קטגוריות

חיפוש באתר

Author Archive

מאי
03

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 69

Posted by: | Comments סגור לתגובות

version2_Final-01

 

 

printver

 


מאמר 

סמכות הרשויות המקומיות לקבוע בתוכניות מתאר עירוניות מדיניות למימוש זכויות עפ"י תמ"א 38

מאת עו"ד צבי שוב ו-עו"ד קרן זוקין

 

עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים

 

 • מיסוי מקרקעין

פרסום טופס 7914 באנגלית

מבצע ההקלות להסדרת חובות מס רכוש עתיד להסתיים בסוף חודש יוני2015

 •  רשות מקרקעי ישראל -

אושרה להפקדה תכנית רשות מקרקעי ישראל שתוסיף 9,500 יח"ד חדשות באשקלון

הסכם הגג בקרית ביאליק יצא לדרך

עדכוני פסיקה

 

 • · שיקול דעת מוסדות תכנון – בגץ 9420/11 חלימה פארס אגבאריה נ' שר הפנים ואח'סירוב הממונה על המחוז לאשר תכנית מפורטת לפיה החלקה תחולק ללא הסכמת הבעלים.
 • · חוזים – ע"א 4948/13 , ע"א 6250/13 עו"ד יעקב הרכבי נ' מיכאל אבני ואח'ייזהר הקונה.
 • · הפקעה – רע"א 837/15 פתחי עבדלכרים אבו ליל ואח' נ' עזבון המנוח עבד אל כרים חוסין אבו ליל ואח' הזכאות לפיצוי בגין אבדן דמי חכירה לפי סעיף 13 לפקודת הקרקעות משתכללת רק מיום קניית החזקה במקרקעין בפועל על ידי הרשות המפקיעה.
 • · פירוק שיתוף תא (ת"א) 7912-11-09 עופר מכרזים בע"מ ואח' נ' אליהו פלדמן ואח'בפירוק שיתוף במקרקעין שהיו רשומים כבית משותף שנהרס, אין מקום להתחשב במדד שווי היחידות, אלא רק בחלק היחסי של כל אחד מהשותפים ברכוש המשותף כפי שהיה רשום.
 • · היטל השבחה – ערר 6093/14/68 אלייד מפעלי מתכת בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה באר טוביה האם העברת מקרקעין במסגרת מיזוג חברות- מהווה מימוש זכויות?

תמ"א 38 – ערר גב/5445 יונתן אטינג ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתייםביטול הוראה בתכנית המסמנת בניין להריסה על מנת ליהנות מזכויות מכוח תמ"א/38.

מאמר

סמכות הרשויות המקומיות לקבוע בתוכניות מתאר עירוניות

מדיניות למימוש זכויות עפ"י תמ"א 38

מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד קרן זוקין

כידוע, מטרתה הראשית של תכנית מתאר ארצית 38 (להלן: "תמ"א 38" או "התמ"א") הינה לקבוע הסדרים תכנוניים, כחלק ממכלול הסדרים כלכליים, חוקיים ואחרים על מנת לחזק מבנים ולשפר מבנים לצורך עמידותם בפני רעידות אדמה. מטרה נוספת, שעולה מההסדרים הקבועים בתמ"א ומהתוספות לה שהיא מאפשרת בניית ממ"דים, הכה נדרשים במציאות היומיומית של מדינתנו.

אם כך, כשלתמ"א חשיבות כ"כ גדולה ומהותית, הבאה לידי ביטוי באירועים שהתרחשו רק בימים האחרונים, ברעידת האדמה בנפאל ובקיץ האחרון, במבצע "צוק איתן", נשאלת השאלה, האם ניתן וראוי ליצור מגבלות תכנוניות עירוניות על הוראות תמ"א 38, לרבות באמצעות סעיפים בתכניות מתאר עירוניות, המגבילות הוצאת היתרים עד לאחר ביצוע בדיקת התאמת תשתיות, סקר תחבורתי, שטחי ציבור וכד'. כאשר נזכיר כי בשנים אלו בעקבות תיקון חוק התכנון והבנייה ויצירת מעין דירוג של ועדות תכנון, החל מרוץ של הועדות לאישור תכניות מתאר כאמור, כשבפועל, על פי הכותרות בעיתונים, בסופו של יום מימוש הוראות התמ"א וחיזוק הבניין כמעט ולא יוצא אל הפועל ובמציאות רק 2% מהבתים הנדרשים לחיזוק, חוזקו.

שאלה זו העסיקה לאחרונה את ועדת הערר מחוז צפון מפי כב' יו"ר הועדה עו"ד חגית דרורי גרנות בערר (צפון) 223/14 יהודה בן שושן נכסים בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה נהריה (נבו) (להלן: "עניין בן שושן"), ובעוד שורה של עררים הממתינים להחלטתה של ועדת הערר בעניין. באותו המקרה, העוררת, חברת יהודה בן שושן נכסים בע"מ, הגישה בקשה להיתר להריסת שני מבנים בנהריה, באחד מהם קיימת יחידת דיור אחת ובשני שתי יחידות, שני המבנים עומדים בדרישות תמ"א 38. במקומם חפצה העוררת לבנות בניין בגובה של 8 קומות ובו 22 יח"ד, הזכויות מבוססות על צבירת זכויות לפי תמ"א 38 וכן על תכניות המתאר המאושרות בעיר נהריה. הועדה המקומית החליטה לדחות הבקשה, בין השאר, בטענה כי מדובר בציפוף גדול, שלא ברור אם תשתיות עירוניות יוכלו לעמוד בו ועל החלטה זו הוגש הערר האמור.

במרכזו של הערר שהוגש בגין החלטה זו של הועדה המקומית עומדות שאלות בדבר תוקפה של המדיניות שקבעה הועדה המקומית לגבי תמ"א 38 ותחולתה של תכנית המתאר החדשה של העיר נהריה, שהופקדה במהלך קיום הליכי הערר.

בשל "הצפה" בהגשת היתרים גיבשה הועדה המקומית נהריה, כמו גם ערים אחרות, מדיניות לפיה קבעה עקרונות לאישור בקשות למתן היתר לתמ"א 38. בין היתר, קבעה הועדה כי היתר בניה יאושר רק לאחר שיבוצעו בדיקות סקר תחבורתי, שטחי ציבור, תשתיות מידת השתלבות הבניין החדש בסביבה וכו'. במקביל לגיבוש המדיניות כאמור החליטה הועדה המחוזית על הפקדתה של תכנית מתאר לעיר נהריה, ג/21011 (להלן: "תכנית המתאר החדשה"), בה חולקה העיר למתחמים תוך בחינה בכל מתחם את קיבולת התשתיות, הדרכים, שטחי הציבור וכד'. לאור הבדיקות האמורות, נקבעה תוספת השטחים האפשרית לכל מתחם. משמעות הדבר כי עקב קביעת המדיניות של הועדה המקומית עלולות להינתן החלטות שיש בהן סטייה מהוראות התמ"א, מאחר ובמתחמים או בניינים בהם נוצלו מרבית זכויות הבניה מכח התכניות המקומיות לא ניתן יהיה לאשר תוספת של זכויות הניתנת על פי התמ"א.

בעקבות קידומה של תכנית המתאר החדשה, עלתה השאלה האם רשאית הועדה המקומית לאשר הוראות בתכנית מתאר חדשה הסותרות את הוראות התמ"א. ועדת הערר קבעה כי בהתאם להוראות סעיף 23 לתמ"א 38, הועדה המקומית רשאית להחיל תכנית מפורטת על מתחם מסוים ואף לקבוע בו הוראות השונות מהקבוע בתמ"א 38, רק כל עוד התכנית נערכה בהתאם לסעיף 23 לתמ"א, המאפשר בתנאים מסוימים שינוי הוראות התמ"א 38 באמצעות תכנית אחרת, אולם עדיין סברה ועדת הערר כי אין מניעה להפעיל שיקול דעת לאור התכנית המתקדמת, גם אם אין מדובר בתכנית כאמור.

בעקבות קביעה זו התעוררה שאלה עקרונית והיא האם ראוי ורצוי כי הועדה המקומית תפעל כך ותקבע מדיניות אשר יש בה כדי להגביל הוצאת היתרים מכח תמ"א 38?

ועדת הערר בעניין בן שושן סברה, כי התשובה לכך היא חיובית. ועדת הערר קבעה כי הפסיקה הכירה בסמכותה של רשות מנהלית לגבש מדיניות להתוויית שיקול דעת, מקום שזה מסור לה, לרבות באמצעות הנחיות פנימיות. סמכותה זו של הרשות מאפשרת לה שקיפות ושוויון מול האזרח והיא מתבקשת בייחוד במקום בו תמ"א 38 קבעה קביעות כלליות בלבד, לגבי סמכות הועדות המקומיות למנוע הוצאת היתרים או להתנות בהם תנאים, מבלי שקבעה קריטריונים ברורים לכך (הועדה בעניין זה הפנתה לערר 210,211,218/13 ינון חי השקעות (97) בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה נהריה (נבו)). לדעת ועדת ערר, ברי כי המדיניות הנקבעת על ידי הרשות אינה שוללת הפעלת שיקול דעת קונקרטי במקרים חריגים המצדיקים חריגה ממדיניות כללית, והיא אינה מנגנון אוטומטי והרשות כמובן צריכה לשקול את נסיבותיו של כל מקרה ספציפי לגופו.

זאת ועוד. במסגרת הוראותיה של תמ"א 38 נקבעו מהם הטעמים המיוחדים המאפשרים שלילת תוספות בניה מכוחה. יחד עם זאת הוראות התמ"א קובעות בעניין זה מונחים כלליים בלבד, ללא הנחיה מדוקדקת לאופן הפעלת שיקול הדעת של הרשות (ר' לדוגמה בעניין זה סעיפים 21, 22 ו- 26 לתמ"א 38). כמו כן מאחר והתמ"א וכל תהליכי הבניה הנובעים הימנה נמצאים עדין ב"חיתוליהם", הרי שלא מן הנמנע כי יחולו שינויים במדיניות הרשות, אשר יתגבשו במהלך הזמן, ועל האזרח לעקוב ולהתעדכן בהם.

גיבוש המדיניות באמצעות פרסומה בין כלל ההוראות של תכנית מתאר עירונית היא דרך ראויה לדעת ועדת הערר, לקביעת מדיניות, שכן, אז המדיניות מתפרסמת ברבים והופכת לקבועה וידועה לציבור. מהרגע בו אושרה התכנית, אף אם לא התייחסה מפורשות לתמ"א 38, הרי שאין עוד מדובר במדיניות תכנונית עתידית או רעיונית, כי אם במדיניות המקודמת בתכנית סטטוטורית מגובשת.

לגבי תכנית מתאר אשר טרם קיבלה תוקף ועדת הערר סברה כי אף במקרה זה הרשות המנהלית רשאית לסרב לבקשה להיתר בהתבסס על מדיניות תכנונית עתידית שטרם עוגנה בתכנית, ובעניין זה ציינה את עת"מ (ת"א 2905/08 באור השקעות (1995) בע"מ נ' ועדת הערר המחוזית לתכנון ולבניה ת"א (נבו). יחד עם זאת לדעתה, יש לבחון האם התכנית שהופקדה נערכה מכוחו של סעיף 23 לתמ"א 38 או לא. מאחר ואם תכנית המתאר לא נערכה מכוחו של סעיף 23 ניתן יהיה להוציא היתרי בניה מכח התמ"א 38. בעניין זה הצטרפה ועדת הערר מחוז צפון לעמדתה של ועדת הערר מחוז ת"א, שקבעה בערר (ת"א) 5112/12 יגאל מוגרבי יזום וייעוץ כלכלי בע"מ ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה תל-אביב, כי הוראות סעיף 11 לתמ"א 38 (המעניק זכויות בניה נוספות כנגד חיזוק מבנה בפני רעידות אדמה) קובע, כי ניתן לאשר מתן זכויות אלה על אף האמור בכל תכנית אחרת, מכאן שהוראות התמ"א 38 גוברות על תכניות תקפות החלות במקום ואם הן גוברות על תכניות תקפות הרי שהן בוודאי גוברות על תכניות מופקדות.

במקרה כזה בו מופקדת תכנית הסותרת את תמ"א 38, הגבוהה בהירארכיה, יחולו הוראות סעיף 97 לחוק התכנון והבניה, המונעות אפשרות להוצאת היתר בנייה הסותר את התכנית המופקדת, אלא באישור מוסד התכנון אשר הפקיד את התכנית. כשבמקרה זה הגוף המתכנן ישוב וישקול אף את שיקולי המדיניות בהם עסקנו בהרחבה לעיל ויש להניח כי ישקול גם טענה בדבר עליונותה של התמ"א.

יאמר, כי לעומת החלטתה של ועדת הערר בעניין בן שושן כאמור, בית המשפט לעניינים מנהליים בעת"מ 39846-10-14 ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב נ' ועדת ערר מחוזית מחוז תל אביב )נבו) (אשר הוגש לגביה ערעור במסגרת עע"ם 400/15 הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב-יפו נ' ועדת הערר המחוזית – מחוז תל אביב המתברר בימים אלו) קבע כי כלל לא ניתן להסתמך בדחיית בקשה להיתר על מסמך מדיניות אשר אין לו מעמד סטטוטורי. אם כן, לאור הסתירה הקיימת בין הדעות השונות, נותר נושא זה עדין לוט בערפל ויהיה צורך לעקוב אחר ההתפתחויות, אשר יגיעו במהלך הזמן, עם זאת ועדת הערר אבחנה את פסק-הדין לאור העובדה כי בת"א דובר על מדיניות כללית ולא מדיניות שיוחדה לתמ"א 38 ואף ציינה כי קיימת פסיקה סותרת שבהחלט תומכת במניעה כחלק ממדיניות.

לאור האמור, ניתן לסכם כי אמנם תמ"א 38 הנה במדרג גבוה מתוכניות המתאר העירוניות, אולם יחד עם זאת התמ"א מאפשרת סטייה מהוראותיה במקרים מיוחדים. לפיכך וכמדיניות עירונית, לרבות הנקבעת על ידי הרשות בעת עריכה וקידום של תכנית מתאר המגבילה הוצאת היתרי בניה מכח תמ"א 38, צריכה הרשות המקומית לראות לנגד עיניה את הערך שהוכר כאינטרס לאומי בתמ"א 38, והוא חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, יחד עם זאת, לאפשר האמור מבלי לגרום לקריסת התשתיות העירוניות, יצירת עומסי תנועה וצפיפות בלתי סבירים ובסופו של יום ליצור איזון בין כל האינטרסים, אשר עלולים להיות אף מנוגדים, ברי הוא אבל שבמקרה זה יהא צורך לבחינת כל מקרה לגופו, ואילו במקרה של תכנית על פי סע' 23, שיקול הדעת יהא מצומצם יותר.

עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים

 

פרסום טופס 7914 באנגלית

ביום 27/4/15, פרסמה רשות המיסים טופס 7914 באנגלית לשימוש תושבי חוץ שאינם דוברי השפה העברית המבקשים לחתום מול נציג ישראל בחו"ל (בשגרירות או קונסוליה) על בקשה להחלת חישוב הליניאריות המוטבת לדירות מזכות.

מבצע ההקלות להסדרת חובות מס רכוש עתיד להסתיים בסוף חודש יוני 2015

כפי שעדכון בעלונים קודמים רשות המיסים האריכה את תוקפו של מבצע ההקלות להסדרת חובות מס רכוש עד סיוף חודש יוני 2015.

מבצע ההקלות לגביית חובות מס רכוש נועד לאפשר לחייבים להסדיר את חובות העבר על הקרקעות. הואיל ולמרות קביעת שיעורו של מס רכוש בשנת 2000 בשיעור "אפס" קיימים עדיין חובות עבר בני גבייה, בהיקף של מאות מיליוני ₪, שצברו הצמדות, ריביות וקנסות בהיקף של מיליארדי שקלים.

על פי רשות המיסים, במסגרת המבצע ניתנות הקלות ותנאי תשלום נוחים למסדירים את חובם. על-פי התנאים שנקבעו, חייב אשר משלם עד לתאריך 30.6.2015 את סכום קרן חוב המס בתוספת 15% ריבית, יבוטלו לו מלוא החיובים בקנסות וכן יתרת הפרשי הצמדה וריבית.

עד להסדרת החוב לא יכולים בעל הקרקעות לבנות עליה, למכור אותה, להעביר בעלות, לקבל משכנתא, לבצע הליכי תכנון ובנייה ולהסדיר את הירושה בטאבו.

מומלץ אפוא לבעלי חובות במס רכוש, לפרוע החוב ולנצל ההטבות האמורות.

אושרה להפקדה תכנית רשות מקרקעי ישראל שתוסיף9,500 יח"דחדשות באשקלון

הועדה למתחמים מועדפים לדיור (ותמ"ל) של משרד הפנים אישרה להפקדה תכנית רשות מקרקעי ישראל להוספת 9,500 יח"ד חדשות באשקלון.

התכנית כוללת בנוסף לשכונת המגורים הגדולה גם תכנון של כמיליון מ"ר לתעסוקה ומסחר, ופארק נרחב לשימוש הציבור בחלקה המערבי.

השכונה החדשה תפותח בחטיבת הקרקע הפנויה אשר נותרה בחלקה הצפוני מזרחי של אשקלון בשטח של כ- 4,238 דונם. צפיפות הבנייה הממוצעת בשכונה תהיה גבוהה – עד 14 יח"ד לדונם, ותבוא לידי ביטוי בהקמת בניינים בגובה של 14-16 קומות ובצפיפות נמוכה עם יח"ד גדולות של 5-6 חדרים משולבות בדירות גן.

התכנית המוצעת מתוכננת על בסיס ציר עירוני ראשי משולב במסחר ושדרת הולכי רגל המאפשרת הליכה במרחקים קצרים ונוחים וכן מאפשרת חיבור לאזור התעסוקה ולים מבלי שתנועת כלי הרכב של העיר תעבור דרכה.

הסכם הגג בקרית ביאליק יצא לדרך

רשות מקרקעי ישראל וקריית ביאליק משווקים שכונה חדשה הנקראת נאות אפק שתכלול כ 16,000 נפש. מדובר בשכונת מגורים חדשה אשר תבנה במסגרת "הסכם הגג", עליו חתמו לפני כשנה משרד האוצר, משרד השיכון, רמ"י ועיריית קריית ביאליק.

בסה"כ מתוכנן שיווק של 7,253 יח"ד בעיר בשלוש השנים הבאות במסגרת הסכם הגג. 2000 יחידות הדיור הראשונות ישווקו בשכונת נאות אפק שתכלול מגדלים בני 25 קומות.

בשכונה, בנוסף לתמהיל מגוון של בניינים ודירות, ייבנו כ- 20% דירות בנות השגה. יוקמו מבני מסחר ומשרדים, מבני ציבור, חינוך ותרבות, פארק שכונתי מרכזי ואצטדיון. הדירות ייבנו במספר מתחמי מגורים, כאשר בשלב הראשון ישווקו 2 מתחמים בלבד. במסגרת הסכם הגג שנחתם להקמת השכונה תבנה חברת "נתיבי ישראל" את מחלף ביאליק צפון (שדרות חן), יוטמנו 2 קווי מתח עליון ו-11 קווי מתח גבוה ברצועת תשתיות, בסמוך לכביש עוקף הקריות, יונח מובל ניקוז לים, שיעבור דרך קריית מוצקין וקריית ים, יוסט נחל הנעמן ועוד פרויקטי תשתיות מרכזיים להתפתחות האזור כולו. השכונה תתאפיין בבנייה רוויה וככל שהמבנים יתרחקו מזרחה לכביש עוקף הקריות הם יהפכו לרבי קומות עד 25 קומות.

העיקרון המנחה של הסכמי הגג הוא העמדת קדם מימון על ידי הממשלה לפיתוח תשתיות, מוסדות חינוך ומבני ציבור, פארקים ומחלפי תחבורה נדרשים, עוד משלב שיווק הפרויקט. הסכמי הגג מבטיחים ליזמים קבלת היתרי בנייה תוך 90 יום ומקצרים באופן דרמטי את זמן פיתוח השכונות החדשות והקמתן. בנוסף, נקבע לוח זמנים מדויק לביצוע וקידום כל שלב בפרויקט.

עדכוני פסיקה

 

סירוב הממונה על המחוז לאשר תכנית מפורטת לפיה החלקה תחולק ללא הסכמת הבעלים

שם ומספר הליך: בגץ 9420/11 חלימה פארס אגבאריה נ' שר הפנים ואח'

ערכאה: בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בפני כב' הש' ח' מלצר, י' עמית ו-ד' ברק ארז.

תאריך פסה"ד: 31.3.15 פרטי הנכס: גוש 20415 חלקה 47, אום אל פאחם. ב"כ המשיבים: עוה"ד מיכל צוק שפיר, מוחמד ג'אברין, רסמי דקה ו-תאופיק ג'אברין.

הועדה המקומית לתכנון ובניה עירון (להלן – "הועדה המקומית") הפקידה תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים בשטח כולל של 10 דונם, ומגרש העותרת לה חמישית מהזכויות הינו בגודל 2 דונם. הממונה על המחוז במשרד הפנים, לו הואצלה סמכות שר הפנים לפי סעיף 109 לחוק התכנון והבניה (להלן – "הממונה" ו-"החוק"), החליט כי התכנית טעונה אישורו וקבע תנאי סף לאישורה – שטח מינימאלי של 5 דונם למגרש וסימון מבנים בלתי חוקיים להריסה. הועדה המקומית אישרה את התכנית למרות שלא עמדה בתנאי הסף, והממונה החליט כי התכנית אינה מאושרת.

ביהמ"ש העליון מפי כב' הש' מלצר קבע, כי מקרה זה אינו חריג לכלל בדבר היעדר התערבות בשיקול דעת מוסדות התכנון. נקבע כי החלטת הממונה שלא לאשר חריגה ממדיניות נוהגת במחוז בדבר גודל שטח מינימאלי למגרש (בין היתר בהתאם למדיניות רשות מקרקעי ישראל), בהיעדר שימוש חקלאי מוגדר ומסוים בחלקה, אינה חורגת ממתחם הסבירות ותואמת מטרות תכנוניות לגיטימיות של ניצול אפקטיבי של השטח. עוד נקבע, כי אין בזכויות העותרת בחמישית מהחלקה, כדי לחייב לחלק את השטח למגרשים כדי לפרק את השותפות, בניגוד לשיקולים תכנוניים. נקבע גם כי תנאי הריסת מבנים בלתי חוקיים הינו סביר.

באשר להוראת סעיף 109(ב) לחוק, הקובעת כי אי עמידה בפרק הזמן הסטטוטורי שהוקצב לשר לצורך קבלת החלטה גורר התייחסות לתכנית כאילו אושרה, נקבע כי החלת הסנקציה במקרה בו העותרת התעלמה בצורה מפורשת ומכוונת מהנחיות הממונה וביקשה "לזכות מההפקר" בגין איחור קל במתן החלטתו, מנוגדת לתכלית החוק. בנוסף, לא ניתן לצאת מנקודת הנחה כי אילו הממונה היה נדרש לתכנית בשנית, במועד הקבוע בחוק, הוא היה מאשרה, ועל כן יש לנקוט בגישה "מרוככת" כלפי האיחור.

כב' הש' עמית הוסיף, כי ככלל ראוי כי מוסדות התכנון יתחשבו בסוגיית ריבוי הבעלויות ולא יהוו חסם תכנוני לפירוק שיתוף, אך במקרה דנן, נראה כי העותרת ביקשה לעקוף את "דרך המלך" של פירוק שיתוף בהליך משפטי.

הערת מערכת: בית המשפט בחר להתעלם מהאיחור בהתערבות ומהנוסח שעל פניו אינו מאפשר את הארכת המועדים, על מנת שלא "יזכו מההפקר", עם זאת יש לציין כי אי העמידה במועדים הנקובים בחוק אינה זוכה לרוב לאותו יחס סלחני כאשר היא באה מצד הבעלים והיזמים, סמכות טבועה להארכת מועדים צריכה ליהיות בחוק ובכל מקרה במשורה, ועל הממונה לידע כי יש השלכות לאי התערבותו על מנת שגם היזמים ידעו מהי הנקודה בה הם זוכים לוודאות תכנונית.

ייזהר הקונה

שם ומספר הליך: ע"א 4948/13 עו"ד יעקב הרכבי נ' מיכאל אבני ואח'

ערכאה: בית משפט העליון, בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, בפני כב' הש' המשנה לנשיאה א' רובינשטיין, י' עמית ו-נ' סולברג

תאריך החלטה: 15.3.15 פרטי הנכס: מגרשים ב"ארסוף הישנה" ב"כ המערער: עו"ד אהוד שטיין.

פלוני, אשר הינו עו"ד העוסק בתחום המקרקעין וקרוב משפחה של אלמוני, הציע לאלמוני ושכנעו לרכוש מגרשים ב"ארסוף הישנה" המיועדים בפועל לגן לאומי לפי תמ"מ 3, תוך הצגתם כמיועדים למגורים וכי שוויים יגיע לכדי מיליוני דולרים. בדיעבד, נטען כי פלוני התרשל והציג מצג שווא רשלני, שכן הקרקע לא תשנה את ייעודה בעתיד הנראה לעין. משכך, הגיש אלמוני תביעה נזיקית כנגד פלוני בעילות של מצג שווא, רשלנות מקצועית וכו'.

השאלה העיקרית שבה עסק פסק הדין הינה, מהו סוג הפיצוי לו זכאי אלמוני במסגרת תביעה נזיקית כבעניינינו [שכן הוא לא מכר את המגרשים, אלא, שכנע לרכשם וייצג בעסקאות הרכישה] שעניינה מצג שווא רשלני, רשלנות מקצועית וכו'.

בית משפט קמא קיבל את התביעה הנזיקית וחייב בפיצוי אשר כלל את השבת כל עלויות העסקה, בבחינת הנזק הישיר שנגרם, מבלי לנכות מעלויות אלו את שווי המגרשים שנותרו בידי הרוכש, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית עד הגשת התביעה ולרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט. בגין הקביעה הנ"ל הגישו שני הצדדים ערעורים, אשר אוחדו, כאשר הטענות העיקריות שהועלו היו כי מחד, לא היה מקום לפסוק פיצוי כלל ומאידך, נטען כי היה מקום לפסוק פיצויי קיום/צפייה ולא להסתפק בפיצויי הסתמכות.

בית המשפט דן בכל ראש נזק בנפרד וקבע כדלקמן:

ביחס לפיצויי ציפייה בגין מצג שווא רשלני – קבע בית המשפט כי אין מקום לפסוק בתביעת נזיקין "פיצויי קיום" בגין מצג שווא רשלני. הפיצוי הנזיקי, בשונה מן הפיצוי שניתן בשל הפרת חוזה, מבקש לפצות את הניזוק בגין נזק שנגרם לו בפועל ולא להעניק רווחים שהיו מופקים אילו נקשר חוזה. אמנם כאשר בתרמית עסקינן, יש גישות לפיהן ניתן להצדיק גם פיצויי קיום אולם, בתביעת נזיקין בגין מצג שווא רשלני אין מקום לפסיקת פיצויי קיום.

ביחס לפיצוי בגין אבדן הזדמנות חלופית – כלומר, כי תמורת מחיר דומה, היה הנפגע נקשר בעסקה חלופית שהייתה מניבה לו את הרווח לו הוא ציפה. בעניין זה קבע בית המשפט כי במישור העקרוני, אין מניעה לתבוע ולקבל פיצוי בגין אבדן הזדמנות חלופית במקרים של מצג שווא רשלני, על אף שפיצוי זה אינו מהווה פיצוי הסתמכות נזיקי וחוזי "קלאסי", אך קיים קושי בהוכחת נזק זה, כיוון שמדובר בפיצוי המבקש להתחקות אחר תרחיש "היפותטי" על פיו, היה פועל הנפגע אילו המציג לא היה מפר את חובתו להציג מצג אמת. במקרה דנן, הטענה להחמצת הזדמנות חלופית הועלתה לדעת בית המשפט בעלמא ומבלי שהונחה לה כל תשתית ראייתית ועל כן נדחתה הטענה.

ביחס לפיצויי השבה – עלתה השאלה, האם יש להשיב לרוכש את התמורה ששילם לרכישת המגרש, מבלי לנכות את שווי המגרשים שנותרו בידיו כפי שפסק בית משפט קמא? בית המשפט העליון קבע, כי תוצאה זו היא בבחינת פיצוי יתר, היא נוגדת על פניה את העיקרון הבסיסי של השבת המצב לקדמותו, ומשמעה כי המשיבים קיבלו מגרשים מבלי לשלם כל תמורה עבורם.

במישור התיאורטי [שכן הדבר לא הוכח], הנזק של הרוכש, אם בכלל, יכול להיות ההפרש, בין המחיר או התמורה ששילם בעת שרכש את המגרשים בניכוי שווי המגרשים דהיום.

ביחס להשבת דמי הייזום או שכר הטרחה ששולם – גם בעניין זה קבע בית המשפט, כי במישור העיוני הרוכש זכאי להחזר הסכומים ששילם כדמי ייזום או שכר טרחה, אלא, שלא הוכח כי סכומים כאמור שולמו ועל כן נפסק כי אין להשיבם.

המשנה לנשיאה א' רובינשטיין מצטרף למרבית הקביעות הנ"ל אולם, מסקנתו שונה בנוגע לרכיב דמי הייזום ושכר הטרחה. לגישתו, ערכית ומשפטית יש מקום כי מי שהתרשל, והתרשלותו משמעותית, במישור המקצועי והמוסרי כלפי לקוחות שהם גם קרובים, יישא למצער בפיצוי מסוים בגין הנזק שנגרם. לכן, לשיטתו אין מקום לשנות מקביעת ביהמ"ש המחוזי לעניין השבת דמי הייזום או שכר הטרחה.

הערת מערכת: פסק-הדין הינו נורת אזהרה לממליץ לחברו או קרובו או לקוחו, לרכוש נכס אשר לאחר הרכישה "זוכה" הוא להידרש לפיצוי נזיקי בגין ראשי נזק מכובדים, על אף שבפועל לא התעשר התעשרות המגיעה ולו בקירוב לסכומי הנזק, לעיתים מקרה זה ייראה יותר כטעות בכדאיות העסקה, אולם ברי הוא כי אחת המסקנות הינה לבצע בדיקות ראויות על ידי כל הצדדים כולל בדיקה ברשויות על ידי אנשי מקצוע, המסמך החתום של הבדיקה יהווה אסמכתא לנטילת סיכונים של הרוכש, ראוי לאזכר בעניין זה אף את תקן 22 החדש לגבי קרקע חקלאית שנועד בין היתר למקרים כגון אלו.

הזכאות לפיצוי בגין אבדן דמי חכירה לפי סעיף 13 לפקודת הקרקעות משתכללת
רק מיום קניית החזקה במקרקעין בפועל על ידי הרשות המפקיעה

שם ומספר הליך: רע"א 837/15 פתחי עבדלכרים אבו ליל ואח' נ' עזבון המנוח עבד אל כרים חוסין אבו ליל ואח'

ערכאה: בית המשפט העליון בפני כב' השופטים נ' הנדל, נ' סולברג ו-א' שהם.

תאריך פסה"ד: 31.3.15 פרטי הנכס: גוש 17405 חלקה 45, כפר עין מאהל. ב"כ המשיבים: לא פורטו

הזכאות לפיצוי בגין אבדן דמי חכירה לפי סעיף 13 לפקודת הקרקעות משתכללת
רק מיום קניית החזקה במקרקעין בפועל על ידי הרשות המפקיעה

המדובר בבקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי, במסגרתה נקבע, כי יש לחשב את אבדן דמי החכירה רק החל מיום קניית החזקה בפועל במקרקעין.

לטענת המערערים, המועד לחישוב אובדן דמי החכירה הינו החל מן היום שבו הייתה הרשות המפקיעה היא המשיבה, זכאית לקנות חזקה במקרקעין – דהיינו, בתום חודשיים מיום פרסום ההודעה לפי סעיף 7.

בית המשפט העליון דן בבקשת רשות ערעור כערעור ודחה את הערעור.

בית המשפט אזכר תחילה את ההלכה הפסוקה בהתייחס לשאלת מועד התחילה לעניין חישוב "אבדן דמי חכירה" ולפיה תחילת מועד החישוב הינו מיום קניית החזקה על ידי הרשות המפקיעה, וכי אין מספיק בפרסום ההודעה לפי סעיף 7 כטענת המערערים, שכן קניית החזקה האמורה בסעיף 13 לפקודת הקרקעות, נעשית "בהמשך להודעה לפי סעיף 7", לא מכוחו של סעיף 7.

עניינו של סעיף 7 בהודעה לנפקע על כוונת הרשות המפקיעה ליטול לידיה את החזקה במקרקעין, על מנת שהנפקע ייערך לכך בהתאם.

בנוסף ציין בית המשפט, כי אכן אין חולק כי זכות הרשות המפקיעה לקנות חזקה במקרקעין המופקעים מותנית בפרסום ההודעה. עם זאת, עצם פרסום ההודעה ברשומות אינו בגדר תפיסה בפועל של ההחזקה במקרקעין המופקעים בידי הרשות המפקיעה. יתרה מכך, בהעדר הסכמה של בעל הזכויות במקרקעין, או של המחזיק, למסירת החזקה, אין הרשות מוסמכת לקנות את החזקה ללא צו שיפוטי, ואף בכך יש ללמדנו כי פרסום הודעה לפי סעיף 7 לפקודה, אינו עולה כדי קניית חזקה.

עוד ציין בית המשפט כי מטרת הפיצוי לפי סעיף 13 היא כפולה: לפצות את הנפקע בגין שלילת האפשרות להשתמש במקרקעין המופקעים ולהפיק מהם פירות, שעה שטרם קיבל את פיצויי ההפקעה באופן שיאפשר לו לרכוש קרקע חלופית או להקטין את נזקו, ולהוות תמריץ לרשות המפקיעה שלא לנהוג בסחבת בתשלום פיצוי הוגן לבעל הקרקע משעה שקנתה חזקה במקרקעין. ברור מאליו, כי שלילת אפשרות השימוש באה לידי ביטוי רק לאחר שהרשות המפקיעה קונה חזקה במקרקעין בפועל, דבר המתחייב לפי טיב העניין הנדון ומן השכל הישר.

על יסוד כל האמור, קבע בית המשפט העליון כי יש לדחות את הערעור שכן הכרעה זו מיישמת את לשון החוק ותכליתו.

הערת מערכת: מסקנת פסק-הדין ניתנת ליישום במקום בו ברור אכן כי טרם נתפסה חזקה, אולם ישנם מקרים רבים בהם שאלת תפיסת החזקה אינה כה ברורה, לדוגמא במקום שההפקעה אינה מתיימרת ליצור בשלב זה עובדות בשטח, במועד זה ניתן לסבור כי מועד תפיסת החזקה הינו לכאורה המועד שננקב בהודעה לפי סע' 7, במקרים אלו תעלה השאלה ביתר שאת ותאלץ להיבחן.

בפירוק שיתוף במקרקעין שהיו רשומים כבית משותף שנהרס, אין מקום להתחשב במדד שווי היחידות, אלא רק בחלק היחסי של כל אחד מהשותפים ברכוש המשותף כפי שהיה רשום

שם ומספר הליך: תא (ת"א) 7912-11-09 עופר מכרזים בע"מ ואח' נ' אליהו פלדמן ואח'

ערכאה: בית משפט השלום בתל אביב – יפו בפני כב' הש' יאיר דלוגין

תאריך פסה"ד: 9.3.15 ב"כ התובעות: עוה"ד יגאל דורון ומיטל סיידא

פרטי הנכס: חלקה 77 בגוש 7087, רח' קיבוץ גלויות בתל-אביב ("בית מרכזים")

ענייננו בבית משותף שנהרס כליל, עקב שריפה ונמחק מפנקס הבתים המשותפים. המקרקעין חזרו ונרשמו בפנקס הזכויות, כשכל אחד מבעלי היחידות בבניין, נרשם כבעלים של חלק בלתי מסוים במקרקעין, כפי שיעור חלקו ברכוש המשותף כפי שהיה רשום בתקנון.

התובעים טענו, כי בעת הליך פירוק השיתוף בין הצדדים במקרקעין, יש לחשב את חלוקת התמורה, רק בהתחשב בחלק היחסי של כל אחד מהשותפים במקרקעין, כפי הרשום בנסח הרישום, ובהתחשב בזכויות הקיימות מכוח התקנון המוסכם. הנתבעים טענו מנגד, כי יש לקחת בחשבון גם את השווי הכלכלי של כל יחידה לעומת השווי של כל היחידות, לדוגמא מסחר לעומת משרדים.

בית המשפט פסק, כי יש לדבוק בהוראות סעיף 147 לחוק המקרקעין, הקובעת הסדר ממצה בעניין, לפיו, הבעלות בפנקס הזכויות בנכס, שקודם לכן היה רשום בפנקס הבתים המשותפים, תירשם לפי החלק שהיה לכל אחד מהבעלים ברכוש המשותף, זולת אם נקבעה בתקנון הוראה אחרת. בהתאם לכך נקבע, כי לא ניתן להכניס את מדד השווי או תכונות אחרות של היחידות שנהרסו, לצורך חישוב חלוקת התמורה בין השותפים בהליך של פירוק שיתוף, אשר גם לגביו קובע חוק המקרקעין, כי החלוקה תהא לפי חלקו הרשום של כל אחד מהבעלים בנכס.

עוד קבע בית המשפט, כי הגם שסעיף 147 עוסק בשלב הרישום, ולא בפירוק השיתוף, לא ניתן לנתק את השפעתו ואמת המידה שנקבעה בו, גם לעניין פירוק השיתוף. לכך יש להוסיף את אינטרס ההסתמכות, אשר ייפגע, באופן בלתי צודק, אם בניגוד להוראת המחוקק, יילקח בחשבון מדד השווי בעת פירוק השיתוף.

בשל העובדה ששטח הנכס הוא הפרמטר העיקרי לשוויה של יחידה בבית משותף, רישום הנכס מחדש כמו גם ביצוע פירוק השיתוף לפי חלקו של כל אחד ברכוש המשותף, הנה אמת מידה ודאית, בהירה, פשוטה ליישום, וצודקת.

על יסוד האמור התקבלה התביעה.

הערת המערכת: מסקנת פסק-הדין ללא ספק הובילה להליך יעיל ומהיר יותר, ונקיטה בדרך זו תוביל לכך שבעתיד להיקף הזכויות הרשום על שם בעל זכויות בבית משותף תהא השלכה שיהא עליה להביא לידי ביטוי גם את ערך הנכסים, ייתכן ויהא מקום להקצות חלקים גדולים יותר ברכוש המשותף למי שערך נכסו רב יותר ובכך למנוע תוצאה בה בעת הריסת הבית או פירוקו, אזי יקופח ולא יבואו לידי ביטוי זכויות היתר שלו.


האם העברת מקרקעין במסגרת מיזוג חברות- מהווה מימוש זכויות?

שם ומספר הליך: ערר 6093/14/68 אלייד מפעלי מתכת בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה באר טוביה

ערכאה: ועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה מחוז ירושלים, בפני כב' יו"ר הועדה עו"ד אליעד וינשל

תאריך פסה"ד: 16.3.15 פרטי הנכס: גוש 2775 חלקות 119 ו-138, מגרשים באזור תעשיה "מבצע".

ב"כ המשיבה: עו"ד חריף.

העוררת היא "חברת בת" של חברה נוספת המחזיקה בה בשליטה מלאה. במסגרת שינוי מבני החליטו החברות על מיזוג, ולשם כך נחתם ביניהן הסכם במסגרתו נקבע, כי הזכויות במקרקעין יועברו לחברת האם.

האם העברת זכויות זו מהווה מימוש זכויות לעניין הוראות התוספת השלישית? זאת השאלה שעלתה בערר זה.

ועדת הערר קבעה, כי בחינה התכלית העומדת בבסיס הוראות התוספת השלישית תומכת בטענה, כי אכן לא ניתן מבחינת תכלית החקיקה לראות בהעברת המקרקעין תוך כדי מיזוג חברות מלא כמימוש זכויות. דומה, כי נכון היה ליצור במקרה זה חריג במסגרתו חיוב בהיטל יושת על החברה שקלטה את הנכס במסגרת המיזוג וזאת בעת מימוש הזכויות שלאחר מכן.

עם זאת, קבעה וועדת הערר, כי אין בהוראות התוספת השלישית עוגן לשוני כלשהו לפרשנות המוצעת על-ידי העוררת. המחוקק התייחס במפורש להגדרת מימוש בדרך של העברת זכויות וקבע, כי זו תתקיים בכל מקרה בו מבוצעת העברת זכויות הטעונה רישום בפנקסי המקרקעין, בתמורה או ללא תמורה.

יתר על כן, המחוקק התייחס במפורש לחריגים לכלל בהם אין לראות בהעברת זכויות ללא תמורה כמימוש: העברה מכוח דין והעברה ללא תמורה מאדם לקרובו. בחריגים אלה יש משום רשימה סגורה והם אינם מתקיימים בנדון.

עוד ציינה ועדת הערר כי לא נעלם מעיניה טענת העוררת שלפיה ניתן למיזוג אישור מנהל רשות המיסים לפי סעיף 103 לפקודת המיסים. בכך אין כדי לסייע לעוררת מאחר וועדת הערר אינה סבורה כי ניתן להחיל הסדר זה בדרך של היקש לגבי הוראות התוספת השלישית.

על יסוד האמור ,בסופו של יום נקבע כי העברת מקרקעין במסגרת מיזוג חברות – מהווה מימוש זכיות , וטענת העוררת לפיה – יש לבטל החיוב – נדחתה .

יתר הטענות, העוסקות בגובה היטל ההשבחה הועברו לבחינת השמאי המייעץ .

הערת מערכת: ערר כדוגמת האמור מהווה את המאבק בין הרעיון העומד בנושא היטל ההשבחה שהינו שבעת "מפגש עם הכסף" זה המועד לשלם את ההיטל, לבין החובה לשלמו בעת מימוש והעברת זכויות, ההכרעה המשמעותית הייתה כבר לפני שנים לא מועטות בקביעה כי פירוק חברה שמהווה מימוש המחייב תשלום ההיטל, החלטת ועדת הערר דנן הינה נלווית לכיוון הכרעה זה.

ביטול הוראה בתכנית המסמנת בניין להריסה על מנת ליהנות מזכויות מכוח תמ"א/38

שם ומספר הליך: ערר גב/5445 יונתן אטינג ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים

ערכאה: ועדת ערר מחוזית מחוז תל-אביב, כב' יו"ר הועדה עו"ד גילת אייל

תאריך פסה"ד: 18.02.15 ב"כ הצדדים: עו"ד תמר לרנר., אדר' רונן משורר

פרטי הנכס: גוש 6160 חלקה 598 ברח' ארלוזורוב 32, גבעתיים.

עניינו בתכנית החלה על המקרקעין המסמנת מבנה הניצב במקרקעין להריסה. בהתאם להוראות סעיף 4.1 לתמ"א/38, התמ"א אינה חלה על מבנים המיועדים להריסה. העוררים ביקשו לבטל סימון מבנה להריסה, במטרה להגיש לאחר אישור התכנית בקשה להיתר בניה תוך ניצול זכויות על פי התכנית התקפה ותמ"א/38.

ועדת ערר דחתה את הערר וקבעה, כי קבלת עמדת העוררים יהא בה משום "היפוך הפירמידה התכנונית על ראשה". בהיעדר הצדקה תכנונית לאישורה של תכנית, אין בסיס לאישורה.

לדעת ועדת הערר, אין כל הצדקה תכנונית שלא להרוס את המבנה שסומן להריסה, כאשר אף חלקו ממוקם בתוך שטח שייעודו לדרך. זכויות מכוח תמ"א/38 מהוות חריג להליך התכנוני המפורט הנדרש בהתאם לחוק התכנון והבניה. מבנה שייעודו להריסה, אין מקום לחזקו, חיזוקו דווקא יעמוד בסתירה להוראות התכנית הקובעת את הריסתו. התכנית אותה מבקשים העוררים לאשר הינה "מלאכותית", נטולת הצדקה תכנונית ומסכלת את מימושה של תכנית תקפה.

עוד ציינה ועדת הערר כי סעיף 62א'(א')(19) לחוק התכנון והבניה, קובע בין היתר כי הועדה המקומית מוסמכת לאשר תכנית הכוללת קביעת הוראות לעניין הריסת מבנים. שינוי הוראות בעניין הריסה כפי המבוקש על ידי העוררים, אינו קביעת הוראות, ועל כן ממילא, אין הועדה המקומית מוסמכת לבצע השינוי המבוקש בהוראות התכנית.

לדעת ועדת הערר, העוררים אינם יכולים מחד, לבקש לבטל את הוראות התכנית ביחס לבניין המסומן להריסה, ומאידך, להשאיר על כנן את הזכויות שהוקנו מכוח תכנית זו. המדובר בשינוי מהותי בהוראות התכנית שאין לוועדה המקומית סמכות לעשותו, גם על פי הפרשות הרחבה ביותר של הסעיף דנא.

על יסוד כל האמור נדחה הערר.

הערת מערכת: העיקרון העומד אחר ההחלטה הינה הקביעה כי התכנית נועדה לעודד חיזוק מבנים, במקום בו ממילא יש חובה להרוס אזי אין סיבה לתת את הזכויות לשם העידוד, עם זאת ייתכן והיה מקום לשקול ולהותיר שק"ד לעניין זה, שכן העובדה הינה שאכן הבניין על אף הוראות התכנית עומד על תילו, וקבלת עמדת העוררים הייתה עשויה לסלק מפגע, וכן ליצור בניין חדש ומחוזק ולא ברור אם מאן-דהו היה נפגע מכך.

ברכות לרגל מינויים של יושבי ראש ועדות הערר החדשים-

יו"ר ועדת ערר פיצויים והיטל השבחה ת"א – גילת אייל

יו"ר ועדת ערר לתכנון ובניה מרכז – עו"ד שרון מונטפיורי

יו"ר ועדת ערר לתכנון ובניה ת"א עו"ד הילה ליבנה סירוטה

Categories : עלונים
Comments סגור לתגובות

version2_OnLine3-01

גרסאת-הדפסה-עברית.

.

החזר היטל השבחה – בתוספת איזו ריבית?

מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אריאל פל

מהי הריבית הנכונה אשר על הוועדה המקומית לשלם, מקום בו עליה להשיב סכום היטל השבחה שנגבה ביתר? זו השאלה שעומדת בבסיס ניוזלטר זה.

הרינו לעדכן על שני פסקי דין סותרים שנתנו לאחרונה, אמנם על ידי ערכאות שונות, אך בהפרש של מספר ימים בעניין השאלה הנ"ל.

שם ומס' הליך: תא"ק 13240-12-14 הנכסים בתיק הוצל"פ 12-130 נ' הועדה המקומית לתו"ב פרדס חנה כרכור.

ערכאה: בבית משפט השלום בחדרה – בפני כב' השופטת הדסה אסיף.

תאריך פסק הדין: 15.4.15. ב"כ התובעת : לא פורט

בנסיבות פסק הדין הנ"ל, סירבה הרשות להשיב את סכומי היטל ההשבחה שגבתה חרף פסיקה מפורשת של בית המשפט העליון ולפיה, לא היה מקום לחייב את התובע [שהינו כונס נכסים שמונה במסגרת הליכי פירוק] בתשלום ההיטל ההתנהלות האמורה הובילה את התובע להגיש את התביעה דנא, ורק לאחר הגשתה הואילה הרשות להשיב לתובע סכום שבעיקרו מהווה את סכום הקרן. שאלת הריבית היא שנותרה במחלוקת בין הצדדים.

בית משפט השלום קבע כי חובת ההשבה של הרשות קמה מכח צירופן של ההוראות בסעיף 15 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק") וסעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) תש"ם-1980 (להלן: "חוק ההצמדה").

עוד קבע בית המשפט קבע כי לפי סעיף 6 לחוק ההצמדה וההגדרה של תשלומי פיגורים, על הנתבעת להשיב, בנוסף לקרן, הפרשי הצמדה וכן ריבית צמודה בשיעור של 0.5% לחודש, כאשר ההפרש האמור יחול "מיום שילומו של תשלום היתר עד יום החזרתו".

בית משפט השלום ציין כי גם לו הייתה חלה הוראת סעיף 17 לתוספת השלישית לחוק, המתייחסת למקרים שבהם ההחלטה על הפחתת החיוב בהיטל או ההחלטה על ביטולו ניתנה בהליכים שהיו בפני וועדת ערר או בפני שמאי מכריע, היה על הרשות להשיב את הסכומים ששולמו בתוספת תשלומי פיגורים כמשמעותם בחוק ההצמדה. בית משפט השלום הבהיר, כי העובדה שסעיף 17 מחריג את הוראות סעיף 6 לחוק ההצמדה, אינה משנה את שיעור הפרשי ההצמדה או הריבית, אלא שהיא מבטלת את המנגנון שקבוע בסעיף 6 ולפיו אם מוחזר התשלום בתוך 30 יום מיום ששולם, יהיו ההפרשים לפי שיעור העלייה של המדד בלבד.

לבסוף קבע בית משפט השלום, כי הוא סבור שהינו נטול סמכות להתערב בשיעור הריבית הקבועה כאשר זו נקבעה באופן מפורש בחוק ושבכל מקרה בנסיבות העניין, התנהלותה של הרשות אינה מצדיקה התערבות לטובתה.

מנגד:

שם ומס' הליך: ע"א 44846-10-12 יעקב זאדה ואח' נ' עיריית רחובות ואח'.

ערכאה: בבית משפט המחוזי מחוז מרכז – בפני כב' השופט יעקב שינמן.

תאריך פסק הדין: 12.4.15

ב"כ המשיבות: ע"י עו"ד יעקב ברכה ממשרד פריש, שפרבר, עו"ד ושות'

בנסיבות פסק הדין הנ"ל של בית המשפט המחוזי, שילמה המערערת "תחת מחאה" היטל השבחה בסך של 3,573,822 ₪ לפי דרישת הרשות כתנאי למתן אישורים ללשכת רישום המקרקעין. בהמשך ולאחר שנוהל הליך מול שמאי מכריע נקבע שיעור ההיטל על סך של 1,623,768 ₪ ומשכך השיבה הרשות את הסכום ששולם ביתר, בתוספת הפרשי הצמדה ממועד תשלום ההיטל ועד למועד ההשבה.

הערעור הוגש על פסק דינו של בית משפט קמא אשר הגיע למסקנה, כי אין בסיס לחייב את הועדה המקומית בתשלום ריבית פיגורים שכן לא היה איחור בביצוע ההחזר, אך קבע כי היה על הרשות להשיב למערערת את סכום ההחזר בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין, לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א – 1961 (להלן: "חוק פסיקת ריבית"), ממועד הגבייה ועד למועד ההשבה.

לאחר שסקר בית המשפט את התכלית החקיקתית של חוק פסיקת ריבית וחוק התכנון והבניה הגיע למסקנה כי סעיף 17 לתוספת השלישית לחוק [תוספת ריבית הפיגורים], חל רק במקרה של פיגור בהשבה העולה על 30 ימים מיום מתן החלטת השמאי המכריע בדבר הפחתת היטל ההשבחה ועד ליום ההשבה בפועל. בית המשפט הסביר כי הרציונל של חיוב בתשלום ריבית עונשית, אין לו מקום לגבי חיוב שנעשה כדין – שהינו בענייננו, החיוב בתשלום היטל השבחה על פי קביעת שמאי הועדה, שכן רק בעת שמתקבלת השומה המכרעת מסתבר בדיעבד, ששומת שמאי הועדה הייתה מוטעית.

בית המשפט הדגיש, כי החרגת סעיף 6 לחוק ההצמדה מסעיף 17 לתוספת השלישית לחוק אין משמעה בשום פנים ואופן תשלום ריבית פיגורים במקרה של צורך בהחזר. ההחרגה האמורה, מטרתה להחריג את הסדר ההפחתה הייחודי של ריבית 0.5%, לאחר 30 ימים, מהמועד בו הודיע האזרח לרשות המקומית על הסכום ששולם ביתר, ועל ידי כך, למעשה, נוצרה בסעיף 17 הסימטריה, בין שיעור ריבית הפיגורים שמשלם אזרח לרשות לבין שיעור ריבית הפיגורים שמשלמת הרשות לאזרח במקרה של השבה, שניהם בתום 30 ימים מהמועד בו הודע לרשות על כך שהתשלום בוצע ביתר, ולענייננו – ממועד בו ניתנה השומה המכרעת, שאז הסתבר לרשות כי הגבייה שנעשתה קודם לכן נעשתה בטעות.

לבסוף, קבע בית המשפט כי התוצאה אליה הגיע בסופו של דבר בית משפט קמא ולפיה על הרשות להשיב לחייב את תשלום היתר שגבתה ממנו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית, הינה תוצאה המתיישבת היטב עם הוראות החוק, עם התכלית והפתרון הנכון והצודק בכל היבט. תוצאה זו, אף עולה בקנה אחד עם הסדר הפשרה אשר אושר על ידי בית המשפט המחוזי במסגרת תובענה ייצוגית שהוגשה בעניין במסגרת ת"צ 26550-03-12, אולפינר ואח' נ' עיריית ראשון לציון, במסגרתה הושגה פשרה אשר קיבלה את אישור בית המשפט ולפיה הרשות תישא בתשלום ריבית עונשית אך ורק מתום 30 יום מאז פסיקת השמאי המכריע ועד אז יחולו הפרשי הצמדה וריבית בהתאם לחוק פסיקת ריבית.

הערת מערכת:

שאלת החלת הריבית הינה ברת השפעה רבה על דרך ההתנהלות בכל הנוגע לטיפול בהיטל השבחה, ההמלצה האם לשלם את ההיטל או לעכב תשלומו, למרות או בעת ניהול ההליכים עלולה להוביל לתשלום ריבית ניכרת, נראה כי בתי המשפט לא רואים עין בעין את ההכרעה בעניין זה וסביר כי בית המשפט העליון יאמר את דברו בסוגיה זו, אם כי יש לקוות כי אמירה זו תהא רלוונטית גם לחלות ריבית במקרה של עיכוב על ידי הנישום.

עם זאת, נראה כי הדרך הנכונה יותר הינה לתקן את החוק ולקבוע ריבית אחידה שאינה ריבית עונשית וכללים ברורים בכל הנוגע לסוגיה כה מהותית זו.

flag

Comments (0)
מרץ
15

כנס מטלות ציבוריות והסכמי פיתוח

Posted by: | Comments סגור לתגובות

12328_mail_inv_005

Categories : כללי
Comments סגור לתגובות

version2_OnLine3-01

.

printver

.

עד מומחה מטעם בית משפט- חסין או לא חסין?

מאת עוה"ד צבי שוב וקורל בלאיש

שם ומספר הליך: עא (ת"א) 43639-03-14 מ.ע.ג.ן – יעוץ וניהול נכסים בע"מ נ' ליפה אלירם

ערכאה: בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים בפני כב' השופטים י' שנלר, ד"ר ק' ורדי, ח' ברנר

תאריך פסה"ד: 26.2.2015 פרטי הנכס: רחוב נחמני 64 פינת דרך מנחם בגין 27, תל אביב, הידוע כחלקה 118 בגוש 6941.

ב"כ המשיב: עו"ד ש' קין ועו"ד ד' יקיר.

מהו מעמדו של מומחה בית משפט והאם ניתן לתבוע את מומחה בית משפט בתביעת רשלנות?

המערערות הגישו תביעת פינוי ותביעה כספית כנגד דיירים מוגנים בדירה בבניין. הצדדים הגיעו להסכמה, לפיה יינתן צו לפינוי הנתבעים מן הנכס כנגד תשלום שווי זכויותיהם בנכס. שווי הזכויות יקבע על ידי שמאי בית המשפט ויחייב את הצדדים. בעקבות זאת, בית המשפט נתן תוקף של פסק דין להסכמת הצדדים. כמו כן, בית המשפט מינה שמאי לקביעת שווי הזכויות בדירה וקבע כי על השמאי לאמוד זכויות הנתבעים כנגזרת של שווי דמי מפתח (60% משווי מחיר הדירה כשהיא פנויה בשוק החופשי) ולקבוע להם סך של ארבעה שלישים משווי זה. היינו תוספת של שליש על שווי דמי המפתח.

המערערים הגישו תביעה כנגד המומחה ובה טענו לרשלנותו שכן לא רק שחוות דעתו לא קבעה את שיעור דמי המפתח ממנו אמורים להיגזר שווי הזכויות של הדיירים המוגנים, אלא חרג מתפקידו בכך שנעשה ניתוח משפטי והסקת מסקנות משפטיות.

בפסק דין מפורט הסוקר את הגישות השונות הקיימות הנוגעות לסוגיה זו, הוחלט לדחות את הערעור.

הגישה המחמירה עם מומחי בית המשפט- לפיה, בתנאים מסוימים ניתן להגיש תביעת רשלנות כנגד מומחה מטעם בית המשפט ואין לסלק על הסף תביעת רשלנות כנגדו. מבחינת שיקולי מדיניות והחשש להרתעת יתר של מומחים, הרי שהמדיניות הראויה, לפי חסידי גישה זו, הינה הכרה באחריות של עד מומחה מטעם בית המשפט רק במצבים של רשלנות רבתית חמורה, או הטעיה ביודעין ואף בזדון.

בנדון, המערערות לא טענו שמדובר ברשלנות רבתית או בזדון, אלא בעניין של תפיסה מקצועית ו/או משפטית של מומחה שפעל לכאורה בהתאם לשיקול דעתו המקצועי והנחיות ביהמ"ש.

הגישה המקלה- לפיה, אין מקום כלל להגשת תביעות רשלנות כנגד מומחה מטעם בית משפט ויש לסלק תביעה שכזו על הסף. חוות הדעת של המומחה נבדקת על ידי ביהמ"ש והוא זה שמכריע וקובע את הממצאים והמסקנות. טעם נוסף לכך הינו שיקולי מדיניות שלא לאפשר גל של תביעות שנועדו לשפר את מצבם של אלה שנדחו בהליך המשפטי בו חיווה המומחה דעתו ובכך פגיעה קשה סופיות הדיון, פיצול הסכסוך המקורי לסכסוכי משנה וחשש מהצפת בתי המשפט בתביעות סרק.

בעוד כב' השופט ד"ר קובי ורדי מביע את תמיכתו בגישה של אלו הרואים את דינו של המומחה כדינו של עד במשפט המוקנית לו הגנה מתביעת רשלנות כנגדו, הרי שכב' השופטים ישעיהו שנלר וחגי ברנר, דוגלים בשיטה, לפיה אין לקבוע חסינות מוחלטת למומחה מטעם ביהמ"ש אולם מצד שני יש לסייג את אפשרות ואופן הגשת התביעה כנגד מומחה בית משפט.

עניין "גמר המלאכה". קיימות מספר אפשרויות למי שרוצה לצאת חוצץ כנגד חוות דעת מומחה בית המשפט, מיצוי ההליכים בבית משפט קמא, לרבות שאלות הבהרה, חקירה, וכיוב' ואם לא יצליחו לעשות כן יוכלו לפנות לערכאת הערעור. אפשרות נוספת הינה הגשת הליך נפרד ועצמאי על פי עילת הסכם הפשרה.

בנדון, המערערות בחרו שלא לפנות לבית משפט קמא ולא ביקשו לחקור את המומחה ו/או לפסול חוות דעתו, אלא להגיש הליך נפרד עצמאי בדמות של תביעת רשלנות כנגד השמאי, דבר שלא ניתן היה לעשות בנסיבות המקרה ולפיכך ערעורן נדחה.

הערת מערכת:

פסק דין זה הינו בעל חשיבות מכרעת בכל הקשור לשאלת ניהול ההליך "והאסטרטגיה" הנבחרת על ידי עורכי הדין. ב"כ אשר ניתנה כנגד הלקוח שלו, חוות דעת מומחה אשר אינה מתיישבת עם טענותיו, ואשר "ימהר" לפתוח עבור לקוחו הליך חדש על מנת לשפר עמדתו, במקום למצות את הכלים העומדים ברשותו בהליך הנוכחי בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, עלול להחמיץ הזדמנות לטעון כנגד חוות דעת זו ובכך לגרום נזק רב ללקוח שלו.

Comments סגור לתגובות
מרץ
04

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 67

Posted by: | Comments סגור לתגובות

version2_OnLine3-01

 

printver

 

 

מאמר –

ועדת מעקב ובקרה לתמ"מ 21/3 מאת עוה"ד צבי שוב ואריאל פל

 

 

עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים

 

 • מיסוי מקרקעין פירוק התא המשפחתי כמימוש לעניין עמידה בתנאי דירה יחידה-החלטת מיסוי בהסכם.
 • מיסוי מקרקעין - הבהרת רשות המיסים בעניין חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת שעה), התשע"א-2011.
 • תמ"א 38 המועצה הארצית החליטה להאריך את תוקפה של תמ"א 38 ל- 5 שנים נוספות ולהרחיבה.
 • רמ"יהחלטת מועצה 1400 פרסום מחירי מינימום ומתן הנחה ליזמים על בנייה בלוח זמנים מקוצר יותר.

 

עדכוני פסיקה

 

 • חוזים – ה"פ (חי') 32263-09-12 בר-טן החזקות והשקעות בע"מ נ' עיריית חיפהבקשה לשינוי תניה בהסכם חכירה ארוך טווח והפחתת דמי החכירה.
 • פירוק שיתוף – תא (חי') 42625-01-11 משה נתנזון ואח' נ' שרה לנג ואח'פירוק שיתוף על דרך מכירה לצד ג'.
 • פירוק שיתוף – תא (קריות) 2254-07 יצחק טפלר נ' דוד צירפירוק שיתוף בדרך של רישום בית משותף
 • חוזים – תא (אי') 14929-01-12 ר.ה. גפנים יזמות בע"מ נ' סולימה ואח'- האם עקרון הסופיות של הליך המכירה גובר על עקרון השאת התמורה בגין הממכר?
 • תמ"א 38 – ערר (חי') 380/13 גיל נופר ואח' נ' ועדה מקומית לתו"ב חיפה הצורך ביישום תמ"א 38 גובר על האינטרס הציבורי למתן פתרונות חניה
 • היטל השבחה – ערר 6054/14 יחד הבונים בע"מ נ' הוועדה המקומית לתו"ב אשדודלוועדה מקומית אין סמכות להפחית היטל השבחה בגין הסכמים שקדמו לתיקון 84

———————————————————————————————————————————–

מאמר

 

ועדת מעקב ובקרה לתמ"מ 21/3

מאת עוה"ד צבי שוב ואריאל פל

בתקופה בה הממשלה והכנסת עוסקות ותמשכנה לעסוק בניסיון לתת מענה לציבור הרחב המשווע להגדלת היצע הדיור ולמציאת פתרונות לצמצום שיעור האבטלה וחיזוק הכלכלה הישראלית, דומה כי פתרון משמעותי הקיים עוד משנת 2003 לא זוכה לקידום ומימוש.

לפני מעל ל-11 שנים אושרה במחוז המרכז תכנית המתאר המחוזית מס' 21/3, אשר מטרתה המרכזית הינה ליצור תנאים נאותים למגורים ותעסוקה. אלא שלמרות המטרה האמורה, נראה כי אזורים ושטחים נרחבים המצויים בשטח התכנית, נשכחו ולא קודמו על ידי מוסדות התכנון.

כך לדוגמא, במסגרת התכנית אותרו שטחים במחוז המרכז בהיקף של כ-34,000 דונם, אשר הוגדרו כ"אזורי נופש מטרופוליני" (להלן: "אנ"מים"), שבעיקרם נועדו להוות שטח פתוח לנופש, ספורט וחקלאות, עם שימושים תואמים כגון גני אירועים, בתי קפה, מזנונים, פארקי מים ועוד.

באזורים הנ"ל, המצויים בערים אטרקטיביות כגון ראשון לציון, נס ציונה, פתח תקווה, רחובות, רעננה, נתניה ועוד, מתירה התכנית בנייה למגורים, מסחר או תעשיה בשטח של כ-15% מאזור הנופש המטרופוליני, המוגדר כ"צמוד דופן", קרי צמוד לאזורי בינוי קיימים.

במילים אחרות, מאז אושרה התכנית ב-2003 קיים מלאי תכנוני של כ-5,100 דונם לערך במרכז הארץ לבנייה במסגרת ייעוד הנופש המטרופוליני, כאשר בהתחשב בצפיפות ממוצעת מקובלת, ניתן לאשר על שטח זה להערכתנו עשרות אלפי יחידות דיור.

שטחים נוספים שאותרו, הם מרכזי התעסוקה המטרופוליניים המשניים (להלן: "מרכזי התעסוקה") אשר נועדו לספק כ-100,000 מקומות עבודה חדשים, בענפי תעסוקה שונים כגון: תעשייה מתקדמת ועתירת ידע, מסחר, שירותים עסקיים פיננסיים ועוד.

מרבית מרכזי התעסוקה קיימים אבל לא מעודכנים ו/או מתאימים לתכנון ולצרכים המשתנים , כגון היי-טק. , מרכזי התעסוקה מצויים בהיקף רחב בערים מרכזיות כמו נתניה, פתח תקווה (קריית אריה), ראש העין, ראשון לציון, רחובות-נס ציונה, רמלה-גזר-מודיעין ומצויים בקרבת צירי תנועה ארציים, מסילות ברזל ומרכזי תחבורה, המאפשרים נגישות קלה ונוחה אליהם.

הסיבה לכך שאותן עשרות אלפי יח"ד וכ-100,000 מקומות עבודה חדשים לא יצאו לפועל, הינה התנהלותם של מוסדות התכנון אשר מצד אחד, נמנעו מלקדם ולאשר, משך מעל ל-11 שנים, תכנון כולל לאותם מתחמים כנדרש על פי הוראות התכנית, ומצד שני, דחו תכניות נקודתיות שניסו לקדם יזמים בשטח האנ"מים ובמרכזי התעסוקה.

כך למשל, העדרו של תכנון כולל כאמור, מוביל לכך שבעלי קרקעות שקרקעותיהם מצויות בתחום אזורי הנופש המטרופוליני, נתקלו במצב בלתי סביר, בו מצד אחד, ניתן לאשר על מקרקעיהם בנייה למגורים ושימושים מאושרים נוספים כגון גני אירועים, מתקני ספורט וכו'; אולם מצד שני, וועדות התכנון לא מקדמות כל תכנון ולא מאפשרות לעשות בפועל כל שימוש בקרקע – והנזק שנגרם ברור.

לאור ההתנהלות האמורה, הוחלט לאחרונה [בעקבות פנייה שבוצעה בעניין] על ידי מנהלת מנהל התכנון – הגב' בינת שוורץ, לפעול ולמנות מנגנון פיקוח ליישום התכנית שהינו – ועדת מעקב ובקרה – אשר במסגרת תפקידה תסייע בקידום התכנון הכולל בשטחים הנ"ל, תבחן תקופתית את קצב פיתוחם ותייעץ בעניין לוועדה המחוזית.

אין ספק כי הקמתה של וועדת מעקב ובקרה ליישום תכנית המתאר המחוזית הינה צעד מבורך. אנו סבורים כי בנוסף, יהא נכון להנחות את הוועדה המחוזית במחוז מרכז ואת הוועדות המקומיות בתחומה, להסדיר במסגרת תכניות המתאר המקודמות/מופקדות בימים אלה [לאחר שאושר תיקון 101], גם את האנמ"ים ומרכזי התעסוקה המצויים בשטחן.

 

עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים

 

מיסוי מקרקעין

הבהרת רשות המיסים בעניין חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים – הוראת שעה),
התשע"א-2011 (להלן: "הוראת השעה")

לאחרונה פורסמה תשובתה של רו"ח מירי סביון, סמנכ"לית בכירה שומה ובקורת ברשות המסים לפנייתו של רו"ח עופר מנירב, כיו"ר ועדת מיסים בלשכת רו"ח, לפיה הובהר כי רשות המיסים תאפשר את מתן ההקלה על-פי הוראת-השעה לפרויקטים שבנייתם הסתיימה עד לתום תקופת 36 החודשים גם אם טופס 4 בגינם התקבל לאחַר התקופה הנ"ל אך לא יאוחר מ-3 חודשים ובלבד שעד לתום תקופת 36 החודשים הוגשה בקשה לרשות המקומית לקבלת טופס 4 והונח להנחת דעתו של מנהל מיסוי מקרקעין כי הבנייה אכן הסתיימה עד תום התקופה (לשם כך, על הצדדים לעסקה להצהיר לרשויות המס עד לסיום התקופה על סיום הבנייה ולצרף אסמכתאות המעידות על כך יחד עם העתק הבקשה שהוגשה לקבלת טופס 4, ואת הטופס לאחַר קבלתו תוך התקופה האמורה לעיל).

נציין כי בהתאם לנוסח המקורי של הוראת-השעה האמורה יחיד שמכר, בתקופה 15.11.2010–31.12.2011, קרקע שקיימת לגבּיה תוכנית בנייה המתירה בנייה על הקרקע של 8 דירות לפחות המיועדות לשַמש למגורים, (ככל שרכש את הקרקע בתקופה 1.4.1961–6.11.2011) ושעמד בתנאים הקבועים בהוראת-השעה ובכללם התנאי הדורש כי לא יאוחר מתום 36 חודשים מיום המכירה תסתיים בנייתם על הקרקע של 80% לפחות מהדירות המיועדות לשַמש למגורים או של 10 דירות כאמור, לפי הגבוה, יכול ליהנות ממס על השבח הריאלי בשיעור מופחת של 20% (ו-25% עבור החלק היחסי של המס שנצבר בתקופה שלאחר 1.1.12).


פירוק התא המשפחתי כמימוש לעניין עמידה בתנאי דירה יחידה-החלטת מיסוי בהסכם

בהחלטת מיסוי 6898/15 אשר פורסמה ביום 17.02.2015, העוסקת במיסוי דירות מגורים, ביקשו בני זוג כי בנסיבות המיוחדות של גירושין ופירוק התא המשפחתי, יראו בדירה חדשה שרכשו כ"דירה יחידה" לעניין שיעורי מס הרכישה, למרות שלא עמדו בהתחייבות למכור את הדירה הראשונה.

העובדות היו כדלהלן: הזכויות בדירה הראשונה נרכשו במהלך הנישואין ונרשמו על שם הבעל בלבד (להלן -"הדירה הראשונה"). בני הזוג חתמו על הסכם ממון לפיו, הזכויות בדירה הראשונה תהיינה משותפות כך שכל אחד מבני הזוג יהיה זכאי למחצית הזכויות בדירה הראשונה, הסכם הממון אושר ע"י בית המשפט לענייני משפחה במהלך שנת 2011. הבעל והאישה החליטו להעתיק את מקום מגוריהם, ובחודש ספטמבר 2013, הם רכשו על שם שניהם דירה אחרת (להלן – "הדירה השניה").

במסגרת הדיווח על רכישת הדירה השנייה לרשויות המס, דיווחו בני הזוג על דירה יחידה ובהתאם לכך ערכו את חישוב השומה העצמית, תוך התחייבות למכור את הדירה הראשונה תוך 24 חודשים. במהלך הליכי הגירושין, נקבע בהסכם הגירושין, כי האישה תקבל את הדירה השניה ותישא בתשלום יתרת תמורתה, והבעל יקבל את הדירה הראשונה וישלם לאשה את ההפרש בשווי שבין שתי הדירות.

בהחלטת המיסוי, נעתרה רשות המיסים לבקשת הנישומים וקבעה כי במסגרת ס' 4א לחוק מיסוי מקרקעין, יוכלו בני הזוג להעביר ביניהם את הנכסים ללא חיוב במס, כך שהבעל יהא הבעלים של הדירה הראשונה, והאישה תהא הבעלים של הדירה השניה. עם פירוק התא המשפחתי וחלוקת הדירות בין בני הזוג לפי סעיף 4א לחוק, לא יהיה ניתן לראות עוד את מי מבני הזוג כבעלים של יותר מדירה אחת, ופירוק התא המשפחתי כמוהו כמימוש הדירה הראשונה. לפיכך, מחויבת הדירה השניה לפי שיעורי המס החלים על דירה יחידה.

האמור הינו בכפוף לכך כי עד תום התקופה כמפורט בס' 9(ג1א)(2)(2) לחוק, התא המשפחתי התפרק, בני הזוג אינם גרים עוד ביחד ואינם מנהלים משק בית משותף, וכי פירוק התא נעשה בטרם חלוקת הדירות בניהם בפועל.

תמ"א 38

המועצה הארצית החליטה להאריך את תוקפה של תמ"א 38 ל- 5 שנים נוספות ולהרחיבה

המועצה הארצית לתכנון ובניה החליטה ביום ג', 10.2.15,על הארכת תוקפה של תמ"א 38 לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה, ב-5 שנים נוספות, החל מיום 18.5.15 ועל מתן הוראה להכנת עדכון נוסף לתמ"א.

בתוקף סמכות המועצה הארצית מכוח סעיף 50 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965, החליטה המועצה הארצית על מתן הוראה לעריכת תיקון מס' 4 "חיזוק מיגון והתחדשות", אשר תבחן אפשרות לשלב בתמ"א את הנושאים הבאים: עידוד חיזוק מבנים שאינם למגורים, תוספת שימושים ציבוריים ומסחריים במבני מגורים המיועדים לחיזוק, שדרוג המנגנון הקיים בתמ"א למתן זכויות במגרש אחר בתמורה לחיזוק מתוך מטרה לעודד חיזוק בפריפריה, עידוד תוספת ממ"ד במבנים קיימים בין השנים 1980 – 1992 , עידוד שימוש בתת הקרקע, עידוד חיזוק מבני פל קל, עידוד בניה ירוקה, ועידוד בנייה למגורים בהישג יד להשכרה.

את הכנת התיקון לתמ"א תנחה ועדת העורכים של תמ"א 38 ותמ"א 40, נציג משרד הפנים, ביטחון, רוה"מ, בינוי, תשתיות לאומיות, משפטים, הגנת סביבה, רשות מקרקעי ישראל, בתוספת 2 נציגים של השלטון המקומי, כאשר הולנת"ע תשמש כוועדת היגוי . המועצה מסמיכה את ועדת העורכים להציע שינויים נוספים בהוראות התמ"א. התכנית תוגש לאישור המועצה תוך 6 חודשים מיום מתן ההוראה.

רשות מקרקעי ישראל

החלטת מועצה 1400: פרסום מחירי מינימום ומתן הנחה ליזמים על בנייה בלוח זמנים מקוצר יותר

בהחלטה חדשה – 1400 – שנחתמה לאחרונה ע"י ראש הממשלה בנימין נתניהו בתוקף תפקידו כמ"מ שר האוצר נקבע, כי יפורסמו מחירי מינימום בכל מכרזי רשות מקרקעי ישראל, למעט מקרים חריגים בהם יוחלט אחרת.

כמו כן, הוארך תוקף של החלטה קודמת לפיה, יזכו קבלנים ויזמים להנחה בת 15% ממחיר הקרקע שהציעו באם יעמדו בלוח זמנים של בנייה בתוך 30 חודשים. בהחלטה נקבע, כי יזם שזכה במכרז מקרקעין יוכל לקבל הנחה של 15% ממחיר הקרקע שהציע אם התקבלו אישורי אכלוס וטופס 4 ביחידות הדיור, כמפורט בהחלטה, שבנה בתוך 30 חודשים, מיום 1 בינואר 2014 ועד ליום 31 בדצמבר 2016. כמו כן, ניתן שיקול דעת למנהל המרחב העסקי ומנהל החטיבה העסקית ברשות מקרקעי ישראל להחריג מכרזים מסוימים שבהם אין, לטעמם, הצדקה במתן הטבה כאמור.

עדכוני פסיקה

 

בקשה לשינוי תניה בהסכם חכירה ארוך טווח והפחתת דמי החכירה

שם ומספר הליך: ה"פ (חי') 32263-09-12 בר-טן החזקות והשקעות בע"מ ואח' נ' עיריית חיפה

ערכאה: בית המשפט המחוזי בחיפה, בפני כב' הש' שושנה שטמר

תאריך פסה"ד: 10.01.15 פרטי הנכס: המקרקעין עליהם בנוי הספורטן במבואות הדרומיים של חיפה.

ב"כ הצדדים: (ב"כ המבקשים: עו"ד מלכה אנגלסמן) (ב"כ המשיבים: עו"ד הדס ליטבק)

כבר בתחילה יצוין כי החלטה זו נועדה להיות פסק דין, אולם בית המשפט קבע כי יש להשלימה על ידי קבלת חוות דעת של שמאי מטעם בית המשפט, לפיכך, בית המשפט הפכה להחלטה.

המבקשת, היא חברה שיש לה עסקים בתחום הנדל"ן תרבות הפנאי, הנופש והספורט. המשיבה, עיריית חיפה, הינה בעלת מקרקעין בשטח של כ-29.8 דונם (להלן – "המקרקעין"), עליהם הוקמו מבני הספורטן. בין הצדדים נחתמו שני הסכמי חכירה ולפיהם המבקשת חכרה מהעירייה את המקרקעין לצורך הקמת אתר למתקני ספורט ומזנון, לתקופה בת 49 שנים, שבסיומה המבקשת תשיב לעירייה את המקרקעין עליהם יוותרו המתקנים והמבנים שתבנה עליהם, בלא לקבל תמורה עבורם וזאת במקום תשלום דמי חכירה. בנוסף, ניתנה למבקשת בחוזים זכות ראשונים, לחכור את שטח המקרקעין לתקופה נוספת, בת 49 שנים "בתנאים כפי שיוסכם עליהם בין הצדדים".

המבקשת טענה, כי יש לראות בהסכמי החכירה "חוזה יחס", המאפשר גמישות והתחשבות בעקרונות של צדק בין הצדדים, וכי לאור הנסיבות שנוצרו עקב מצב השוק והסביבה, הגורמים לה להפעלת נכס בהפסדים במשך שנים, להפחית את דמי החכירה אשר ישתלמו לעירייה.

בית המשפט קבע, כי למרות שלמבקשת נגרמים הפסדים עקב הפעלת הספורטן, הנגרמים בין השאר כתוצאה ממיקומו, העדר השקעה, חסרונו של חדר כושר גדול ומשוכלל והעדר יוזמות ניהולית ופרסומית, המבקשת טרם החליטה אם לסיים את החכירה או לא, וזאת עקב השקעתה הגדולה בנכס.

לאור האמור, בית המשפט בחן אם ניתן לקבוע כי עסקינן ב"חוזה יחס" ולהפחית את דמי החכירה, וקבע כי בעוד תפיסת החוזים הקלאסית דנה בעסקת מכר טובין בשוק, "חוזה היחס" דן בהתקשרות, שטווח הזמן הארוך שלה והצרכים המשתנים, מחייבים התייחסות שונה, העשויה להביא לצורך בשינוי התנאים, זאת בהתבסס על כללים של תום לב וצדק.

במקרה זה, מאחר ומתקיימים התנאים האמורים, כמו כן, לאור העובדה שחלפו 25 שנים מאז החתימה על ההסכמים בהם בחרו הצדדים לקבוע את דמי החכירה על פי ערך הקרקע ובתנאים שיקבעו בהמשך, נקבע כי נדרש לבצע בדיקה באם חל שינוי בערך הקרקע אשר יגרום להפחתת דמי החכירה. על מנת לבדוק האמור, ומאחר והצדדים המציאו חוות דעת שמאיות בלתי מספקות ושונות זו מזו, קבע בית המשפט, כי מומחה מטעם בית המשפט יעריך את המקרקעין והמתקנים הבנויים עליהם במכירה בשוק חופשי, תוך התייחסות לנתוני הסביבה, המשך הפעלת הקאנטרי ובניית שכונות חדשות מסביב. לאחר קבלת הערכה ימסור בית המשפט את פסק דינו בתביעה.

הערת מערכת: מינוי שמאי מטעם בית המשפט האמור לשום באופן אובייקטיבי את המקרקעין הינה ראויה בנסיבות הייחודיות של מקרה זה- לאור חלוף הזמן מאז נחתם הסכם החכירה והתחשבות ההשקעות הרבות שבוצעו על ידי המבקשת לצד ההפסדים שנגרמו לה במהלך השנים. במקרה זה בית המשפט היה ער לשינויים שחלו במהלך השנים והביע נכונות לבחון את השפעתם של אותם שינויים כאמור, בייחוד בהינתן העובדה שמדובר על חוזה יחס שתכליתו הסדרת יחסים ארוכי טווח.


פירוק שיתוף על דרך מכירה לצד ג'

שם ומספר הליך: תא(חי') 42625-01-11 משה נתנזון ואח' נ' שרה לנג

ערכאה : בית משפט השלום בחיפה, בפני כב' הש' שולמית ברסלב

תאריך פסה"ד: 08.02.2015 פרטי הנכס: גוש 18170 חלקה 35 נהריה ב"כ התובעים: עו"ד יאיר אשכולי

התובעים והנתבעים בעלים של חלקים בחלקה 35 בגוש 18170 בנהריה. לחלקה הנ"ל חזית לרחוב געתון, המהווה רחוב מסחרי ראשי, ועליה קיים בניין בן שתי קומות, הכולל 4 חנויות בקומת קרקע, ודירת מגורים בקומה א'. בעורף החלקה נמצאים מבנים ארעיים וחצר תפעולית.

התובעים ביקשו לפרק את שיתוף על דרך מכירה בין השותפים בחלקה, לחילופין, על דרך מכירתה לצד ג'. הנתבעים טענו, לפירוק על דרך רישום בית משותף.

על החלקה חלות תכניות בניין עיר היוצרות פוטנציאל בנייה גדול פי כמה וכמה מהבנייה הקיימת עליה כיום. מובן כי השימוש המיטבי בחלקה הוא מיצוי מלוא זכויות הבנייה עפ"י התוכניות החלות, ואף הכנת תכנית מפורטת אפשרית לשם הגדלת זכויות הבנייה, תוך הריסת המבנים הקיימים.

מומחה מטעם בית המשפט כמו גם המומחים מטעם הצדדים קבעו, כי פירוק על דרך רישום צו הבית המשותף אפשרי מבחינה טכנית, אך בפועל לא יוביל לפתרון הסכסוך בין השותפים, כאשר בין היתר בבניין יחידות שאינן שוות בגודלן, ולא ניתן ליחס יחידות עצמאיות שלימות לכל אחד מבעלי החלקה, וכל חלוקה כזו תחויב בשלומי איזון, ומיסוי. כן תיגרם פגיעה ניכרת במימוש המיטבי של פוטנציאל הבניה בחלקה, ולא תיפתר הבעיה המהותית, והיא רצון בעלי החלקה לממש את זכויות הבנייה המוקנות לחלקה.

בהתאם לחוות דעת המומחה, ותוך הפעלת שיקול הדעת הרחב המוקנה לו בהליכי פירוק שיתוף גם לשם עשיית הצדק עם השותפים, הורה בית המשפט כי משהביעו הצדדים רצונם להיפרד, בנסיבות העניין דלעיל, יש לבצע פירוק השיתוף על דרך מכירתם למרבה במחיר בשוק החופשי.

פירוק שיתוף בדרך של רישום בית משותף

שם ומספר הליך: תא (קריות) 2254/07 יצחק טפלר נ' דוד ציר

ערכאה: בית משפט השלום בקריות, בפני כב' הש' פנינה לוקיץ'

תאריך פסה"ד: 12.02.15 פרטי הנכס: גוש 11569 חלקה 26 קרית שמואל ב"כ הצדדים: לא פורטו.

התובע והנתבע הנם אחים הזכאים להירשם מכוח ירושה כבעלי זכויות משותפות בבית מגורים דו משפחתי, צמוד קרקע. התובע זכאי להירשם כבעלים של 68.75% מהנכס, והנתבע זכאי להירשם כבעלים של 31.25% מהנכס. בנכס 2 דירות ומחסן משותף. הצדדים חתמו על הסכם ביניהם בנוגע לאופן רישום הזכויות בדירות על שמם וההצמדות היוצרות איזון מוסכם בין הצדדים. דירה אחת נרשמת בשלמות על שם התובע, והדירה השנייה נרשמה על שם 2 הצדדים. לנתבע הזכות להתגורר בדירה המשותפת לכל ימיי חייו. יחסי הצדדים עלו על שרטון ומשכך לא הצליחו ליישם ההסכם עליו חתמו.

התובע פנה לקבלת סעד של פירוק השיתוף בדרך של רישום צו בית משותף, ויישום הוראות ההסכם בין הצדדים. הנתבע טען מנגד, כי יש לבצע הפירוק בדרך של מכירה.

בית המשפט פסק, כי ככלל על פי הוראות החוק, פירוק שיתוף בדרך של רישום בית משותף עדיף על פירוק בדרך של מכירה. בית המשפט נדרש לבחון את נסיבות העניין, תוך שיקול דעת רחב לא רק באשר למניעה תכנונית או הפסד ניכר לשותפים, והוא רשאי לשקול שיקולים נוספים, ואף להתחשב בחובת תום הלב, ושיקולי צדק ביחסים שבין הצדדים. מאחר ומטרת הפרוק הינה להרחיק את השותפים זה מזה, הרי שפירוק השיתוף בדרך של רישום בית משותף לכאורה עלולה דווקא להנציח את יחסי המריבה שבין השותפים ועוד לזמן בלתי מוגבל, כאשר אלו נותרים שותפים ברכוש המשותף. יחד עם זאת בית המשפט פסק, כי בנסיבות העניין, יש לפרק את השיתוף בין הצדדים בדרך של רישום בית משותף, תוך רישום כל אחת מהדירות על שם אחד השותפים בלבד. כך מידת השיתוף ביניהם תישאר רק לגבי השטחים המשותפים שהם מצומצמים ביותר בנכס, וכשמדובר בבית משותף פשוט בהרכבו, הכולל שתי יחידות דיור בלבד, ושטחים משותפים מצומצמים, אין צורך בשיתוף פעולה הדוק מדי לניהול עניני הבית המשותף, וכל שנדרש הוא מעט רצון טוב, להתגבר על חילוקי הדעות. על יסוד האמור נקבע כי הפירוק יעשה בדרך של רישום בית משותף בכפוף לביצוע תשלומי איזון לאור הפער בחלק היחסי של כל אחד מהשותפים בנכס.

הערת מערכת: נראה שפסקי דין שפורטו לעיל הינן, בהמשך לשינוי המגמה שחלה בשנים האחרונות במסגרתו ניתן לבית המשפט שיקול דעת רחב יותר, הן באשר לעצם הפירוק והן באשר לדרך הפירוק, תוך החלה נרחבת יותר של דיני תום הלב ומתן משקל להתנהגות והתנהלות השותפים. יש לציין כי שיקול נוסף שיש ליקח בחשבון הינו כי הותרת הקרקע אצל בעליה מאפשרת להם ניצול פטורים עתידיים ממס, בעוד שמכר כקרקע יכריח לשלם מס, וכבר כעת, עם זאת לבעל הרוב יש יתרון בעת התמחרות פנימית ולעיתים המיעוט עלול להיפגע לעומת מכרז חיצוני, על כן התלבטות בית המשפט אינה קלה ויש לבחון כל מקרה לנסיבותיו.

האם עקרון הסופיות של הליך המכירה גובר על עקרון השאת התמורה בגין הממכר?

שם ומספר הליך: תא (אי') 14929-01-12 ר.ה. גפנים יזמות בע"מ נ' סולימה ואח'

ערכאה: בית משפט השלום באילת, בפני כב' הש' יוסי טופף.

תאריך החלטה: 06.02.15 פרטי הנכס: גוש 40007 חלקה 1 באילת עליהם ממוקמים מלון "דורטל סול"

ב"כ הצדדים: לא פורטו

המדובר בבקשה לאשר התקשרות בהסכם מכר, למכירת המקרקעין הידועים כ"מלון דורטל-סול" באילת, אשר עומד שנים רבות עזוב ונטוש ומהווה מפגע בטיחותי ותברואתי של ממש. מאמצים רבים הושקעו במהלך השנים להפעלת המלון, אך הם לא נשאו פרי. לאחר מכן נעשו ניסיונות לא מעטים למכור את המלון כמכלול, אך גם אלה לא צלחו. לצורך קידום המכירה בית המשפט מינה כונסי נכסים לנכס, ולאחר שגובש הסכם המכר, המותנה באישור בית המשפט, ביקשה התובעת לעכב את אישור המכירה על מנת להביא להגשת הצעות משופרות ולהשיא את התמורה בגין המכר.

גדר המחלוקת בין הצדדים היתה, האם לאשר את חוזה מכירת המקרקעין לבעלת ההצעה הגבוהה ביותר לרכישתם, שהושגה לאחר הליך התמחרות בין מספר מציעים ועימה נחתם הסכם המכר או להיענות לבקשת התובעת לעכב את אישור המכירה, על מנת לאפשר לה ואולי אף למציעים פוטנציאלים נוספים לשקול בשלב זה הגשת הצעה משופרת לרכישת המקרקעין.

בית המשפט ציין, כי ככלל יש להעדיף את עיקרון הסופיות, ולהבטיח בכך יציבות, וודאות ומימוש ההסתמכות של המציע בעל ההצעה המרבית. עם זאת, והגם שיש רצון לכבד את ציפיית הצד הזוכה, קיימות נסיבות מיוחדות, המסמיכות את בית המשפט לפתוח מחדש את הליך המכירה.

בית המשפט קבע, כי בנסיבות העניין, יש לאשר את עסקת מכירת המקרקעין לידי הקונה. כונסי הנכסים בחנו את ההצעות שהתקבלו, ביצעו התמחרות בין המציעים וניהלו משא ומתן עם בעל ההצעה הגבוהה ביותר, אשר הועלתה והועמדה על תמורה סבירה, אף לדידה של התובעת, (סך של 40 מיליון ₪) והיא עולה בקנה אחד עם חוות הדעת השמאית.

בית המשפט ציין כי התערבותו בהליך המכירה צריכה להתבסס על עובדות מוצקות ולא על תקוות ומשאלות לב. במקרה דנא, נקבע כי כלל לא הונחה לפני בית המשפט ההצעה גבוהה יותר מטעם התובעת, אלא אך הצהרת כוונה לשקול להציע הצעה גבוהה יותר, הא ותו לא.

משכך נקבע, כי לא נמצא על פניו פגם בהליך ההתמחרות, לבטח לא כזה המצדיק את פתיחתו מחדש. ובסופו של יום, ביהמ"ש אישר את המכר לקונה.

הערת מערכת: בפסיקה נקבע כי התערבותו של בית-המשפט בהסכם מכר שנקשר עם זוכה בהליך תקין והוגן ובתמורה סבירה והמרתו בזוכה אחר שהצעתו גבוהה יותר על אף הסמכות לעשות כן, הן חריגות וזאת לאור הרצון לשמור על עקרון הסופיות והוודאות. במסגרת התערבות זו על בית-המשפט לשקול זו כנגד זו את התועלת הצפויה לקופת פשיטת הרגל מול פגיעה אפשרית בצדדים שלישיים וכן את העניין הקיים בביטחון ההליכים של פשיטת הרגל ולאזן כראוי בין אינטרסים נוגדים מסוג זה העלולים להיווצר. כן עליו לשקול את המשמעות העלולה להתלוות לפגיעה בצד השלישי מבחינת ההשפעה ארוכת הטווח על הליכי מכירה, על נכונות מציעים להגיש הצעות ומבחינת ההשלכה של כל אלה על תקינותם ויעילותם של הליכי כינוס הנכסים ומכירתם. לכן, השאלה אליה נדרש בית המשפט אינה פשוטה ואכן יש לבחון כל מקרה לגופו. במקרה זה בית המשפט לא שוכנע כי אכן קיימת הצעה גבוה יותר אלא, כל שהובא בפניו הינה הצהרה על כוונה לשקול הצעה גבוה יותר ולפיכך קבע בית המשפט כי אין בכך להצדיק פתיחת ההליך מחדש ויש להותיר את המכר על כנו.

הצורך ביישום תמ"א 38 גובר על האינטרס הציבורי למתן פתרונות חניה

שם ומספר הליך: ערר (חי') 380/13 גיל נופר ואח' נ' ועדה מקומית לתכנון ובנייה חיפה

ערכאה: ועדת ערר מחוזית מחוז חיפה בפני כב' יו"ר הועדה עו"ד דקלה מוסרי טל.

תאריך פסה"ד: 08.01.15 פרטי הנכס: רחוב שושנת הכרמל 35, חיפה. ב"כ הצדדים: לא פורטו.

 

עניינם של העררים דנן בקשה להיתר לחיזוק בניין קיים, מכוח תמ"א 38.

העררים הוגשו ע"י שותפים לנכס, ע"י בעלי נכסים גובלים וכן ע" מבקשי ההיתר. הטענות שהועלו ע"י העוררים הינן מגוונות ועוסקות בסוגיות רבות, כגון: מיקום חניות במרווח, הסתרת אור שמש ונוף, תוספת מרפסות, חריגות מקווי בנייה וכו'.

נתמקד בסוגיה המרכזית שהועלתה בערר והיא מחסור מקומות החניה ברחוב. העוררים טענו, כי מאחר וקיימת כבר היום מצוקת חניה קשה ברחוב, הקצאת חניה למכונית אחת לכל דירה, כמבוקש בבקשה להיתר, תגרום להגברת בעיית החניה, שכן, יש לקחת בחשבון יותר ממכונית אחת למשפחה.

ועדת הערר קבעה, כי נושא החניה הינו אחד הנושאים בהם מצא המחוקק להקל על יזמי פרויקטים מכוח תמ"א 38. על פי הוראת סעיף 17 לתמ"א, במסגרת פרויקט מכוח תמ"א 38, לא נדרש להוסיף מקומות חניה לדירות הקיימות, ככל שלא הייתה להן חניה, אלא רק להשלים את תקן החניה בהתאם לתוספת הבניה מכוח התמ"א וניתן לעשות כן באמצעות תשלום לקרן חניה.

כמו כן, עפ"י סעיף 158 א(3) לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965, אין למנוע פרויקט לחיזוק, רק בשל אי עמידה בתקני החניה. משמע, המחוקק הביע דעתו, כי באיזון בין הצורך בקידום יישומה של תמ"א 38 ובין האינטרס הציבורי כי יינתנו פתרונות חניה בתחום מגרשי הבניה, גובר הצורך ביישום תמ"א 38. על יסוד האמור נקבע, כי משניתן מענה לתקן חניה לדירות הנוספות בתחום המגרש, החלטת הוועדה המקומית סבירה.

הערת מערכת: התמודדות ועדות הערר עם התנגדויות לבקשות להיתר המוגשות מכוח תמ"א 38 עולה חדשות לבקרים, כל פעם בתואנות שונות על מנת לסכל אפשרות זאת, והפעם בטענה של מחסור במקומות חניה (שככל והייתה מתקבלת על ידי ועדת הערר המשמעות היא שפרויקטים רבים לא היו קורמים עור וגידים, שכן בעיית מקומות חניה הינה שכיחה), אלא, שועדת הערר הפנתה להוראות בתמ"א המעניקות פתרון על מנת לעבור משוכה זאת. נזכיר כי לאחרונה אימץ בית המשפט המחוזי בחיפה (את החלטת הועדת הערר) לפיה, אין מקום להחלת דרישה כללית לקבלת כתבי שיפוי בבקשות לאישור היתרים על פי תמ"א 38 ונראה כי יש להמשיך ולדגול במגמה התומכת בקידום בקשות להיתר שעה שעסקינן בתכנית שיש בה אינטרס לאומי כה חשוב, שאז משתנים השיקולים הרלוונטיים.

לוועדה מקומית אין סמכות להפחית היטל השבחה בגין הסכמים שקדמו לתיקון 84


שם ומספר הליך
: ערר 6054/14 יחד הבונים בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אשדוד

ערכאה: ועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה – מחוז דרום בפני כב' יו"ר הועדה, עו"ד אליעד וינשל.

תאריך פסה"ד: 06.02.15 פרטי הנכס: גוש 2438 חלקה 48 אשדוד ב"כ המשיבה: עו"ד לימור ספצ'ק.

ערר זה מתמקד בשאלת סמכותה של ועדה מקומית להפחית משומת היטל ההשבחה "הטבה" שנתנה כתחליף לפיצוי בגין ירידת ערך, במסגרת הסכמים שחתמה עם אותם בעלי קרקע. אותה הטבה במקרה דנן, הינה הקניית זכויות ליח"ד צפות שתהיה אפשרות לנצלן בעתיד. במקרים אלה, היה על מקבל ההטבה ליזום תכנית אליה ישויכו הזכויות ובגין תוספת הזכויות החדשות לא נגבה היטל השבחה. ערר זה הוגש בגין החלטת השמאי המכריע אשר קבע כי אין לו הכלים להכריע בשאלה.

וועדת הערר סקרה, בין היתר, את תכלית תיקון 84 ואת הפסיקה השונה שבאה לפניו ולאחריו ולפיה, ועדה מקומית מנועה מלהפחית את גובה היטל ההשבחה עקב הסכמים אשר קודמים ולפיכך, גם וועדת הערר מנועה מלעשות כן. מן הכלל אל הפרט, קבעה וועדת הערר כי תשלום היטל השבחה לחוד ודיון בגין התחייבויות אחרות של וועדה מקומית, בעיקר סבוכות כמקרה דנן, לחוד. משכך, החליטה וועדת הערר כי בצדק לא נדרש השמאי המכריע לסוגיה זו, שכן גם הוא, גם הוועדה המקומית וגם וועדת הערר נעדרים סמכות עניינית לדון בה.

לאור האמור, הערר נדחה וצוין כי אין באמור כדי למנוע מהעוררת לתבוע בהליך המתאים את הפיצוי אשר היא סבורה כי היא זכאית לו.

הערת מערכת: ברמה הפרקטית נראה כי מלאכת הערכת עניין ערטילאי כ"זכויות אוויר" אינה פשוטה וקרוב לוודאי שאילו בעלי הזכויות היו מודעים לבעייתיות הטמונה בהתחייבויות אלה, היו נמענים הם מלהגיע להסכמות הנדונות, שלעת זאת שולחות אותם לנקוט בהליכים נוספים על מנת לקבל מזורם. כמו כן שאלת קיזוז 197 מהיטל השבחה עלתה לא מעט בפסקי דין כולל של בית המשפט העליון בעניין "קהתי", "בית הכרם"
ואף לאחרונה בפרשת "פז גז" בבית המשפט המחוזי. עם זאת, נראה כי אין אחידות דעים באשר ליכולת הקיזוז בין 197 להיטל השבחה ועל המחוקק להסדיר אנומליה זאת, ויפה שעה אחת קודם.

המערכת מברכת את נמעניה וכל בית ישראל

בברכת חג פורים שמח!

 

בנוסף, המערכת מתכבדת לעדכן על יום עיון מקצועי

שנערך בשיתוף המכללה האקדמית נתניה בנושא

"מטלות ציבוריות והסכמי פיתוח היזם מול או עם הרשות"

פרטים ישלחו בהמשך

 

12328 - Save_the_date_003

Categories : עלונים
Comments סגור לתגובות

12328 - Save_the_date_003

Categories : כללי
Comments סגור לתגובות

version2_Final-01

.

printver

.

שם ומספר הליך: עמנ (חי') 12379-02-14 מרים דבורה מצקין נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה חדרה

ערכאה: בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים בפני כב' הש' רון סוקול

תאריך פסה"ד: 17.2.2015 פרטי הנכס: חלקה 15 בגוש 10407 וחלקה 4 בגוש 10410, חדרה.

ב"כ המשיבה: עו"ד יורם חן.

שלושה שמאים מכריעים, שני חייבים, ומקרקעין אחד

מאת עוה"ד צבי שוב וקורל בלאיש

האם בנסיבות שבהן ניתנו שתי חוות דעת שונות של שמאים מכריעים שמונו על ידי יו"ר מועצת השמאים לגבי אותה חטיבת קרקע, מוסמכת ועדת הערר להורות על מינוי שמאי מכריע נוסף?

עסקינן במקרקעין אשר הבעלות בהם רשומה על שתי חברות. בעקבות תכנית משביחה, התקשרו שתי החברות בהסכם נפרד למכירת זכויותיהן במקרקעין עם אותה חברה קבלנית, בהפרש של חודש ימים. כתוצאה מכך, הוציאה הוועדה המקומית דרישת היטל השבחה אחת ללא הפרדה בין חלקה של כל קבוצה. כל אחת מהחברות פנתה ליו"ר מועצת השמאים על מנת שתמנה שמאי מכריע ואכן מונו שני שמאים מכריעים, אשר הגיעו לתוצאות שונות באופן ניכר זה מזו.

ועדת הערר דנה בעררים שהוגשו על השומות המכריעות הנ"ל וקבעה, כי במצב שנוצר, שבו הוכנו שתי חוות דעת של שמאים מכריעים ביחס לאותו מקרקעין וכאשר קיים פער גדול במסקנות השמאים, לא ניתן להריע על בסיס אף אחת מחוות הדעת. לאור האמור, החליטה הוועדה למנות שמאי שלישי אשר ידון בהשבחת החלקות עקב אישור התכנית, לגבי שתי העסקאות. על החלטה זו הוגש הערעור שבנדון (בהערת ביניים- לא ברור איך הוגש ערעור על החלטה שבמהותה הינה "החלטת ביניים").

החברות סבורות, כי הוועדה לא הייתה מוסמכת להחליט על מינוי שמאי נוסף, שכן לא נמצא כל עילה להתערבות בשומות המכריעות. ההחלטה בדבר מינוי שמאי מכריע, לטענתן, מסורה רק ליו"ר מועצת השמאים.

בפסק הדין מנתח בית המשפט את הוראת סעיף 14 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, לפיה וועדת הערר מוסמכת לדון הן בתקיפת עצם החיוב בהיטל השבחה והן על גובה החוב (להלן: "תקיפה ישירה"), וכן מוסמכת היא לדון בערר על הכרעת השמאי המכריע (להלן: "תקיפה עקיפה"). סמכויות הוועדה שונות בכל אחד מסוגי התקיפה. במסגרת התקיפה הישירה הוועדה רשאית להכריע במחלוקת עפ"י טענות הצדדים וחוות הדעת שיגישו בפניה. הוועדה מוסמכת גם לפנות ליו"ר מועצת השמאים למינוי "שמאי מייעץ", אשר תפקידו לסייע לוועדה להכריע במחלוקות. המהווה לגרסתה מעין "מומחה מטעם בית המשפט", לעומת זאת, במסלול תקיפה עקיפה תפקידה של וועדת הערר שונה. בערר כזה פועלת הוועדה כגוף מעין שיפוטי. וועדת הערר מוסמכת להעביר תחת שבט ביקורתה קביעות מקצועיות של השמאי המכריע ואין היא מוגבלת בעילות הביקורת.

למרות שבתוספת השלישית אין כל הוראה מפורשת המקנה לוועדה סמכות לדחות את השמאות המכרעת שבפניה ולפנות ליו"ר למינוי שמאי מכריע חדש, קבע בית המשפט כי לוועדה יש סמכות להורות כאמור. שכן, ממעמדה של הביקורת המופעלת על ידי וועדת הערר ומהצורך ליתן לוועדה כלים לקבל החלטה נכונה, יש לגזור גם את הסמכויות הדיוניות. התערבות הוועדה אינה מוגבלת לעילות ההתערבות המינהלית (פגמים, חוסר סבירות וכדומה). ועדת הערר הינה גוף מקצועי שמוסמך לאשר, לדחות או לקבל חלקית את השומה, בהתאם לסעיף 14(ג) לתוספת השלישית. התכלית הינה לאפשר ביקורת רחבה, עניינית ומקצועית. מכאן מסיק בית המשפט את המסקנה, כי יש לפרש את סמכויותיו של גוף ביקורת שכזה כמאפשרת למנות שמאי חיצוני.

ההלכה היא, כי ועדת הערר תצמצם את התערבות בחוות דעת של השמאי המכריע לאותם מקרים בהם נפל פגם בהליך. ואולם, בית המשפט קבע, כי יתכנו מצבים נוספים בהם תהא ועדת הערר מוסמכת להתערב בחוות דעת השמאי המכריע ולהורות על מינוי שמאי מכריע נוסף, גם אם היא לא נפל פגם בהליך.

במקרה הנדון, מצב בו שווי המקרקעין לאותו מועד עבור אותם בעלים משתנה בשל הגשת בקשות נפרדות למינוי שמאי מכריע, אינו סביר, פוגע באמון הציבור בהליכי השומה ועל כן ראוי ונכון היה למנות שמאי מכריע נוסף ויחיד לכל המקרקעין, בדיוק כפי שצפוי כי יעשה מלכתחילה.

בית המשפט דחה את הערעור על כל חלקיו.

הערת מערכת:

רבים המקרים בהם דוחה וועדת הערר על הסף עררים המוגשים בפניה על שומות של שמאים מכריעים, בטענה כי ככל ולא נפל פגם בהליך, הרי שיש לפרש בצמצום את סמכות ההתערבות של הוועדה. ואולם בנדון, בית המשפט מורה, כי על מנת לקבל שומה ראויה, כך שהחייב לא יישא בהיטל גבוה מדי ומאידך, הקופה הציבורית לא תפגע אם תאמץ שומה הנמוכה מהשווי האמיתי, יש להקנות לוועדת הערר סמכות רחבה. יש לברך על החלטה זו, כמו כן פסק-הדין מנתח בצורה רחבה את מעמדו של השמאי המכריע והשמאי המייעץ, ומבדיל בין שני ההליכים באופן שיסייע לנישומים ולבעלי המקצוע לקבל החלטה מושכלת בעתיד בדבר בחירת המסלול הראוי לבירור ההליך.

Comments סגור לתגובות

Header__ONLINE_550px

.

printver

.

.

החלטת העירייה להעמיד מקומות חניה ציבורית לרכישה ע"י תושבי רחובות סמוכים אינה אפשרית בכל מקרה משאינה עולה בקנה אחד עם תקנות התו"ב – חניה

מאת עוה"ד צבי שוב נפתלי פרידמן

עעמ 2390/12 נציגות פרויקט מגדלי בארי-נהרדעא תל אביב נ' גקי רוזנבלום ואח'

בפני כב' השופטים: מ' נאור, א' חיות, צ' זילברטל

הרינו לעדכן על פסק דינו של בית המשפט העליון מיום 6.1.15, בדונו בשאלה האם העירייה, כבעלת זכויות בחניון ציבורי שיועד לשמש את תושבי האזור וכרשות מקומית שאמונה על הסדרי החניה, ברת סמכות לקביעת כללים הנוגעים לשימוש בחניון ולאופן הפעלתו ולגבות תשלום עבור מקומות החניה ?

בפני בית המשפט העליון (מפי כב' השופט צ' זילברטל אליו הצטרפו כב' הש' מ' נאור ו-א' חיות) עמדו 3 ערעורים על פס"ד של בית משפט קמא בגדרו התקבלה עתירת המשיבים ונקבע כי מקומות חניה בחניון שהוא חלק מפרויקט מגורים שהוקצו בתכנית עבור תושבי הרחובות הסמוכים יועמדו לרשותם ללא תשלום.

הסוגיה העיקרית אליה התייחסו הצדדים במסגרת ההליך בבימ"ש קמא היתה שאלת הפרשנות הראויה של סעיף 12.4 שנקבע בתכנית "למגורים במתחם נהרדעא בארי", בעקבות המלצת הוועדה להשלמת תכניות ולפיו, במסגרת התכנית יוקצו בתחומה 80 מקומות חניה עבור תושבי הסביבה, כאשר ההנחה המובלעת שהניחו הצדדים היא, שהתוכנית מתייחסת או צריכה להתייחס גם לאופן המימון של הקצאת החניות, וכי למנסחיה הייתה כוונה כלשהי בעניין זה.

בית המשפט ציין כי הוועדה להשלמת תכניות היא מוסד תכנון שמעצם טיבו וטבעו עניינו הוא פתרון בעיות תכנוניות בכלים תכנוניים. כך, על אף שלרוב הקביעות של מוסדות תכנון ישנן השלכות כלכליות ישירות, השיקולים העיקריים המנחים גופים אלו הם שיקולי תכנון, ולא שיקולים כלכליים, ולכן אין הוראת התכנית מתייחסת לאופן המימון של הקצאת החניות, אלא, מהווה המלצה תכנונית בלבד אשר באה להתמודד עם בעיה תכנונית של מחסור במקומות חניה. לכן, מרגע שנרשמה קומת החניות העליונה על שם העירייה, קביעת כללים הנוגעים לשימוש בחניון ולאופן הפעלתו, מצויים בסמכות העירייה כבעלת הזכויות בחניון וכנאמן הציבור. כללים אלו צריכים, כמובן, לעלות בקנה אחד עם עקרונות המשפט המנהלי, והם כפופים לביקורת שיפוטית, לכן, בית המשפט העליון הגיע לכלל מסקנה, כי יש לדחות את הערעורים בעיקרם, בקבעו כי הודעת העירייה לפיה היא מעמידה את החניות למכירה לתושבי השכונה במתכונתה הנוכחית איננה עומדת בכללי המשפט המנהלי. בית המשפט ציין כי סמכותה של העירייה לקבוע הוראות אופרטיביות להפעלת החניון לטובת תושבי השכונה נובעת הן ממקור הסמכה כללי (תקנות התו"ב (התקנת מקומות חניה)) והן ממקור הסמכה ספציפי (התכנית המפורטת למתחם). תכלית תקנות החניה היא לאפשר לציבור שימוש בחניון. חניון אינו יכול להיחשב כ"ציבורי" אם תעריפי החניה בו הם בלתי סבירים בצורה קיצונית. בנדון דידן, העירייה לא קבעה דמי שימוש סבירים אלא, בקשה להעמיד את מקומות החניה למכירה במסגרת מכרז. הצעה זו לדעת בית המשפט, עומדת בניגוד מפורש להגדרת "חניון ציבורי" ועלולה לסכל את השימוש בחניון, שכן תושבים רבים לא יוכלו להרשות לעצמם לרכוש חניה בשל מחירה הגבוה. לעומת זאת ציין בית המשפט, כי גביית תשלום סביר עבור שימוש בחניון ציבורי איננה סותרת את תכלית תקנות החניה וייתכן כי הטלת תשלום סביר בשל שימוש בחניון עולה בקנה אחד עם מקור ההסמכה הספציפי (התכנית המפורטת למתחם). לשם כך, על העירייה לאסוף את כלל הנתונים הרלוונטיים, ולקבל החלטה חדשה בעניין הסדרת החניה במקומות החניה שהוקצו לתושבי השכונה בחניון באופן שיעלה בקנה אחד עם מקורות ההסמכה הנזכרים לעיל.

Categories : כללי
Comments (0)

Header__ONLINE_550px

גרסאת-הדפסה-עברית

.

.

נדחתה עתירה לדיון נוסף – תביעת 197 בגין תמ"א 36 תידחה למועד הוצאת ההיתר

מאת עו"ד צבי שוב ועו"ד אריאל פל

 

דנמ 5358/14 מ. מגן אינטרנשיונל יזמות והשקעות בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה ר"ג

ניתן ע"י כבוד המשנָה לנשיא מ' נאור

 

הרינו לעדכן על פסק דינו של כב' המשנה לנשיא בית המשפט העליון מרים נאור, בדונה בעתירה לדיון נוסף בגין פסק הדין שניתן בבר"מ 1560/13 הוועדה המקומית לתכנון ובניה רמת גן נ' מגן אינטרנשיונל יזמות והשקעות בע"מ, ובו קבע בית המשפט העליון, כי תמ"א 36 לא יכולה להיחשב כתכנית פוגעת לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק"), לאור היותה בלתי קונקרטית ועל כן תביעת פיצויים בגין ירידת הערך תידחה למועד הוצאת ההיתר, כי אז תתגבש מסוימות הפגיעה (להלן: "פסק הדין").

 

כב' המשנה לנשיא החליטה לדחות את הבקשה לדיון נוסף בנמקה, בין היתר, כי בית המשפט העליון בחן את הסוגיה דנן בפסק הדין לפני ולפנים, באופן מעמיק ויסודי, ואף אם קיים חידוש בפסק דינו של בית המשפט – חידוש זה לובּן ומוצה בפסק הדין באופן נרחב. בית המשפט העליון בחן את הפסיקה המנחה של בית משפט זה ונתן דעתו למגוון שיקולים, וביניהם: אופייה וייחודה של תמ"א 36 כתכנית מתאר ארצית החלה באופן "אבסטרקטי"; החלטת שר הפנים בדבר האפשרות להארכת מועד הגשת התביעה לפי סעיף 197 גם לאחר חלוף 3 שנים מיום פרסומה; סעיף 202ב(ב) לחוק התכנון והבניה התומך בפרשנות אליה הגיע בית המשפט, ולפיה תביעת פיצויים מכח סעיף 197 לחוק, במצבים בהם אין בתכנית קונקרטיזציה, תתבסס על היתר בניה ספציפי; שיקולי מדיניות נוספים כגון שיקולי הגינות והחשש מפני הרתעת יתר מפני תכנון המקדם את תועלת הציבור.

 

הערת מערכת: מחד, יכול ופסק הדין הנ"ל, אשר מהווה מעיין "חקיקה שיפוטית" [שכן, לשון החוק מדברת על פגיעה על ידי תכנית], מביא אמנם לתוצאה צודקת, לפיה רק כאשר תתגבש הפגיעה הספציפית במקרקעין, תקום לבעל הזכויות עילה לפיצויי ירידת ערך. מאידך, דומה כי פסק דין זה עומד בסתירה לפסק הדין שניתן על ידי בית המשפט העליון ברע"א 3002/12 הועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים נ' אליק רון, שם נקבע כי היטל השבחה בגין זכויות מותנות ייגבה אך מכוח התכנית [כלשון החוק ועל אף שההיתר מותנה ואין וודאות להוצאתו] ולא יידחה למועד הוצאת ההיתר בפועל [כי אז "תתגבש ההתעשרות" של מי שנהנה ממנו].

 

Comments (0)
נובמבר
30

עו"ד על נדל"ן – עלון מספר 64

Posted by: | Comments סגור לתגובות

Header__new_550px.

printver

.

.

מאמרים בנושא

החלטה לא משביחה


עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים

חוק המכר

הצעת חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון מס' 8) (התחדשות עירונית)

מיסוי מקרקעין

חוק מס ערך מוסף (תיקון 47) התשע"ה 2014 –
מע"מ בשיעור אפס על שירותי הבנייה בפרויקטים מסוג פינוי בינוי ותמ"א 38

מבצע פירעון חובות במס רכוש עד לסוף שנת 2014

תכנון ובניה

תקנות התכנון והבניה (אישור מטרה ציבורית) התשע"ה-2014

תזכיר הצעת חוק בעניין שכירות

חוק השכירות ההוגנת (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשע"ה 2014

עדכוני פסיקה

תמ"א 38

עת"מ 30671-01-14 פוקס ואח' נ' ועדת ערר מחוזית חיפה ואח'

היתר מכוח תמ"א/38 צריך להתבסס על תכנית תקפה; אין זכות מוקנית לקבל היתר לתוספות בנייה מכוח תמ"א/38

פירוק שיתוף

ת"א 52784-01-13 שרון מושקוביץ' (אבאי) נ' עיזבון המנוחה שושנה רפפורט ז"ל

זכותו של שותף במקרקעין לדרוש משותפיו שיפוי בגין השקעה במקרקעין

תכנון ובניה – כופר חניה

ת"א 37485-06-11 אמנון בן משה נ' עירית תל אביב – יפו

המקור לגביית כספי חניה כתנאי להיתר – ואימתי תקום זכות להשבת הכספים

מיסוי מקרקעין – איגוד מקרקעין

ו"ע 1429/08,1454/08, גזית גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ נ' מנהל משרד מיסוי מקרקעין רחובות

האם העברת 99.9% ממניות של חברת קניון מהווה הקצאה והאם היא מהווה פעולה באיגוד מקרקעין?

היטל השבחה

ערר 85102/11, יום טוב מתתיהו נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה חולון

שאלת חיוב בהיטל השבחה של קומת קרקע בגין זכויות לחדרי יציאה לגג דרושה הוכחה

תכנון ובניה – הקלות

עררים: 285/14,269/14,264/14, סימה לוי ואח' נ' ועדת המשנה לתכנון ובניה ירושלים ואח'

מתן הקלות בבקשה להיתר לתוספת קומות וגובה

מאמרים

החלטה לא משביחה

מאת עוה"ד צבי שוב וקורל בלאיש

ברע"א 99/8538 סמפלסט בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה קריית- גת (פורסם בנבו, ניתן ביום 3.4.00) (להלן- "סמפלסט") נדרשה כב' השופטת (בדימוס) ד' דורנר לדון בשאלה האם יש מקום להטיל היטל השבחה על תוספת שטחים שאושרה במסגרת החלטת הוועדה המקומית מכוח הוראת סעיף 13 לתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), תשנ"ב-1992 (להלן – "תקנות חישוב שטחים").

באותו מקרה, החליטה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה קריית-גת על שינוי בתכנית, לפיו הותרה בנייה על 35% משטח המגרש. בהחלטתה קבעה, כי תותר תוספת בנייה למטרות משניות שאינן כלולות באחוזי הבנייה הקיימים, בשיעור של 15%, זאת בהתאם לסמכות אשר הוקנתה לה בתקנה 13 לתקנות חישוב שטחים.

תקנה 13(ב), ממנה שאבה הוועדה המקומית סמכותה, קובעת כי ככל ונקבעו בתכניות שהופקדו או אושרו לפני תחילתן של התקנות, שטחים מותרים לבניה או אחוזי בניה ללא פירוט אופן חישובם, יראו את השטחים כשטחים למטרות עיקריות, וניתן יהיה להוסיף עליהם שטחי שירות. כמו כן, הוספת שטחי שירות תיקבע בידי הועדה המקומית.

בעטיה של ההחלטה הנ"ל נדרשה "סמפלסט" לשלם היטל השבחה, אולם זו סירבה לעשות כן, בין היתר, משום שלא ראתה בהחלטת הוועדה "אקט משביח כשלעצמו" ועל כך נוהלו הליכים בפני ערכאות שונות אשר הגיעו לפתחו של בית המשפט העליון.

כב' השופטת דורנר בהחלטה קצרה, דחתה את בקשת רשות הערעור וקבעה, כי בסיטואציה זו קמה חבות בהיטל השבחה:

"מקום בו השתמשה הוועדה בסמכויותיה על פי תקנה 13(ב), והרחיבה את זכויות הבנייה, כפי שאכן נעשה בענייננו, יש לשלם היטל השבחה כדין".

פסק הדין של בית המשפט העליון "זכה" לביקורת לא פשוטה בקרב אנשי מקצוע בתחום, שכן לטענתם, קביעת פסק הדין נוגד הוראות חוק מפורשות. ס' 1 לתוספת השלישית בחוק התכנון והבנייה מגדיר "השבחה" כעליית שווים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. כלומר, כדי שיוטל ההיטל על אירוע כלשהו חייבים להתקיים שני תנאים מצטברים: ראשית, יש צורך שתתרחש השבחה במקרקעין ושנית, עליית השווי צריכה להיגרם עקב אישורה של תכנית, מתן הקלה או שימוש חורג- הא ותו לא. לכן, לא ייגבה היטל השבחה בגין עליית שווי מקרקעין שנגרמה שלא עקב אחת משלוש פעולות התכנון המנויות בסעיף, כגון בשל עליית מחירים כללית בשוק החופשי, סלילת כביש באזור וכיו"ב. וכן, לא ייגבה היטל בשל אחת מפעולות התכנון המוזכרות בסעיף אשר לא הביאה בפועל לעליית שווי המקרקעין. קרי, אם אחד מהתנאים הנ"ל לא מתקיים, לא ניתן לחייב בהיטל השבחה. כב' השופטת דורנר קבעה, כי:

"החלטת הוועדה שינתה את התכנית המקורית, בכך שהפכה חריג שהותר על-פי התכנית המקורית לכלל. שכן, לאחר ההחלטה, כל אימת שמדובר בבנייה למטרות משניות, שאינן כלולות באחוזי הבנייה הקיימים, הותרה תוספת של 15 אחוז, מבלי להיזקק לאישורים חריגים. מובן, אם-כן, שהחלטת הוועדה הביאה להרחבת זכויות ניצול המקרקעין שנקבעו בתכנית המקורית, ומכאן – להשבחת המקרקעין".

השאלה הנשאלת היא- תחת איזו פעולת תכנון מבין השלוש – אישור תכנית, מתן הקלה או שימוש חורג – חוסה החלטת הוועדה המקומית?! התשובה לכך היא בנסיבות המקרה- אף לא אחת. למעשה, בית המשפט העליון קבע חיוב בהיטל השבחה למרות שהתנאי היחידי שהתקיים הוא השבחה במקרקעין. בכך יצרה לכאורה, כב' השופטת דורנר, בהחלטתה מקור חיוב נוסף להיטל השבחה, הוא- החלטת הוועדה המקומית. התהייה היא האם לכך כיוונה?

בפסיקות והחלטות שבאו לאחר מכן, הפרידו בתי המשפט וועדות הערר בין "אי הנחת" שיש מפסק הדין לבין החובה ליישמו [לעניין זה ר' ערר מס' 8118/10 הוועדה המקומית לתכנון ובניה ראש העין נ' חיים ז'טלני ואח' (פורסם בנבו, ניתן ביום 9.8.12)]. כך גם נקבע בעשא (י-ם)8/2 הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים נ' פלפון סנטר בע"מ (נבו, ניתן ב26.6.13), כי:

"במציאות משפטית זו, החלטת וועדה מקומית בדבר תוספת שטחי שירות מהווה מקור חוקי לחיוב בהיטל השבחה. התכנית המשביחה עיגנה בחובה את הוספת שטחי השרות ולמעשה במסגרתה מימשה הוועדה את סמכותה לפי תקנה 13 בה עסקינן".

אלא מאי? שסוגיה זו זכתה לאחרונה להתייחסות ברע"א הועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים נ' אליק רון (פורסם בנבו, 15.7.2014). השאלה העיקרית בה דן בית המשפט העליון היתה, מה דינן של זכויות מותנות בתכנית מתאר מקומית לאחר אישורן, לצורך החיוב בהיטל השבחה? האם כטענת הועדה המקומית ולפיה, יש לגבות את היטל ההשבחה בגין זכויות אלו רק עם מועד אישור אותן הזכויות בפועל? או שמא, כטענת היזם ההשבחה נוצרה במועד אישור התכנית אשר כללה בתוכה את אותן הזכויות, כך שמלוא ההשבחה שולמה כבר על ידי המוכר בעת המכירה?

הוועדה המקומית תמכה יתדותיה בין היתר בפס"ד סמפלסט. לטענתה, כשם שהחלטת הוועדה המקומית בסמפלסט יצרה מקור חיוב בהיטל השבחה, גם כאן, החלטת הוועדה המקומית לאשר זכויות מותנות יוצרת חיוב בהיטל השבחה. כב' השופט עמית דחה טענה זו, תוך שהוא "מתקן" בעדינות את הפרשנות שניתנה לפסק דין סמפלסט וכדלקמן:

"קריאה זהירה של פסק דינו של בית המשפט המחוזי בעניין סמפלסט מעלה כי החלטת הוועדה לא נעשתה בהליכי שינוי תכנית, אלא בגדר החלטה גרידא של הוועדה. למרות זאת, השופטת דורנר משתמשת בהחלטתה במילים שינוי בתכנית ודומה כי עקב כך הגיעה למסקנה אליה הגיעה (לביקורת על פסק הדין בעניין סמפלסט ראו: גד ויסקינד "היטל השבחה מכח התקנות, האמנם?" מקרקעין ד(5) 65 (2005) (להלן: ויסקינד). המחבר מצביע על כך שבאותה עת לוועדה המקומית לא הייתה סמכות לאשר תכנית או לשנותה). לשיטתה זו של השופטת דורנר, שסברה כי מדובר בשינוי בתכנית, הרי שמסקנתה הסופית דווקא עומדת לרועץ לשיטת הוועדה והיועמ"ש, באשר ממנה עולה כי "השינוי בתכנית" כשלעצמו, מהווה השבחה, נוכח אפשרויות הניצול של המקרקעין ללא צורך באישור נוסף וחריג (אציין כי הקטע המודגש דלעיל לא צוטט בעמדת היועמ"ש – י"ע). דהיינו, השופטת דורנר ראתה כהשבחה וכאירוע מס את השינוי בתכנית שגרם לכך שתוספת שהייתה כפופה לאישור חריג, הפכה לזכות מוקנית בתכנית. כך גם בענייננו, עצם הטמעת הזכויות בתכנית, גרמה לכך שבקשה להיתר לאישור הזכויות בתכנית היא בקשה תואמת תב"ע, בבחינת זכויות שהוקנו כבר בעת אישור התכנית, ללא צורך בהליך של הקלה לפי החוק".

מדבריו של כב' השופט עמית ניתן ללמוד, כי החלטת הוועדה המקומית אינה יוצרת מקור חיוב נוסף להיטל השבחה, מעבר לשלושת החלופות המוכרות בחוק. כמו כן, כב' השופט עמית סבור, כי השופטת דורנר הגיעה לתוצאה אותה פסקה בסמפלסט, מאחר והייתה סבורה שמדובר בשינוי תכנית. מכאן אנו למדים, כי ככל ותוספת הזכויות אינן מוענקות מכוח תכנית/ שינוי תכנית, לא ניתן לחייב בגינן בהיטל השבחה.

כב' השופט עמית עמד על חשיבות קיומם של שני התנאים המצטברים יחד, לצורך חיוב בהיטל השבחה:

"הצטברות התנאים מהווה את ההצדקה לגביית היטל השבחה במובחן ממס שבח. ואסביר. בשונה ממס שבח, היטל השבחה אינו מס המוטל על עצם עליית שוויים של מקרקעין בשוק החופשי, אלא על עליית שווי שנגרמה בשל פעולות תכנון של רשות מקומית (אהרון נמדר ושולה בנדל "היטל השבחה: מהי 'תכנית' משביחה שעליה מוטל ההיטל" מקרקעין ו/6 3 (2007)). לולא הבחנה זו הייתה יכולה להישמע הטענה כי הנישום משלם פעמיים מס בגין אותה עליית שווי של המקרקעין, פעם כמס שבח ופעם כהיטל השבחה (ראו נמדר, עמ' 49-48)".

בסופו של יום, קיבל בית המשפט העליון בפרשת "אליק רון" את הערעור באופן חלקי ופסק, כי אירוע ההשבחה הוא אחד (אישור התכנית) ואילו מימוש הזכויות הוא דו שלבי (בעת מכירה ובעת הוצאת היתר הבניה). יצוין כי עתירה לקיום דיון נוסף שהוגשה בגין פסק דין אליק רון נדחתה. (ר' דנ"א 5255/14 הוועדה המקומית לתכנון ובניה גבעתיים נ' אליק רון בע"מ (פורסם בנבו, ניתן ביום 2.9.2014).

הנה כי כן, הלכה זו בעניין "אליק רון" עולה בקנה אחד עם הסתייגותו של כב' השופט עמית מהפרשנות אשר ניתנה לפס"ד "סמפלסט" על ידי בתי המשפט וועדות הערר ומכאן שהטענה, אשר עלולה להטען בעתיד על ידי הוועדות המקומית, לפיה דבריו של כב' השופט עמית ביחס לסמפלסט נאמרו כאמרת אגב ולכן יש לחייב בהיטל השבחה בגין בהחלטת וועדה מקומית המקנה זכויות נוספות- דינה להידחות.

נציין בשולי הדברים כי לאחרונה נדחתה ע"י בית המשפט העליון בקשה לדיון נוסף (דנמ 5579/14 גולדן פוינט בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ולבנייה פתח תקווה), על פסק דין "גולדן פוינט" (בר"ם 2647/14), אשר קבע, כי השמאי המכריע רשאי לכלול בשומתו שיקולים שעניינם סוג והיקף הפעילות העסקית המתבצעת על המקרקעין "במצב החדש".

אנו סבורים כי כשם שביהמ"ש העליון בעניין אליק רון קבע, כי מעבר לשלושת החלופות המוזכרות בחוק התכנון והבניה לא ניתן ליצור חיוב בהיטל השבחה, וכן קבע בפסיקה שלעניין תביעות פיצויים עפ"י סע' 197 אין לפצות על בסיס עקרונות דומים, מן הראוי היה שכל עוד המחוקק לא שינה את החוק, הרי שיש להיצמד להוראותיו ולהימנע מ"חקיקה שיפוטית" שיוצרת בלבול ואי וודאות.

עדכוני חקיקה/ חקיקת משנה/חוזרים מקצועיים

חוק המכר

הצעת חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון מס' 8) (התחדשות עירונית)

ביום 18.11.14 פורסמה ברשומות הצעת חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון מס' 8) (התחדשות עירונית) (להלן: "הצעת החוק"). מטרתה של הצעת החוק הינה לקבוע בהליך חקיקתי העמדת בטוחות הולמות לדיירים המתקשרים עם יזמים בעסקאות התחדשות עירונית, הן עסקאות פינוי ובינוי (במסלול רשויות מקומיות המוסדר באמצעות חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 ו/או במסלול מיסוי המוסדר באמצעות חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963) והן עסקאות תמ"א 38 במסלול של הריסה המוסדרות באמצעות חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידת אדמה), התשס"ח-2008. בהתאם להצעת החוק, תחולתו תהא רק מקום בו נמכרות כל הזכויות בדירה ליזם.

בהצעת החוק מוצע לקבוע כי יזם בעסקה מסוג התחדשות עירונית לא ידרוש מבעל דירה למסור לו את החזקה בדירת הדייר, לא יקנה לאחר זכויות במקרקעין של בעל הדירה ולא ירשום הערת אזהרה לגבי המקרקעין, אלא אם כן כנגד האמור הוא יעשה אחת מאלה: 1) יעמיד ערבות בנקאית בגובה שווי הדירה החדשה; או 2) יערוך ביטוח בחברת ביטוח שאושרה לעניין זה להבטחת התשלום שהוא שווה ערך לדירה החדשה כאשר בעל הדירה הינו מוטב על פי הפוליסה. ערך הדירה החדשה לצורך הבטוחות האמורות יקבע על ידי שמאי מקרקעין, ובהעדר הסכמה על זהותו, על ידי שמאי הכשיר לקבוע שומות לעניין פינוי ובינוי.

עוד מוצע להחיל ולהשוות את ההסדרים בחוק החלים על הבטחת השקעותיהם של רכשי דירות גם על עסקאות מסוג התחדשות עירונית ובכלל זאת הודעת היזם לבעל הדירה בכתב, בעת החתימה על ההסכם ביניהם, על זכויותיו לפי החוק. עוד מוצע לקבוע הוראות עונשיות והוראות בדבר עיצומים כספיים לעניין עסקאות מסוג התחדשות עירונית במספר הפרות המפורטות שם.

מיסוי מקרקעין

חוק מס ערך מוסף (תיקון 47) התשע"ה – 2014

מע"מ בשיעור אפס על שירותי הבנייה בפרויקטים מסוג פינוי בינוי ותמ"א 38.

ביום 17.11.14 התקבל בקריאה שלישית, חוק מס ערך מוסף (תיקון מס' 45) התשע"ד 2014 (להלן: "התיקון לחוק") שעניינו הטלת מע"מ בשיעור אפס על שירותי הבנייה בפרויקטים מסוג פינוי בינוי ותמ"א 38.

בהתאם להוראות חוק מס ערך מוסף התשל"ו – 1975 (להלן : "החוק") נקבע בסעיפים 31א ו-31ב פטור ממס על מתן שירותי בניה במסגרת תמ"א 38 ומתחמי פינוי בינוי. עניינו של התיקון לחוק הוא להפחית את נטל המס על השירותים בתחומים הללו, על ידי החלפת הפטור האמור בקביעת מע"מ בשיעור אפס, כך שנותני השירותים בפרויקטים הללו יהיו רשאים לנכות מס תשומות הכלול בחשבוניות מס שהוצאו להם. כמו כן נקבע מע"מ בשיעור אפס על שירותי בניה במסגרת תמ"א 38/2.

תחולת התיקון לחוק הינה על פרויקטים שמועד החיוב במס בהן, בהתאם להוראות חוק מע"מ, הינו לאחר פרסום החוק ברשומות.

אנו סבורים כי קביעת מע"מ בשיעור אפס בפרויקטים כאמור והאפשרות של היזמים לקזז תשומות כתוצאה מכך, תגרום להיות הפרויקטים הללו כלכליים יותר, ועל אף שההטבה איננה לדיירים עצמם, עצם גידול הרווחיות ליזם בפרויקטים כאלו, תעודד פרויקטים רבים יותר.


מבצע פירעון חובות במס רכוש עד לסוף שנת 2014

הוארך תוקפו של מבצע פירעון החובות במס רכוש עד ליום 31.12.2014.

רשות המסים, הודיעה בחודש מאי 2014 על מבצע הקלות רחב-היקף, שנועד לגבות חובות מס רכוש על קרקעות שנוצרו טרם ביטולו של המס, וזאת במטרה לאפשר לחייבים להסדיר את חובות העבר על הקרקעות ולשחרר חסמים שנבעו משעבוד הקרקעות, מנעו העברת זכויות ועיכבו הליכי תכנון ובנייה.

במסגרת המבצע על החייבים לשלם את מלוא קרן החוב במס בכדי ליהנות מהקלות בריבית, הצמדה וקנסות.

החל משנת 2000 בוטל מס רכוש והועמד על שיעור של 0%. עם זאת, קיימים עדיין חובות עבר ברי-גבייה בהיקף של מאות מיליוני שקלים שצברו הצמדות, ריביות וקנסות.

קיומו של חוב למס רכוש הרובץ על קרקע אינו מאפשר העברת בעלות בלשכת רישום המקרקעין ומעכב ביצוע הליכים תכנוניים.

כך על פי רשות המיסים, במסגרת המבצע ניתנות הקלות ותנאי תשלום נוחים למסדירים את חובם. על-פי התנאים שנקבעו, חייב אשר משלם עד לתאריך 31.12.2014 את סכום קרן חוב המס בתוספת 15% ריבית, יבוטלו לו מלוא החיובים בקנסות וכן יתרת הפרשי הצמדה וריבית.

כל בעלי החוב זכאים ורשאים לפנות למשרדי מיסוי מקרקעין באזור מגוריהם ולזכות לתנאים מקלים תמורת הסדרת חובותיהם במהלך התקופה שנקבעה.

אנו ממליצים אפוא לכל בעלי חוב במס רכוש, להקדים ולפרוע החוב ולנצל ההטבות האמורות.

תכנון ובניה

תקנות התכנון והבניה (אישור מטרה ציבורית) התשע"ה-2014

ביום 28.10.14 חתם שר הפנים על תקנות התכנון והבניה (אישור מטרה ציבורית) התשע"ה-2014 (להלן: "התקנות") במסגרתן הוגדר הדיור בהישג יד להשכרה – כמטרה ציבורית, בהתקיים תנאים מסוימים.

במסגרת התנאים נקבע כי התקנות יחולו על בן המקום שהינו בן 18 לפחות המתגורר לפחות 3 שנים בתחום הרשות המקומית שבה הדיור בהישג יד להשכרה.

בנוסף נקבע כי כל היחידות בבניין יהיו לדיור בהישג יד להשכרה, יחידות הדיור יושכרו רק לזוכה בהגרלה שתערוך הרשות המקומית בהתאם לתנאים המפורטים בתקנות, יחידות הדיור יושכרו בהתאם להסכם שייחתם בין השוכר לרשות המקומית לתקופה של שנה אחת לפחות ויוארך לתקופה כוללת שלא תעלה על 6 שנים. זוכה אשר ירכוש יחידת דיור חדשה במהלך תקופת השכירות, יבוטל הסכם השכירות עמו במועד הכניסה לדירה החדשה. דמי השכירות יהיו בשיעור מופחת של 20% מדמי השכירות המשולמים בעד יחידת דיור דומה ואולם הרשות המקומית רשאית להגדיל את שיעור ההפחתה, לדמי השכירות יתווספו דמי ניהול ואחזקה בשיעורים המשתלמים באזור. לא יועלו דמי השכירות בתקופת השכירות של אותו זוכה, מעבר לעליית המדד בתוספת 1% ולא יותר מפעם בשנה.

האחריות להפעלה וניהול תקין של יחידת הדיור לרבות הפיקוח על ההסכם והפעולה על פי תקנות אלו הינה בידי הרשות המקומית או החברה העירונית מטעמה או על גוף ממשלתי.

הוועדות המקומיות בכל רשות מקומית, שיכולות על פי חוק (סעיף 188 לחוק התכנון והבנייה) להפקיע קרקע לצורכי ציבור לטובת מטרות ציבוריות, יוכלו כעת לעשות זאת גם על מנת לקדם פרויקטים להשכרה במחירים מוזלים בשטחן.


תזכיר הצעת חוק בעניין שכירות

חוק השכירות ההוגנת (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשע"ה 2014

בימים אלו, בהמשך להחלטת קבינט הדיור מיום 24.03.2014 ולאחר שמונה צוות לבחינת השינויים הנדרשים בהסדרת הנושא, אשר גיבש סוגיות מרכזיות הדורשות טיפול והתייחסות במסגרת החוק, הופץ תזכיר חוק שמטרתו שיפור המסגרת החוקית הקיימת בעניין הסדרת יחסי משכיר –שוכר של דירת מגורים, על מנת ליצור מסגרת חוקית להבטחת ההגינות והוודאות ביחסים משפטיים בין משכיר ושוכר דירת מגורים.

מטרת החוק המוצע הינה, ליצור הסדרה ופיקוח על גובה עדכון שכר הדירה ואפשרות העלאת שכר הדירה בתום תקופת השכירות, הנקבעת לתקופה בת שלוש שנים. בנוסף קביעת מנגנון לגילוי שכר הדירה אשר שולם ב- 12 החודשים שקדמו להשכרת הדירה, על מנת למנוע העלאת מחירים מהירה וכן הסדרת חובת תיקון המושכר, התאמתו לייעודו על פי הרישוי והדין וקביעת תנאים מינימליים להגדרת דירה כראויה למגורים.

במסגרת התזכיר הוצע אף לתקן את חוק השכירות והשאילה, תשל"א-1971 ולהסדיר במסגרת התיקון את העניינים הנוגעים לחוזי שכירות, אשר אלו הם החוזים הנפוצים ביותר במשק ולהבטיח יחסים הוגנים לשני הצדדים לעסקה והבטחת רמת איכות לדירות.

עדכוני פסיקה

תמ"א 38

עת"מ 30671-01-14, פוקס ואח' נ' ועדת ערר מחוזית חיפה ואח'

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, בפני כב' הש' א' קיסרי


היתר מכוח תמ"א/38 צריך להתבסס על תכנית תקפה; אין זכות מוקנית לקבל היתר לתוספות בנייה מכוח תמ"א/38

עתירה מינהלית נגד החלטת ועדת ערר מחוז חיפה, לבטל את החלטת הועדה המקומית חיפה לאשר בקשה לתוספות בנייה בבניין ברח' הגליל בחיפה (חלקה 24 בגוש 10892 – להלן: "המקרקעין"), ועתירה לסעד הצהרתי לפיו ייעוד המקרקעין הוא למגורים.

המקרקעין יועדו בתכנית משנת 1935 לשטח ציבורי פתוח. בשנת 1965 החליטה הועדה המחוזית לאשר הקמת בניין מגורים במקרקעין, בתנאי שעודף השטח של החלקה לאחר הבנייה יועבר על שם העירייה ללא תמורה ויבוצעו עבודות פיתוח. בהתאם, ניתן היתר בניה ונבנה בניין בשטח של 320 מ"ר. ככל הנראה החלקה פוצלה לשתי חלקות, ואחת מהן הועברה לבעלות העירייה .

העותרים הגישו לועדה המקומית תכנית ובקשה להיתר מכוח תמ"א/38 לבניית תוספות בנייה. המשיבים – בעלי נכסים סמוכים – הגישו התנגדות לבקשה להיתר, בין היתר בטענה כי ייעוד החלקה הוא שטח ציבורי פתוח וגן ציבורי. הועדה המקומית דחתה את ההתנגדות והחליטה לאשר את הבקשה, בכפוף לתנאים שונים לרבות הגשת תכנית להסדרת השימוש למגורים במקום. המשיבים הגישו ערר לועדת הערר, אשר החליטה לקבלו בנימוק כי תמ"א/38 מניחה את קיומה של תכנית לפיה ייעוד הקרקע הינו למגורים, וזו אינה קיימת במקרקעין.

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים דחה את העתירה ואימץ את החלטת ועדת הערר, בקובעו כי אין עילה להתערבות שיפוטית בהחלטת ועדת הערר, מאחר ואין למצוא בה פגם חוקי והיא אינה חורגת ממתחם הסבירות.

בית המשפט סקר את תכליתה של תמ"א/38 לעודד בעלי בניינים לחזקם ולהפכם לעמידים יותר במקרה של רעידת אדמה באמצעות תמריץ של מתן הקלות תכנוניות. ביהמ"ש ציין את הוראות סעיפים 10.1, 11 לתמ"א לפיהם על אף האמור בכל תכנית, תותר חריגה מגובה וקווי בניין הנחוצה לחיזוק המבנה ויותרו תוספות בנייה למבנים קיימים המיועדים למגורים, בתנאים המפורטים בסעיפים אלו.

ביהמ"ש קבע, כי ההנחה שביסוד תמ"א/38 היא קיומה של תכנית מתאר המפרטת נתונים תכנוניים, ובכללם את זכויות הבנייה הקיימות. הגם שהוראות תמ"א/38 מקלות על מתן היתר בנייה בהתקיים התנאים הקבועים בה, ההיתר שיינתן צריך להיות מבוסס על תכנית מתאר החלה על המקרקעין ומוגבל על ידה. ביהמ"ש ציין, כי למסקנה זו יש תמיכה גם בעיקרון שלפיו מתן היתר בנייה מצריך שתתקיים תכנית מפורטת, שכן בהעדרה אין בידי מוסד התכנון המידע הדרוש על מנת לשקול את מתן ההיתר, והתכנית היא מקור הסמכות למוסד התכנון לתת את היתר הבנייה, בהיותו כלי למימוש התכנון שהותר בתכנית.

עוד נקבע, כי תמ"א/38 אינה מקנה לעותרים זכות לקבל היתר לתוספות בנייה רק בשל העובדה שהבניין זקוק לחיזוק כנגד רעידות אדמה, והעניין מסור לשיקול דעתה של הוועדה המקומית. במקרה דנן, בצד הסירוב לאשר את בקשת העותרים לתוספת זכויות בנייה התירה ועדת הערר את חיזוקו של הבניין, ובכך היא איזנה בין תכלית הוראות תמ"א/38 לחיזוק מבנים לבין התכלית הכללית להסדרת השימושים בקרקע תוך התחשבות בשיקולים הרלוונטיים השונים. ההחלטה מהווה אפוא פתרון מידתי וראוי שאף תואם את הוראות תמ"א/38 ואין עילה להתערב בו.

טענת העותרים לפיה יש לקבוע שייעוד המקרקעין הוא למגורים נדחתה על הסף מחמת אי העלתה במסגרת הערר, וגם לגופו של עניין מאחר ולא ניתן לראות בהחלטת הועדה המחוזית להתיר את הקמת הבניין בשצ"פ כאישור תב"ע. לעניין זה נדחתה גם חזקת התקינות המינהלית, בהיעדר ראיה לקיומה בזמן הרלוונטי של תכנית למגורים. בנוסף, החלטת מוסדות התכנון בשנת 1961 שניתנה בחריגה מהתכנית התקפה אינה יכולה לחייב את מוסדות התכנון להמשיך ולפעול בדרך זו ואין בכוחו של בית משפט להעניק לעותרים סעד שיחייב את מוסדות התכנון לעבור על החוק ויפטור את העותרים מחובותיהם לפי חוק התכנון והתקנות שמכוחו.

לאור האמור, העתירה נדחתה. נקבע כי העותרים ישלמו לוועדת הערר שכר טרחת עורכי דין בסכום של 10,000 ₪, וכסכום הזה הם ישלמו לוועדה המקומית, וכן גם למשיבים 3-5 (כאחד).

הערת מערכת: על אף שניתן לומר כיום שמגמת הפסיקה בהחלט תומכת בשימוש בהוראות תמ"א 38 על מנת ליצור חיזוק בתים כנגד רעידות אדמה, בית המשפט קבע כי לא ניתן לדלג במקרה זה על עריכת תכנית בניין עיר שאמורה הייתה לעשות סדר באותו מגרש ספציפי שככל הנראה היה בנוי ללא תכנית מאושרת, ככל הנראה אף בית המשפט לא הסכים למשוך ולהחיל במקרה זה את "חזקת התקינות" ולהתיר את הבנוי במקום.

פירוק שיתוף

ת"א 52784-01-13, שרון מושקוביץ' (אבאי) נ' עזבון המנוחה שושנה רפפורט ז"ל
בית משפט השלום בתל אביב – יפו, בפני כב' הש' גיא הימן

ב"כ התובעת: עו"ד ניר מושקוביץ'

ב"כ הנתבע: עו"ד ארדון פרידמן עו"ד אורית תובל פרידמן

זכותו של שותף במקרקעין לדרוש משותפיו שיפוי בגין השקעה במקרקעין

ענייננו בהחלטת ביניים בתיק תביעה לפירוק שיתוף, בדירת-מגורים ברחוב משה שרת 15 בתל אביב, שבעליה החליטו על פירוק השיתוף בדרך של מכירת הדירה בתנאים של שוק חופשי. המחלוקת שעמדה ביניהם הייתה בשאלת המשמעות שיש לייחס לשיפוץ, שערכה התובעת, אחת מהבעלים בדירה על חשבונה. השיפוץ העלה לטענתה את ערך הדירה, ובגינו הנה זכאית לשיפוי מהשותף.

התובעת טענה, כי זכאותה לשיפוי נובעת מהוראות סעיף 48 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 הקובע, כי במקרה של פירוק בדרך של מכירה, בו הוספו למקרקעין מחוברים שמעלים את ערך המקרקעין בעת מכירתם, כי אז זכאי השותף המקים את המחוברים לקבל בחזרה את ההשקעה שביצע במקרקעין, לחילופין, במקרה שמחוברים גרמו לירידת ערך, ישפה השותף המקים את שותפים האחרים בסכום שנגרע משווי המכירה בשל המחוברים שהקים.

הנתבע, שלא חלק על עצם קיומו של השיפוץ, טען מנגד, כי הוראת הסעיף אינה נוגעת, לשיפוץ פנימי של נכס, וכי את המונח "מחוברים" בחוק יש לפרש, כמתייחס להקמה של מבנה במקרקעין או לנטיעות במקרקעין.

בית המשפט דן במשמעות של המונח "מחוברים" – במסגרת זו הגיע למסקנה, כי המונח לא זכה להגדרה מפורשת בחקיקה. כחלק מהגדרת "מקרקעין" בחוק המקרקעין מופיע המונח "מחוברים" בהגדרה רחבה, לפיה, הינו כל דבר אשר חובר, בין בחיבור של קבע ובין בחיבור ארעי, ואין הוא מתייחס רק לדבר שנבנה או ניטע במקרקעין. משכך, כל שינוי במקרקעין שיצר השפעה על ערכם של המקרקעין החורג מן הניהול והשימוש הרגיל, יכנס לגדר הוראות ס' 48 הנ"ל כמחוברים.

לעניין התחשבנות בין שותפים בגין שינוי בערכם של המקרקעין בשל השקעתו של אחד השותפים, הוסיף בית המשפט, כי מעבר להוראות סעיף 48 הנ"ל, הדבר מצוי ממילא בעקרונות יסוד של המשפט בדבר עשיית עושר ולא במשפט, וחיובו של מזיק בפיצויו של הניזוק. בית המשפט דחה את טענת הנתבע כי לא נתן הסכמתו לשיפוץ מראש, וקבע כי מקום שקיים חוזה בין הצדדים, נקבעות הזכויות על-פיו, ובהיעדר חוזה יש לנהוג על-פי ההוראות הכלליות של חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979. לכך יש להוסיף את הוראות סעיף 46 לחוק המקרקעין תשכ"ט-1969, שעניינו הקמת מחוברים בהיעדר הסכמה. כפועל יוצא מכך הרי שבכל מקרה מכיר הדין, למעט אולי מטעמים מיוחדים וקיצוניים, בזכותו של שותף לשיפוי בגין הוצאות שהוציא ואשר הביאו להשבחת המקרקעין. ובהתאם מוכרת זכותם של שותפיו לשיפוי במקרה של גריעה מערך המקרקעין.

מכאן, היה על בית המשפט להכריע כיצד יקבע סכום השיפוי. האם יש לגזור את היקפו מהוצאות השיפוץ, או לחלופין מתוספת השווי למקרקעין, כתוצאה מהשיפוץ. בית המשפט פסק, כי תוספת הערך למקרקעין, הנה חלק מהמקרקעין, והבעלות בה נחלקת כדין בין השותפים לפי חלקיהם, כך שאת השיפוי ניתן לגזור רק מהוצאות השיפוץ, ועל הנתבע להשיב לתובעת את חלקו היחסי בעלויות השיפוץ בלבד, ואין להביא בחשבון את היקף ההשבחה בעת המכירה.

סוף דבר, נפסק כי התובעת זכאית לשיפוי מהנתבע בגין חלקו היחסי בהוצאות השיפוץ. וקבע הוראות באשר להמשך ניהול הליך פירוק השיתוף בדירה.

הערת מערכת: פרשנות יצירתית של בית המשפט הובילה לענ"ד במקרה זה לתוצאה צודקת, צד אינו יכול להמתין ואולי ליזום אף פירוק שיתוף, וליהנות מתמורה המתקבלת עקב השקעות שלא הוא השקיע בנכס, אולם בית המשפט מנע את החישוב לפי ההשבחה, מן הסתם על מנת למנוע ניסיונות לפעולות חד צדדיות על מנת לזכות בתוספת חלק מהתמורה, כך שחוק עשיית עושר מונע התעשרות על חשבוני, אולם לא מטיל עליי לשלם שכר בגין כך במקרה זה.

תכנון ובניה – כופר חניה

ת"א 37485-06-11, אמנון בן משה נ' עירית תל אביב – יפו

בית המשפט השלום בתל אביב – יפו, בפני כב' הש' אושרי פרוסט-פרנקל

המקור לגביית כספי חניה כתנאי להיתר – ואימתי תקום זכות להשבת הכספים

עסקינן בתובענה להשבת סכום קרן חניה ששולם כתנאי למתן היתר, וזאת בטענה שהתשלום לא נוצל בהתאם למטרתו שהינה הקמת מקומות חניה/חניון ציבורי אשר ישרתו, בין היתר, את הנכס נשוא ההיתר.

הצדדים טענו טענות שונות בעניין, ובין היתר – התיישנות/שיהוי, התחייבות/מניעות בהתאם לכתב וויתור, העדר יריבות וכו'; אולם השאלה העיקרית שאליה נדרש בית המשפט הינה מהו המקור לגביית כספי חניה – האם, כטענת התובע, תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), תשמ"ג-1983 ("תקנות החניה") או שמא, כטענת הנתבעת, תכנית מתאר מקומית ח' אשר פורסמה ביום 16.4.01 (להלן: "תכנית ח"). כפועל יוצא, האם לבית המשפט סמכות עניינית לדון בעניין.

כפי שצוין לעיל, כתנאי למתן ההיתר, שילם התובע ביום 29.11.01 סך של 81,204 ₪ כקרן חניה.
התובע טען, בין היתר, כי הוראות תכנית ח' אינן גוברות על הוראות תקנות החניה ועל פי תכנית ח' ניתן להתנות מתן היתר בניה במציאת פתרון חניה בפועל ובהשתתפות בהקמת חניון ציבורי באזור חניה סמוך למקום הנכס. כמו כן, נטען כי הוראות תכנית ח' בטלות, כיוון שהן מנתקות את הזיקה ההכרחית בין השירות הניתן לתושב וגביית דמי ההשתתפות וההיטל בגינם.

הנתבעת מצידה טענה, בין היתר, כי חיוב המבקשת בקרן חניה היה כדין מכוח תוכנית ח' ולא מכוח תקנות החניה ובימ"ש זה אינו מוסמך לדון בחוקיות תוכנית ח'. השימוש בכספים שנצברים בקרן החניה הינו לצורכי תכנון והקמת חניונים, ובכלל זה חניונים מתוכננים ובשלבי הקמה בקרבת הנכס נשוא תביעה זו. כמו כן, נטען כי הוראות תקנה 1 לתקנות החניה מסייגת את תחולת התקנות, בכל מקום שבו קיימת תוכנית מתאר מקומית לעניין חניה, והמסגרת הנורמטיבית במקרים אלה היא התוכנית המקומית המיוחדת ובמקרה דנן תוכנית ח'.

לאחר שבחן את טענות הצדדים, קבע בית המשפט, כי לאור העובדה שמדובר בתביעת השבה כספית, בסך של 179,888 ₪, נגד הרשות (עיריית ת"א), הריי שבהתאם למבחן "הסמכות הולכת אחר הסעד" שנקבע ברע"א 6590/05, עיריית אשדוד נ' צרפתי, לו הסמכות העניינית בעניין זה.

בעניין המקור לגביית כספי החנייה – קובע בית המשפט כי הסמכות בעניין נשאבת מכח תכנית ח'. בית המשפט ציין כי במקרה דנן מדובר בתכנית מתאר מקומית ולא בתכנית ספציפית כזו או אחרת ועל כן התקנות אינן חלות. בית המשפט הזכיר את הפסיקה שניתנה בעת"מ (י-ם) 124/00 ועדת המשנה המקומית לתכנון ולבנייה, ירושלים נ' כהן, לפיה נקבע, כי מלשון תקנות החנייה כמו גם מתכלית החקיקה המגולמת בהם, ניתן להסיק שהכוונה היא שרק מקום שיש תכנית מתאר המפרטת תקן חנייה חדש לכל מרחב ותכנון מקומי, לא יהיה תוקף לתקנות החניה.

כדי לקבוע האם התקיימו מלוא התנאים לתקינות גביית כספי החנייה, בית המשפט נדרש לבחון את שני התנאים הנוספים שנקבעו בפסיקה בעניין. הראשון, קיום חניון ציבורי במרחק הקבוע בדין; השני, קיומה של קרן ספציפית למימון החניות או הרחבתו.

במקרה דנן, התקיימו שני התנאים הנ"ל, שכן קיים חניון ציבורי במרחק הקבוע בתכנית ח' ואף קיימת קרן ספציפית למימון החניון או הרחבתו.

לאור כל המפורט לעיל, קבע בית המשפט כי הנתבעת הייתה רשאית להסתמך על תכנית ח' כמקור חוקי לגביית התשלום לקרן חניה ולעשות שימוש בתשלום זה ומשכך נדחתה התביעה.

הערת מערכת: יש להניח כי בית המשפט לא ראה בעין יפה את העובדה שראשית שולמה הדרישה ולאחר שהתקבל ההיתר, תבעו השבת הכספים, מעבר לכך, יש לציין כי מן הסתם התבקש תשלום כופר חניה במקרה זה מאחר שהמבקש לא יכל לספק מקומות חניה על פי התקן, והוא שפנה לקבלת אישור לתשלום חלף הקצאת חניות, כל האמור הוביל ככל הנראה לתחושה לא טובה ולתוצאה הסופית במקרה זה.

מיסוי מקרקעין – איגוד מקרקעין

ו"ע 1429/08,1454/08, גזית גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ נ' מנהל משרד מיסוי מקרקעין רחובות, ועדת ערר מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) שליד ביהמ"ש המחוזי תל אביב יפו, בפני כב' הש' וסגן נשיא בדימוס ד' בר-אופיר

ב"כ העוררים: עוה"ד דורית בנימיני ואופיר סעדון


האם העברת 99.9% ממניות של חברת קניון מהווה הקצאה והאם היא מהווה פעולה באיגוד מקרקעין?

בשנת 2005 הקצתה חברת ג'י.אל.אי מרכז רוטשילד בע"מ (להלן -"חברת הקניון") מניות לעוררת מס' 1 גזית גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ (להלן – "גזית גלוב"). לפני ההקצאה החזיקו העוררים 2 ו- 3 ה"ה שמואל אולפינר וזוהר אולפינר ז"ל במלוא הזכויות בחברת הקניון ולאחריה, גזית גלוב החזיקה ב- 99.9% מכלל הזכויות בחברת הקניון.

הנכס המהותי של חברת הקניון היה מרכז מסחרי פעיל ברח' רוטשילד בראשון לציון שהחל לפעול בשנת 1996, ונבנה על קרקע בשטח של 3,133 מ"ר הידועה כחלקה 243 בגוש 3934, אשר הינה בבעלות חברת הקניון.

במקביל להקצאה האמורה, הוקצו לגזית גלוב זכויות, בשיעור זהה, אף בחברת מרכז רוטשילד (ניהול ואחזקות) (1993) בע"מ (להלן – "חברת הניהול"), אשר הינה חברת אחות של חברת הקניון והיא ניהלה את בהפעלת החניונים והדוכנים בקניון ובעיקר סיפקה שירותי אחזקה, שמירה וניקיון.

תמורת הקצאת המניות שילמה גזית גלוב את ערכן הנקוב של המניות בסך של כ-200,000 ₪ וכן העמידה הלוואת בעלים לחברת הקניון בסך של כ- 182,000,000 ₪, ששימשה לפרוע התחייבויותיה של חברת הקניון לבנק וזאת לאחר שהבנק מחל על חלק מהחוב.

בגין העסקה, העוררים ביחד עם חברת הקניון הגישו, לטעמם, למען הזהירות בלבד, הודעה למנהל מיסוי מקרקעין על הקצאת מניות באיגוד מקרקעין בהתאם להוראות סעיף 75(ג) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) התשכ"ג- 1963 (להלן – "החוק"), תוך ציון כי חברת הקניון אינה חברת איגוד מקרקעין ואף אם הייתה, הרי שמדובר בהקצאה שאינה מהווה פעולה באיגוד מקרקעין.

מנהל מיסוי מקרקעין טען כי החברות, בהן נעשו הפעולות, הינן איגוד מקרקעין, לפי הגדרת החוק, וכי הקצאה שנעשתה תוך כדי דילול כמעט מלא הינה מלאכותית ולמעשה מדובר במכירת מניות ולא בהקצאה, לכן הוציא לצדדים שומות מס מכירה ורכישה לפי מיטב השפיטה.

על החלטה זו הגישו העוררים השגה, אשר נדחתה על מנהל מיסוי מקרקעין ולכן הגישו העררים דנא.

ועדת הערר קבעה, כי אין לקבוע אפריורי כי יש להחריג כל חבר בני אדם שבבעלותו מקבץ נכסי מקרקעין מניבים, הסמוכים זה לזה, מכלל היותו "איגוד מקרקעין", אף אם הנכסים השונים הושכרו לדיירים שונים ובעניין דנא יש לבחון ראשית באם מדובר בהקצאה ואם אין מדובר בהקצאה באם מדובר באיגוד מקרקעין.

ועדת הערר ציינה, כי במסגרת תיקון 50 לחוק קבע המחוקק כי יש להחריג הקצאה מכלל פעולה באיגוד, החרגה אשר משמעותה אי הטלת מס מכירה ורכישה על עושי הפעולה (הפטור ממס רכישה בוטל מאוחר יותר, ביום 01.08.2013, אך היה עדין בתוקף כאשר הוקצו המניות בחברת הקניון לגזית גלוב), כשהרציונל להחרגה נבע מכך שהקצאת זכויות על ידי תאגיד קיים בתמורה שאינה מגיעה למי מבעלי הזכויות באיגוד אינה אמורה להשפיע על מצבם הכלכלי של בעלי זכויות אלה.

העוררים ביקשו להסתמך על הוראת ביצוע 9/2003, בה נקבע כי יש לתת פרשנות רחבה למונח תמורה בעניין החרגת הקצאה, אך יחד עם זאת נקבע שם כי פירעון יחסי של הלוואת בעלים או הקטנה יחסית בערבויות בעלים, באמצעות הקצאת מניות באיגוד, לא יחשבו בהכרח "תמורה" לבעלי הזכויות הקיימים. לכן טענו העוררים, כי הדילול שנעשה בעניין דנא בזכויות הבעלים המקוריים, בחברות הקניון ובחברת הניהול, עומד בקריטריונים שנקבעו ואין לתת משקל מיוחד לעובדה כי חל דילול בשיעור קיצוני בזכויות שהיו לעוררים 2 ו- 3 בחברות הללו.

ועדת הערר דחתה טענה זאת וקבעה כי בנסיבות המקרה דנא אין לקבל הטענה, מאחר והעוררים 2 ו- 3 היו שותפים מלאים לכל המהלך והם הסתלקו מכל זכויותיהם בחברות, תמורת שחרורם מהערבויות האישיות שנתנו לבנק, אילו היו מותירים בידם זכויות בשיעור של ממש בחברות, תוך הקטנת חלקם היחסי בערבות לבנק בגין התחייבויותיהם כלפיו היה מקום לשקול את טענתם כאמור ואולם בנסיבות מקרה זה שהן קיצוניות (הקצאת 99.9% מתוך המניות) אין מקום לשקול טענתם.

משכך, ועדת הערר קבעה כי אין מדובר בהקצאת מניות ולא תחול ההחרגה שבסעיף 1 לחוק לעניין איגוד מקרקעין.

כעת פנתה ועדת הערר לבדוק באם באיגוד מקרקעין עסקינן וקבעה כי סעיף 1 לחוק מגדיר איגוד מקרקעין כאיגוד שכל נכסיו, במישרין או בעקיפין, הם זכויות במקרקעין (למעט איגוד שהזכויות בו רשומות למסחר בבורסה על פי פקודת מס הכנסה), כשעל מנת למנוע מקלטי מס בלתי מוצדקים קבע המחוקק רשימת נכסים שלא יראו אותם כנכסיו של האיגוד אם הם אינם משמשים לייצור הכנסתו או שהם כן משמשים ליצור הכנסתו, אולם לדעת מנהל מיסוי מקרקעין הינם טפלים למטרותיו העיקריות של האיגוד, לדוגמה: מטלטלין, הכוללים נכסים מוחשיים חוץ ממקרקעין, מזומנים, מניות, ניירות ערך ואגרות חוב אחרות.

עולה מהאמור כי מקום בו יש בידי האיגוד נכסים בלתי מוחשיים, טפלים בהשוואה לזכויות במקרקעין, הרי שדי בכך כדי שלא יחשב כאיגוד מקרקעין לצרכי החוק.

בעניין זה ציינה ועדת הערר קיימת מחלוקת בין המלומדים פרופ' א. נמדר, הטוען כי יש לכלול גם נכסים בלתי מוחשיים בין הנכסים הניטרליים, לבין פרופ' י. הדרי אשר לדעתו לשון החוק אינה מאפשרת זאת. למחלוקת זו ניתן ביטוי בפס"ד ע"א 942/12 מס שבח נגד אספן בניה ופיתוח בע"מ, שם התייחס כבוד השופט רובינשטיין, באמרת אגב, למחלוקת בין המלומדים וקבע כי הוא נוטה להגדרה הרחבה.

אולם, בהעדר אמירה מפורשת בעניין מבית המשפט, קבעה ועדת הערר כי בעניין דנא אין ספק כי היו בידי חברת הקניון נכסים בלתי מוחשיים, בנוסף להסכמי השכירות, בעת שבוצעה הקצאת המניות, מאחר ועסקינן בקניון פעיל תחת הנהלה אחת ומאחר והיה לחברת הקניון "נכס" נוסף – הפסד מס מוכר הניתן לקיזוז.

ועדת הערר דחתה את טענת מנהל מיסוי מקרקעין, שטען כי יש לראות בחברה הקניון איגוד מקרקעין בשל העובדה שחברת האם של גזית גלוב לא ייחסה בדוחות הכספיים המאוחדים את עודף עלות הרכישה למוניטין או לנכסים בלתי מוחשיים אחרים אלא למקרקעין וקבעה כי שיקוליה של חברת האם לא אמורים לחרוץ את דינה של חברת גזית גלוב, שלה הוקצו המניות בחברת הקניון.

לאור האמור, ועדת הערר קבעה כי העררים בעניין זה מתקבלים ולא ניתן לראות את חברת הקניון כאיגוד מקרקעין משום שהחזיקה בנכסים נוספים מלבד זכויותיה במקרקעין.

מאחר והעררים התקבלו בעניין איגוד המקרקעין אולם נדחו בעניין פעולת ההקצאה, ועדת הערר נמנעה מלהטיל הוצאות על הצדדים.

הערת מערכת: נזכיר כי לאחרונה נתנה גם החלטה בעניין ו"ע 54436-11-10 מליסרון בע"מ ואח' נ' מנהל מיסוי מקרקעין חיפה שקבעה כי לאחר בחינת נכסי חברה נמצא שחברה המחזיקה במרכז קניות מהווה איגוד מקרקעין על פי חוק מיסוי מקרקעין. נראה כי מההחלטות הנ"ל עולה כי למרות שבשתיהן עסקינן בחברת קניון או מרכז קניות, הרי שהקביעה אם מדובר באיגוד מקרקעין או לא לצורך חוק מס שבח, תלויה בנכסים הנוספים בהם מחזיקה החברה, ונראה כי כל מקרה יבחן לגופו.

היטל השבחה

ערר 85102/11, יום טוב מתתיהו נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה חולון

ועדת ערר מחוזית לפיצויים והיטל השבחה מחוז מרכז, בפני כב' יו"ר הועדה עו"ד גילת אייל

שאלת חיוב בהיטל השבחה של קומת קרקע בגין זכויות לחדרי יציאה לגג דרושה הוכחה

ערר זה יסודו בגין חיוב בהיטל השבחה בסך 29,320 ש"ח שהושת על העורר בתאריך 8.8.10 בעקבות מכר דירת מגורים, לאחר שהתגורר בה עם משפחתו משך שנים ארוכות. הדירה ממוקמת בקומת הקרקע בבניין בן שתי קומות ובו שתי דירות בכל קומה, ברחוב אבשלום 5 בחולון (חלקה 274 בגוש 6019).

שומת היטל ההשבחה מטעם המשיבה נערכה בחודש יולי 2010. השומה התבססה על ארבעה תיקונים לתכנית המתאר לעיר חולון, ח/ 1, כמפורט להלן:

 1. תיקון מספר 4 שנכנס לתוקף בתאריך 9.7.82 התיר חדרי יציאה לגג מתוך הדירות בקומה עליונה בשטח של 12 מ"ר.
 2. תיקון מספר 4ד' שנכנס לתוקף בתאריך 30.7.86 התיר חדרי יציאה לגג לכל דירה עליונה בגודל של 23 מ"ר.
 3. תיקון מספר 10א שנכנס לתוקף בתאריך 28.10.94 התיר בניית פרגולות בצמוד לחדרי היציאה לגג, בשטח 23 מ"ר או 1/3 מהשטח הצמוד לחדר היציאה על הגג, לפי הנמוך מביניהם.
 4. תיקון מספר 23 שנכנס לתוקף בתאריך 11.7.08 הגדיל את השטח הכולל של חדרי היציאה לגג ל- 40 מ"ר לכל דירה, או 65% משטח הגג, הקטן מבין השניים.

במסגרת הערר טען העורר כי חלה בעניינו הוראת סעיף 19(ג)(2) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965 (להלן – "החוק"), המעניקה פטור מהיטל השבחה למכר של דירת מגורים ששטחה אינו עולה על 140 מ"ר, לטענת העורר תנאי הפטור התקיימו בעניינו והיה על הועדה המקומית להכיר בכך, ולפיכך גביית היטל ההשבחה נעשתה על ידה שלא כדין.

מנגד, טענה הו"מ כי העורר אינו פטור מחבות בהיטל השבחה מאחר והוא אינו עומד בקריטריונים הקבועים בחוק. ראשית, לשיטתה של הועדה המקומית, מאחר שדירתו של העורר ממוקמת בקומת הקרקע של הבניין, ממילא אין התכניות שלעיל מאפשרות את הרחבת דירתו שלו, אלא אך את הדירות בקומה העליונה. שנית, טוענת הועדה המקומית כי העורר לא התגורר בדירה ארבע שנים מיום אישורו של תיקון 23 לתכנית ח/ 1 ולפיכך לגבי תכנית זו לא התקיים, תנאי (נוסף) שהוא הכרחי לשיטתה לקבלת הפטור לפי סעיף 19(ג)(2).

כמו כן, צוין כי מלכתחילה לא צורפה לערר שומה מטעם העורר והוא עתר לפטור אותו מהגשתה, בטענה כי השאלות בערר אינן שמאיות אלא עובדתיות ומשפטיות. לאחר הגשת תשובת הו"מ ביקש העורר כי יותר לו לצרף שומה מטעמו או לחילופין למנות שמאי מייעץ. בין לבין, לאחר הגשת הערר והתשובה מטעם הועדה המקומית, ניתנה החלטה בעניין דומה ערר/חל/85090/11 ברגר נ' הועדה המקומית חולון, אשר קבעה כי " דירות שאינן דירות בקומות העליונות, אינן יכולות להיות מושבחות עקב אישור תוכניות אלו".

המשיבה בערר זה הגישה ערעור על החלטה זו בעניין ברגר, ולפיכך לטענת המשיבה, יש מקום להמתין לפסק הדין בערעור בעניין ברגר, או למצער לדיון בערעור, הצפוי להתקיים בקרוב, וזאת טרם הכרעה בערר דנן.

ועדת הערר קבעה, כי אין מקום להמתין להכרעה בערעור ברגר. הוועדה ציינה שיש מקום לקבל את הערר מטעמים שאינם תלויים בפסק הדין שעתיד להינתן בעניין ברגר ובשים לב לעובדה שמדובר בערר שהוגש בשנת 2011, על היטל השבחה ששולם בשנת 2010 ע"י העורר. (במאמר מוסגר הוועדה הנכבדה ציינה, כי העורר אף עומד לחגוג את יום הולדתו השמונים בקרוב).

לגופו של עניין, הוועדה בחנה את שאלת החיוב בהיטל. כידוע, תנאי יסודי ובסיסי לקיומה של חובת תשלום היטל השבחה, הינו קיומה של השבחה, המוגדרת בתוספת כ"עליית שווים של מקרקעין עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג". משכך, ממילא חייבת דרישה לתשלום היטל השבחה לבסס עצמה על הוכחת עליית שווים של המקרקעין הנישומים עקב אישורה של תכנית. דא עקא, שהוועדה המקומית לא ביססה את עליית שווים של מקרקעיו של העורר. וועדת הערר בחנה איך, אם בכלל, השפיעו תוספות הדרגתיות (הפרושות על פני ארבע תכניות) של זכויות והוראות, המאפשרות בניית חדרים ופרגולות על הגג, על ערכה של דירת העורר המצויה בקומת הקרקע.

לשיטתה של הוועדה המקומית יש להתייחס לזכויות המוקנות מכח התכנית כבנק זכויות שנוספו לחלקה כולה. עצם ההשבחה המיוחסת לכל דירה, גוזרת הועדה המקומית מערכן הכולל של זכויות אלה, בהתאם לחלקה היחסי ברכוש המשותף. לשיטתה, החיוב מושת על עליית ערכו של החלק היחסי ברכוש המשותף.

ועדת הערר פסקה כי, עמדתה זו של הועדה המקומית אינה עולה בקנה אחד עם הבסיס לחיוב בהיטל השבחה ואין בדרך הילוכה זה כדי לבסס קביעה כי התקיימה לגבי מקרקעי העורר הדרישה הבסיסית לפיה אלה הושבחו וערכם עלה, התפיסה לפיה הבניין או החלקה כולה הושבחו כתוצאה מהתכנית, בסכום כולל בגינו יש למסות את כל בעלי הדירות בבניין בחלוקה מתמטית על פי חלקם היחסי ברכוש המשותף – מבלי שנבחנה והוכחה עליית ערכם של דירותיהם הם בכלל ובוודאי בסכום שיוחס להם – אינה יכולה לעמוד. הנה כי כן בלא יסוד ההתעשרות – או עליית השווי של המקרקעין – לא זו בלבד שלא חלה השבחה כהגדרתה בתוספת השלישית, אלא שגם נשמטת ההצדקה העיונית לגביית ההיטל.

לכן, קבעה הוועדה במקרה הנדון, כי דרישת ההיטל מבוטלת וההיטל ששולם יושב לעורר בתוספת תשלומי פיגורים.

הערת מערכת: שאלה מורכבת עולה בהחלטת ועדת הערר, שאלה שועדת הערר לא נזקקה בסופו של יום להכריעה, והיא מערכת היחסים וזהות הגורם שעליו לשלם בגין זכויות בנייה על גג משותף, שאינו צמוד לדירה, האם כל דייר, ובאיזה שיעור, מן הסתם שאלה זו עוד תעלה בערכאות שונות, שאלה המשלבת קניין והיטל.

תכנון ובניה – הקלות

עררים: 285/14,269/14,264/14, סימה לוי ואח' נ' ועדת המשנה לתכנון ובניה ירושלים ואח'

ועדת ערר מחוזית לתכנון ובניה מחוז ירושלים, בפני כב' יו"ר הועדה עו"ד אליעד וינשל


ב"ב המשיבות
: עוה"ד ה' יצחקי, א' וילצ'יק, כ' רבי, ש' לוי

מתן הקלות בבקשה להיתר לתוספת קומות וגובה

ערר זה יסודו בעקבות החלטתה של וועדת המשנה לתו"ב ירושלים, לקבל את בקשתה של חברת אוסיף השקעות בע"מ (להלן – "משיבה 2") למתן הקלות בבקשה להיתר לתוספת קומות וגובה לחמישה בנייני מגורים, במגרש האחרון (להלן – "מגרש 1") המיועד למגורים בשטח תכנית 5649 (קריית הלאום) שלגביו טרם הוצא היתר בנייה.

העוררים מתגוררים במגרש המכונה בתכנית מגרש מס' 2 וממוקם במעלה המדרון מעל מגרש 1. במגרש גדול זה נבנו מרבית בנייני המגורים, כאשר לכל המגרשים סביב מגרש העוררים אושרו, בהליכים תכנוניים שונים ומגוונים, תוספות גובה וקומות.

בקשת היתר הבנייה שהגישה המשיבה 2 כללה בקשה להקלות, כאשר שלושה מהבניינים ממוקמים מול בנייני העוררים. בהחלטת הוועדה נכתב "התרשמה שהבינוי המבוקש אכן מטיב עם המתחם ויוצר פתיחות ואוורור במתחם על ידי הבינוי המוצע שבא "לרכך" את הבינוי הקיים" ולכן, אושרה הקלה לתוספת של שלוש קומות, מעל לחמש קומות מאושרות, וכן לתוספת גובה של 9.4 מטר. בניינים אלה הם העומדים במרכז טענות העוררים.

העוררים טענו כי אין כל הצדקה תכנונית להקלה ובאישורה יהיה כדי ל"שבור" את המדרוג המתוכנן. עוד נטען, כי בהקלה יהיה כדי לשנות את אופי הסביבה ומדובר בסטייה ניכרת מתכנית ולא ניתן היה לאשר את ההקלות. לטענת העוררים, על הועדה היה לדחות את הבקשה להקלה מאחר שמדובר בהקלה ברמת עצימות גבוהה המוצעת לגבי "תכנית חדשה", תוך פגיעה וחסימת הנוף הנשקף מדירותיהם.

בתשובתה לערר, טענה משיבה 2, כי הבינוי המוצע מטיב את המצב התכנוני, מקפיד על שימור דירוג פנימי וחיצוני בין הבניינים ותואם את הבינוי שבוצע בשטח. במסגרת זו נטען, בין היתר, כי בעוד הבינוי במגרש העוררים שונה "מן הקצה אל הקצה", מבקשים העוררים לשלול באופן מוחלט וקטגורי אפשרות של שינוי הבינוי במגרש המשיבה 2.

ועדת הערר סקרה את סעיף 151(א) לחוק, בו נקבע כי ניתן לאשר הקלה במקום בו אין מדובר "בסטייה ניכרת מתכנית החלה על הקרקע או הבניין" ואת סעיף 151(ב) בו קבע המחוקק כי תוספת לשטח הכולל המותר לבניה היא סטייה ניכרת וכי ניתן לקבוע בתקנות "מה עוד ייחשב כסטייה ניכרת לעניין סעיף זה". לאחר עיון בתקנות התכנון והבניה (סטייה ניכרת מתכנית), התשס"ב-2002 קבעה הוועדה, שניתן להוסיף בהקלה שלוש קומות במבנים שלגביהם מספר הקומות המאושר בתכנית הוא חמש עד תשע כמו בענייננו.

עוד קבעה ועדת הערר כי, בתקנות קיימות גם נורמות פתוחות יותר הקובעות מבחן בעל מרקם תכנוני פתוח למונח סטייה ניכרת. ההוראה הנורמטיבית הכללית, הקבועה בתקנות בהקשר זה, היא תקנה 2(2) הקובעת כי "בניה המשנה את אופיה של הסביבה הקרובה" היא בגדר סטייה ניכרת. תקנות אלה קובעות מבחן תכנוני ("השתלבות בסביבה הקרובה"), אשר יישומו נתון לשיקול דעת מוסדות התכנון.

כך, פנתה ועדת הערר לנתח האם משיבה 2 עומדת במבחן התכנוני וקבעה כי יש להתחשב בכך שהבניינים בהם מתגוררים העוררים וכן יתר הבניינים בסביבה נבנו, תוך מתן הקלות ו/או תכנית נקודתית, לגובה רב יותר ובמספר קומות רב יותר. זו בדיוק תכליתה של הקלה אשר נועדה להתאים במקרים מסוימים את היתר הבנייה למצב שנוצר בשטח.

ועדת הערר עמדה על ארבעת השיקולים המרכזיים שעל מוסד התכנון לבחון בדיון בבקשת הקלה: הצדקה תכנונית, עצימות ההקלה, מועד התכנון המאושר והפגיעה בצדדים שלישיים. וקבעה כי תיתכנה תכניות שאינן ישנות, אשר עקב הקלות ותכניות נקודתיות שאושרו, לא נכון לבצע את הוראותיהם כלשונן ולשם כך נדרשות הקלות כאמור, בענייננו, מגבלות הקומות והגובה בתכנית קריית הלאום נפרצו באופן בו נוצר צורך להתאים את גובה יתר הבניינים לגובה הבניינים שנבנו בפועל. מבחינת ההצדקה התכנונית, העוררים אינם חולקים על כך שהבנייה המוצעת תואמת את זכויות הבנייה. ולדעת ועדת הערר הבנייה המוצעת משתלבת עם הבנייה הקיימת והמאושרת במדרג נכון, תשפר את נצפות הפרויקט ממרכז העיר ואף תיצור ריווח נכון יותר.

בעניין הפגיעה בצדדים שלישיים ובכלל זה בעוררים, קבעה הועדה כי במקום בו הבניין בו מתגוררים העוררים זכה לתוספת גובה וקומות משמעותית מצטמצם אינטרס ההסתמכות של העוררים.

לסיום ועדת הערר מתחה ביקורת על ועדת המשנה וקבעה שלא נכון היה לפעול בדרך בה פעלה הועדה לגבי הבקשות השונות ב"קריית הלאום". תכנית רגישה זו קבעה מספר קומות וגובה מרבי וסייגה את סמכות מהנדס העיר לחרוג מהגובה המרבי במטר אחד בלבד. אין ספק כי הדבר מעיד על כוונת מתקני התכנית להגביל את הגובה. והנה הגבלה זו נפרצה. מצפון, מדרום וממערב וממזרח. הגובה המחייב בתכנית הפך לפלסתר והבנייה סביב התרוממה ללא תכנון כולל. בכך נעקפו עקרונות התכנון הראוי והדבר ניכר בשטח. בדומה לתכניות רבות גם הרעיון שנקבע בתכנית זו הפך לתיאורטי ורחוק מרחק רב מהמציאות שנבנית בפועל.

הערעור נדחה, לא ניתן צו להוצאות.

הערת מערכת: פעמים רבות מבקרים גופי התכנון את העובדה שלעיתים הרשויות פועלות בשיטת "התכנון הזוחל", ועל כן לא ניתן לראות את התמונה כולה ולבסוף נאלצות הרשויות לאשר בקשות שלא היו מאשרות מלכתחילה, על כן פעמים רבות מבקשות הועדות לראות את התמונה כולה וליצור תכנון כולל, הבעייתיות בדרך זו הינה שתכנון כולל אורך זמן ועלול לגרור עיכובים רבים.

בעריכת גיליון זה השתתפו עוה"ד קרן זוקין ואריאל פל ממשרד עוה"ד צבי שוב.

עקב פרישתם של יושבי ראש ועדות ערר המחוזיות מחוזות מרכז ותל אביב עוה"ד מיכה גדרון ומיכל גלקין גולן, מאחלת המערכת הצלחה רבה.

הזמנה ליום עיון מקצועי

לפרטים והרשמה לחץ כאן

shoob kenes 2014

Categories : עלונים
Comments סגור לתגובות

צבי שוב - משרד עורכי דין. נדל"ן, מקרקעין, תכנון ובנייה, משפט אזרחי ומסחרי רח' החילזון 5 בית גרניט, רמת גן 5252269. טלפון - 03-5757170. פקס' - 03-5757180

אין לראות במידע המופיע באתר זה ( עוד על נדלן ) כייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי.
כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד צבי שוב ואין לעשות באמור כל שימוש ללא קבלת רשות.
לשאלות ועזרה ניתן לפנות לחברת אורנט תקשורת www.ornet.net