאלץ להתברר לגופא.

הפרת הסכם, הטעיה ורשלנות מצד גופים ציבוריים

שם ומספר הליך: ת"א 22019-04-13, ת"א 32162-06-13 אלון פביאן ואח' נ' מועצה מקומית תל מונד ואח'

ערכאה: בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, בפני כב' השופט אורן שוורץ.

תאריך מתן פסק הדין: 3.5.2017 פרטי הנכס: מגרש 2050 המצוי על חלק מחלקה 16 בגוש 7790 וחלק מחלקות 107 ו-155 בגוש 9049 בתל מונד. ב"כ התובעים: עו"ד אפרים היים, עו"ד רחלי קלקנר.

המועצה המקומית תל מונד מכרה למשפחת קוטלרסקי קרקע במכרז, אשר על פי הצהרות המועצה, הייתה בבעלותה המלאה. לימים הסתבר, כי הקרקע שנמכרה למשפחת קוטלרסקי אינה בבעלותה המלאה של המועצה, אלא שחברת הדרים הייתה בעלת חלק מהקרקע, אשר הייתה אמורה לעבור לבעלות המועצה במסגרת חילופי שטחים, בעקבות תוכנית הר/214/1-5 ותוכנית הר/219/1-5, אשר אושרו רק מספר שנים לאחר זכיית התובעים במכרזים.

הדחייה באישור התוכניות הובילה לעיכוב חמור בקבלת היתרי בניה, ולמרות שבשנת 2009 אושרו התוכניות עד למועד מתן פסק הדין טרם נרשמו הזכויות על שם התובעים.

בית המשפט קבע, כי המועצה הפרה את ההסכם עם משפחת קוטלרסקי בכך שהצהירה כי היא הבעלים המלא של הקרקע, כאשר היה ידוע לה שחברת הדרים הינה בעלת חלק מהזכויות, ושעה שבתום 10 שנים מיום חתימת ההסכם לא רשמה את זכויותיהם של התובעים במקרקעין. כמו כן, הפרה המועצה את חובת הגילוי שכן מדובר היה במידע שהיה ידוע לה ובוודאי שיכולה הייתה לדעת על כך בנקל וכי בענייננו, ראוי לאמץ אמת מידה מחמירה באשר לחובת הגילוי שיש להטיל על המועצה.

כן הוסיף וקבע בית המשפט, כי הפרת ההסכם והצהרותיה השגויות של המועצה עולות כדי הטעיה ורשלנות, שכן המועצה יכולה הייתה לצפות כי בכך שהיא לא מגלה את כל האמת ומצהירה על מידע שגוי, היא תיצור נזק לתובעים.

לאור האמור, פנה בית המשפט לבחון את אחריותו של עוה"ד, אשר נשכר על ידי המועצה לטפל במכרזים עבורה ומטעמה, וקבע כי עוה"ד חב בחובת זהירות כלפי משפחת קוטלרסקי וזאת אף שעה שלא ייצגם, בין היתר מכיוון שהם לא היו מיוצגים ולכל אורך התהליך הם סברו כי עוה"ד מייצג אותם, זאת לאור התנהלותו מולם.

בהתאם קבע בית המשפט, כי עוה"ד הפר את חובת הזהירות כלפי משפחת קוטלרסקי, בין היתר שעה שלמרות כל נורות האזהרה שעמדו לנגד עיניו בדבר העובדה שהמועצה לא הייתה הבעלים היחיד של הקרקע, ועל אף שראה את נסחי המקרקעין וידע שהמועצה אינה הבעלים היחיד, לא עדכן את המכרז ולא עדכן את משפחת קוטלרסקי בעניין.

עוד קבע בית המשפט כי לא היה אשם תורם מצד משפחת קוטלרסקי לנזקים שנגרמו, והטיל אחריות גם על המועצה, החברה הכלכלית, הועדה המקומית לתכנון ובניה, הועדה המחוזית לתכנון ובניה ועל אדריכל תוכנית הר/219/1-5.

לאור האמור, התביעה התקבלה.

הערת מערכת:

כידוע, התנהלות של רשות מקומית כמו של חברות ממשלתיות נבחנות על בסיס של מערכת דיני החוזים האזרחית אולם גם על פי הדין המינהלי בכובע של רשות. בתי המשפט אמנם לא ממהרים להטיל חבות על רשות אולם בהחלט בעת שמתבצעות עוולות על ידי רשויות, נקבע כי ניתן להטיל עליהן אחריות נזיקית, וודאי חוזית, ובמקרה זה כך אכן נקט בית המשפט.

המשקל שיש ליתן לאינטרס הציבורי מול הפגיעה בפרט בתביעה נזיקית

שם ומספר הליך: ת"א 35669-11-13 רפי חג'בי נ' זרועה – מושב עובדים של הפועמ"ז להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ ואח'

ערכאה: בית משפט השלום באשקלון, בפני כב' השופט עידו כפכפי.

תאריך מתן ההחלטה: 25.4.2017 פרטי הנכס: נחלה חקלאית מספר 71 במושב זרועה.

ב"כ הנתבעים: עוה"ד יריב אבישור, מנחם צוקר.

בשנת 2011 בוצעו עבודות פיתוח והסדרי תנועה במושב זרועה, במסגרתן הוקם מול משק פרטי מעגל תנועה ותמרורים נוספים אשר מסדירים את התנועה בצומת מרכזי במושב.

השאלה העיקרית שנידונה היא האם יהא זכאי התובע, בעל זכויות בנחלה חקלאית המצויה בסמוך למעגל התנועה שהוקם, לפיצוי בגין פגיעה במקרקעין שלו בעקבות הקמת מעגל התנועה אשר לטענתו מגביל הנגישות למשקו?

בית המשפט קבע כי, אמנם נפגעה אפשרות יציאת משאיות מהמשק אולם לא מדובר בפגיעה אנושה השוללת אפשרות שימוש במשק כפי שהיה טרם בניית מעגל התנועה. מדובר בפגיעה מידתית שהינה פועל יוצא של העדפת אינטרס ציבורי של בטיחות נוסעים על פני עניינו האישי של התובע.

עוד ציין בית המשפט, כי אין לתובע זכות קנויה לכך שלא ישתנו הסדרי התנועה ולתובע אפשרויות לשנות המצב הקיים גם אם כרוך הדבר בטרחה גדולה יותר מהמצב בו פעל טרם בניית מעגל התנועה ומדובר בפגיעה מידתית.

לאור האמור ומטעמים נוספים, התביעה נדחתה, ניתן צו להוצאות ולשכ"ט עו"ד.

הערת מערכת:

לאחרונה דן בית המשפט העליון וקבע קריטריונים ואבחנות בין עילות וסעדים שמצויים בתחום תביעות על פי סעיף 197 לחוק התו"ב לעומת אלו שיש לנקוט בתביעות נזיקיות להטבת הנזק. יצויין, כי לכאורה דרך המלך במקרה מעין זה של שינוי תכנוני הינו הליך על פי סעיף 197, אולם הגשת תביעה מעין זו תוביל לטענות דחייה של העדר גבול ברור עם הפגיעה וכן העובדה שמדובר בנזק כלכלי, לא תמיד התוצאה צודקת שכן הפגיעה עלולה להיות אנושה בפרט, בעוד הצורך משרת את הציבור כולו.

פטור מס שבח דירת מגורים – סעיף 49א לחוק מיסוי מקרקעין – כאשר לא נמכרו מלוא הזכויות בקרקע

שם ומספר הליך: ו"ע 18942-06-15 איריס הרצברון ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה

ערכאה: ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין שליד בית המשפט המחוזי חיפה, בפני כב' היו"ר השופטת אורית וינשטיין.

תאריך מתן פסק הדין: 4.5.2017  ב"כ המשיב: עו"ד שאול כהן מפרקליטות מחוז חיפה.

פרטי הנכס: מקרקעין הידועים כחלקה 48 בגוש 18169, ברחוב פינסקר בנהריה.

בעלי המקרקעין התקשרו בעסקה למכירת זכויותיהם, הכוללים בית מגורים וכן 30% מזכויות הבניה הקיימות או שיהיו קיימות במגרש, והותירו בידיהם חלק מהזכויות. המשיב הוציא שומת מס שבח לפי מיטב השפיטה וקבע כי המוכרים אינם זכאים לפטור ממס שבח הואיל ולא מכרו את כל זכויותיהם ומאחר והנכס אינו רשום כבית משותף, לא ניתן להפריד בין בית המגורים לזכויות הבניה.  במקביל הוציא המשיב שומת מס רכישה בה קבע, כי הרוכשים רכשו קרקע ולא דירת מגורים. העוררים (המוכרים והקונים) הגישו השגה שנדחתה ומכאן הערר דנא.

ועדת הערר קבעה כי המחלוקת המרכזית בין הצדדים בעניין שומת מס השבח, נעוצה בשאלה האם המוכרים מכרו את כל הזכויות במקרקעין שהיו להם בדירת המגורים הקיימת על המגרש, כדרישת הוראת סעיף 49א(א) לחוק מיסוי מקרקעין. לצורך קביעה כאמור, יש לבחון איזה שטח מהמקרקעין, שמעבר לשטח דירת המגורים עצמה, נחשב כחלק משטח דירת המגורים, המשמש למטרת המגורים, כמקובל במקום היישוב בו נמצאים המקרקעין.

ועדת הערר ציינה כי חוק מיסוי מקרקעין אינו כולל הגדרה של המונח "דירה", אך ההלכה הפסוקה היא שיצקה תוכן למושג זה, בקבעה כי יש לייחס למושג את המשמעות השגרתית המיוחסת לו על ידי בני האדם, כלומר "דירה" אינה כוללת רק את המבנה של הדירה, אלא גם את הקרקע שעליה עומד המבנה, וכן שטח חצר וגינה השייכים למבנה. על מנת לקבוע אם מכר המוכר את מלוא זכויותיו בדירת המגורים המזכה, יש לקבוע אם כל שטח המגרש משמש את בית המגורים ועל כן נכלל ב"דירה", לפי מבחנים של שכל ישר והגיון.

עוד ציינה ועדת הערר, כי התפתח בפסיקה מושג "הפיצול" וזאת תוך הבחנה בין שני סוגי "פיצולים": "הפיצול הפיזי-אופקי"- שמשמעותו פיצול הנכס בין חלק מסוים המסווג כ"דירת מגורים" לבין חלק אחר שאינו מסווג כ"דירת מגורים", פיצול זה אינו עולה מהוראות החוק ו- "הפיצול הרעיוני-האנכי" אשר הינו פיצול של תמורת נכס אשר סווג כ"דירת מגורים", לבין שווי התמורה המתייחס לזכויות בנייה, פיצול זה עולה מהוראותיו של סעיף 49ז לחוק.

ועדת הערר קבעה שכדי ליהנות מהפטור, היה על העוררים למכור את הזכויות בבית וכן את הקרקע עליה הבית עומד ובחינת מהותה האמיתית של העסקה מעלה כי העוררים כלל לא מכרו לרוכשים "דירת מגורים" אלא חלקים בלתי מסוימים במגרש וזכויות בניה בו, דהיינו – מכר של קרקע וזכויות בניה.

עוד הוסיפה ועדת הערר וקבעה, כי שטח המגרש כולו סביר למגרשים באזור, וסביר לשמש כחצר ואולם המוכרים לא מכרו את כל הזכויות ואף מהטעם הזה לא ניתן לקבל את גרסת העוררים.

לגבי שומת מס הרכישה קבעה ועדת הערר, כי על פי מבחני הפסיקה גם אם הדירה אינה משמשת כדירה בעת רכישתה על פי הגדרתה בחוק, הרי שיש להראות כי הדירה לפחות תהיה ראויה למגורים בתוך זמן סביר ממועד רכישתה. ואולם בעניין דנא עולה בברור כי לעוררים אין כל כוונה לעשות בה שימוש כדירת מגורים והם אף עומדים להרוס אותה ולכן יש לקבוע כי הם לא רכשו דירה כי אם זכויות במקרקעין.

לפיכך, הערר נדחה על כל חלקיו והעוררים חויבו בהוצאות ושכ"ט עו"ד.

הערת מערכת:

שאלת הפיצול הינה בעייתית, לאור העובדה שחצר שמתאימה למשפחה אחת אינה בהכרח מתאימה לרעותה. יש אדם שחצר תשמשו לישיבה ומנוחה ומשנהו יגדל בה חיות מחמד ועדיין יראה בה חלק מהבית, אולם המחוקק והפסיקה באה על בסיס המבחן האובייקטיבי, בין היתר לאור הגישה לפיה יש לפרש את הפטור בצורה מצומצמת יותר, כך במס שבח, כך גם בהיטל השבחה.

דחיית תביעת ירידת ערך ללא הפניה לשמאי מייעץ

שם ומספר הליך: עררים 9001/16, 9028/16 יוסף בן משה ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה ואח'

ערכאה: ועדת ערר לפיצויים והיטלי השבחה מחוז חיפה בפני כב' יו"ר הוועדה עו"ד דקלה מוסרי טל.

תאריך מתן ההחלטה: 14.5.2017 פרטי הנכס: לא צוין.

ב"כ המשיבות: עו״ד עופר גראור, עו"ד נורית שוחט, עו"ד קרן גולדשמידט, שמאי המקרקעין – דותן דרעי, חן לביא, ניר גראואר.

עסקינן בתביעת ירידת ערך לפי סעיף 197(א) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965, אשר הוגשו בגין פגיעה לכאורה של תכנית חפ/1213 ד' בדירות העוררים, המצויים במקרקעין גובלים.

ועדת הערר דחתה את התביעה וקבעה כי נטל השכנוע שיסודות הסעיף התקיימו חל על מי שתובע פיצויים על פי סעיף זה, דהיינו על התובע להרים את נטל ההוכחה, שהמקרקעין נפגעו על ידי התכנית וכן את שיעור הפגיעה.

והעדת הערר קבעה, כי כשמתעוררת שאלה שמאית יופנה הדיון לשמאי מייעץ, אך זאת בכפוף להרמת נטל ההוכחה הראשוני על ידי התובע, כשלא די בחוות דעת מקצועית של שמאי ואדריכל בכדי להרים את נטל ההוכחה כי אם נדרשת הגשת חוות דעת מנומקת הנסמכת על ראיות ונתונים מהימנים ונכונים.

ועדת הערר ערכה השוואה בין התכנית הפוגעת לבין המצב התכנוני הקודם וקבעה כי לא הורם נטל ההוכחה, אף לא הראשוני, לכך שנגרמה לעוררים פגיעה, אף לגבי טענות מסוימות הוכח כי מצבם הוטב מהמצב הקודם, ובהכרח לא הורם הנטל להראות מהי מידת הפגיעה ולאור האמור דחתה הועדה את התביעה אף מבלי להפנות את הצדדים לשמאי מייעץ.

הערת מערכת:

החלטת ועדת הערר מיישמת שוב את העובדה שתביעות שהוגשו רק לפני עשור ונוהלו, יידחו כיום לאור אי הרמת הנטל. הפסיקה החלה לדרוש פירוט והוכחות כבר בעת הגשתה, כולל עסקאות השוואה, תיאור הטוב והרע בתכנית ועוד. חובה על העוסקים במלאכה ליישם החלטות אלו ולא להגיש תביעה רק על מנת לעמוד במועד (הקצר), שכן בסופו של יום, תבחן זו על בסיס קריטריונים קשוחים.

אין להתחשב בשטח ל"הקדש" כחלק מתחשיב השטח של דירת מגורים לצורך הפטור מהיטל השבחה

שם ומספר הליך: עש"א 4615-10-14 שלום דה הלברשטם ליפשיץ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים

ערכאה: בית המשפט השלום בירושלים, בפני כב' סגנית הנשיא השופטת דורית פיינשטיין.

תאריך מתן פסק הדין: 26.3.2017   ב"כ המשיבה: לא צוין.

פרטי הנכס:  מקרקעין הידועים כחלקה 25 בגוש 30138, רחוב ניסנבאום 20, בשכונת קריית משה בירושלים.

בערעור זה נדונה השאלה האם זכאי המערער לפטור מהיטל השבחה בנסיבות בהן הוא בעליה של דירת מגורים בשטח של 148 מ"ר, אלא שדירה זו אינה כולה דירת מגורים, מאחר שמחציתה הוא הקדש ציבורי שהמערער אינו רשאי להשתמש בו לצרכיו שלו ובפרט לא לצרכי מגורים?

הערעור הוגש כנגד החלטת הוועדה המקומית לחייבו בהיטל בגין בקשה להיתר שכללה הקלות אשר אושרו למערער.

בית המשפט הזכיר את הלכת "צרי" (רע"א 7417/01) בה נקבע, שפטור מהיטל השבחה לבעל קרקע יכול להינתן על דירה אחת בלבד, ורק על הדירה אותה מבקש להרחיב או לבנות מחדש – אך לא לדירה חדשה שתיבנה בסמוך אליה; יחד עם הלכת "רביד" (בר"מ 6195/13) בה נקבע שכאשר קיים מבנה על המקרקעין בשטח של 140 מ"ר ומעלה, לא יינתן פטור מהיטל השבחה.

עם זאת, בית המשפט קבע כי המקרה דנן, מעלה שאלה שטרם נדונה והוכרעה בפסיקה והיא, מה קורה כאשר מבחינה פורמאלית אדם מחזיק בדירת מגורים בשטח העולה על הקבוע בתוספת השלישית, אך אין מחלוקת שמבחינה מהותית הוא לא נהנה ממלוא השטח הזה למגוריו?

לצורך מענה לשאלה הנ"ל, הזכיר בית המשפט את תכלית הפטור, לסייע לאזרחים לשפר את תנאי מגוריהם וציין כי במקרה דנן רלוונטיות אף הוראות הפטור מהיטל השבחה למוסד ציבורי הקבועות בסעיף 19(ב)(4) לתוספת השלישית לחוק, הפוטרות בין היתר, השבחה במקרקעין של הקדש ציבורי.

לנוכח האמור, הגיע בית המשפט למסקנה וקבע, כי יישום נכון של תכלית הפטור בשילוב עם הפטור המפורש להקדש ציבורי ועם חוק הנאמנות והתכלית העומדת בבסיס מוסד ההקדש, מחייב את התוצאה שאין להתחשב בשטח ההקדש לחובת המערער ואין להתייחס אליו כשטח למגורים לצורך בחינת הפטור מהיטל השבחה.

למרות האמור לעיל, בפסק הדין צוין כי המערער אינו זכאי לפטור, מאחר שהתברר כי בנסיבות העניין, למערער הייתה אמנם דירת מגורים ששטחה הכולל הוא 148 מ"ר, שמחציתה אינה מיועדת לשימושו שכן מדובר מהקדש, ואולם לאחר מכן בנה המערער 200 מ"ר נוספים בלי ליהנות מפטור מהיטל השבחה, וכאשר ביקש המערער את הפטור כבר היה ברשותו מרחב מחיה למגורים בשטח העולה על 140 מ"ר. בית המשפט מצא כי בחיובי היטל ההשבחה הקודמים נעשתה התחשבות בשיעור ההיטל (שולם היטל בשיעור של 35%), ובין היתר מסיבה זו, דחה את הערעור.

הערת מערכת:

החלטה מעניינת ובחינה של הרציונאל של הפטור, נזכיר כי לפני שנים תוקן סעיף הפטור על גופים ציבוריים ואלו שמטרותיהם ציבוריות ואינם לצרכי רווח, כך שיכלול לא רק נכסים ששימשו למטרות הגוף, אלא די בכך שהכספים של המכר ישמשו למטרות אלו.

השבחה שוויונית וצודקת

שם ומספר הליך: ערר 604/15/48 אורה אסתר פלסנר ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה זמורה

ערכאה: ועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה מחוז מרכז, בפני כב' יו"ר הועדה עו"ד רונית אלפר.

תאריך מתן ההחלטה: 25.4.2017  ב"כ המשיבה: עו"ד גלס.

פרטי הנכס: מקרקעין הידועים כחלקה 33 בגוש 3875, המצויים ברחוב הורוביץ בגדרה.

בערר זה עלתה השאלה מהי מידת המחויבות, אם בכלל, של הועדה המקומית לפעול על פי שומה מכרעת שניתנה ביחס לאותם מקרקעין בנסיבות בהן מדובר בעסקאות מכר שונות, שנחתמו במועדים שונים, כאשר אין חולק כי אותן התכניות המשביחות רלוונטיות לכל עסקאות המכר.

בנסיבות העניין, טענה הוועדה המקומית, כי בשומה מכרעת שניתנה נפלה טעות מהותית בזיהוי הנכס בנוגע לאחת התכניות, דבר אשר הביא לקביעה כי אותה תכנית אינה משביחה ולטעויות נוספות בחישוב הזכויות בתכניות המאוחרות לה. לחיזוק הטענה הנ"ל הפנתה הוועדה המקומית לטבלת האיזון שצורפה לתכנית מאוחרת ובה צוין כי שטח המקבץ שהמקרקעין הנדונים כלולים בתוכו מסומן באזור מגורים ב' ולא בשטח לתכנון בעתיד, כפי שסבר בטעות השמאי המכריע.

וועדת הערר ציינה, כי יש לתמוה כיצד טענה כה מהותית לא הועלתה כלל בפני אותו שמאי מכריע ועולה רק כעת במסגרת ערר על שומות חדשות שנדרשה הועדה המקומית להוציא ומדוע לא ערערה הועדה המקומית בשעתו על אותה שומה מכרעת נוכח טענה מהותית זו.

ועדת הערר הזכירה וציינה, כי הועדה המקומית דנן כמו גם ועדות מקומיות רבות אחרות נוהגות לא אחת להסתמך על קביעות של שמאים מכריעים שניתנו אם בהתייחס לסוגיות שמאיות כלליות ואם בהתייחס לנושאים הרלוונטיים למקרקעין הנישומים. הסתמכות זו, הינה לרוב פועל יוצא של גישה פרגמטית המבקשת 'ליישר קו' עם עמדות השמאים המכריעים ולהחילן על כלל הנישומים על מנת להימנע עד כמה שניתן מהשגות על שומותיה, ולעיתים מתוך הבנה ראויה, כי בהיותה רשות מינהלית מחויבת היא לפעול באופן שוויוני והוגן כלפי כלל הנישומים.

ועדת הערר הוסיפה וקבעה, כי נוכח מעמדם של השמאים המכריעים וההבנה כי הם פועלים כגוף ניטרלי ואובייקטיבי בעל מאפיינים מעין שיפוטיים (ר' בר"מ 6744/14 ג'י ישראל מרכזים בע"מ), יש יותר מהצדקה בהסתמכות על שומותיהם ובמיוחד כאשר מדובר בוועדה מקומית שהייתה צד לשומה המכרעת ואף לא מצאה לנכון לערער עליה, בדומה לנסיבות דנן.

עם זאת, וועדת הערר קבעה כי ייתכן שבמצב אחר הייתה דוחה את טענות הועדה המקומית ולא מאפשרת לה להשיג על שומה מכרעת שהיא עצמה בחרה שלא להשיג עליה בדרך עקיפה מעין זו, ואולם, לאור מהות הטענה והספק שעוררה, החליטה וועדת הערר למנות שמאי מייעץ מטעמה, על מנת שיבחן את שומות וטענות הצדדים כאשר בתוך כך יידרש בשומתו, בין היתר, גם לשומה המכרעת שניתנה ביחס למקרקעין הנדונים וככל שימצא כי קיימת הצדקה לסטות ממנה כפי שטוענת הועדה המקומית, ינמק את החלטתו באופן מפורט.

עוד ציינה וועדת הערר, כי היא מבססת את החלטתה הנ"ל על הלכת "פרדסי כפר ברנדייס" (בר"מ 2049/15 ), שם ניתנו שתי שומות מכריעות בפער משמעותי ביחס לאותם מקרקעין והוחלט לאשר מינוי שמאי מכריע שלישי, והוסיפה כי למסקנה דומה הגיע לאחרונה בית המשפט המנהלי בחיפה בעניין "לדלסקי" (עמ"נ 12834-07-16), שם דובר על שתי חלקות סמוכות, ושני שמאים מכריעים שמונו הגיעו להערכות שונות בפער ניכר, אשר נבע מפרשנות שונה להוראותיה של התכנית המשביחה ועל כן הושב התיק לוועדת הערר לשם הכרעה בעניין.

עם זאת, וועדת הערר ציינה כי בעניין "לדלסקי" ציין בית המשפט, כי ייתכן שבסופו של יום תקבע השבחה גבוהה מזו שקבע השמאי המכריע הדן בחלקה הסמוכה באותו מקרה, ועצם הפער לא יהווה עילה להתערבות, שכן אם מתברר כי נישום שילם מס הנופל מסכום המס המתחייב על פי הדין, אין בכך להצדיק גם מתן הפחתה לנישום אחר.

הערת מערכת:

החלטה זו, מדגישה את העיקרון שעל אף שממצאיה של שומה מסוימת אינם מחייבים בהליך אחר, הרי שכאשר מדובר באותן נסיבות (אותה חלקה ו/או חלקות סמוכות בעלות מאפיינים דומים וכו') שיקולי יעילות, שוויון והגינות מחייבים לאמץ את אותן עקרונות שומה על שניתנו ביחס לנישום אחד, גם על נישום אחר, אלא בנסיבות חריגות ותוך מתן הנמקה להעדר עקביות ביחס לשומה קודמת, והדברים אמורים במיוחד כאשר מדובר בשומה מכרעת שניתנה לאחר תיקון 84 לחוק.

ההחלטה הנ"ל מצטרפת להחלטה אחרת אשר ניתנה על ידי אותה וועדה בערר 041/16/48 כהן נ' הועדה המקומית דרום השרון, שם הדגישה וועדת הערר כשם ששמאי מכריע מחויב, כחלק מחובת ההנמקה החלה עליו, להתייחס לשומות מכריעות אחרות הרלוונטיות לסוגיה ו/או לתכניות הנדונות בפניו, כך, מקל וחומר, מחויב גם שמאי מקרקעין הנותן חוות דעת 'מטעם', ובכלל זה שמאי הועדה המקומית, והדברים אמורים במיוחד שעה שמדובר באותם המקרקעין ממש, אז מידת ההנמקה נדרשת להיות מעמיקה ומפורטת יותר נוכח עקרון העל של שוויון בין נישומים.

בערר "כהן" הזכירה וועדת הערר, בין היתר, את פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין "פנינת העיר", באותו מקרה דובר על שתי שומות מכריעות שניתנו ביחס למגרשים צמודים וזהים בגין אישורה של אותה תכנית משביחה, כאשר הפער בין שתי השומות עמד על למעלה מ-100% (11 מיליון ש"ח לעומת 21 מיליון ₪) מבלי שנמצא הסבר לפער האמור ועל כן הוחלט להשיב את התיק לבית המשפט השלום.

וועדת הערר הדגישה כי במסגרת בקשת רשות ערעור שהוגשה ונדחתה על ידי בית המשפט העליון, קבע בית המשפט העליון כדלקמן:

"פער כה גדול בחבות בהיטל השבחה ביחס למגרשים צמודים הכלולים באותה תכנית בתוך שנתיים, מעורר שאלות ומצריך הסבר. כך מגלה התוספת השלישית, וכך מבקש גם השכל הישר. אין מדובר בבחינת התוצאה השמאית בלבד, אלא הועלו על ידי המשיבה שאלות משפטיות הנוגעות ליישום עקרונות שמאיים ומשפטיים, וכמותי כבית המשפט המחוזי התקשיתי להלום שאלה לא תבוררנה, כדי שהצדק ייעשה וגם ייראה".

לאור זאת, החליטה וועדת הערר בערר "כהן", לאמץ את השומה המכרעת שניתנה ביחס למגרש סמוך בעל מאפיינים דומים (וכמעט זהים) על המקרה שהובא לפיה (בהסתייגות אחת הנוגעת לעלויות קיזוז קיר אקוסטי) ולא להפנות את הצדדים להליך שמאות מייעצת אשר תביא לבזבוז זמן ומשאבים לכל המעורבים, כאשר לא הועלתה כל טענה חדשה ביחס לייחודיות המגרש הנדון באותו מקרה.

Categories : עלונים
Comments Comments Off

 

Shoob_NEW_Online

גרסאת-הדפסה-עברית

 

 

סדקים בהלכות "אליק רון" ו"אופל קרדן"?

מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר זילבר, מתמחה

שם ומספר הליך:  עמ"נ 22395-09-15 הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב נ' אמיר עזרא בקשי ואח'

ערכאה: בית המשפט המחוזי בתל אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, בפני כב' השופטת ד"ר מיכל אגמון-גונן

תאריך פסק הדין: 24.5.2017   ב"כ התובעים:  עוה"ד חמי אורן ואוהד מרציאנו.

 

המשיבים בענייננו רכשו דירת מגורים, כשנתיים לאחר אישור תכנית ג/1 – גגות תל-אביב יפו העוסקת באפשרות בנייה על גגות (להלן: "התכנית"), כאשר במועד הרכישה נקבע ע"י שמאי המערערת כי אין השבחה בעקבות התכנית ולכן לא גבתה המערערת היטל השבחה מהמשיבים.

 

לאחר מס' שנים, כאשר ביקשו המשיבים להוציא היתר בניה ולממש את הזכויות המותרות בגין התכנית, חייבה אותם המערערת בהיטל השבחה וטענה כי בשלב המכר, לא ניתן היה לממש את זכויות הבניה ולכן יש להטיל את ההיטל על המשיבים רק כיום בשלב הוצאת היתר הבניה, וזו המחלוקת העיקרית העומדת לדיון בענייננו.

 

נפתח ונזכיר בקצרה, כי בבית המשפט העליון נקבעו שתי הלכות, "אליק רון" ו"אופל קרדן", שדנות בין היתר בסוגיית חיוב היטל השבחה בגין זכויות מותנות. בעניין "אליק רון" דובר בזכויות מותנות, והשאלה העיקרית שנידונה, היא מה קורה כאשר בתכנית משביחה קיימות זכויות מותנות או זכויות הנתונות לשיקול דעת רשויות התכנון? מהו "אירוע המס" המקיים חבות בהיטל השבחה, מועד אישור התכנית או מועד אישור ועדת התכנון להעניק את אותן זכויות?

 

ביהמ"ש העליון קבע שם, כי על אף שההשבחה בכללותה תחושב נכון למועד תחילת התכנית, היטל ההשבחה ייגבה בשני מועדי מימוש שונים בהתאם למידה שבה ניצל הנישום את הזכויות המותנות בכל אחד מהם, ובמקרה בו בכל אחד מהשלבים היה בעל מקרקעין שונה, ניתן לחייב כל אחד מהם לפי מידת הניצול שניצל את ההשבחה במועד מימוש הזכויות.

 

בעניין "אופל קרדן", נדונה שאלה דומה, אך הפעם בנוגע לתכנית מתאר ארצית, ונקבע שם, כי מכיוון שמדובר בתכנית ארצית שבשלה קשה מאד להכריע במועד כניסת התכנית לתוקף איזה נכס יושבח כתוצאה ממנה, ועל כן יש לחכות למתן ההיתר הספציפי ובמועד זה לחייב את הנישום בהיטל ההשבחה בהתאם להשבחה המחושבת למועד זה.

 

בית המשפט בענייננו פתח וציין, כי בהלכות אליק רון ואופל קרדן בית המשפט העליון סבר כי אין להרחיב את החבות בהיטל השבחה מעבר לקבוע כיום בחוק, והבהיר כי החוק כיום אינו נותן מענה לסוגיות תכנוניות שהתפתחו בשנים האחרונות. כלומר, בית המשפט העליון מצא פתרונות נקודתיים לבעיות שעלו לפניו באותם מקרים, אך לא היה סבור כי יש להרחיב זאת על מקרים רבים נוספים ואף עמד על הבעייתיות שבפיצול תשלום היטל ההשבחה והצורך לצמצם זאת אך ורק למקרים בהם יש בפועל חוסר וודאות ממשי בתכנית המשביחה.

 

בית המשפט אף הוסיף, סייג וקבע כי, בעניין אופל קרדן הייתה הערכה או ניסיון להערכה של השפעת התכנית ואף דובר שם על תכנית מתאר ארצית בה חוסר הוודאות לגבי השבחה עצום, מה שאין כן בענייננו. בענייננו מדובר בתכנית החלה באזור קונקרטי, על כל גגות תל אביב, ומימושה הינו "במסלול ירוק", אינו כרוך בשיקול דעת או הקלה מצד הוועדה המקומית. גם במקרה בו לא מומשה התכנית בפועל, עדיין סביר כי ישנה השבחה של הנכס מעצם התכנית, והיה על השמאי בענייננו להתייחס לפוטנציאל הבנייה והמימוש במועד המכר, דבר שלא נעשה ואין מקום לחייב את המשיבים בהיטל השבחה שהיה צריך להיות מוטל על המוכרים.

 

עוד קבע בית המשפט, כי אם יתקבל הערעור, קיים חשש שבעתיד הוועדה המקומית לא תבחן באופן מעמיק את שאלת ההשבחה במועד המכר, כי תמיד תשמר לה הזכות לטעון לאחר מכן, כי ההיטל יוטל עם המימוש. הדבר יוצר אי וודאות, חשש כי ההיטל לא יוטל על מי שאמור להיות מחויב בו ולא ניתן לקבל זאת.

 

לסיום מתייחס בית המשפט לטענת המערערת כי תפגע הקופה הציבורית, וקובע, כי אין מחלוקת שלרשות מנהלית נתונה הסמכות לתקן את החלטתה המנהלית, אך גם אם אלו הם פני הדברים, עדיף לפזר את הנזק שנגרם במקרה זה מטעות שנובעת כל כולה מהוועדה המקומית, מאשר להטיל את הנזק על הקונה. המשיבים ערכו שיקולים כלכליים על סמך הפטור שניתן למוכרים מהיטל השבחה, ואין להטיל את מחיר הטעות על האזרח הבודד.

 

לאור האמור לעיל קבע בית המשפט, כי אין זה ראוי להרחיב את אפשרות פיצול היטל ההשבחה למקרה שנידון בענייננו, הערעור נדחה, ניתן צו להוצאות ושכ"ט עו"ד המשיבים.

Comments Comments Off

 

version2_OnLine3-01

גרסאת-הדפסה-עברית

 

 

על רשות לקיים התחייבותה לתמוך בתכנית להשבחת זכויות 

מאת עו"ד צבי שוב וגב' ספיר זילבר, מתמחה

שם ומספר הליך:  ת"א 26011-08-16 מאיר אפרת אחזקות בע"מ ואח' נ' מועצה מקומית זכרון יעקב

ערכאה: בית המשפט המחוזי בחיפה, בפני כב' השופטת עפרה אטיאס  תאריך פסק הדין: 11.05.17   ב"כ התובעים:  עו"ד ישי בן און.

 

ענייננו בתביעה לאכיפת הסכם בין המועצה המקומית זכרון יעקב (להלן: "המועצה"), לבין חברת מאיר אפרת אחזקת בע"מ (להלן: "התובעת"). ההסכם קובע, בין היתר, כי המועצה תתמוך בתכנית להשבחת מקרקעי התובעת, אשר כוללת שינוי ייעוד של המקרקעין ממלונאות למגורים, באופן שתותר בין היתר בנייה של 144 יחידות דיור למגורים.

במסגרת ההסכם התחייבה התובעת, לפעול לאישור התכנית והמועצה התחייבה לתמוך בתכנית "בכפוף להחלטות רשויות התכנון המוסמכות ולהוראות כל דין", ולאחר הליכים רבים, התכנית אושרה בתנאים.

בחלוף הזמן, התפטר ראש המועצה, ראש המועצה החדש הגיש התנגדות אישית לתכנית, טרם מינויו כראש המועצה, ובנוסף, המועצה הגישה ערר למועצה הארצית, יחד עם בקשה להסיר את שמה של המועצה כיזמת ומגישת התכנית.

לאור הנסיבות המתוארות, הגישה התובעת תביעה לאכיפת ההסכם, וכן בקשה לסעד זמני האוסר על המועצה לפעול בניגוד להסכם.

בית המשפט דן בטענות הצדדים וקבע לעניין טענת המועצה כי קיים אינטרס ציבורי חשוב שיש בו להטות את הכף לעבר השתחררות מן החוזה עליו חתמה, כי בנסיבות העניין האינטרס הציבורי בשינוי היעוד למגורים עולה על האינטרס הציבורי שבהותרת המצב על כנו וזאת עוד מבלי שמביאים בחשבון את עקרון קיום החוזים, עיקרון ההגינות ואת אינטרס ההסתמכות של התובעת על ההסכם.

עוד מציין בית המשפט בעניין זה, כי החלטת המועצה להתנגד לתוכנית התקבלה בחיפזון, ללא דיון מעמיק, ומבלי שנערך מסמך מדיניות חדש ומגובש המתבסס על הנתונים החדשים הנטענים, והיעדים לעתיד, מתוך ראייה רחבה של צרכי התיירות. המועצה לא עמדה בנטל המונח לפתחה להוכיח כי התועלת הציבורית שתצמח מהשתחררות מן התמיכה בשינוי היעוד עולה על הרווח שיצמח לתושבים בשל שינוי היעוד למגורים.

עוד הרחיב בית המשפט וציין כי השינויים הפוליטיים והעובדה שהתוכנית אינה נושאת חן בעיני ראש המועצה והרכב המועצה הנוכחי, לא די בהם, כדי לבסס "שינוי  נסיבות" או "אינטרס ציבורי" המצדיק השתחררות מן החוזה. תוצאה הפוכה אינה מתקבלת על הדעת, ותוביל לתוצאה לפיה נבחרי ציבור וראשי מועצה יקדמו רק עניינים אשר ניתנים ליישום בתקופת הקדנציה הנוכחית שלהם, ולא יפעלו לקידום תכניות לתועלת התושבים שפועלן לטווח ארוך.

המועצה טענה כי יש לפרש את ההסכם באופן שאינו שולל את שיקול דעתה בניגוד לעקרונות המשפט המנהלי. בית המשפט קבע בעניין זה כי, מקום בו ניתן החוזה לשתי פרשנויות, עדיפה הפרשנות שאינה כובלת את שיקול דעתה של המועצה על פני זו הכובלת את שיקול דעתה.

לאור האמור, קבע בית המשפט כי אין מקום לשלול מן המועצה את הזכות להתנגד בפני רשויות מוסדות התכנון, לתנאים חדשים בהם הותנתה התוכנית ע"י הוועדה המחוזית, שלא נקבעו בתוכנית מלכתחילה. אין לפרש את הסכמת המועצה לתמוך בתוכנית, בכפוף להחלטות רשויות התכנון המוסמכות ולהוראות כל דין, ככאלו הכובלות את המועצה מלתקוף את התנאים שנקבעו ע"י הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במסגרת זכות הערר המוקנית לה עפ"י הדין והאינטרס הציבורי בתיקון פגמים בתכנית, ככל שישנם, עולה על העיקרון של קיום חוזים ואף על אינטרס הסתמכות של התובעת והמועצה רשאית להשמיע את טעמיה בעניין הפגמים התכנוניים בפני רשויות התכנון המוסמכות שהינן הגוף המקצועי להכריע בהם.

לסיכום קבע בית המשפט כי, אין באפשרות המועצה לחזור בה מהסכמתה להיות יזמת התוכנית, ההסכם יאכף כך שהמועצה מחוייבת לתמוך בשינוי היעוד בתוכנית ממלונאות למגורים. בנסיבות העניין לא ניתן צו להוצאות.

Comments Comments Off

צבי שוב - משרד עורכי דין. נדל"ן, מקרקעין, תכנון ובנייה, משפט אזרחי ומסחרי רח' החילזון 5 בית גרניט, רמת גן 5252269. טלפון - 03-5757170. פקס' - 03-5757180

אין לראות במידע המופיע באתר זה ( עוד על נדלן ) כייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי.
כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד צבי שוב ואין לעשות באמור כל שימוש ללא קבלת רשות.
לשאלות ועזרה ניתן לפנות לחברת א.צודקביץ פתרונות תקשורת www.zud.co.il